เวอร์ชันเต็ม: [-- แจกแนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชนระดับ 3 อปท.เทศบาล อบต. --]

แนวข้อสอบรับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย ธกส. กศน. ทหาร หน่วยงานต่างๆ -> แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ. ต่างๆ -> แจกแนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชนระดับ 3 อปท.เทศบาล อบต. [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

sobdaidee 2011-05-06 23:45

แจกแนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชนระดับ 3 อปท.เทศบาล อบต.

ดาวโหลดตามนี้

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=4878039082D4QAUWGEO7J1EG588FKG
++++++++++++++++++++++++++++++++++

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=4878039082AZWHN7I18Y8BYCT2YCXI
++++++++++++++++++++++++++++++++

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=4878039083DGZW1RO412M7UWWR682G
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=48780390832AC3RAGYOXM[G4MYAV6T

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=487803DD1CBQTCR4VPTSX3GJ5DJTMO

ontant 2011-06-21 04:21

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบภาค ข นักพัฒนาชุมชน อปท. อบต.อบจ. เทศบาล ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน

- แนวข้อสอบด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ

- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ

- แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

- สรุป พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ พ.ศ. 2542

- สรุปสาระสำคัญระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- แนวข้อสอบการพัฒนาชุมชน

- สรุปการพัฒนาชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

- แนวข้อสอบ หลักพัฒนาชุมชน


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-0477807 (ครูนก)  ค่ะ
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
 สาขา  มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์  ชื่อบัญชี วิมล พระกาย 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  0
81-0477807  


秦天明 2012-02-13 16:13

ข้อใดมิใช่การจัดการชุมชนที่ดี

        .  การวางแผน                                                            .  การจัดกระบวนการ

        .  ความคิดที่แตกต่าง                                 .  การดำเนินการตามแผน

2.     ข้อใดคือความแตกต่างทางเป้าหมายระหว่างการพัฒนาชุมชนกับการพัฒนาชนบท

        .  การพัฒนาชนบทมุ่งเน้นชาวชนบทที่ยากจน แต่การพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นการพัฒนาคนในชุมชน

        .  การพัฒนาชนบทมุ่งเน้นชาวชนบทที่ยากจน แต่การพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ

        .  การพัฒนาชนบทมุ่งเน้นชาวชนบทที่ยากจน แต่การพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นการพัฒนาคนในชุมชน

        .  การพัฒนาชนบทและการพัฒนาชุมชนไม่มีเป้าหมายที่แตกต่างกัน

3.     ข้อใดคือความแตกต่างในการมุ่งเน้นการพัฒนา ระหว่างการพัฒนาชุมชนกับการพัฒนาชนบท

        .  การพัฒนาชนบทมุ่งเน้นพัฒนาคน แต่การพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ

        .  การพัฒนาชนบทมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจ แต่การพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นการพัฒนาคน

        .  การพัฒนาชนบทมุ่งเน้นพัฒนาการศึกษา แต่การพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ

        .  การพัฒนาชนบทและการพัฒนาชุมชนไม่มีการมุ่งเน้นที่แตกต่างกัน

4.     มาตรฐานคุณภาพชีวิตของชาวบ้านมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาของชุมชนเพราะ

        .  ชาวบ้านใช้มาตรฐานคุณภาพชีวิตที่คอยยึดถือเป็นเกณฑ์ตัดสินใจในการพัฒนาหรือไม่

        .  นักพัฒนาใช้มาตรฐานคุณภาพชีวิตของชาวบ้านเป็นแนวการพัฒนาชุมชน

        .  นโยบายการพัฒนาชาวบ้านก็จะไม่มีมาตรฐานคุณภาพชีวิตของตน

        .  ชุมชนเป็นตัวกำหนดมาตรฐานคุณภาพชีวิตของชาวบ้านแต่ละคน

5.     การเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนานจึงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของ

        สภาพทั้งหมดหมายถึง

        .  วิวัฒนาการ (Evolution)                                        .  การเปลี่ยนแปลง (Change)

        .  ความเจริญเติบโต (Growth)                                .  ความทันสมัย (Modernization)

6.     การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วหรือค่อนข้างรวดเร็วเห็นผลการเปลี่ยนแปลงทันตาหรือเห็นผล

        ในระยะสั้นที่สุดมักจะเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิมเป็นอย่างมากหรือเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงเรียกว่า

        .  ความก้าวหน้า (Progress)                                     .  การปฏิรูป (Reformation)

        .  การปฏิวัติ (Revolution)                                        .  การพัฒนา (Development)

7.     การเปลี่ยนแปลงซึ่งนำไปสู่ความเจริญเติบโตในทิศทางที่พึงปรารถนาหมายถึง

        .  ความก้าวหน้า (Progress)                                     .  ความเจริญเติบโต (Growth)

        .  ความทันสมัย (Modernization)                           .  การพัฒนา (Development)

 

8.     ข้อใดน่าจะเป็นลักษณะที่ถูกต้องที่สุดสำหรับการพัฒนา

        .    เป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะ                                               

        .    เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนไปสู่จุดมุ่งหมายที่พึงปรารถนา

        .    เป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ

        .     เป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัตถุ

9.     ลักษณะสำคัญของการให้การศึกษาแก่ชุมชนคือข้อใด

        .    จะมีการให้การศึกษาแก่ผู้นำชุมชนและผู้นำไปถ่ายทอดสด

        .    การให้คนในชุมชนแบ่งเวลาเข้าศึกษาแล้วมาถ่ายทอดกันเอง

        .    ให้การศึกษาแก่นักพัฒนาชุมชนเพื่อถ่ายทอดแก่คนในชุมชน

        .     ผู้เข้ารับการศึกษาจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่มีผู้ใดสามารถเรียนแทนกันได้

10. การให้การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน จะใช้แรงจูงใจใดไปกระตุ้นทำให้เขารับการเรียนรู้

        .    ความต้องการ                                                                        .  ความปรารถนา

        .    ความอยากรู้                                                                          .  ถูกทุกข้อ

11. การให้หารศึกษา โดยมุ่งคนจำนวนมากจะใช้วิธีการใด

        .    วิทยุโทรทัศน์                                                                        .  การประชุม

        .    การอภิปราย                                                                          .  การพบปะเยี่ยมเยียน

12. แนวความคิดเห็นว่าการพัฒนาชุมชนจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่ขาดระยะคอยหาวิธีการใหม่ๆ

        เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานั้น ถือเป็นการมองการพัฒนาชุมชนในลักษณะใด

        .    กระบวนการ (Process)                                                      .  แผนงานหรือโครงการ (Program)

        .    ขบวนการ (Movement)                                                     .  ข้อ ก และ ข้อ ข

13.  แนวความคิดที่เห็นว่าการพัฒนาชุมชนเป็นวิธีการที่นำไปใช้เพื่อให้ประชาชนเกิดความสำนึก และ

        ตระหนักในปัญหาของชุมชนโดยการกระตุ้นให้ประชาชนเกิดแรงดลใจอย่างแรงกล้า เพื่อแก้ไขปัญหา

        ต่างๆของชุมชนด้วยตนเองถือเป็นการมองพัฒนาชุมชนลักษณะใด

        .    กระบวนการ (Process)                                                      .  วิธีการ (Method)

        .    แผนงานหรือโครงการ (Program)                                  .  ขบวนการ (Movement)

14. แนวความคิดที่เห็นว่าการพัฒนาชุมชนนั้นจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ การดำเนินงานให้ชัดเจนและ

        ต้องกำหนดมรรควิธี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นเช่นต้องยึดความต้องการที่แท้จริงของประชาชน

        การให้ประชาชนช่วยเหลือตนเอง ฯลฯ เป็นการมองการพัฒนาชุมชนในลักษณะใด

        .    กระบวนการ (Process)                                                      .  วิธีการ (Method)

        .    แผนงานหรือโครงการ (Program)                                  .  ขบวนการ (Movement)

 

 

15. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของชุมชน

        .    มีประชาชนหรือกลุ่มคน                                                    .  มีอาณาบริเวณหรือพื้นที่

        .    มีผู้นำชุมชน                                                                         .  ประชาชนมีความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อกัน

16. ข้อใดไม่ใช่กลุ่มในความหมายของนักสังคมวิทยา

        .    มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง                                                                   .  ครอบครัว

        .    กลุ่มคนที่ยืนรอรถเมล์                                                         .  สมาคมข้าราชการพลเรือน


htc g12水货多少钱

男0号 2012-03-21 16:48
 1. การพัฒนาชุมชน  ถูกนำมาใช้ครั้งแรกที่ประเทศใด
  ก.  สหรัฐอเมริกา                                                                    ข. อังกฤษ
  ค.  ฝรั่งเศส                                                                              ง.  สวีเดน
  คำตอบ   ข. การพัฒนาชุมชน  มีที่มาจากคำว่า
  การศึกษามวลชน (Mass Education) โดยถูกนำ มาใช้ครั้งแรกในประเทศอังกฤษ

 2. การพัฒนาชุมชน มีทรัพยากรที่สำคัญสุด คือ
  ก.  คนในสังคม                                                                       ข.  นายกรัฐมนตรี
  ค.  กำนัน                                                                                 ง.  ผู้ใหญ่บ้าน
  คำตอบ  ก.  ปรัชญาในการพัฒนาชุมชนเชื่อมั่นในความสามารถของคน  การดำรงอยู่หรือล่มสลายของสังคม  การพัฒนาหรือเสี่ยมถอยของสังคม  ขึ้นอยู่กับคนในสังคมเป็นสำคัญ


 3. ใครเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน
  ก.  นายอำเภอ                                                                         ข.  ปลัดอำเภอ
  ค.  กำนันผู้ใหญ่บ้าน                                                               ง.  คนในชุมชน
  คำตอบ  ง.  การพัฒนาชุมชนต้องใช้คนในสังคมเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา คือพัฒนาให้มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและชุมชนให้มีมาตรฐานในการดำรงชีพ  มีคุณภาพที่ดี มีความพร้อมที่จะพัฒนาชุมชนของตนเอง


 4. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาคิด  ร่วมปฏิบัติ และรับผิดชอบในทุกขั้นตอนเป็นแนวคิดความเรื่องใดในการพัฒนาชุมชน
  ก.  การมีส่วนร่วมของประชาชน                                            ข.  การใช้ทรัพยากรในชุมชน
  ค.  การร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชน                                  ง.  การริเริ่มของประชาชนในชุมชน
  คำตอบ  ก.  แนวความคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาคิด ร่วมปฏิบัติ และรับผิดชอบในทุกขั้นตอน เป็นแนวคิดความคิดในการพัฒนาชุมชน
 5. แนวคิดของการพัฒนาชุมชนข้อใด ที่นำไปสู่การพัฒนาคนโดยการให้การศึกษา
  ก.  ความต้องการของชุมชน                                                    ข.  การช่วยเหลือตนเอง
  ค.  การศึกษาภาคชีวิต                                                              ง.  การริเริ่มของประชาชน
  คำตอบ  ค.  การศึกษาภาคชีวิต 
  (Life-Long Education) เป็นงานพัฒนาชุมชนซึ่งถือเป็นกระบวนการให้การศึกษาภาคชีวิตแก่ประชาชน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคน  การให้การศึกษาต้องให้อย่างต่อเนื่องกันไป  ตราบเท่าที่ยังดำรงชีวิตอยู่ในสังคม

 6. การพัฒนาชุมชนที่มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยประชาชนในชุมชนจะมีลักษณะอย่างไร
  ก.  มีสิทธิและเสรีภาพ                                                            ข.  มีอิสรภาพ
  ค.  ความเสมอภาค                                                                  ง.  ถูกทุกข้อ
  คำตอบ  ง.
    การพัฒนาชุมชน ต้องมีลักษณะเป็นประชาธิปไตย เป็นการใช้สิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพแก่คนในชุมชน ตามระบอบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเป็นผู้กำหนดวิถีดำรงชีวิตของตนและชุมชนด้วยตนเอง

 7. ข้อใด มิใช่ แนวความคิดของกรมพัฒนาชุมชน
  ก.  มนุษย์ทุกคนมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นคน
  ข.  มนุษย์ทุกคนมีความสามารถหรือศักยภาพ
  ค.  ความสามารถของมนุษย์ทุกคนพัฒนาได้ถ้ามีโอกาส
  ง.  มนุษย์ทุกคนต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐ จึงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้
  คำตอบ  ง.  กรมพัฒนาชุมชน มีความเชื่อเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนว่า
  1.  มนุษย์ทุกคนมีเกรียติและศักดิ์ศรีของความเป็นคน
  2.  มนุษย์ทุกคนมีความสามารถหรือศักยภาพ
  3.  ความสามารถของมนุษย์ทุกคนพัฒนาได้ถ้ามีโอกาส

 8. การพัฒนาชุมชนในเรื่องความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาล  เป็นการนำเอาเรื่องใดมาผนวกเข้าด้วยกันเพื่อยกระดับคุณภาพของประชาชนให้ดีขึ้น
  ก.  บริการของรัฐกับความต้องการของประชาชน
  ข.  นโยบายระหว่างประเทศกับนโยบายของรัฐ
  ค.  นโยบายทางเศรษฐกิจกับความต้องการของประชาชน
  ง.  นโยบายสาธารณะกับความต้องการของปัจเจกชน
  คำตอบ  ก.  การพัฒนาชุมชน เป็นการร่วมมือกันระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเป็นวิถีที่นำเอาบริการของรัฐบาลกับความต้องการของประชาชนมาผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น


 9. ข้อใด มิใช่ พื้นฐานสำคัญของการที่จะสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาต่อไป
  ก.  การทำให้คนมีคุณภาพ                                                      ข.  การทำให้คนมีคุณธรรม
  ค.  การทำให้คนมีความสุข                                                     ง.  การทำให้คนมีความมั่งคั่ง
  คำตอบ  ง.  การทำให้คนมีคุณธรรม คุณภาพ และมีความสุข เป็นพื้นฐานสำคัญของการที่จะสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาในลำดับต่อไป


 10. การที่สมาชิกสำนึกในตนเองว่าเป็นเจ้าของชุมชน มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมรับผิดชอบปัญหาต่างๆร่วมกับคนอื่น  อย่างเท่าเทียมกันและมีมิตรภาพเป็นสามัญสำนึกในเรื่องใด
  ก.  การมีจิตสำนึกชุมชน                                                         ข.  การมีจิตวิญญาณชุมชน
  ค.  การจัดการชุมชนที่ดี                                                           ง.  การมีภาวะผู้นำชุมชน
  คำตอบ  ก.  การมีจิตสำนึกชุมชน เป็นการสำนึกว่าตนเองเป็นเจ้าของชุมชน  มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมรับผิดชอบปัญหาต่างๆร่วมกับคนอื่น มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาชุมชน


 11. การที่สมาชิกมีความจงรักภักดีต่อชุมชน  เสียสละ และหวงแหนชุมชน เป็นสามัญสำนึกในเรื่องใด
  ก.  การมีจิตสำนึกชุมชน                                                         ข.  การมีจิตวิญญาณชุมชน
  ค.  การจัดการชุมชนที่ดี                                                           ง.  การมีภาวะผู้นำชุมชน
  คำตอบ  ข.  การมีจิตวิญญาณชุมชน  เป็นการที่สมาชิกมีความจงรักภักดีต่อชุมชน เสียสละทำงานเพื่อชุมชน หวงแหนชุมชน  และมีสิ่งยึดเหนี่ยวร่วมกัน


 12. ข้อใดมิใช่องค์ประกอบของการพัฒนาชุมชน
  ก.  คนในชุมชน                                                                      ข.  สิ่งแวดล้อมในชุมชน
  ค.  นักพัฒนาชุมชน                                                                ง.  เทคโนโลยี
  คำตอบ
    ง.  การพัฒนาชุมชนนั้น  มีองค์ประกอบที่สำคัญคือ  คนในชุมชน  สิ่งแวดล้อมในชุมชน  วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  กลวิธีในการพัฒนา  กระบวนการพัฒนา  การสนับสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐ  การบริหารและการจัดการ  นักพัฒนาชุมชน  การประสานงานและผลงานที่เกิดขึ้น


 13. ข้อใดมิใช่เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาชุมชน
  ก.  การทำให้คนมีคุณภาพ                                                      ข.  การทำให้คนมีความมั่งคั่ง
  ค.  การทำให้คนมีคุณธรรม                                                     ง.  การทำให้คนมีความสุข
  คำตอบ  ข.  เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาชุมชนนั้น  ถ้าหากทำให้คนมีคุณภาพ  มีคุณธรรมและมีความสุขแล้ว  ชุมชนเข้มแข็ง  ก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน  และสามารถที่จะทำให้คนมีความพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาในด้านอื่นๆได้

  แนวข้อสอบหลักการและวิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
 14. การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ  หมายถึงข้อใด
  ก.  การจัดการเรื่องใดหรือกิจกรรมใดให้เสร็จสิ้นไปทีเดียว
  ข.  การดำเนินงานการวางแผนโครงการโดยเร็ว
  ค.  การพัฒนาโดยดำเนินการพร้อมกันไปในหลายๆด้าน
  ง.  การดำเนินการโดยได้รับการพัฒนาจากภาครัฐทุกด้าน
  คำตอบ  ค.  การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ เป็นการดำเนินการพัฒนาชุมชนในทุกๆด้านไปพร้อมกันโดยไม่มุ่งเรื่องหนึ่งเพราะชุมชนมีหลายกิจกรรมที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกันไป


 15. ข้อใดมิใช่พื้นฐานของการพัฒนา
  ก.  การสนับสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐ                                   ข.  ขนบธรรมเนียมประเพณี
  ค.  ทรัพยากรธรรมชาติ                                                           ง.  ทรัพยากรในชุมชน
  คำตอบ  ก.  การสนับสนุนช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือภาคเอกชน  ไม่ใช่ความจำเป็นพื้นฐานในการพัฒนา เพราะทำได้แต่เฉพาะในสิ่งที่จำเป็นหรือเกินขีดความสามารถของชุมชนเท่านั้น


กระบวนการที่ประชาชนได้เข้าร่วมกันในการพัฒนาชุมชนทุกขั้นตอน  เป็นหลักการพัฒนาชุมชนในเรื่องใด
ก.  การมีส่วนร่วมของประชาชน
ข.  การพึ่งพาตนเองของชุมชน
ค.  การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
ง.  การประสานงาน
คำตอบ   ก.  หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  เป็นกระบวนการที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทุกด้าน  คือ  ร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมงานแผน  แก้ไขปัญหา รับผิดชอบอย่างแท้จริงและสมัครใจ ไม่ใช่เพราะความเกรงใจหรือถูกบังคับ

admin 2012-07-23 13:37
17. นายลีและเพื่อนอีกสิบคนไม่ได้เป็นสมาชิกของชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ แต่มีความสนใจในแนวทาง

        การทำงานและมักปฏิบัติตามแนวทางนั้นอยู่เสมอ ถือได้ว่ากลุ่มของนายลีและเพื่อนเป็นกลุ่มประเภทใด

        ก.    กลุ่มไม่เป็นทางการ                                                             ข.  กลุ่มปฐมภูมิ

        ค.    กลุ่มทุติยภูมิ                                                                          ง.  กลุ่มอ้างอิง

18. ข้อใดคือสาระสำคัญในการให้การศึกษาแก่ชุมชน

        ก.    สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน

        ข.    สามารถนำไปศึกษาต่อและกลับมาพัฒนาชุมชนได้

        ค.    สามารถนำไปเป็นผู้นำชุมชนได้

        ง.     สามารถนำไปแก้ไขปัญหาส่วนตัวและครอบครัวได้

19. ข้อใดมิใช่การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน

        ก.    การเสริมสร้างความรู้                                                          ข.  การเสริมสร้างการแก้ปัญหา

        ค.    การเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจ                                          ง.  การเสริมสร้างทักษะการคิด

20. การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนจะมีประโยชน์ในแง่ใด

        ก.    นำมาเป็นแนวทางพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ

        ข.    นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน

        ค.    นำมาเป็นฐานในการกำหนดทิศทางทางการเมือง

        ง.     นำมาเป็นตัวกำหนดนโยบายของรัฐ

21. ข้อใดคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่น

        ก.    สมาชิกทุกคนเป็นญาติกัน

        ข.    สมาชิกแต่ละคนมีความมั่นใจในตนเอง

        ค.    กลุ่มสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ดี

        ง.     กลุ่มมีวัตถุประสงค์ที่ถูกต้อง

22. ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ใช่ลักษณะของความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบทเพื่อพิจารณา

        โดยภาพรวม

        ก.    อาชีพ                                                                                     ข.  สิ่งแวดล้อม

        ค.    ขนาดของชุมชน                                                                  ง.  ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

23. ในปรัชญาของการพัฒนาชุมชน ข้อใดถูกต้อง

        ก.    ยึดการพัฒนาด้านการศึกษา                                              ข.  ยึดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

        ค.    ยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา                                  ง.  ยึดการพัฒนา

24. ข้อใดไม่ใช่ปรัชญาของการพัฒนาชุมชน

        ก.    ความศรัทธาเชื่อมั่น                                                            

        ข.    การเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนต้องการความยุติธรรมอยู่ในสังคม

        ค.    การเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถที่จะพิจารณาตนเองได้ตามขีดความสามารถทางกายภาพ

                ของคน หากโอกาสอำนวยและและมีผู้คอยชี้แนะที่ถูกต้อง

        ง.     การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม

25. ในการดำเนินงานพัฒนามุ่งให้ความสำคัญกับข้อใดมากที่สุด

        ก.    ความต้องการทางด้านสังคม (Social need)

        ข.    ความต้องการทางด้านความมั่นคง (Security need)

        ค.    ความต้องการที่แท้จริงหรือความรู้สึก (Felt need)

        ง.     ความต้องการของกลุ่ม (Group need)

26. ข้อใดคือเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาชุมชน

        ก.    การพัฒนาคน                                                                       ข.  การพัฒนาการศึกษา

        ค.    การพัฒนาเศรษฐกิจ                                                            ง.  การพัฒนาการเมืองและการปกครอง

27. ข้อใดไม่ใช่บทบาทของนักพัฒนา

        ก.    ผู้เชื่อมโยง                                                                             ข.  ผู้ช่วยเหลือ

        ค.    ผู้ส่งเสริม                                                                               ง.  ไม่มีข้อใดถูกเวอร์ชันเต็ม: [-- แจกแนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชนระดับ 3 อปท.เทศบาล อบต. --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.018172 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us