เวอร์ชันเต็ม: [-- คุณสมบัติในการสอบตำรวจสาย(ประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร) --]

แนวข้อสอบรับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย ธกส. กศน. ทหาร หน่วยงานต่างๆ -> แนวข้อสอบตำรวจ 2557 -> คุณสมบัติในการสอบตำรวจสาย(ประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร) [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

sobdaidee 2011-04-29 17:02

คุณสมบัติในการสอบตำรวจสาย(ประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร)

สายประมวลผล (รับสมัคร ตั้งแต่ 130-150อัตรา)

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

๒.๑ สายประมวลผล ตามข้อ ๑.๑ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑.๑ เป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยการเกิด
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ )
๒.๑.๓ เพศชาย ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า ๗๗ เซนติเมตร เพศหญิง ต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร
๒.๑.๔ มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม
๒.๑.๕ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งโดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
๒.๑.๖ ยกเว้นการขาดคุณสมบัติ กรณีสายตาผิดปกติซึ่งตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ๖/๖)

สายไฟฟ้าสื่อสาร (รับทั้งหมด 20 อัตรา)

๒.๒ สายไฟฟ้าสื่อสาร ตามข้อ ๑.๒ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๒.๒.๑ เป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยการเกิด
๒.๒.๒ มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร(วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ )
๒.๒.๓ เพศชาย ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า ๗๗ เซนติเมตร เพศหญิง ต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร
๒.๒.๔ มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม  
๒.๒.๕ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาตรีทาง วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมเครื่องกล
๒.๒.๖ ยกเว้นการขาดคุณสมบัติ กรณีสายตาผิดปกติซึ่งตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ๖/๖)
๒.๓ คุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันตามข้อ ๒.๑.๕ และ ๒.๒.๕ ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.ตร. หรือ สานักงาน ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว และถ้ามีวุฒิสูงกว่าปริญญาตรีจะนำมาเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบันของสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔) ในกรณีที่มีปัญหาในการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา ให้คณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันฯ พิจารณา โดยให้ถือว่าการวินิจฉัยเป็นที่สุด
๒.๔ สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๒.๕ การสอบแข่งขันตามประกาศนี้ ไม่ตัดสิทธิข้าราชการตำรวจที่จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขั


รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก และข้อสอบที่จะออก ปี 2555

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0477807 (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
 สาขา  มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์  ชื่อบัญชี วิมล  พระกาย 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com

 เวอร์ชันเต็ม: [-- คุณสมบัติในการสอบตำรวจสาย(ประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร) --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.058137 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us