เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 10   --]

แนวข้อสอบรับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย ธกส. กศน. ทหาร หน่วยงานต่างๆ -> แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครู สอศ. สพฐ. กทม. -> แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 10   [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

chotpong 2011-01-27 11:41

แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 10  

ตัวอย่างข้อสอบ

1.ข้อใด มีความหมายตรงกับ คำว่า “ครู”คือ “ผู้หนัก”ตามความหมายของท่านพระพุทธทาสภิกขุ
ก.ครู คือเรือจ้าง
ข.ครู คือ แม่พิมพ์ของชาติ
ค.ครูคือ ผู้สร้างโลก
ง.ครูคือเจ้าหนี้อยู่เหนือศีรษะ
ตอบข้อ
ง.ครูคือเจ้าหนี้อยู่เหนือศีรษะ2.ข้อใด ไม่ใช่ความหมายของครู ยุคโลกาภิวัตน์
ก.ผู้ให้ความรู้
ข.ผู้ให้เครื่องมือในการแสวงหาความรู้
ค.ผู้นำทางชีวิต
ง.ผู้จัดไฟแห่งการเรียนรู้
ตอบข้อ
ค.ผู้นำทางชีวิต3.ในยุคสมัยของโลกแห่งข้อมูลข่าวสารครูต้องพัฒนาตนเองให้ทันต่อความก้าวหน้าอยู่เสมอข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.เป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
ข.ติดตามความก้าวหน้าเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ค.เป็นนักจิตวิทยาการเรียนรู้เช่นแนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ
ง.ถูกทุกข้อ4.ข้อใด ไม่ใช่ บทบาทของครูต่อการสร้างเยาวชน
ก.ครูเป็นนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยา
ข.ครูเป็นผู้ร่วมแก้ปัญหาเด็กกับครอบครัวและชุมชนไม่เพิกเฉยต่อการคุ้มครองสิทธิเด็ก
ค.พัฒนาศักยภาพในการจัดประสบการณ์และวิชาชีพ
ง.เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้เสียสละเป็นที่พึ่งของเด็ก
ตอบข้อ
ค.พัฒนาศักยภาพในการจัดประสบการณ์และวิชาชีพ5.ครูเป็นผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศชาติระดับใด
ก.ระดับแรงงานและแรงงานกึ่งฝีมือ
ข.ระดับช่างฝีมือหรือ ระดับช่างเทคนิค
ค.ระดับวิชาชีพ
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ
ง.ถูกทุกข้อ6.บทบาทของครูที่มีต่อ นโยบายของรัฐบาล “พฤษภาคมหยุดทำร้ายประเทศทุกฝ่ายหยุดใช้ความรุนแรง” เป็นบทบาทและความสำคัญของครูในด้านใด
ก.บทบาทต่อการสร้างเยาวชน
ข.บทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ค.บทบาทในการรักษาชาติ
ง.บทบาทในการเหยียวยาสังคม
ตอบข้อ
ค.บทบาทในการรักษาชาติ7.ครูให้ความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมาของชาติไทยปลูกฝังเกิดความรักและกตัญญูบรรพบุรุษในการส่งเสริมให้นักเรียนมีวัฒนธรรมด้านใด
ก.วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย
ข.สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ค.วิถีครอบครัวและชุมชน
ง.ขนบธรรมเนียมและประเพณี
ตอบข้อ
ข.สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์8.การแอบอ้างหรือนำผลงานทางวิชาการของคนอื่นมาเป็นของตนเป็นการไม่ทำหน้าที่และขาดความรับผิดชอบต่ออะไร
ก.ต่อสถาบันวิชาชีพครูข.ต่อศิษย์
ค.ต่อสังคมง.ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ
ก.ต่อสถาบันวิชาชีพครู9.การสอบถามแบบ “ชี้ให้ชัดชวนปฏิบัติลงมือกระตือรือร้นมั่นใจแจ่มใสสนุก”เป็นการอนุเคราะห์ศิษย์แบบใด
ก.ให้ศึกษาเล่าเรียนดี
ข.แนะนำสั่งสอนดี
ค.ยกย่องให้ปรากฏในหมู่เพื่อน
ง.บอกศิลปะให้สิ้นเชิงไม่ปิดบังอำพราง
ตอบข้อ
ข.แนะนำสั่งสอนดี10.ค่าว่า TEACHESข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่าครูในปัจจุบันที่สุด
ก.
T = TeachingandTraining
ข.E = Ethics Instruction
ค.A = Action Research
ง.C = CulturalHeritage
ตอบข้อ
 ก.T = Teachingand Training

11.ข้อใดไม่ใช่ “เอกลักษณ์ครู”ตามหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) กำหนด
ก.อดทนข.รับผิดชอบต่อหน้าที่
ค.น่ารักน่าเคารพง.ขยันหมั่นเพียร
ตอบข้อ
ค.น่ารักน่าเคารพ12.การทำหน้าที่ของครูต้องอยู่กับเด็กและเยาวชนมากพ่อหลายแม่ ต้อทนต่อคำวิพากษ์วิจารณ์คำเสียดสีประชดประชันจากหลายฝ่ายครูที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นครูดี มีกัลยาณมิตรข้อใด
ก.ปิโยข.ภาวนีโย
ค.คัมภีรัญจะ กถังกัตตาง.วจนักขโม
ตอบข้อ
ง.วจนักขโม13.ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะของครูที่ดี
ก.ภูมิรู้ข.ภูมิธรรม
ค.ภูมิฐานง.ภูมิใจ
ตอบข้อ
ง.ภูมิใจ14.ครูที่มีความรอบรู้วิทยาการกว้างขวางมีความริเริ่มสร้างสรรค์มีเจตนาคติที่ดีต่ออาชีพเป็นคุณลักษณะด้านใด
ก.คุณลักษณะทางด้านส่วนบุคคล
ข.คุณลักษณะทางด้านวิชาการและงานครู
ค.คุณลักษณะทางด้านสังคม
ง.คุณลักษณะทางด้านองค์กรครู
ตอบข้อ
ข.คุณลักษณะทางด้านวิชาการและงานครู15.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะงานของครูที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา
ก.รอบรู้สอนดี
ข.มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ
ค.มีความก้าวหน้าในผลงานวิชาการ
ง.มีความมุ่งมั่นพัฒนา
ตอบข้อ
ค.มีความก้าวหน้าในผลงานวิชาการ16.การสร้างความศรัทธาในอาชีพครูที่ท่านพุทธทาสภิกขุให้ครูนำไปปฏิบัติคือ
ก.รักบุคคลอื่นบังคับความรู้สึก
ข.เชื่อว่ามีความเป็นไปได้
ค.หน้าที่คือธรรมธรรมคือหน้าที่
ง.ข้อ ก. และ ค. ถูกต้อง
ตอบข้อ
ง.ข้อ ก. และ ค. ถูกต้อง17.ศาสนาพุทธมีคำสอนเกี่ยวกับศรัทธาหลายหมวดเพื่อป้องกันความงมงายทุกหมวดจึงมีข้อใดคอยดำเนินกับควบคุม
ก.ทานข.ปิยวาจา
ค.ปัญญาง.ขันติ
ตอบข้อ
ค.ปัญญา18.เมื่อศิษย์ประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าในชีวิตครูที่มีพรหมวิหารธรรมจะต้องใช้ธรรมข้อไหนให้เกิดประโยชน์แก่ศิษย์
ก.ทานข.กรุณา
ค.มุทิตาง.อุเบกขา
ตอบข้อ
ค.มุทิตา19.การสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดความขยันหมั่นเพียรเพื่อประสบความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจต่างๆด้วยดีควรยึดหลักธรรมทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ข้อใด
ก.อุฎฐานสัมปทา
ข.อารักขสัมปทา
ค.กัลป์ยาณมิตตตาม
ง.สมชีวิตา
ตอบข้อ
ก.อุฎฐานสัมปท20.การาฝึกฝนการข่มใจฝึกนิสัยปรับตัวฝึกหัดนิสัยแก้ไขข้อบกพร่องปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญาควรยึดฆราวาสธรรม
ก.สัจจะข.ทมะ
ค.ขันติง.จาคะ
ตอบข้อ
ข.ทมะ
ดาวโหลดแนวข้อสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพครู

มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 
http://f7668cb6.linkbucks.com

มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
http://12fefdfe.linkbucks.com

 มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
http://2496903f.linkbucks.com

มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
http://f0d855fd.linkbucks.com

มาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล
http://e173554d.linkbucks.com 

มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
http://325da531.linkbucks.com

มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
http://591753c3.linkbucks.com

มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
http://0946eef5.linkbucks.com

มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู
http://b42e316a.linkbucks.com


วิธีการดาวโหลดไฟล์จาก  inkbucks

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-0477807 (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
 สาขา  มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์  ชื่อบัญชี นายวิมล พระกาย 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com
sobdaidee 2011-02-26 21:49
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1.       จรรยา มีความหมายเช่นเดียวกับคำใด ?

. กริยา                                                                  ข. จริยา

. มรรยาท                                                             ง. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ข. จริยา

2.       “ ความประพฤติที่ผู้ประกอบการวิชาชีพต่างๆ วิชาชีพถึงปฏิบัติ โดยบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร” หมายถึง ?

. จรรยาบรรณ                                                     ข. สัตตยาบรรณ

.มาตรฐานวิชาชีพ                                             ง. จรรยาบรรณวิชาชีพครู

ตอบข้อ ก. จรรยาบรรณ    

3.       ข้อใดคือความหมายของคำว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู ?

. แบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ                                               

. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ

.แบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤติปฏิบัติ                                   

. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ

4.       จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดขั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใด ?

. รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ของผู้ประกอบการวิชาชีพครู                                   

. รักษาและส่งเสริมชื่อเสียงของผู้ประกอบการวิชาชีพครู

.รักษาและส่งเสริมฐานะ ของผู้ประกอบการวิชาชีพครู                                           

. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ

5.       จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายใด ?

. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ .2535                                        

. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ .2546            

.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ .2546                                    

. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ

6.       ผู้ที่จะเข้ารับราชการครู ต้องมีอายุตามข้อใด ?

. 18 ปีบูริบูรณ์                                                    ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูริบูรณ์

. 20 ปีบูริบูรณ์                                                    ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบูริบูรณ์

ตอบข้อ ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูริบูรณ์

7.       ผู้ที่จะขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุตามข้อใด ?

. 18 ปีบูริบูรณ์                                                    ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูริบูรณ์

. 20 ปีบูริบูรณ์                                                    ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบูริบูรณ์

ตอบข้อ ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบูริบูรณ์

8.       มาตรฐานวิชาชีพครู มีจำนวนกี่มาตรฐาน ?

.  3 มาตรฐาน                                                     ข. 4 มาตรฐาน

. 5 มาตรฐาน                                                      ง. 6 มาตรฐาน

ตอบข้อ ก.  3 มาตรฐาน

9.       มาตรฐานวิชาชีพครูในข้อใดที่กำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ ?

. มาตรฐานการปฏิบัติตน                                

. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

. มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์ชาชีพ

. มาตรฐานการสอน

ตอบข้อ ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน

10.    จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจำนวนเท่าใด ?

. 4 จรรยาบรรณ                                 ข. 5 จรรยาบรรณ

. 6 จรรยาบรรณ                                 ง. 7 จรรยาบรรณ

ตอบข้อ ข. 5 จรรยาบรรณ

11.     จรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ?

. จรรยาบรรณต่อตนเอง   จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ  จรรยาบรรณต่อสังคม

. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ

12.    หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู ?

. คุรุสภา                                             

. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                          

.  ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ก. คุรุสภา

13.    จรรยาบรรณครู พ. ศ .2539 มีจำนวนกี่ข้อ ?

.  6 ข้อ                                                                  ข. 7 ข้อ

. 8 ข้อ                                                                   ง. 9 ข้อ

ตอบข้อ ง. 9 ข้อ

14.    ข้อใดไม่ได้กำหนดไว้ใน จรรยาบรรณครู พ. ศ .2539 ?

. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์                                             

. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู

. ครูย่อมเป็นบุคคลที่ประหยัดและมัธยัสถ์

. ไม่มีคำตอบ

ตอบข้อ ค. ครูย่อมเป็นบุคคลที่ประหยัดและมัธยัสถ์

15.    บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ของผู้ได้รับใบอนุญาตมีสิทธิกล่าวหาผู้ได้รับใบอนุญาต โดยยื่นเรื่องต่อผู้ใด ?

. คุรุสภา                                                             

. คณะกรรมการคุรุสภา

. กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ                          

. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตอบข้อ ก. คุรุสภา

 

 

16.    จากข้อ 15 สิทธิกล่าวโทษสิ้นสุดเมื่อระยะเวลาตามข้อใดนับแต่ผู้กล่าวโทษรู้เรื่อง การประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู และรู้ตัวผู้ประพฤติผิด ?

. พ้น 1 ปี                                                             ข. พ้น 2 ปี

. พ้น 3 ปี                                                             ง. พ้น 4 ปี

ตอบข้อ ก. พ้น 1 ปี

17.    จากข้อ 15 ผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดโทษ คือใคร ?

. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                          

. คณะกรรมการคุรุสภา

. กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ                                          

.  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตอบข้อ ค. กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

18.    โทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีกี่สถาน ?

.  4 สถาน                                                            ข. 5 สถาน

. 6 สถาน                                                             ง. 7 สถาน

ตอบข้อ ข. 5 สถาน

19.    ข้อใดไม่เป็นโทษของผู้ประพฤติจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ?

. ยกข้อกล่าวหา                                                  ข. ตักเตือน

. ภาคทัณฑ์                                                         ง. ตัดเงินเดือน

ตอบข้อ ง. ตัดเงินเดือน

20.    โทษ พักใบอนุญาต ผู้ประพฤติจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีจำนวนกี่ปี ?

. ไม่เกิน 3 ปี                                                        ข. ไม่เกิน 4 ปี

. ไม่เกิน 5 ปี                                                        ง. ไม่เกิน 6 ปี

ตอบข้อ ค. ไม่เกิน 5 ปี       


sobdaidee 2011-09-24 08:02

秦天明 2012-01-02 09:21
http://www.mzy11.com/

飞鸟3 2012-02-28 16:36
路过来看看.......

iphone4水货多少钱

男0号 2012-07-20 14:52
请问大家有什么看法?我绝对喜欢这个帖子

好看的电视剧推荐爱情公寓3


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 10   --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.044468 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us