เวอร์ชันเต็ม: [-- ตัวอย่างแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา อบต อบจ ท้องถิ่น --]

แนวข้อสอบรับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย ธกส. กศน. ทหาร หน่วยงานต่างๆ -> แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ. ต่างๆ -> ตัวอย่างแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา อบต อบจ ท้องถิ่น [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2013-06-25 00:41

ตัวอย่างแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา อบต อบจ ท้องถิ่น

ข้อสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.วันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีผลใช้บังคับ
ก 20 กุมภาพันธ์
ข 21 กุมภาพันธ์
ค 22 กุมภาพันธ์
ง 23 กุมภาพันธ์

2.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีกี่มาตรา แนวข้อสอบ แนวข้อสอบข้

ก 14 มาตรา
ข 15 มาตรา
ค 16 มาตรา
ง 17 มาตราแนวข้อสอบ แนวข้อสอบข้อสอบนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย แจกข้อสอบฟรี
3.ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 คือบุคคลตามข้อใด
ก นายสมัคร สุนทรเวช
ข พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ค นายยงยุทธ ติยะไพรัตน์
ง นายมีชัย ฤชุพันธุ์

4.เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 คือข้อใดที่ถูกต้องที่สุด
ก เพราะมีรัฐบาลใหม่จึงแก้ไขปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
ข เพราะต้องการให้มีโครงสร้างที่เกิดการคล่องตัวมากขึ้น
ค เพราะจำนวนของบุคคลในองค์คณะไม่เหมาะสม
ง เพราะให้การบริหารบุคคลมีประสิทธิภาพและไม่ล่าช้า

5.หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาและดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการ
ใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาจนครบจำนวนตามองค์ประกอบของพระราชบัญญัติระเบียบข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ก สำนักงาน ก.ค.ศ.
ข ก.ค.ศ.
ค สำนักงานเขตพื้นที่
ง คณะกรรมการเขตพื้นที่

6.ให้ ดำเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมให้ครบจำนวนตามพระราช บัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายในกี่วัน
ก 180 วัน
ข 90 วัน
ค 60 วัน
ง 30 วัน แนวข้อสอบ แนวข้อสอบข้อสอบนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย แจกข้อสอบฟรี
7.ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีกี่ตำแหน่ง
ก 4
ข 5
ค 6
ง 7 แนวข้อสอบ แนวข้อสอบข้อสอบนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย แจกข้อสอบฟรี
8.กรรมการ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจาการเลือกตั้งจำนวนเก้าคนมี ผู้แทนข้าราชการครูจำนวนกี่คนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ก 4 คน
ข 6 คน
ค 8 คน
ง ทั้ง 9 คน

9.ก.ค.ศ. มีจำนวนกี่คนพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ก 21
ข 27
ค 28
ง 29 แนวข้อสอบ แนวข้อสอบข้อสอบนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย แจกข้อสอบฟรี
10.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มีกี่หมวด
ก 7 หมวด
ข 8 หมวด
ค 9 หมวด
ง 10 หมวด

11.วันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก 20 กุมภาพันธ์
ข 11 มิถุนายน
ค 19 สิงหาคม
ง 23 ธันวาคม

12.มาตราในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ข้อใดที่ถูกยกเลิก
ก มาตรา 18
ข มาตรา 21
ค มาตรา 22
ง ทุกข้อ แนวข้อสอบ แนวข้อสอบข้อสอบนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย แจกข้อสอบฟรี
13.บุคคลในข้อใดมีคุณสมบัติที่ไม่สามารถเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูได้
ก นาย ท. เป็นบุคคลล้มละลาย
ข นาย ส.เป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
ค นาย ย.เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ง ทุกคนไม่สามารถเข้ารับราชการครูได้

14.วัน เวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปีและการลาหยุดราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ให้เป็นไปตามที่..
ก ราชการกำหนด
ข รัฐบาลกำหนด
ค ก.ค.ศ.กำหนด
ง ค.ร.ม.กำหนด

15.ตำแหน่งศึกษานิเทศก์มีกี่วิทยฐานะ
ก 4
ข 5
ค 6
ง 7 แนวข้อสอบ แนวข้อสอบข้อสอบนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย แจกข้อสอบฟรี
16.โทษทางวินัยมี 5 สถาน ปรากฎอยู่ในมาตราใดในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
ก มาตรา 82
ข มาตรา 90
ค มาตรา 96
ง มาตรา 100


17.ข้า ราชการครูผู้ใดถูกสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออกหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการให้มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์แล้วแต่ กรณีต่อก.ค.ศ.ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำ สั่งและให้ก.ค.ศ.พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
ก 90 วัน
ข 60 วัน
ค 30 วัน
ง 120 วัน

18.ข้อใดไม่เป็นเหตุให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องออกจากราชการทันที
ก พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ข ลาออกจากราชการ
ค ตาย
ง ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกโดยกระบวนความได้สิ้นสุดแล้ว

19.ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจสั่งลงโทษทางวินัย ?ขั้นต่ำ?สุดตามข้อใด
ก ว่ากล่าวตักเตือน
ข ภาคทัณฑ์
ค ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕%
ง ลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น

20.ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งละกี่บาท
ก 100 บาท
ข 200 บาท
ค 300 บาท
ง 500 บาท

21.ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาคือ
ก รัฐมนตรีว่าการฯ
ข ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค เลขาธิการ ส.พ.ฐ.
ง เลขาธิการ ก.ค.ศ.

22.คณะกรรมการ สกสค. มีกี่คน
ก 28 คน
ข 27 คน
ค 23 คน
ง 21 คน แนวข้อสอบ แนวข้อสอบข้อสอบนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย แจกข้อสอบฟรี
23.วันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มีผลใช้บังคับ
ก 24 ธันวาคม
ข 20 สิงหาคม
ค 21 กุมภาพันธ์
ง 12 มิถุนายน

24.คำในข้อใดไม่ปรากฎตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
ก ครู
ข คณาจารย์
ค ผู้บริหารสถานศึกษา
ง ผู้บริหารการศึกษา

25.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียกว่า…
ก สก.สค.
ข ครุสภา
ค คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ง คุรุสภา

26.ข้อใดคือรายได้ของสภาครู
ก ค่าธรรมเนียม
ข เงินอุดหนุน
ค ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินฯ
ง ทุกข้อที่กล่าวมา

27.คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีกี่คน
ก 23 คน
ข 21 คน
ค 17 คน
ง 15 คน

28.ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมมีคุณสมบัติดังนี้ทุกข้อ คุณสมบัติข้อใดไม่ถูกต้อง
ก วุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า
ข มีคุณวุฒิอื่นที่สภาครูฯรับรอง
ค ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีและผ่านเกณฑ์การประเมินตามกำหนด
ง มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

29.ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ มีกี่ด้าน
ก 3
ข 4
ค 5
ง 6 แนวข้อสอบ แนวข้อสอบข้อสอบนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย แจกข้อสอบฟรี
30.จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ อยู่ในมาตรฐานด้านใด
ก มาตรฐานการปฏิบัติตน
ข มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ค มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ง ทุกข้อที่กล่าวมา

31.คำวินิจฉัยชี้ขาดขั้นต่ำสุดตามที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอำนาจวินิจฉัยคือข้อใด
ก ภาคทัณฑ์
ข ตักเตือน
ค เพิกถอนใบอนุญาต
ง ยกข้อกล่าวหา

32. 17.ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของสภาครูฯ
ก กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
ข ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
ค กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ
ง ถูกทุกข้อ

33.การศึกษาภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545หมายถึงข้อใดที่ถูกต้องที่สุด
ก การศึกษาชั้นป.1 ถึง ชั้น ป.6
ข การศึกษาชั้นป. 1 ถึงชั้น ม. 3
ค การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ง ถูกทุกข้อ

34.ข้อใดคือความหมายของคำว่า ?เด็ก?ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545ที่ถูกต้องที่สุด
ก เยาวชนอายุ 7 ? 18 ปี
ข เด็กอายุระหว่าง 7 ? 16 ปี
ค เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว
ง เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว

35.ผู้ ใดซึ่งมิใช่ผู้ปกครองมีเด็กซึ่งไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่ด้วย ต้องแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่ กรณี ภายใน………นับแต่วันที่เด็กมาอาศัยอยู่ เว้นแต่ผู้ปกครองได้อาศัยอยู่ด้วยกับผู้นั้น ข้อใดคือคำตอบในช่องว่าง
ก 7 วัน
ข 15 วัน
ค หนึ่งเดือน
ง เก้าสิบวัน

36.ผู้ใดออกกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
ก นายกรัฐมนตรี
ข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

37. ?มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา?จัดอยู่ในหมวดใดของพระราชบัญญัติการ ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ก หมวด 4
ข หมวด 6
ค หมวด 8
ง หมวด 9

38.วันที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีผลใช้บังคับ
ก 19 สิงหาคม
ข 20 สิงหาคม
ค 20 ธันวาคม
ง 24 ธันวาคม

39.ข้อใดคือความหมายของคำว่า ?ผู้สอน?ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542ที่ถูกต้องมากที่สุด
ก ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆ
ข ครู
ค คณาจารย์
ง ทุกข้อที่กล่าวมา

40.ผู้รักษาการณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 คือข้อใด
ก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข นายกรัฐมนตรี
ค เลขาธิการ สพฐ.
ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


admin 2013-06-25 00:44

41.ข้อที่ถูกต้องที่สุดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้เด็กอายุตามข้อใดต้องเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก ย่างเข้าปีที่เจ็ด
ข เจ็ดปี
ค เจ็ดปีบริบูรณ์
ง ไม่เกินเจ็ดปี

42.ผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ต้องระวางโทษตามข้อใด
ก ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ข ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ค ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ง ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

43.ผู้ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติฯ
ก ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ค อ.ก.ค.ศ.
ง ทุกข้อที่กล่าวมา

44.ใครเป็นผู้แต่งตั้ง ?พนักงานเจ้าหน้าที่?ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
ก เลขาธิการ ส.พ.ฐ
ข ปลัดกระทรวง
ค รัฐมนตรี
ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

45.ตรงกับความหมายของ ?การศึกษาตลอดชีวิต?ตามพระราชบัญญัติฯ
ก การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
ข กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
ค การถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรมและการสืบสานทางวัฒนธรรม
ง การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แนวข้อสอบ แนวข้อสอบข้อสอบนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษร้อมเฉลย แจกข้อสอบฟรี
46.การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ให้ยึดหลักกี่ข้อ
ก 6 ข้อ
ข 5 ข้อ
ค 4 ข้อ
ง 3 ข้อ

47.ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา
ก มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
ข มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
ค ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆมาใช้ในการจัดการศึกษา
ง ทุกข้อ

48.ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึง ถึง….
ก พ่อแม่ของบุคคลนั้น
ข ฐานะครอบครัวของบุคคลนั้น
ค ความสามารถของบุคคลนั้น
ง ทุกข้อที่กล่าวมา

49.การจัดการศึกษามีกี่รูปแบบ
ก 1
ข 2
ค 3
ง 4 แนวข้อสอบ แนวข้อสอบข้อสอบนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย แจกข้อสอบฟรี
50.สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดได้บ้าง
ก การศึกษาตามอัธยาศัย
ข การศึกษาในระบบ
ค การศึกษานอกระบบ
ง รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง ข้อ ก ข หรือ ค ก็ได้

51.การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ
ก 1
ข 2
ค 3
ง 4

52.ข้อใดคือสถานศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ข โรงเรียน
ค ศูนย์การเรียน
ง ทุกข้อที่กล่าวมา

53.การประเมินผลผู้เรียนตามพระราชบัญญัติฯให้พิจารณาจาก….
ก พัฒนาการของผู้เรียน
ข ความประพฤติ
ค สังเกตพฤติกรรมการเรียน
ง ทุกข้อที่กล่าวมา

54.การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจำนวนกี่องค์การ
ก 6
ข 5
ค 4
ง 7 แนวข้อสอบ แนวข้อสอบข้อสอบนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย แจกข้อสอบฟรี
55.คณะกรรมการอาชีวศึกษามีกี่คน
ก 27
ข 59
ค 31
ง 26

56.ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ก ผู้แทนองค์กรชุมชน
ข ผู้แทนองค์กรเอกชน
ค ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการค้าเสรีในท้องถิ่น

57.คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีวาระในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก 4
ข 3
ค 2
ง 5

58.ผู้มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษา
ก รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของสภาการศึกษา
ข รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของสภาการศึกษา
ค รัฐมนตรีโดยการอนุมัติของสภาการศึกษา
ง รัฐมนตรีโดยให้ความเห็นชอบของสภาการศึกษา

59.การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคำนึงถึงข้อใด
ก ปริมาณสถานศึกษา
ข จำนวนประชากร
ค วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่น
ง ทุกข้อถูกต้อง

60.มาตราใดกล่าวถึงการกระจายอำนาจ 4 ด้าน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ
ก มาตรา 8
ข มาตรา 39
ค มาตรา 10
ง มาตรา 22

61.การจัดการศึกษาทุกระบบต้องเน้นความสำคัญตามข้อใดในพระราชบัญญัติฯ
ก ความรู้ คุณธรรม
ข กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม
ค พุทธพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัย
ง เฉพาะข้อ ก และ ข ถูกต้องที่สุด

62.ตามพระ ราชบัญญัติฯผู้ที่ทำหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาใน ชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือข้อใด
ก ผู้บริหารสถานศึกษา
ข ครู
ค สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

63.ผู้ใดเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ก ผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับมอบหมาย
ข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

64.หน่วยงานใดไม่เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติฯ
ก โรงเรียน
ข โรงเรียนเอกชน
ค สพท.
ง สพฐ. แนวข้อสอบ แนวข้อสอบข้อสอบนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย แจกข้อสอบฟรี
65.ข้อ ใดคือระดับการศึกษาในระบบที่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ แบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
ก ระดับก่อนประถมศึกษา
ข ระดับประถมศึกษา
ค ระดับมัธยมศึกษา
ง ทุกข้อ

66.การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีกี่ประเภทตามกฎกระทรวงฯ
ก 1 ประเภท
ข 2 ประเภท
ค 3 ประเภท
ง 4 ประเภท

67.ผู้ที่เป็นประธานกรรมการ ?คณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา? คือบุคคลตามข้อใดในกระทรวงศึกษาธิการ
ก รัฐมนตรี
ข เลขาธิการ สพฐ.
ค ปลัดกระทรวง
ง ผู้อำนวยการสำนักฯ

68.ตามพระ ราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับฯ องค์กรปกครองส่วนถิ่นต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบก่อนเด็ก เข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลาตามข้อใด
ก ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ข หนึ่งเดือน
ค สิบห้าวัน
ง ไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน

69.วันที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้
ก 7 กรกฎาคม
ข 24 ธันวาคม
ค 12 มิถุนายน
ง 21 กุมภาพันธ์

70.ข้อใดคือการจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ก ส่วนกลาง
ข เขตพื้นที่การศึกษา
ค สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล
ง ทุกข้อ

71.หน่วยงานในข้อใดไม่เป็นนิติบุคคล
ก สำนักงานรัฐมนตรี
ข สำนักงานปลัดกระทรวง
ค สพฐ.
ง สอศ. แนวข้อสอบ แนวข้อสอบข้อสอบนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย แจกข้อสอบฟรี
72.การแบ่งส่วนราชการภายในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให้ออกเป็น
ก กฎกระทรวง
ข ประกาศกระทรวง
ค ระเบียบกระทรวง
ง พระราชบัญญัติฯ

73.ประธานกรรมการในข้อใดเป็นประธานโดยตำแหน่ง
ก ประธานคณะกรรมการสภาการศึกษา
ข ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ง เป็นประธานโดยตำแหน่งทุกข้อ

74.คณะ กรรมการในข้อใดมีหน้าที่…พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา…การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล…โดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ…ฯ
ก คณะกรรมการสภาการศึกษา
ข คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ง คณะกรรมการอุดมศึกษา

75.หน้าที่ของผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ก ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ประเมินผลระดับนโยบาย
ข ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ประเมินผลระดับภารกิจ
ค ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ประเมินผลและการดำเนินการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ง ทุกข้อที่กล่าวมา

76.คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีกี่ชุดหลักตามพระราชบัญญัติฯ
ก 1 ชุด
ข 2 ชุด
ค 3 ชุด
ง 4 ชุด แนวข้อสอบ แนวข้อสอบข้อสอบนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย แจกข้อสอบฟรี
77.หน่วยงานที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือข้อใด ตามพระราชบัญญัติฯ
ก กระทรวงศึกษาธิการ
ข สพฐ.
ค สพท.
ง โรงเรียน

78.ในกรณีเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถจัดการศึกษาบางประเภทได้ หน่วยงานใดสามารถจัดแทนได้
ก สำนักงานปลัดกระทรวง
ข สำนักงานต่างๆของการจัดระเบียบราชการในสำนักงาน
ค โรงเรียน
ง เฉพาะข้อ ก และ ข

79.ผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือข้อใด
ก ปลัดกระทรวง
ข รองปลัดกระทรวง
ค ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
ง เลขาฯปลัดกระทรวง

80.ความเป็นนิติบุคคลของโรงเรียนสิ้นสุดลงเมื่อใด
ก ยุบเลิก
ข โอน
ค ยุบ
ง แยก แนวข้อสอบ แนวข้อสอบข้อสอบนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย แจกข้อสอบฟรี


admin 2013-06-25 00:44

81.การกระจายอำนาจและการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน กระจายไปยังหน่วยงานตามข้อใด
ก คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค สถานศึกษา
ง ทุกข้อที่กล่าวมา

82.ข้อใดที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ไม่ได้กำหนดไว้ในหมวดต่างๆ
ก การรักษาราชการแทน
ข การปฏิบัติราชการแทน
ค การรักษาการในตำแหน่ง
ง ทุกข้อที่กล่าวมา

83.สำนักงาน กศน. สังกัดอยู่ในส่วนราชการใด
ก สพฐ.
ข สกอ.
ค สอศ.
ง สำนักงานปลัดกระทรวง

84.การสอบ O-net เป็นหน้าที่ของสำนักใดใน สพฐ.
ก สำนักทดสอบทางการศึกษา
ข สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ค สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง สำนักทดสอบกลาง

85.การสอบผู้อำนวยการสถานศึกษาและการสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษาภาค ข และ ภาค ค เป็นหน้าที่โดยตรงของกลุ่มใดใน สพท.
ก กลุ่มอำนวยการ
ข กลุ่มบริหารงานบุคคล
ค กลุ่มนโยบายและแผน
ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

86.การอุทธรณ์โทษทางวินัยต่อ อ.ก.ค.ศ. ให้ทำหนังสืออุทธรณ์ต่อใครได้
ก ประธาน อ.ก.ค.ศ.
ข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ง เฉพาะข้อ ก และ ข

87.การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย ให้อุทธรณ์ภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง
ก สามสิบวัน
ข หกสิบวัน
ค เก้าสิบวัน
ง หนึ่งร้อยยี่สิบวัน

88.ข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ หน้าที่ราชการให้จัดสวัสดิการแก่ครอบครัว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดโดยความเห็นชอบของใคร
ก รัฐมนตรี
ข คณะรัฐมนตรี
ค เลขาฯ สพฐ.
ง ปลัดกระทรวง

89. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของครูฯตามพระราชบัญญัติฯ
ก ภาคทัณฑ์
ข ให้ออก
ค ลดขั้นเงินเดือน
ง ทุกข้อที่กล่าวมา

90.ข้อใดไม่ถือเป็น ?เงินเดือน?
ก เงินวิทยฐานะ
ข เงินประจำตำแหน่ง
ค เงินเดือน
ง เฉพาะข้อ ก และ ข

91.ผู้ใดเป็นประธานคณะกรรมการ ?กงช.?
ก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ค ปลัดกระทรวง
ง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

92.ผู้ใดเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ ?กงช.?
ก ปลัดกระทรวง
ข เลขาธิการ ก.พ.
ค อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

93.วิทยฐานะสูงสุดของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ก รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ข รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
ค รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ง รองผู้อำนวยการชำนาญการ

94.ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
ก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข นายกรัฐมนตรี
ค ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

95.วิทยฐานะที่ได้รับเงินวิทยฐานะต่ำสุดของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือข้อใด
ก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการ
ข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
ค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ

96.พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก 24 ธันวาคม
ข 21 กุมภาพันธ์
ค 12 มิถุนายน
ง 20 สิงหาคม แนวข้อสอบ แนวข้อสอบข้อสอบนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย แจกข้อสอบฟรี
97.คณะกรรมการ ช.พ.ค. เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการในข้อใดมากที่สุด
ก สกสค.
ข กงช.
ค สพฐ.
ง สพท.

98.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสิ้นสุดลงในกรณีใด
ก หมดอายุ
ข ถูกสั่งเพิกถอน
ค ถูกสั่งพักใช้
ง ทุกข้อที่กล่าวมา

99.มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาข้อใดไม่ใช่
ก เป็นผู้นำและสร้างผู้นำ
ข ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ค แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
ง ทุกข้อ แนวข้อสอบ แนวข้อสอบข้อสอบนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย แจกข้อสอบฟรี
100.จากข้อความ ?ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม……ฯ? เป็นจรรยาบรรณตามข้อใด
ก จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ค จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ง จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ แนวข้อสอบ แนวข้อสอบข้อสอบนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย แจกข้อสอบฟรี
เฉลย…….
1-ข 2-ง 3-ข 4-ง 5-ข 6-ก 7-ข 8-ข 9- ค10-ค 11-ง 12-ง 13-ง 14- ค15-ก 16-ค 17-ก 18- ข19- ข 20-ข 21-ข 22- ค23-ง 24-ข 25-ง 26-ง 27-ค 28-ง 29-ก 30-ก 31-ง 32-ง 33-ค 34-ค 35-ค 36- ข37-ข 38-ข 39-ก 40-ก 41-ก 42- ข43- ข 44-ค 45-ง 46-ง 47- ง 48-ค 49-ค 50-ง 51-ข 52- ง53-ง 54-ค 55-ค 56-ง 57-ค 58-ข 59-ง 60-ข 61-ง 62-ค 63-ข 64- ค 65-ง 66-ข 67-ค 68-ก 69-ก 70-ง 71-ก 72- ก73-ก 74-ค 75-ก 76-ข 77- ก 78-ง 79-ก 80-ก 81-ง 82-ค 83-ง 84-ก 85-ข 86-ง 87-ก 88-ข 89-ข 90-ง 91-ข 92-ข 93- ก 94-ข 95-ข 96-ก 97-ก 98-ง 99-ง 100- ข
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา ท้องถิ่น อบจ.เทศบาล อบต.
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2532  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไข พ.ศ. 2551

แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

- สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550

- นโยบายการศึกษา รัฐบาลยิ่งลักษณ์

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542

- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550

- ข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

- ข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542

- การบริหารการศึกษา

- หลักการจัดการศึกษา


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-047-7807  (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 
409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย สาขามหาสารคาม  
ชื่อบัญชี 
สุวัชร  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com


admin 2013-06-25 00:45
ผู้สอบนักวิชาการศึกษา3 มาทางนี้ ด่วน

รายละเอียด
แลกเปลี่ยนข้อสอบนักวิชาการ
*ร่างรัฐธรรมนูญ ปี2549 ฉบับที่เท่าไร / ฉ.17
*king ทรงตรา พรบ.โดยความยินยอมของใคร / สนช.
*ศาลใดไม่มีในไทย / ศาลทหาร
*ข้อใดเรียงลำดับถูก/เรื่อง เรียน อ้างถึง สิ่งที่ส่งมาด้วย
*ผู้รักษาการ พรบ.กระจายอำนาจ / นายกรัฐมนตรี
ใครมีข้อสอบแลกเปลี่ยนความรู้เชิญนะครับ 
 ขอบคุณ


โดย : 1111 [ 2007-05-02 13:09:17 ]       แจ้งลบ 


( 1 ) 
ความคิดเห็นที่ : 1
ศาลทหารมีในไทยนะครับ ตอบผิดแล้วมั้งข้อนี้ 
โดย : ดิวส์ [ 2007-05-02 13:23:15 ]      แจ้งลบ 


ความคิดเห็นที่ : 2
ศาลรัฐธรรมนูญต่างหาก เพราะเค้าถามว่าในช่วงนี้ศาลใดไม่มีในไทยเพราะรัฐธรรมนูญยังไม่สมบูรณ์ 
โดย : ปังแมน [ 2007-05-02 15:32:06 ]      แจ้งลบ 


ความคิดเห็นที่ : 3
หนังสือที่ผู้ใต้บังคับบัญชาทำเสนอผู้บังคับบัญชาคือ...บันทึกข้อความ
การจัดเรียงหนังสือเสนอต้องเรียงตาม...ความเร่งด่วน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษาได้...ทุกระดับ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู... 600 บาท
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.บริหารราชการแผ่นดินคือ...พลเอกชวลิต
ผู้มีหน้าที่จัดทำประชามติคือ...สภาร่างรัฐธรรมนูญ
ผู้ว่าไม่สามารถสั่งให้...รองนายกอบต.พ้นจากตำแหน่ง

ใครมีเพิ่มเติมก็ช่วยกันโพสนะจะได้เก็บไว้เป็นความรู้ด้วย 
โดย : พิกาจู้ [ 2007-05-02 15:37:44 ]      แจ้งลบ 


ความคิดเห็นที่ : 4
ค่าธรรมเนียมใบประกอบวิชาชีพครู ทำไม 600 ล่ะ ในระเบียบ 500 นะ แต่ในข้อสอบไม่มี มีแต่ 400
หรือว่าเพิ่มอะไรเข้าไปอีก ช่วยอธิบายทีครับ 
โดย : (*.*) [ 2007-05-03 11:29:42 ]      แจ้งลบ 


ความคิดเห็นที่ : 5
ในระเบียบสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 
บอกไว้ ส่วนท้าย พรบ.ค่าขึ้นธรรมเนียม 600 บาท ครับ 
โดย : 111 [ 2007-05-03 11:40:33 ]       แจ้งลบ 


ความคิดเห็นที่ : 6
หนังสือสั่งการมี 3 ชนิด
กระทรวงศึกษาธิการมี 4 สภา 
ตอบ สภาการศึกษา คกก.การศึกษาพฐ.
อาชีวศึกษา และ มหาวิทยาลัย
ปี 2549 อบต.มีรายได้ ตอบ 35 %
ผู้ประกอบวิชาชีพครู ตอบ อายุ 20 ปี
โดย : 111 [ 2007-05-03 11:43:29 ]       แจ้งลบ 


ความคิดเห็นที่ : 7
มีข้อสอบข้อนี้หรือเปล่าใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการพรบ.การศึกษา 2545? 
โดย : 1 [ 2007-05-04 08:48:10 ]      แจ้งลบ 


ความคิดเห็นที่ : 8
1.หน่วยงานใดที่กำกับดูแลการบริการงานของท้องถิ่นต่อการศึกษา
ตอบ กระทรวงศึกษาธิการ
2.ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย 
ตอบ ข้อมูลข่าวสารของที่กระทบถึง KING
3.หนังสือ อายุ ครบ 25 ปี หลังปีปฏิทิน ส่งจม.เหตุ กรมศิลป์ 
ตอบ ภายใน 31 มกราคม ของปีถัดไป
4.การศึกษาหมายถึง 
ตอบ การเรียนรู้เพื่อเกิดความเจริญงอกงามของบุคคล
5.หนังสือราชการ หมายถึง หนังสือเป็นทางราชการทำขึ้นเป็นหลักฐานทางราชการ 
โดย : 11111 [ 2007-05-04 12:23:11 ]       แจ้งลบ 


ความคิดเห็นที่ : 9
ขอถามผู้รู้จริงนะค่ะ เพราะไม่มั่นใจเลยกับข้อสอบครั้งนี้ 
1. ใครไม่มีสิทธิ์ร่างข้อบัญญัติ อบต. ตอบ นายก รึเปล่า
2. ปัจจุบันมาตรฐานการศึกษามุ่งให้ผู้เรียนเป็นอย่างไร 
โดย : sss [ 2007-05-04 15:53:24 ]      แจ้งลบ 


ความคิดเห็นที่ : 10
ขอตอบนะครับ

ผู้ไม่มีสิทธิ์ร่างข้อบัญญัติอบต. คือ ปลัด อบต.

เนื่องจาก พรบ.สภาตำบลและอบต. กำหนดไว้ ถ้าเป็น
ข้อบัญญัติอบต.ผู้มีสิทธิ์ร่างได้แก่ 1 นายกอบต.
2.สมาชิกสภา อบต.3.ราษฎร
และถ้าเป็นข้อบัญญัติการเงิน ให้นายก อบต.คนเดียว ครับ 
โดย : 111111 [ 2007-05-04 16:00:47 ]       แจ้งลบ 


ความคิดเห็นที่ : 11
ใครจำได้อีกลองช่วยกันนะครับ....

ขอเสริมนะครับ...

มีข้อหนึ่งถามว่าผู้รักษาการ พรบ.แผ่นดินฉบับล่าสุดคือใคร

ตอบ ถ้าเป็น ฉ.5 เป็น ชวลิตร ถ้าเป็น ฉ.6 เป็นทักษิณ
โดย : 111111 [ 2007-05-04 16:05:58 ]       แจ้งลบ 


ความคิดเห็นที่ : 12
คำถาม ....กระทรวงใดมีการจัดระเบียบของตนเอง

ตอบ ง. กระทรวงกลาโหม และ กระทรวงศึกษาธิการ

:: พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2536 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2536 

เป็นปีที่ 48 ในรัชกาลปัจจุบัน 
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. 2536" 
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2519
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
"การใช้กำลังทหารเพื่อปฏิบัติการตามความในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ กระทรวงกลาโหมกำหนด
เว้นแต่การใช้กำลังทหารเพื่อการปราบปรามการจลาจลให้เป็นไป
ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี" 
มาตรา 4 ให้ยกเลิกความใน มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบ ราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
" มาตรา 8 กระทรวงกลาโหมมีส่วนราชการ ดังนี้ 
(1) สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
(2) สำนักงานปลัดกระทรวง 
(3) กรมราชองครักษ์ 
(4) กองบัญชาการทหารสูงสุด" 
มาตรา 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น มาตรา 10ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.
2503
โดย : 111111 [ 2007-05-04 16:07:02 ]       แจ้งลบ 


ความคิดเห็นที่ : 13
คำถาม 

ผู้ใดในระดับเขตพื้นที่ ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพไม่ผิดกฎหมาย

ตอบ ข้าราชการพลเรือน ครับ (เค้าถามว่าในเขตพื้นที่ ไม่ใช่นอกเขตพื้นที่ สพท.ครับ)

ตาม พรบ.สภาครูฯ พลเรือนไม่มีสิทธิขอจึงไม่ต้องขอรับใอนุญาตประกอบวิชาชีพ นอกจากพลเรือนที่เป็นครูมาก่อน
(โอนมา) หรือเป็นพลเรือนแต่มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาอื่นที่
ก.ค.รับรองว่าเป็นตำแหน่งที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ารา ชการครูก่อนวันที่ 12 มิ.ย.47
ผมสงสัยว่าเป็นพลเรือนแล้วจะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไปทำไมครับ
โดย : 111111 [ 2007-05-04 16:07:48 ]       แจ้งลบ 


ความคิดเห็นที่ : 14
ตอบ การศึกษามุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจ สติปัญญา ครับ ตาม ม.6
พรบ.การศึกษา2542 
โดย : 111111 [ 2007-05-04 16:12:15 ]       แจ้งลบ 


ความคิดเห็นที่ : 15
ขอบคุณสำหรับคำตอบที่มีเหตุผลครบถ้วน ขอให้โชคดีสอบได้ที่ 1 นะค่ะ คุณ 111111 อยากถามตั้งหลายข้อ 
แต่นึกข้อสอบไม่ค่อยออกจริงๆ เพราะว่ามีเวลาอ่านหนังสือน้อย คือมัวแต่กิน เล่น เสียมากกว่า ทั้ง ๆ
ที่อยากสอบได้ในตำแหน่งนี้มาก แต่ขาดความขยัน ปัจจุบันดิฉัน ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่จัดเก็บฯ 2 
อยู่ในภาคใต้ตอนบนค่ะ 
โดย : sss [ 2007-05-04 16:20:24 ]      แจ้งลบ 


ความคิดเห็นที่ : 16
จุดเด่นอบจ.แตกต่างจากอปท.อื่นๆ อย่างไร
ตอบ อบจ.จัดสรรงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นต่างๆ
(ตาม พรบ.กำหนดแผนขั้นตอนกระจายอำนาจ)
อบต.สามารถจัดการศึกษาได้ระดับใค ตอบ ทุระดับ
หน่วยงานการศึกษาตาม พรบ.สภาครู 2546 หมายความว่า
ตอบ ข้อ ค.
หมายความว่า สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่กำกับ ดูแล
สนับสนุนส่งเสริมให้บริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอก
ชน
ถ้าข้อ ง.ไม่มีคำว่าต่ำกว่า 
โดย : 111111 [ 2007-05-04 16:33:13 ]       แจ้งลบ 


ความคิดเห็นที่ : 17
ขอบคุณมากครับคุณ sss 
โดย : 111111 [ 2007-05-04 16:35:19 ]       แจ้งลบ 


ความคิดเห็นที่ : 18
จากคำถาม
นาย.......ส่งเสริมให้ความรู้แก่นักเรียนชั้น ม5 เกี่ยวกับความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ แสดงว่า
นาย.....เป็นใคร
ตอบ ครู เหตุผล ตามพรบ.สภาครู2546 ได้ให้ความหมายของคำว่า
ครู ไว้ว่า
บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ
ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน ดังนั้นให้สังเกตคำว่า
ส่งเสริมการเรียนรู้ 
รายได้จากการจัดเก็บภาษีที่อบต.ไม่ได้เก็บ
ตอบ ภาษีโรงแรม 
เนื่องจาก ภาษีโรงแรม เป็นส่วนของ อบจ.จัดเก็บ ไม่ใช่ อบต.(ตาม พรบ.กำหนดแผนขั้นตอนกระจายอำนาจ
ม.24ข้อ10
การจัดการศึกษา ของท้องถิ่น เป็นการจัดการศึกษาอย่างไร
ตอบ การจัดการสาธารณะ ตามหมวดที่ 2พรบ.กำหนดแผนขั้นตอนกระจายอำนาจ  

โดย : 111111 [ 2007-05-04 17:20:31 ]       แจ้งลบ 


ความคิดเห็นที่ : 19
มาตรฐานการปฎิบัติตนของคุรุสภา มีอะไรบ้าง
ตอบ 
มาตรา ๕๒ มาตรฐานการปฏิบัติตน ให้กำหนดเป็นข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประกอบด้วย

(๑) จรรยาบรรณต่อตนเอง

(๒) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

(๓) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

(๔) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

(๕) จรรยาบรรณต่อสังคม
คำถาม องค์การค้าคุรุสภาถูกยุบลงตาม พรบ.สภาครู2546 หน่วยงานใดรับผิดชอบ
ตอบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดูจาก
มาตรา ๘๑ ให้โอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน หนี้ และสิทธิต่าง ๆ ของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู
พุทธศักราช ๒๔๘๘ ดังนี้

(๑)
องค์การค้าของคุรุสภาและส่วนการลงทุนหรือสวัสดิการไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสด
ิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

คำถาม รายได้ของคุรุสภาต้องดำเนินการอย่างไร
ตอบ รายได้คุรุสภา ไม่ต้องนำส่งคลัง

เหตุผล
รายได้ของคุรุสภา
ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
รวมทั้งไม่อยู่ในข่ายการบังคับตามกฎหมายภาษีอากร
ทรัพย์สินของคุรุสภาไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
และบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับคุรุสภาในเรื่องทรัพย์สินของคุรุสภาไม่ได้
โดย : 111111 [ 2007-05-04 17:43:05 ]       แจ้งลบ 


ความคิดเห็นที่ : 20
ข้อใดเป็นสทธิของประชาชน ต่ พรบ.ข้อมูลข่าสาร
ตอบ สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จาก
มาตรา 25 ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15
บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน 
โดย : 111111 [ 2007-05-04 17:54:28 ]       แจ้งลบ 


ความคิดเห็นที่ : 21
ความคิดเห็นที่ : 12 เพิ่มเติมครับ....

คำถาม ....กระทรวงใดมีการจัดระเบียบของตนเอง

ตอบ ง. กระทรวงกลาโหม และ กระทรวงศึกษาธิการดูจาก

:: พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2536 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2536 

เป็นปีที่ 48 ในรัชกาลปัจจุบัน 
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. 2536" 
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2519
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
"การใช้กำลังทหารเพื่อปฏิบัติการตามความในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ กระทรวงกลาโหมกำหนด
เว้นแต่การใช้กำลังทหารเพื่อการปราบปรามการจลาจลให้เป็นไป
ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี" 
มาตรา 4 ให้ยกเลิกความใน มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบ ราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
" มาตรา 8 กระทรวงกลาโหมมีส่วนราชการ ดังนี้ 
(1) สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
(2) สำนักงานปลัดกระทรวง 
(3) กรมราชองครักษ์ 
(4) กองบัญชาการทหารสูงสุด" 
มาตรา 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น มาตรา 10ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.
2503

และ
พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. ๒๕๔๖
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชการปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖"

หมวด ๑
การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง
ส่วนที่ ๒
การจัดระเบียบราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง
ส่วนที่ ๓
การจัดระเบียบราชการในสำนักงาน

หมวด ๒
การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา

หมวด ๓
การจัดระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญา
ที่เป็นนิติบุคคลโดย : 1111 [ 2007-05-05 14:11:41 ]       แจ้งลบ 


ความคิดเห็นที่ : 22
คุณ 111111 เก่งจังครับ พอจะประมาณได้ไหมว่าทำถูกกี่ข้อผมจะได้ประเมินของตัวเองบ้าง 
โดย : นวก. [ 2007-05-08 19:57:07 ]      แจ้งลบ 


ความคิดเห็นที่ : 23
ขอเบอร์คุณ 1111 ได้มั้ยครับ ดูแล้วคงสอบผ่านแน่นอน แต่เราคิดว่าทำได้ประมาณ 70 ข้อขึ้นไป
แต่เห็นเพื่อนๆลงเว็บกันว่าเขาจะตัดที่ 80 ข้อกัน แต่มันคงเป็นไปได้ยากนะที่ทาง
ก.อบต.ลพบุรีจะทำนอกเหนือระเบียบ ยังงัยโทรคุยกะผมได้นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนข้อสอบและความเห้น
และโอกาสการประเมินคะแนน 
โดย : aa [ 2007-05-08 20:38:51 ] เบอร์ติดต่อ : 0857448845      แจ้งลบ 


ความคิดเห็นที่ : 24
ขอบคุณมากนะครับ คุณ aa และคุณ นวก. ผมอยู่ จ.สุโขทัย
ขออนุญาติ ติดต่อผ่านเวปบอร์ดแล้วกันนะครับ....   

โดย : 1111 [ 2007-05-09 10:29:09 ]       แจ้งลบ 


ความคิดเห็นที่ : 25
ขอเพิ่มคำถามนะครับ

ถ้าท่านเป็นผู้บริหารด้านการศึกษาท่านจะมีวิธีที่ดีที่สุดวิธีใดในการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ด้านการศึกษา

ตอบ นำไปใช้ในหลักสูตร 

เหตุผล เค้าถามว่าตัวเราเป็นผู้บริหาร ไม่ใช่ครู ถ้าเป็นครูต้องนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน
แต่ถ้าเป็นผู้บริหาร ต้องนำไปใช้ในหลักสูตรครับ...   

โดย : 1111 [ 2007-05-09 10:43:34 ]       แจ้งลบ 


ความคิดเห็นที่ : 26
ขอตอบนะครับ
คำถามครับ
ข้อแตกต่างระหว่าง ครูผู้ช่วย กับ ครู 

ตอบ ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือให้คำปรึกษากับผู้เรียน 
เหตุผล ตอนแรกนึกว่าถามถึง ตำแหน่งครูตามพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547
ที่ตำแหน่งครูมี ครูผู้ช่วย ครู อาจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ แต่
ตัวฉ้อยคำตอบไม่ถามในประเด็นพรบ.ดังกล่าว แต่
ประเด็นคำถามเค้าถามไปที่ครูผู้ช่วยตามศูนย์พัฒนา ไม่ใช่ ครูผู้ช่วย ตาม
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 ครับ..
  

โดย : 1111 [ 2007-05-09 10:57:39 ]       แจ้งลบ 


ความคิดเห็นที่ : 27
ผู้ใดเป็นประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตามหมวด 3 ม.25 ของ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล 2542

การยุบอบต.ขึ้นเป็นเทศบาล ต้องเป็นไปตามใด
ตอบ บรรดาทรัพย์สินของ อบต.ทั้งหมดเป็นของเทศบาลที่ตั้งใหม่

ตาม ม.52 พรบ.สภาตำบลและ อบต.

*********************************************************

ข้อใดผิด เกี่ยวกับ สมาชิกสภาอบต.ในการพ้นจากหน้าที่
ตอบ สมาชิกสภา อบต. ขาดการประชุมต่อเนื่อง 2 ครั้ง

ความจริงต้องเป็น 3 ครั้ง ครับ ตาม ม.47 พรบ.สภาตำบลและ อบต.   

โดย : 1111 [ 2007-05-09 13:16:53 ]       แจ้งลบ 


ความคิดเห็นที่ : 28
สวัสดีค่ะ

ไม่รู้ว่ากระทุ้นี้ยังมีคนคอยดูอยู่ป่าว

พอเข้ามาเเล้วเห็นว่าน่าสนใจมาก

แล้วบังเอิญ คำถาม-ตอบ ตรงกับ ตำเเหน่งที่ดิฉันจะสอบพอดี

และจะสอบในเร็วๆๆ นี้ ของ มหาวิทยาลัย แห่งหนึ่ง

เลยอยากทราบค่ะว่าหนังสือ ตน. นักวิชาการศึกษา

ที่จะใช้สอบนี้ ต้องอ่านหนังสือประเภทอะไร และวิชาอะไร

และข้อสอบ ประมาณไหน หรือประมาณที่ ถาม-ตอบกันคะ

 ขอบคุณ ลองเอาไปอ่านกันดูน่ะจะได้สอบได้กันทุกคน เราก็สอบนักวิชาการศึกษาเหมือนกัน


เวอร์ชันเต็ม: [-- ตัวอย่างแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา อบต อบจ ท้องถิ่น --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.178639 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us