เวอร์ชันเต็ม: [-- ตัวอย่างแนวข้อสอบ อบต.จังหวัดอุบลราชธานี ทุกตำแหน่ง ที่เปิดสอบ --]

แนวข้อสอบรับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย ธกส. กศน. ทหาร หน่วยงานต่างๆ -> แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ. ต่างๆ -> ตัวอย่างแนวข้อสอบ อบต.จังหวัดอุบลราชธานี ทุกตำแหน่ง ที่เปิดสอบ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2013-05-14 15:31

ตัวอย่างแนวข้อสอบ อบต.จังหวัดอุบลราชธานี ทุกตำแหน่ง ที่เปิดสอบ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบอบต.จังหวัดอุบลราชธานี  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ภาค ก.
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษา
ไทย

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับจังหวัดอุบลราชธานี

- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

- แนวข้อสอบ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- สรุป พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
ภาค ข. (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
แนวข้อสอบอบต.จังหวัดอุบลราชธานี  ระดับ 1
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
- แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า
- แนวข้อสอบช่างโยธา
- แนวข้อสอบช่างสำรวจ
- และตำแหน่งอื่นๆ
แนวข้อสอบอบต.จังหวัดอุบลราชธานี  ระดับ 2
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
- แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ
- แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า
- แนวข้อสอบนายช่างโยธา
- แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ
- และตำแหน่งอื่นๆ
แนวข้อสอบ อบต.จังหวัดอุบลราชธานี  ระดับ 3
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน
- แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร
- แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง
- แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี
- แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้
- แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
- แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
- แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล
- แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์
- แนวข้อสอบนิติกร
- แนวข้อสอบบุคลากร
- แนวข้อสอบวิศวโยธา
- แนวข้อสอบสถาปนิก
- แนวข้อสอบสันทนาการ 


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-047-7807  (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ติวภาษาไทย + VCD ติวคณิตศาสตร์  ราคา 679 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 
409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย สาขามหาสารคาม  
ชื่อบัญชี สุวัชร 
 พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.comadmin 2013-05-14 15:32
1.การไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญถือเป็นอะไร 
ตอบ   หน้าที่ 
2. สิทธิชุมชนต้องได้รับการคุ้มครองและส่งเสริม คือ 
ตอบ   ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ข้อใดไม่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
ตอบ   การเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกจากราชอาณาจักร 
4. ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร คือ 
ตอบ   รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
5. หลังเจ้าหน้าที่ไม่รับฟังคำคัดค้านแล้วจะประกาศข่าวสารได้เมื่อใด 
ตอบ   จนกว่าล่วงพ้นกำหนดเวลาอุทธรณ์ 
6. ผู้ที่ได้รับโทษตามมาตรา 40 ของ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ทำผิดประการใด 
ตอบ   ให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือส่งวัตถุเอกสาร 
7. ตำแน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล อยู่ได้จนกว่าจะหมดความจำเป็น 
ตอบ   เทศบาลตำบล 
8. เทศบาลเมือง ที่ไม่ใช่ที่ตั้งศาลากลางต้องมีประชากรเท่าใด 
ตอบ   30000 คน 
9. สมาชิกเทศบาลตำบลมีกี่คน 
ตอบ   12 คน 
10. นายกเทศมนตรีมีวาระกี่ปี 
ตอบ   4 ปี 
11. การประชุมสมัยวิสามัญมีกี่วัน 
ตอบ   15 วัน 
12. สมัยประชุมมีกี่สมัย 
ตอบ   4 สมัย 
13. สหการ คือ 
ตอบ   กิจการที่ทำระหว่างเทศบาล 
14. เทศบัญญัติใช้ได้เมื่อใด 
ตอบ   เมื่อประกาศ ณ ที่ทำการแล้ว 7 วัน 
15. กรรมการวิสามัญมีกี่คน 
ตอบ   3-7 คน 
16. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ 
ตอบ   เสนอแนะเชิงนโยบายแก่รัฐบาล 
17.สำนักงานคณะกรรมการแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ 
ตอบ   ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการกระจายอำนาจฯ 
18.เทศบาลอาจมีรายได้จาก 
ตอบ   ภาษีบำรุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ 
19. ภาษียาสูบเก็บได้ไม่เกินมวนละเท่าใด 
ตอบ   สิบสตางค์ 
20. อบจ.อาจมีหน้าที่ 
ตอบ   การขนส่งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร 
21. การมอบอำนาจยึดหลักใด 
ตอบ   การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
22. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาสำนักนายกรัฐมนตรี 
ตอบ   นายกรับมนตรี 
23. เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ 
ตอบ   ราชการทางการเมือง 
24. พรบ.บริหารราชการแผ่นดินไม่ใช้บังคับแก่ราชการใด 
ตอบ   ทหาร 
25. ใครเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
ตอบ   รองปลัดกระทรวงหรืออธิบดี 
26. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีดังนี้ 
ตอบ   อบจ. อบต. เทศบาล เมืองพัทยา 
27. ข้อใดคือโรคที่ กท. ประกาศ 
ตอบ   โรคพิษสุราเรื้อรัง 
28. การขาดงานเกิน 15 วัน โดยจงใจ ถือเป็น 
ตอบ   โทษทางวินัยร้ายแรง 
29. โทษทางวินัยร้ายแรงคือข้อใด 
ตอบ   ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ทำให้ราชการเสียหาย บุคคลอื่นได้ประโยชน์ 
30. การบรรจุเข้ารับราชการตามลำดับ เรียกว่า 
ตอบ    การสอบแข่งขัน 
31. ข้อแรกของระเบียบคือ 
ตอบ   ชื่อระเบียบ 
32. ผู้รักษาการอยู่ในข้อใดกรณีไม่แบ่งหมวด 
ตอบ   คำลงท้าย 
33. ข้อใดไม่มีในหนังสือภายใน 
ตอบ   คำลงท้าย 
34. ข้อใดอาจไม่มีในระเบียบ 
ตอบ   ฉบับที่ 
35. ข้อใดไม่มีในคำสั่ง 
ตอบ   คำขึ้นต้น 
36. ข้าราชการระดับใดรับรองสำเนาได้ 
ตอบ   ระดับ2 
37. หนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกัน ส่งถึงผู้รับจำนวนมาก มีพยัญชนะ ว เรียกว่า 
ตอบ   หนังสือเวียน 
38. คณะกรรมการทำลายหนังสือมีประธานแล้วมีกรรมการอีกกี่คน 
ตอบ   2 คน 
39. ข้อใดไม่ใช่หนังสือประชาสัมพันธ์ 
ตอบ   รายงาน 
40. ข้อใดไม่ใช่หนังสือภายนอก 
ตอบ   บริษัทกระจกทำสัญญากับตัวแทนจำหน่าย 
41. การลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องต่ำกว่ากรมให้ลง 
ตอบ   กองและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
42. การชี้แจงเหตุการณ์เพื่อทำความเข้าใจ เรียกว่า 
ตอบ   แถลงการณ์ 
43. ข้อใดถือเป็นหนังสือภายใน 
ตอบ   นายกทำหนังสือถึงบุคลากรในเทศบาล 
44. คำลงท้ายที่ว่า”ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง” ไม่ใช่กับบุคคลใด 
ตอบ   รัฐมนตรี 
45. รายงานการประชุมอาจไม่มีข้อใด 
ตอบ   ผู้เข้าร่วมประชุม 
46. การทำสำเนาคู่ฉบับอย่างน้อยกี่ฉบับ 
ตอบ   2 ฉบับ 
47. ข้อใดอาจไม่มีในหนังสือภายนอก 
ตอบ   อ้างถึง 
48. การอ้างถึง อ้างอย่างไร 
ตอบ   ให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว 
49. หากหนังสือชื่อเรื่องเดียวกันให้ลงชื่อเรื่องอย่างไร 
ตอบ    เรื่องเดิม 
50. หนังสือประทับตราใช้ไม่ได้ในกรณีใด 
ตอบ   ทำสัญญาร่วมกัน 
51. ใครจดรายงานการประชุม 
ตอบ   เลขานุการ ,คนที่ได้รับมอบหมาย 
52. ข้อใดไม่ใช่การลงคะแนนแบบเปิดเผย 
ตอบ   แสดงป้ายความคิดเห็น 
53. หากคะแนนเสียงมากกว่าคนที่มาประชุมทำอย่างไร 
ตอบ   เรียกนับคะแนนตามลำดับอักษร 
54. ในการเลือกประธานหากคะแนนสูงสุดเท่ากันมีหลายคนทำอย่างไร 
ตอบ   ลงคะแนนใหม่เฉพาะคแนนเท่ากัน 
55. การเสนอญัตติต้องมีรับรองกี่คน 
ตอบ   2 คน 
56. กรณีรับรองรายงานการประชุมแบบเวียน ต่อเมื่อใด 
ตอบ   - ยังไม่มีกำหนดการประชุมครั้งตอไป 
-   การประชุมครั้งต่อไปห่างกันมาก 
-   ไม่มีการประชุมครั้งต่อไปอีก 
57. เรื่องแรกในที่ประชุม คือ 
ตอบ   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
58. ข้อใดคือเครื่องหมายผสานเซล 
ตอบ   สัญลักษณ์ผสานเซล(โทษทีลงรูปสัญลักษณ์ให้ไม่เป็น) 
59.(รูปซิกม่า) คืออะไร 
ตอบ   ผลรวมอัติมัติ 
60.การเสนอภาพนิ่งคือปุ่มใด 
ตอบ (ลงรูปไม่เป็นจ้า) 
61. หากต้องการนำเสนอภาพนิ่งทำอย่างไร 
ตอบ   การนำเสนอภาพนิ่ง 
62.   หากต้องการแก้ไขข้อความที่หัวกระดาษ-ท้ายกระดาษ 
ตอบ   Edit 
ข้อที่เราตอบผิด  (แต่แก้ไขคำตอบให้แล้ว  ลองเช็คดูอีกทีละกันนะ) 
63. ใครเป็นผู้มีสิทธิเสนอร่างเทศบัญญัติ 
ตอบ   ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
64.ใครมีสิทธิร้องเรียนในกรณีเดือดร้อนต่อเทศบาล 
ตอบ   บุคคลที่อยู่ในเทศบาล 
65. การเปิดเผยข้อมูบข่าวสารส่วนบุคคลสามารถทำได้โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นหนังสือยกเว้นกรณีใด 
ตอบ   เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาโยระบุชื่อ 
66. การยุบกระทรวงทำเป็น 
ตอบ   พระราชกฤษฎีกา 
67. ข้อใดไม่ใช่วินัยของราชการ 
ตอบ   ให้ออก 
68. ถ้าเห็นว่าคำสั่งของผู้บังคับบัญชาขัดต่อกฎหมาย ทำอย่างไร 
ตอบ   ทำหนังสือทบทวนคำสั่ง 
ข้อที่เราไม่แน่ใจ ว่าถูกหรือไม่ 
69. พรบ.บริหารราชการแผ่นดิน 2550 (ฉบับที่7 ) มีส่วนดีอย่างไร 
ตอบ   
70. ข้อใดไม่ใช่การเสริมสร้างและพัฒนา 
ตอบ   การควบคุมและตรวจสอบ 
71. คนที่ไม่ถนัด โปรแกรม เพาว์เวอร์พอยท์ ไม่ควรใช้ 
ตอบ   เอกสารเปล่า


admin 2013-05-14 15:32
แนวข้อสอบจังหวัดอุบลราชธานี
**************

1.    ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี คนปัจจุบัน คือใคร
ก.    นายวันชัย สุทธิวรชัย            ค.นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์
ข.     นายสุรพล สายพันธ์             ง.นายชวน ศิรินันท์พร
2.    ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี คนปัจจุบัน คือใคร
ก.    นายคันฉัตร ตันเสถียร            ค. นายสมบูรณ์ โอฬารกิจเจริญ
ข.    นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์        ง. นางนภา ศกุนตนาค
3.    บุคคลใด ไม่ใช่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ก.    นายสุทธินันท์ บุญมี            ค. นายคันฉัตร ตันเสถียร
ข.    นายสมบูรณ์ โอฬารกิจเจริญ        ง. นางนภา ศกุนตนาค
4.    ตราประจำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นรูปอะไร
ก.     ต้นโพธิ์ริมสระหลวง
ข.    ธงสามชาย อันเป็นธงชัยประจำกองทัพสมัยโบราณ
ค.    ดอกบัวตูม และดอกบัวบาน ชูช่อก้านใบเหนือหนองน้ำ 
ง.     ภูทอก บึงโขงหลง และต้นไม้
5.    ดอกไม้ประจำจังหวัด อุบลราชธานี คือดอกอะไร
ก.    ดอกราชพฤกษ์                ค. ดอกสาธร        
ข.    ดอกทองกวาว                ง. ดอกบัว
6.    ต้นไม้ประจำจังหวัด อุบลราชธานี คือต้นอะไร
ก.    ยางนา                    ค.ลำดวน
ข.    สนสามใบ                ง.รัง
7.    ผ้าประจำจังหวัด อุบลราชธานี คือผ้าอะไร
ก.    ผ้าไหม                    ค. ผ้าฝ้าย
ข.    ผ้ากาบบัว                ง. ผ้าหมี่ขิด
8.    ข้อใด ไม่เกี่ยวข้อง กับคำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี
ก.    เมืองดอกบัวงาม                ค. น้ำตกจากสันภูพาน
ข.    หาดทรายแก่งหิน             ง. ถิ่นไทยนักปราชญ์


9.    ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี คือใคร
ก.    พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์     
ข.     พระพรหมราชวงศา 
ค.    พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ 
ง.    พระพรหมวรราชสุริยวงศ์             
10.    จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่เป็นอันดับที่เท่าใดของประเทศไทย
ก.    อันดับ  1                    ค. อันดับ  5
ข.    อันดับ  3                    ง. อันดับ  6
ปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่เป็นอันดับ 5 ของไทย และมีประชากรลำดับที่ 3 ของประเทศ
11.    จังหวัดอุบลราชธานี มี ส.ว. และ ส.ส.แบบแบ่งเขตจำนวนกี่คน
ก.    ส.ว.1 คน และ ส.ส.แบบแบ่งเขต  10  คน
ข.    ส.ว.1 คน และ ส.ส.แบบแบ่งเขต  11  คน
ค.    ส.ว.2 คน และ ส.ส.แบบแบ่งเขต  10  คน
ง.    ส.ว.2 คน และ ส.ส.แบบแบ่งเขต  11  คน
12.    จังหวัดอุบลราชธานีแบ่งการปกครองออกเป็นกี่อำเภอ
ก.    20 อำเภอ                    ค. 27  อำเภอ
ข.    30  อำเภอ                    ง. 25  อำเภอ
13.    องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดอุบลราชธานี  มีกี่แห่ง
ก.    200  แห่ง                ค. 221  แห่ง
ข.    150  แห่ง                ง. 211  แห่ง
14.    การแบ่งเขตการเลือกตั้งส.ส.ในจังหวัดอุบลราชธานีมีกี่เขต
ก.    2  เขต                    ค. 4  เขต
ข.    3  เขต                    ง. 5  เขต
15.    จังหวัดอุบลราชธานีถูกก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.ใด
ก.    พ.ศ.2335                ค. พ.ศ.2339
ข.    พ.ศ.2329                ง. พ.ศ. 2354
16.    เมืองอุบลราชธานีแต่เดิมคือที่ใด
ก.    บ้านแจระแม                ค.บ้านโคกพเนียง
ข.    บ้านดงกระชุ                ง.บ้านนาก่อ
17.    จังหวัดอุบลราชธานีถูกแบ่งออกเป็นจังหวัดใดบ้าง
ก.    ร้อยเอ็ด                    ค. อำนาจเจริญ
ข.    ยโสธร                    ง. ถูกทั้ง  ข  และ  ค
18.    ประเพณีใดที่ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
ก.    แห่เทียนพรรษา                ค. ไหลเรือไฟ
ข.    ผีตาโขน                ง. บุญบั้งไฟ

19.    ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอาณาเขตของจังหวัดอุบลราชธานี
ก.    ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดอำนาจเจริญและประเทศลาว
ข.    ทิศใต้ ติดต่อกับประเทศกัมพูชา
ค.    ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร
ง.    กล่าวถูกต้องทุกข้อ
20.    จังหวัดอุบลราชธานี มีแม่น้ำสายสำคัญใดบ้าง
ก.    แม่น้ำชี                     ค. แม่น้ำโขง
ข.    แม่น้ำมูล                ง. ถูกทุกข้อ
21.    บุคคลใดเป็นนักการเมืองที่มีความสำคัญกับจังหวัดอุบลราชธานี
ก.    นายสุพร ศุภสร                ค. นายเดช ถิรวัฒน์
ข.    นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์            ง. นายนิธิศักดิ์ ราชพิตร
22.    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี คนปัจจุบันคือใคร
ก.    นายพรชัย โควสุรัตน์            ค. นางอรนุช จินตะเวช
ข.    นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง             ง. นายสุทัศน์ เรืองศรี 
23.    จังหวัดอุบลราชธานีได้รับการขนานนานว่าอย่างไร
ก.    ดินแดนแห่งนักปราชญ์            ค. เมืองสามหมอก
ข.    เมืองสองแคว                 ง. แอ่งธรรมะแห่งอีสาน
24.    ข้อใด ไม่ใช่ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดอุบลราชธานี
ก.    อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ        ค. อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
ข.    อุทยานแห่งชาติผาแต้ม            ง. วนอุทยานน้ำตกผาหลวง
25.    ข้อใด ไม่ใช่ สถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานี
ก.    คำชะโนด                ค. วัดภูหล่น
ข.    หอไตรหนองขุหลุ            ง. พิพิธภัณฑ์เปิดบ้านก้านเหลือง

26.    บุคคลใดเป็นนักร้องที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี
ก.    ฝน ธนสุนทร                    ค. เฉลิมพล มาลาคำ
ข.    ต่าย อรทัย                    ง. ไหมไทย ใจตะวัน


เวอร์ชันเต็ม: [-- ตัวอย่างแนวข้อสอบ อบต.จังหวัดอุบลราชธานี ทุกตำแหน่ง ที่เปิดสอบ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.033802 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us