เวอร์ชันเต็ม: [-- รวมแนวข้อสอบ ข่าว สังคม การเมือง เศรษฐกิจและเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2556 --]

แนวข้อสอบรับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย ธกส. กศน. ทหาร หน่วยงานต่างๆ -> แนวข้อสอบที่กำลังเปิดสอบ -> รวมแนวข้อสอบ ข่าว สังคม การเมือง เศรษฐกิจและเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2556 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2013-04-24 14:34

รวมแนวข้อสอบ ข่าว สังคม การเมือง เศรษฐกิจและเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2556

แนวข้อสอบ

ข่าว สังคม การเมือง เศรษฐกิจและเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2556

********************

 

1. พ.ร.บ. กู้เงิน 2.2 ล้านล้านบาทนั้น รัฐบาลจะนำไปพัฒนาในด้านใดมากที่สุด 
ก. ทางราง                                                     ข. ทางถนน                                                                         

ค. ทางน้ำ                                                      ง. ทางอากาศ

ตอบ   ก. ทางราง

2. โครงการรถไฟความเร็วสูงที่จะเปิดใช้ในอนาคตมีกี่เส้นทาง

ก. 3  เส้นทาง                                                            ค. 5  เส้นทาง

ข. 4  เส้นทาง                                                            ง. 6 เส้นทาง

ตอบ    เส้นทาง

3. ไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ที่พบในจีนในปัจจุบันมีชื่อว่าอะไร

ก. H 5 H 1                                                                 ค. H 5 N 7

ข. H 7 N 9                                                                 ง. H 1 N 1

ตอบ   ข. H 7 N 9

เป็นไวรัสที่เป็นกับนก Avian Influenza type A H7 ซึ่งไวรัสในกลุ่ม H7ที่เคยทำให้เกิดโรคในคนได้แก่ H7N2, H7N3 และ H7N7 สำหรับเชื้อ H7N9 ยังไม่เคยมีรายงานว่าเกิดโรคกับคน จนกระทั่งมีรายงานการระบาดในจีน

4. อาเซียนคืออะไร

ก.      สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก

ข.      องค์กรแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออก

ค.      ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ง.       ประชาชาติมวลรวมแห่งทวีปเอเชียใต้

ตอบ   ค.      ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

5. ข้อใดคือคำขวัญอาเซียน

ก. หนึ่งวิสัยทัศน์    หนึ่งประชาคม   หนึ่งเอกลักษณ์  

ข. หนึ่งวิสัยทัศน์    หนึ่งเอกลักษณ์   หนึ่งประชาคม

ค. หนึ่งเอกลักษณ์   หนึ่งวิสัยทัศน์   หนึ่งประชาคม

ง. หนึ่งเอกลักษณ์   หนึ่งประชาคม  หนึ่งวิสัยทัศน์ 

ตอบ    ข. หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งเอกลักษณ์   หนึ่งประชาคม

6. ข้อใดคือคำขวัญอาเซียน

ก. One Community One Identity One Vision

ข. One Identity One Community One Vision

ค. One Vision One Community One Identity

ง. One Vision One Identity One Community

ตอบ   ง. One Vision One Identity One Community

7. ข้อใดคือเสาหลักอาเซียน

ก. ประชาคมความมั่นคงของอาเซียน   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ข. ประชาคมความมั่นคงของอาเซียน   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   ประชาคมวัฒนธรรมอาเซียน

ค. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   ประชาคมวัฒนธรรมอาเซียน

ง. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ตอบ    ง. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

8. ข้อใด ไม่ใช่ เสาหลักของอาเซียน

ก.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                                 

ข. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

ค.ประชาคมการต่อต้านการก่อร้ายอาเซียน                          

ง.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ตอบ   ค.ประชาคมการต่อต้านการก่อร้ายอาเซียน

9.  สมาชิกอาเซียนมีกี่ประเทศ

ก.      10 ประเทศ                                                       ค.      15 ประเทศ

ข.      12 ประเทศ                                                       ง.       20 ประเทศ

ตอบ  ก. 10 ประเทศ

10. เริ่มแรกอาเซียนจัดตั้งโดยประเทศสมาชิกกี่ประเทศ

ก. 7 ประเทศ                                                                ข. 6  ประเทศ

ค. 5  ประเทศ                                                               ง.  4  ประเทศ

ตอบ  ค. 5  ประเทศ

 

11. ข้อใดคือ ASEAN +3

ก.ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้  อินเดีย                                        ข. ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้  จีน

ค. ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้   ออสเตรเลีย                            ง. ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้  นิวซีแลนด์

ตอบ  ข. ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้  จีน

12. ข้อใดคือ ASEAN +6

ก. ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้  จีน ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  อินเดีย

ข. ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้  จีน ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  รัสเซีย

ค. ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้  จีน ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  สหรัฐฯ

ง. ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้  จีน ออสเตรเลีย  รัสเซีย  สหรัฐฯ

ตอบ  ก. ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้  จีน ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  อินเดีย

13. ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ที่ชะอำ หัวหิน ผู้นำอาเซียนได้ลงนามรับรองปฏิญญาชะอำ

หัวหิน ว่าด้วยแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียน เพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซียนตามข้อใด

ก. ภายในปี 2015                                                        ค. ภายในปี 2014

ค. ภายในปี 2017                                                        ง. ภายในปี 2016

ตอบ  ก. ภายในปี 2015

14. การประชุมประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนเรียกว่า อะไร?

ก.      การประชุมอาเซียนซัมมิท

ข.      การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน

ค.      การจัดการประชุมร่วมกับประเทศนอกกลุ่มสมาชิก

ง.       การประชุมที่เรียกว่า "อาเซียนบวกสาม

ตอบ   ข.      การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน

15. ข้อใดไม่ใช่สมาชิกก่อตั้งอาเซียน 

ก. อินโด                                                                       ข.มาเลเซีย

ค.ไทย                                                                            ง.ลาว

ตอบ  ง.ลาว

16. สำนักงานอาเซียนตั้งอยู่ที่ประเทศใด

ก. มาเลเซีย                                                                               ค. จีน

ข. ฟิลิปปินส์                                                            ง. อินโดนิเซีย

ตอบ  ง. อินโดนีเซีย

 

 

17. ประเทศใดเป็นสมาชิกอาเซียนประเทศหลังสุด

ก. กัมพูชา                                                                        ค.  ติมอร์ตะวันออก            

ข. ลาว                                                                        ง.  พม่า

ตอบ   ก.    กัมพูชา  

18. เพลงประจำอาเซียนคือเพลงอะไร

ก.      Sorry Sorry                                                     ค.   Asia  air

ข.      Asian Games                                                   ง.   The ASEAN Way

ตอบ  ง. THA   ASEAN  WAY

19. สัญลักษณ์ของอาเซียนคืออะไร

ก. ต้นข้าว                                                                   ค. ดอกข้าว

ข. รวงข้าว    10  ต้น                                                                ง.  รวงข้าว  11  ต้น

ตอบ   ข. รวงข้าว          10  ต้น

20. อาเซียน บวก มีตัวย่อว่าอย่างไร

ก.      APT                                                                   ค.      ATS

ข.      AST                                                                   ง.       ATP

ตอบ   ก. APT


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-047-7807  (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 
409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย สาขามหาสารคาม  
ชื่อบัญชี วิมล
 พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.comเวอร์ชันเต็ม: [-- รวมแนวข้อสอบ ข่าว สังคม การเมือง เศรษฐกิจและเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2556 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.021314 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us