เวอร์ชันเต็ม: [-- ตัวอย่างแนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ --]

แนวข้อสอบรับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย ธกส. กศน. ทหาร หน่วยงานต่างๆ -> แนวข้อสอบ (ภาค ก.) ก.พ. 2557 -> ตัวอย่างแนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2013-03-23 21:54

ตัวอย่างแนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

1. องค์ประกอบของศาสนาที่สำคัญที่สุดทุกศาสนาต้องมี คืออะไร

ตอบ  คำสอน

2. ศาสนาพุทธ หรือ พระพุทธศาสนา  หมายถึงอะไร

ตอบ   ศาสนาแห่งความรู้แจ้ง เป็นศาสนาที่มีพระรัตนตรัย เป็นสรณะอันสูงสุด อันได้แก่ พระพุทธเจ้า พระธรรม และ พระสงฆ์ 

3. พระศาสดาของศาสนาพุทธคือใคร

ตอบ  พระโคตมพุทธเจ้า พระนามเดิมว่า เจ้าชายสิทธัตถะ

4. ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแบบใด

ตอบ  อเทวนิยม   คือเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าและเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ว่าทุกคนสามารถพัฒนาจิตใจไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ด้วยความเพียรของตน

5. คำสอนของพระบรมศาสดา รวมเรียกว่าอะไร

ตอบ   พระรัตนตรัย

6. วัตถุประสงค์สูงสุดของศาสนาพุทธ คืออะไร

ตอบ   การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและวัฏจักรการเวียนว่ายตายเกิด

7. หลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาได้ถูกบันทึกรวบรวมไว้ในคัมภีร์ชื่ออะไร

ตอบ    พระไตรปิฏก   อันประกอบด้วย "พระธรรม" คือความรู้ในสัจธรรมต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง แล้วนำมาแสดงแก่ชาวโลก กับ "พระวินัยคือข้อบังคับต่างๆ ที่ทรงบัญญัติไว้

8. พุทธบริษัท 4  คือ

ตอบ   ภิกษุสงฆ์ ภิกษุณีสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา

9. หัวใจของพุทธศาสนาคือ อะไร

ตอบ  หมั่นทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

10. ศาสนาพุทธ แบ่งออกเป็นกี่นิกาย

ตอบ  นิกาย  คือ  เถรวาท หรือ หินยาน และ มหายาน 

11. พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยวิธีการใด

ตอบ  บำเพ็ญเพียรทางจิต

12. พระพุทธเจ้าตรัสรู้หลักธรรมใด

ตอบ  อริยสัจ ๔

13. โครงสร้างของพระพุทธศาสนาประกอบด้วยอะไรบ้าง

ตอบ   พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และแก้ไขเพิ่มเติม
สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- เก็งแนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11
- ความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล
- แนวข้อสอบพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา  ชุด 1
- แนวข้อสอบพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา  ชุด 2

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-047-7807  (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่งเป็นหนังสือ + VCD กฎหมายรัฐธรรมนูญ 2550  ราคา 679  บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 
409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย สาขามหาสารคาม  
ชื่อบัญชี วิมล
 พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com

admin 2013-03-23 21:55
1. พ.ร.บ.คณะสงฆ์  พ.ศ. 2505 ให้ไว้ ณ วันใด 
ก. 24 ธันวาคม พ.ศ.2505 ค. 21 มกราคม พ.ศ.2505 
ข. 25 ธันวาคม พ.ศ.2505 ง. 20 มกราคม พ.ศ.2505
2. พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ไห้ไว้ เป็นปีที่เท่าใด ในรัชกาลปัจจุบัน 
ก. ปีที่ 15 ค. ปีที่ 20
ข. ปีที่ 16 ง. ปีที่ 17
3. มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปีใด 
ก. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2484 
ข. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2448
ค. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2468
ง. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช  2498
4. บรรดาพระภิกษุที่ได้รับบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าจะปฏิบัติศาสนกิจในหรือนอกราชอาณาจักร หมายถึง 
ก. พระราชาคณะ 
ข. คณะสงฆ์อื่น 
ค. คณะสงฆ์ 
ง. สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ 
5. บรรดาบรรพชิตจีนนิกาย หรือ อนัมนิกาย หมายถึง 
ก. พระราชาคณะ 
ข. คณะสงฆ์อื่น 
ค. คณะสงฆ์ 
ง. สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ 
6. พระภิกษุที่ได้รับแต่งตั้งและสถาปนาให้มีสมณศักดิ์ตั้งแต่ชั้นสามัญจนถึงชั้นสเด็จพระราชาคณะ หมายถึง
ก. พระราชาคณะ 
ข. คณะสงฆ์อื่น 
ค. คณะสงฆ์ 
ง. สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ 
7. สมเด็จพระราชาคณะที่ได้รับสถาปนาก่อนสมเด็จพระราชาคณะรูปอื่น ถ้าได้รับสถาปนาในวันเดียวกันให้ถือรูปที่ได้รับสถาปนาในลำดับ หมายถึง
ก. พระราชาคณะ 
ข. คณะสงฆ์อื่น 
ค. คณะสงฆ์ 
ง. สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์


เวอร์ชันเต็ม: [-- ตัวอย่างแนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.085771 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us