เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ พศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม 2554 --]

แนวข้อสอบรับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย ธกส. กศน. ทหาร หน่วยงานต่างๆ -> แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ กฎหมาย พรบ.ต่างๆ -> แนวข้อสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ พศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม 2554 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2013-03-04 14:23

แนวข้อสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ พศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม 2554

ดูVCD ติวข้อสอบกฎหมาย รัฐธรรมนูญ 2550 ที่นี่


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (เฉลยคำตอบ ข้อตัวเอียงหนา)

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้รับความเห็นชอบจาก
            การลงประชามติของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
2. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้เมื่อใด
            24 สิงหาคม 2550        

3. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าใด
           ฉบับที่ 17       
4. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีกี่หมวด กี่มาตรา
           15   หมวด   309   มาตรา
5. รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีคณะองคมนตรีได้ไม่เกินกี่คน
           19  คน   
6. ข้อใดกล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550  
      - บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

          เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ คดีในศาลได้
      - บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ

          หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น
       - การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ

           ตามบทแห่งรัฐธรรมนูญนี้

7. บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่ากี่ปี
            12  ปี          

8. ตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นองค์กรประเภทใด
            องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ   
9. แนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ
      ก. แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ      ข. แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
 ค. แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
10. ประธานรัฐสภามาจากข้อใด
             ประธานสภาผู้แทนราษฎร      
11. รัฐธรรมนูญปัจจุบันกำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนกี่คน
             80  คน    
12. การเลือกตั้งแบบสัดส่วนกำหนดเขตเลือกตั้งไว้กี่กลุ่ม
              8  กลุ่ม  

13. รัฐธรรมนูญปัจจุบันกำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน
            480  คน    
14. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ใน ....
          วันที่ มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง   
15. เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง จะต้องมีการเลือกตั้งทั่วไปภายในกำหนดเท่าใด
            45  วัน      
 16. หลังยุบสภาต้องเลือกตั้งใหม่ภายในกี่วันนับแต่วันยุบสภานั้น
           45  วันแต่ไม่เกิน 60 วัน   
17. วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปต้องตราเป็น ?
           พระราชกฤษฎีกา       

18. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเลือกตั้งแบบสัดส่วน
           พรรคการเมืองจะส่งเพียงบางเขตเลือกตั้งก็ได้

19. พรรคการเมืองที่จะได้เสียงข้างมากในสภา ผู้แทนราษฎร ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดจำนวนอย่างน้อยที่สุด
                241  เสียง    
20. การประชุมครั้งแรกนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องจัดให้มีการประชุมภายในกี่วัน
                30  วัน          
 21. สมาชิกวุฒิสภามีจำนวนทั้งสิ้นเท่าใด
                150   คน      
22. สมาชิกวุฒิสภามีที่มาจาก
                การเลือกตั้งและสรรหา      
23. วุฒิสมาชิกต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
                35  ปี         
24. อายุของวุฒิสมาชิกมีกำหนดคราวละกี่ปี
                6  ปี         
25. เมื่อวาระของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลงต้องกำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายในกี่วัน
                30  วัน      
26. สมัยประชุมสามัญ ของรัฐสภาสมัยหนึ่งๆมีกำหนดกี่วัน
             120  วัน      
27. การเลือกตั้ง การเปิดสมัยประชุมสภา และการยุบสภา  ต้องตราเป็น
                    พระราชกฤษฎีกา              
28. คณะกรรมการเลือกตั้งมีกี่คน
                5  คน       
29.กรรมการการเลือกตั้ง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
                7  ปี

30. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กำหนดให้ประชาชนเสนอให้มีการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง โดยต้องมีประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใดเข้าชื่อร่วมกัน
                สองหมื่นคน     
31. การขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอญัตติไม่น้อยกว่า เท่าใดของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
                1  ใน  5       
32. กรณีที่รัฐสภา ต้องประชุมร่วมกัน
   ก. การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี         ข. การเปิดอภิปรายทั่วไปของรัฐบาล
   ค. การให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติ   
33. ผู้ตรวจการแผ่นดินมีได้ไม่เกินกี่คน และ อยู่ในวาระคราวละกี่ปี
                ไม่เกิน คน วาระละ ปี
34. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีกี่คน และอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
                7  คนอยู่ในตำแหน่งคราวละ ปี

35. รัฐธรรมนูญปัจจุบันกำหนดให้มีคณะรัฐมนตรีไม่เกินกี่คน
                36  คน       
36. รัฐมนตรีต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
              35  ปี         
37. นับแต่วันเข้ารับหน้าที่คณะรัฐมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาภายในกี่วัน
              15  วัน        
38. ผู้มีอำนาจในการประกาศใช้และยกเลิกกฎอัยการศึกตามกฎหมายคือใคร
                พระมหากษัตริย์                    
39. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการตั้งรัฐมนตรี คือ
                นายกรัฐมนตรี
40. ตามรัฐธรรมนูญไทยปัจจุบัน กฎหมายใดคือกฎหมายที่รัฐบาลสามารถประกาศใช้บังคับได้เองในทันที
       แต่ต้องมาขอความเห็นชอบจากรัฐสภาในภายหลัง
             พระราชกำหนด
41. ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธานและตุลาการอื่นรวมกี่คน
 9  คน        
42. ผู้ทรงคุณวุฒิในศาลรัฐธรรมนูญต้องมีกายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
              45  ปี         
43. องค์คณะผู้พิพากษาในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีจำนวนกี่คน
               9  คน         
44. อำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่าง ร.ท. น้อย  กับ  ป้าส้มลิ้ม  แม่ค้าขายปลาสดเรื่องหมิ่นประมาทเป็นอำนาจ        

 ศาลยุติธรรม     

45. พนักงานไฟฟ้าปักเสาไฟฟ้าทำให้บ้านยายสาย ได้รับความเสียหาย ยายสายควรไปขอความเป็นธรรมจากศาลใด
                ศาลปกครอง

46. คำสั่งยุบพรรคการเมืองกระทำโดย
                ศาลรัฐธรรมนูญ
47. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550  กำหนดให้องค์กรใดมีอำนาจถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง กรณีมีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ หรือส่อไปในทางทุจริต
                วุฒิสภา      
48. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีจำนวนกี่คน
                9  คน
49. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
                9  ปี        
50. อำนาจพิจารณาพิพากษาข้าราชการการเมือง ผู้ถูกกล่าวหาว่า ร่ำรวยผิดปกติอยู่ในอำนาจของศาลใด
                ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
51. ตามรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงราบการทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลใดบ้าง
                ตนเอง  ภริยา  แลกะบุตรทุกคน
52. การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน จะต้องยื่นต่อ
                คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
53. กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าใด   
             6 ปี  วาระเดียว      
54. ในวันเลือกตั้งต้องเปิดให้ลงคะแนนตามช่วงเวลาใด
                ตั้งแต่เวลา  08.00 น. ถึง 15.00 น.
55. ในการกำหนดหน่วยเลือกตั้งให้ถือจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเท่าใดเป็นประมาณ
    800  คน
56. ห้ามการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด ในช่วงเวลา
            ตั้งแต่ 18.00 น. ของวันก่อนเลือกตั้งถึง 24.00 น. ของวันการเลือกตั้ง
57. ในการคำนวณสัดส่วนเพื่อหาผู้ได้รับเลือกตั้งแบบสัดส่วนในแต่ละเขตเลือกตั้งให้นำคะแนนรวมของทุกพรรคการเมืองหารด้วย                           10         
58. การคัดค้านการเลือกตั้ง จะต้องกระทำภายใน         30  วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง

59. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฏร ในวันที่                     ๑๐  พฤษภาคม ๒๕๕๔

60.วันสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง                   ๒๔ – ๒๘ พค. ๕๔

62.ช่วงเวลาในการขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด                   ๑๙ - ๒    มิย. ๕๔

63.ช่วงเวลาในการขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง  (๑๓ – ๑๗ มิย. ๕๔)

64.วันเลือกตั้ง     ( ๓    มิย.  ๕๔)

65. วันรับสมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ     (๑๙  -   ๒๓    มิย.    ๕๔)จำหน่ายแนวข้อสอบใหม่ล่าสุด   รวมทุกอย่างที่ออกสอบ
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-047-7807  (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 
409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย สาขามหาสารคาม  
ชื่อบัญชี วิมล
 พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com


admin 2013-03-04 14:24
     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  มีสาระสำคัญที่มุ่งจะแก้ไขปัญหาโดยมีแนวทางอย่างไร
              ก.   การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่
              ข.   การส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่
              ค.   การขยายสิทธิสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่
              ง.   ถูกทุกข้อ
              คำตอบ  ง. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีสาระสำคัญคือมุ่งที่จะแก้ไขปัญหา
              โดยมีแนวทางที่สำคัญคือ การคุ้มครองส่งเสริม และขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่
              การลดการผูกขาดอำนาจรัฐและขจัดการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมการทำให้การเมืองมีความโปร่งใส
              มีคุณธรรมและจริยธรรมทำให้ระบบการตรวจสอบมีความเข้มแข็งและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.          รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งกี่คน
              ก.   75  คน                         ข.  76  คน                                    ค.   80  คน            ง.             85  คน
              คำตอบ  ข. วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนรวม 150 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ 1คน
              (76 คน)  และมาจากการสรรหาเท่ากับจำนวนรวมข้างต้น (150คน)  หักด้วยจำนวนสมาชิกวุฒิสภา
              ที่มาจากการเลือกตั้ง
3.          รัฐธรรมนูญกำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) มีจำนวนเท่าใด
              ก.   400คน                                                                              ข.   450 คน
              ค.   480คน                                                                              ง.    500 คน
              คำตอบ  ง. สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 500 คนโดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
              375 คน และแบบสัดส่วน 125 คน
4.          ประชาชนจำนวนกี่คนมีสิทธิเข้าชื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
              ก.   10,000คน                                                                        ข.   20,000 คน
              ค.   30,000คน                                                                        ง.    50,000 คน
              คำตอบ  ข. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 20,000 คน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธาน
              วุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองออกจากตำแหน่งได้
5.          บุคคลที่ไม่มีรายได้แต่มีสิทธิได้รับสวัสดิการจากรัฐ บุคคลนั้นต้องมีอายุตามข้อใด
              ก.   เกิน50  ปี                                                                          ข.   เกิน 55 ปี
              ค.   เกิน60  ปี                                                                          ง.    เกิน 70 ปี
              คำตอบ  ค. บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพมีสิทธิได้รับสวัสดิการ
              สิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรีและความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
6.          รัฐธรรมนูญจำกัดการผูกขาดและการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมของรัฐบาลโดยมให้นายกรัฐมนตรีดำรง
              ตำแหน่งอยู่ได้ไม่เกินกี่ปี
              ก.   4  ปี                                                                                     ข.   8  ปี
              ค.   12  ปี                                                                                  ง.    16ปี
              คำตอบ  ข. พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีให้มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน
              ตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันและนายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 8 ปี ไม่ได้
7.          สมาชิกวุฒิสภามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
              ก.   4  ปี                                                                                     ข.   5  ปี
              ค.   6  ปี                                                                                     ง.    7  ปี
              คำตอบ  ค. สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภามีกำหนดคราวละ 6 ปี นับแต่วันเลือกตั้งหรือวันที่
              คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลสรรหาแล้วแต่กรณี โดยสมาชิกวุฒิสภาจะดำรงตำแหน่งติดต่อกัน
              เกิน 1 วาระไม่ได้
8.          ประชาชนมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างไร
              ก.   ชุมนุมเป็นจำนวนมาก                                                    ข.   ชุมนุมร่วมกันในหลายอาชีพ
              ค.   ชุมนุมต่อต้านรัฐบาล                                                      ง.    ชุมนุมโดยปราศจากอาวุธ
              คำตอบ  ง. บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

9.          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  มีผลบังคับใช้เมื่อใด
              ก.   24  สิงหาคม 2550                                                           ข.   24 กันยายน  2550
              ค.   25  สิงหาคม 2550                                                           ง.    25 กันยายน  2550
              คำตอบ  ก. รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่24 สิงหาคม
              2550
10.        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  มีบทบัญญัติทั้งสิ้นกี่มาตรา
              ก.   309  มาตรา                                                                       ข.   310 มาตรา
              ค.   311  มาตรา                                                                       ง.    312 มาตรา
              คำตอบ  ก. บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  มีทั้งสิ้น 15 หมวด 309 มาตรา
11.        บุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
              ก.   นายซ้ง อายุ 25 ปี ได้สัญชาติไทยมาแล้ว3 ปี              
              ข.   นายดำ อายุ 17 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย
              ค.   นายเด่นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลา 1 ปี
              ง.   ไม่มีข้อใดถูก
              คำตอบ  ค. บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(1) มีสัญชาติไทยแต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว
              ไม่น้อยกว่า  5 ปี
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง และ
(3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
12.        บุคคลใดเป็นผู้ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง                    
              ก.   คนตาบอด                                                                         ข.   นักบวช
              ค.   นักศึกษา                                                                            ง.    ผู้ที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
              คำตอบ  ข. บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
(1) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(2) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(3) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(4) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
13.        บุคคลหรือองค์กรตามข้อใดไม่อาจเสนอร่างพระราชบัญญัติได้
              ก.   คณะรัฐมนตรี                                                                   ข.   วุฒิสภา
              ค.   ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                                                                ง.    ศาล
              คำตอบ  ข. ร่างพระราชบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดย
(1) คณะรัฐมนตรี
(2) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่น้อยกว่า 20 คน
                (3) ศาลหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรและกฎหมายที่ประธานศาลและประธานองค์กรนั้นเป็นผู้รักษาการ
                              (4)  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
14.        ใครเป็นประธานรัฐสภา                                                      
              ก.   นายกรัฐมนตรี                                                                  ข.   รัฐมนตรี
              ค.   ประธานสภาผู้แทนราษฎร                                            ง.    ประธานวุฒิสภา
              คำตอบ  ค. ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานวุฒิสภา
15.        รัฐสภาประกอบด้วยข้อใดต่อไปนี้
              ก.   สภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมือง                         ข.   วุฒิสภาและพรรคการเมือง
              ค.   สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา                                      ง.    ถูกทุกข้อ
              คำตอบ  ค. รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
16.        การกำหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนให้จัดแบ่งพื้นที่ประเทศออกเป็นเท่าใด
              ก.   5  กลุ่มจังหวัด                                                                   ข.   8 กลุ่มจังหวัด
              ค.   10  กลุ่มจังหวัด                                                                ง.    15 กลุ่มจังหวัด
              คำตอบ  ข. การกำหนดเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนให้
              ดำเนินการดังต่อไปนี้
                              (1)  ให้จัดแบ่งพื้นที่ประเทศออกเป็น 8  กลุ่มจังหวัดและให้แต่ละกลุ่มจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
              โดยแต่ละเขตเลือกตั้งให้มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้  10 คน
                              (2)  การจัดกลุ่มจังหวัดให้จัดจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกันอยู่ในกลุ่มจังหวัดเดียวกัน และในกลุ่ม
              จังหวัดทุกกลุ่มต้องมีจำนวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มี
              การเลือกตั้งรวมกันแล้วใกล้เคียงกันทั้งนี้ โดยให้จังหวัดทั้งจังหวัดอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียว
17.        ความเป็นสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎรเริ่มตั้งแต่เมื่อใด
              ก.   วันเลือกตั้ง                                                                        ข.   วันที่ ก.ก.ต. รับรอง
              ค.   วันที่เปิดประชุมครั้งแรก                                                ง.    วันที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง
              คำตอบ  ก. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง
18.        การเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกจะต้องดำเนินการภายในกี่วัน
              ก.   10  วัน                                                                                ข.   15  วัน
              ค.   30  วัน                                                                                ง.    60 วัน
              คำตอบ  ค. ภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้
              สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก

19.        หน่วยงานตามข้อใดไม่มีอำนาจเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
              ก.   ศาลรัฐธรรมนูญ                                                               ข.   ศาลฎีกา
              ค.   ศาลยุติธรรม                                                                      ง.    คณะรัฐมนตรี
              คำตอบ  ค. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอได้ก็แต่โดย
(1) คณะรัฐมนตรี
(2) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10  ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
              ของสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10
              ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาหรือ
(3) ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งประธานศาลและประธาน
              องค์กรนั้น เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น - See more at: http://www.testthai1.com/read.php?tid=9086#sthash.55tFQgGN.dpuf

admin 2013-03-04 14:25
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2550
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1.    รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550  ประกาศใช้เมื่อใด
ก.  1 กรกฎาคม  2550    ข.  12  สิงหาคม  2550
ค.  24 สิงหาคม  2550    ง.  1 กันยายน  2550
ตอบข้อ  ค.  24 สิงหาคม  2550
2.    รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550  ร่างโดยคณะบุคคลใด
ก.  คมช.    ข.  สนช.
ค.  คตส.    ง.  สสร.
ตอบข้อ  ง.  สสร.
3.    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  จัดทำขึ้นตามข้อใด
ก.  ตามมาตรา 211 แห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  
ข.  ตามมาตรา 19  แห่งรัฐธรรมนูญ  (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549
ค.  ตามคำสั่งของหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครอง
ง.  ตามคำสั่งของสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ตอบข้อ     ข.  ตามมาตรา 19  แห่งรัฐธรรมนูญ  (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549
4.    พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ  และทรงเป็นอัครศาสนนูปถัมภก  หมายความว่าอย่างไร
ก.  พระมหากษัตริย์ต้องนับถือศาสนาพุทธและต้องอุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนา
ข.  พระมหากษัตริย์ต้องนับถือศาสนาพุทธและต้องอุปถัมภ์ศาสนาพุทธเท่านั้น
ค.  พระมหากษัตริย์ต้องนับถือศาสนาใดก็ได้แต่ต้องอุปถัมภ์ศาสนาพุทธ
ง.  พระมหากษัตริย์ต้องนับถือศาสนาใดก็ได้แต่ต้องอุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนา
ตอบข้อ  ก.  พระมหากษัตริย์ต้องนับถือศาสนาพุทธและต้องอุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนา
5.    สิทธิ หมายถึง
ก.  กิจที่ควรทำ กิจที่ต้องทำ  ซึ่งแตกต่างกันไปตามบทบาทของแต่ละคน
ข.  การกระทำใดๆ ก็ได้โดยไม่กระทบสิทธิของผู้อื่น
ค.  บุคคลสามารถเลือกทำการใดๆ อย่างไรก็ได้ตามความพอใจ
ง.  อำนาจที่กระทำการใดๆ  ได้อย่างอิสระ  โดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย
ตอบข้อ  ง.  อำนาจที่กระทำการใดๆ  ได้อย่างอิสระ  โดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย
6.    เสรีภาพ  หมายความถึง
ก.  การที่บุคคลสามารถจะเลือกคิด  ทำ  พูด  อย่างไรก็ได้ตามความพอใจของตน
ข.  อำนาจที่จะกระทำใดๆได้อย่างอิสระ  โดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย
ค.  กิจที่ควรทำ  กิจที่ต้องทำ  ซึ่งแตกต่างกันไปตามบาบาทของแต่ละคน
ง.  การกระทำใดๆ ก็ได้โดยไม่กระทบสิทธิของผู้อื่น
ตอบข้อ  ก.  การที่บุคคลสามารถจะเลือกคิด  ทำ  พูด  อย่างไรก็ได้ตามความพอใจของตน
7.    หน้าที่ หมายถึง
ก.  การที่บุคคลสามารถจะเลือกคิด ทำ พูด อย่างไรก็ได้ตามความพอใจของตน
ข.  กิจที่ควรทำ  กิจที่ต้องทำ  ซึ่งแตกต่างกันไปตามบทบาทของแต่ละคน
ค.  อำนาจที่จะกระทำการใดๆ ได้อย่างอิสระ  โดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย
ง.  การกระทำใดๆ ก็ได้  โดยไม่กระทบสิทธิของผู้อื่น
ตอบข้อ  ข.  กิจที่ควรทำ  กิจที่ต้องทำ  ซึ่งแตกต่างกันไปตามบทบาทของแต่ละคน
8.    ตามมาตราที่ 32 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550  กำหนดไว้ว่า การทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม  จะกระทำมิได้แต่การลงโทษด้วยวิธีใด ที่ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม
ก.  ประหารชีวิต    ข.  จำคุก
ค.  เนรเทศ    ง.  จำกัดบริเวณ
ตอบข้อ   ก.  ประหารชีวิต
9.    การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ตามรัฐธรรมนูญ  หมายความว่า
ก.  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อยู่เหนืออื่นใด
ข.  มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐอันมีศักดิ์ศรีกว่าสัตว์อื่นๆ ทุกชนิด
ค.  มนุษย์ทุกคนต้องได้รับการดูแลจากรัฐเป็นอย่างดี
ง.  การห้ามปฏิบัติต่อมนุษย์เยี่ยงสัตว์หรือเยี่ยงทาส
ตอบข้อ    ง.  การห้ามปฏิบัติต่อมนุษย์เยี่ยงสัตว์หรือเยี่ยงทาส
10.    รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550  กำหนดให้ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี  หรือประธานองคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง
ก.  ประธานวุฒิสภา    ข.  ประธานรัฐสภา
ค.  นายรัฐมนตรี    ง.  ประธานศาลฎีกา
ตอบข้อ    ข.  ประธานรัฐสภา
11.    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ฉบับใด  ที่ให้ประชาชนมีการออกเสียงประชามติ
ก.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. 2534
ข.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. 2540
ค.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549
ง.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. 2550
ตอบข้อ   ง.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. 2550
12.    การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทำมิได้ข้อยกเว้นในข้อใดถูกต้อง
ก.  กฎหมายที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพ  อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด
ข.  กฎหมายที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพ  มีผลบังคับใช้โดยมุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง
ค.  กฎหมายที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพ  มีผลบังคับใช้โดยมุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง
ง.  กฎหมายที่จำกัดสิทธิเสรีภาพ  ไม่จำเป็นต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ใช้อำนาจ
ตอบข้อ    ก.  กฎหมายที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพ  อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด
13.    ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับข้อยกเว้นของบุคคลที่มีเสรีภาพในเคหสถาน
ก.  เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านอ้างว่ามียาเสพติด  ด้วยความยินยอมของผู้ครอบครอง
ข.  เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นบ้านอ้างว่ามียาเสพติด  โดยมีคำสั่งหรือหมายศาล
ค.  มีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ    ง.  ถูกทุกข้อ
14.    รัฐธรรมนูญ  2250  กำหนดห้ามการเกณฑ์แรงงานกระทำไม่ได้เว้นแต่กรณีใด
ก.  ประกาศ ใช้กฎอัยการศึก
ข.  กรณีฉุกเฉิน
ค.  ประเทศอยู่ในภาวการณ์รบหรือการสงคราม
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ    ง.  ถูกทุกข้อ
15.    อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย  เป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศแบ่งออกได้ตามข้อใด
ก.  อำนาจนิติบัญญัติ    ข.  อำนาจบริหาร
ค.  อำนาจตุลาการ    ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ    ง.  ถูกทุกข้อ
16.    รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 กล่าวถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม มาตรา 39 บัญญัติไว้ว่าในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลย
ก.  เป็นผู้บริสุทธิ์    ข.  ไม่เป็นผู้ต้องหา
ค.  ไม่มีความคิด    ง.  ไม่เป็นจำเลย
ตอบข้อ  ค.  ไม่มีความคิด
17.    การจับ  การคุมขัง  การค้นตัวบุคคล  หรือการกระทำใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพจะกระทำมิได้  เว้นแต่จะมีเหตุตามข้อใด
ก.  ตามคำสั่งคณะปฏิวัติ    ข.  ตามคำสั่งของคณะปฏิรูป
ค.  ตามประกาศภาวะฉุกเฉิน    ง.  ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ตอบข้อ    ง.  ตามที่กฎหมายบัญญัติ
18.    รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550  กำหนดให้มีประธานองคมนตรีและองคมนตรีกี่คน
ก.  ประธานองคมนตรี 1 คนและองคมนตรีอีกไม่เกิน 10 คน ประกอบเป็นคณะองคมนตรี
ข.  ประธานองคมนตรี 1 คนและองคมนตรีอีกไม่เกิน 15 คน ประกอบเป็นคณะองคมนตรี
ค.  ประธานองคมนตรี 1 คนและองคมนตรีอีกไม่เกิน 18 คน ประกอบเป็นคณะองคมนตรี
ง.  ประธานองคมนตรี 1 คนและองคมนตรีอีกไม่เกิน 20 คน ประกอบเป็นคณะองคมนตรี
ตอบข้อ   ค.  ประธานองคมนตรี 1 คนและองคมนตรีอีกไม่เกิน 18 คน ประกอบเป็นคณะองคมนตรี
19.    รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550  เงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน  เงินนอกงบประมาณจะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก.  ตัองรายงานต่อ ครม.
ข.  ครม. ต้องรายงานต่อ ส.ส. และ สว. ทุกสิ้นปี
ค.  การใช้เงินจะต้องอยู่ในกรอบของนโยบายการคลัง
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ  ง.  ถูกทุกข้อ
20.    รัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2550  กล่าวถึงคณะรัฐมนตรี  ข้อใดถูกต้อง
ก.  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
ข.  นายกรัฐมนตรี  1 คน และต้องเป็น ส.ส.
ค.  นายกรัฐมนตรีจะต้องมี ส.ส.  ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 รับรองเสนอชื่อ
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ  ง.  ถูกทุกข้อ
21.    รัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2550  กำหนดให้มีรัฐมนตรีได้กี่คน
ก.  ไม่เกิน 30 คน    ข.  ไม่เกิน 35 คน
ค.  ไม่เกิน 40 คน    ง.  ไม่เกิน 45 คน
ตอบข้อ   ข.  ไม่เกิน 35 คน
22.    รัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2550 กำหนดการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีไว้กี่ปี
ก.  ไม่เกิน 4 ปี    ข.  ไม่เกิน 8 ปี
ค.  ไม่เกิน 12 ปี    ง.  ไม่มีกำหนด
ตอบข้อ  ข.  ไม่เกิน 8 ปี
23.    ข้อใดถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2550
ก.  ประธานสภาและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรจะต้องเป็นกรรมการบริหารหรือมีตำแหน่งใดในพรรคการเมืองมิได้
ข.  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  ห้ามออกเสียงลงคะแนนในเรื่องการดำรงตำแหน่งหารปฏิบัติหน้าที่หรือการมีส่วนได้เสีย
ค.  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้จำคุก  แม้จะมีการรอลงโทษก็จะต้องพ้นจากตำแหน่ง
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ  ง.  ถูกทุกข้อ
24.    รัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2550  กำหนดประชาชนจำนวนเท่าใด  จึงสามารถรวมกันเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายได้
ก.  10,000 ชื่อ    ข.  20,000 ชื่อ
ค.  30,000 ชื่อ    ง.  50,000 ชื่อ
ตอบข้อ  ก.  10,000 ชื่อ
25.    รัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2550  กล่าวถึงกรณีที่มีการละเมิดสิทธิปรน  จะฟ้องร้องได้อย่างไร
ก.  ประชาชนมีสิทธิสามารถฟ้องร้องศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง
ข.  ชุมชนมีสิทธิฟ้องศาลได้
ค.  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฟ้องศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองได้
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ  ง.  ถูกทุกข้อ
26.    ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  มีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี
ก.  4  ปี    ข.  8  ปี
ค.  9  ปี    ง.  10  ปี
ตอบข้อ  ค.  9  ปี
27.    รัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2550  มีองค์ประกอยของศาลรัฐธรรมนูญ  คือข้อใด
ก.  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 1 8น และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  8 คน
ข.  ผู้พิพากษาศาลฎีกา  3  คน  ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 2 คน
ค.  ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์  2 คน  ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ หรือ สังคมศาสตร์อีก 2 คน
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ  ง.  ถูกทุกข้อ
28.    รัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2550  กำหนดจำนวนชื่อของประชาชนไว้เท่าใดในการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ก.  ไม่น้อยกว่า 10,000  ชื่อ    ข.  ไม่น้อยกว่า 20,000  ชื่อ
ค.  ไม่น้อยกว่า 40,000  ชื่อ    ง.  ไม่น้อยกว่า 50,000  ชื่อ
ตอบข้อ  ข.  ไม่น้อยกว่า 20,000  ชื่อ
29.    รัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2550  การตั้งงบกลางต้องปฏิบัติตามข้อใด
ก.  ต้องแสดงเหตุผล    ข.  แสดงความจำเป็น
ค.  ต้องได้รับการพิจารณาจากสภา    ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ  ง.  ถูกทุกข้อ
30.    ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีอายุครบเท่าไร
ก.  60 ปี    ข.  65 ปี
ค.  70 ปี    ง.  75 ปี
ตอบข้อ  ค.  70 ปี
31.    องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและวินิจฉัยต้องมีกี่คน
ก.  ไม่น้อยกว่า  4  คน    ข.  ไม่น้อยกว่า  5  คน
ค.  ไม่น้อยกว่า  7  คน    ง.  ครบ 9 คน
ตอบข้อ  ข.  ไม่น้อยกว่า  5  คน
32.    รัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2550 กำหนดให้คดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  พิจารณาและวินิจฉัยที่ศาลใด
ก.  ศาลฎีกา    ข.  ศาลอุทธรณ์
ค.  ศาลรัฐธรรมนูญ    ง.  ศาลปกครอง
ตอบข้อ  ข.  ศาลอุทธรณ์
33.    รัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2550 อำนาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง สมาชิกวุฒิสภากระทำที่ศาลในข้อใด
ก.  ศาลรัฐธรรมนูญ    ข.  ศาลฎีกา
ค.  ศาลอุทธรณ์    ง.  ศาลปกครอง
ตอบข้อ  ข.  ศาลฎีกา
34.    รัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2550  อำนาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของ สส.  กระทำที่ศาลใด
ก.  ศาลรัฐธรรมนูญ    ข.  ศาลฎีกา
ค.  ศาลอุทธรณ์    ง.  ศาลปกครอง
ตอบข้อ  ข.  ศาลฎีกา
35.    รัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2550  กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีกี่คน
ก.  4  คน    ข.  5  คน
ค.  8  คน    ง.  9  คน
ตอบข้อ  ข.  5  คน
36.    กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก.  4  ปี    ข.  7  ปี
ค.  8  ปี    ง.  9  ปี
ตอบข้อ  ข.  7  ปี
37.    รัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2550  เกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  ข้อใดถูกต้อง
ก.  การให้ใบแดงของ กกต.  ในกรณี สส. หรือ สว.  สามารถอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาได้
ข.  คำวินิจฉัย กกต.  ก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง  สส. หรือ สว.  ให้ถือเป็นสิ้นสุด
ค.  กรณีประกาศผลเลือกตั้งแล้วให้ กกต.  ส่งคำวินิจฉัยเป็นคำร้องต่อศาลเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ  ง.  ถูกทุกข้อ
38.    รัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2550  กำหนดให้มีผู้ตรวจการแผ่นดินกี่คน
ก.  2  คน    ข.  3  คน
ค.  5  คน    ง.  9  คน
ตอบข้อ  ข.  3  คน
39.    รัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2550  กำหนดวาระของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้กี่ปี
ก.  4 ปี วาระเดียว    ข.  5 ปี วาระเดียว
ค.  6 ปี วาระเดียว    ง.  8 ปี วาระเดียว
ตอบข้อ  ค.  6 ปี วาระเดียว
40.    ข้อใดมิใช่อำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ก.  ดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข.  พิจารณาและสอบสวนโดยไม่ต้องมีการร้องเรียนได้เมื่อเห็นว่าการกระทำนั้นมีผลกระทบต่อประชาชน
ค.  พิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล
ง.  จัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ  ข้อพิจารณาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ตอบข้อ   ค.  พิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล
41.    คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)  มีกี่คน
ก.  5  คน    ข.   6  คน
ค.   8  คน    ง.   9  คน
ตอบข้อ  ง.   9  คน
42.    คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีวาระคราวละกี่ปี
ก.  4 ปี    ข.  5  ปี
ค.  8 ปี    ง.  9 ปี
ตอบข้อ  ง.  9 ปี
43.    คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  มีกี่คน
ก.  5  คน    ข.   6  คน
ค.  7  คน    ง.   8  คน
ตอบข้อ  ค.  7  คน
44.    กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  มีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี
ก.  4 ปี    ข.  5  ปี
ค.  6 ปี    ง.  8 ปี
ตอบข้อ  ค.  6 ปี
45.    บุคคลกลุ่มใดมีสิทธิร้องขอต่อประธานวุฒิสภากล่าวหาว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทำไม่ชอบ
ก.  สส. จำนวน  1 ใน 4 เข้าชื่อร้องขอ
ข.  ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า  20,000  คนร้องขอ
ค.  สส.  หรือ สว.  หรือทั้งสองสภาจำนวน  1 ใน  5  เข้าชื่อร้องขอ
ง.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.
ตอบข้อ  ง.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.admin 2013-03-04 14:26
46.    ข้อใดมิใช่อำนาจหน้าที่ของ  ปปช.  ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
ก.  กำกับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ข.  หยิบยกเรื่องขึ้นพิจารณาเองได้โดยไม่ต้องมีการร้องเรียน
ค.  ไต่สวนและวินิจฉัยเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าร่ำรวยผิดปกติ
ง.  รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ตอบข้อ  ง.  รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อศาลรัฐธรรมนูญ
47.    รัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2550  กำหนดให้องค์กรอัยการมีสถานะในข้อใด
ก.  องค์กรของรัฐ    ข.  องค์กรของศาลยุติธรรม
ค.  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ    ง.  องค์กรอิสระ
ตอบข้อ  ค.  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
48.    ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำนาจในข้อใด
ก.  เสนอชื่อต่อศาลรัฐธรรมนูญ    ข.  เสนอเรื่องต่อศาลปกครอง
ค.  ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม    ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ    ง.  ถูกทุกข้อ
49.    รัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2550  ข้อกำหนดที่จะควบคุมให้มีความโปร่งใส  มีคุณธรรมและจริยธรรม คือข้อใด
ก.  ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรวมถึงทรัพย์ที่อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ข.  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป  ซึ่งครอบคลุมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
ค.  สส. สว.  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  พ้นจากตำแหน่งในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้จำคุกแม้จะมีการรอการลงโทษ
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ  ง.  ถูกทุกข้อ
50.    รัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อใดแสดงถึงกรณีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหรท้องถิ่น
ก.  ประชาชนมีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น  คณะผู้บริหารหรือผู้บริหารนั้นพ้นจากตำแหน่งได้
ข.  ประชาชนมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
ค.  ในกรณีการกระทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีผลกระทบต่อประชาชนจะต้องแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบก่อนกระทำหรือจัดให้มีประชามติเพื่อตัดสินใจก็ได้
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ  ง.  ถูกทุกข้อ
51.    รัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2550  กำหนดให้ประชาชนจำนวนเท่าไร  สามารถเข้าชื่อเพื่อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ก.  10,000 ชื่อ    ข.  20,000 ชื่อ
ค.  30,000 ชื่อ    ง.  50,000 ชื่อ
ตอบข้อ  ง.  50,000 ชื่อ
52.    ข้อใดแสดงให้เห็นว่า รัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2550 มีการควบคุมจริยธรรมอย่างขัดเจน
ก.  กำหนดให้มีการจัดทำประมวลจริยธรรมให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี
ข.  จะต้องมีกลไกและระบบในการดำเนินงาน
ค.  มีบทลงโทษต่อผู้ที่ฝ่าฝืน
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ  ง.  ถูกทุกข้อ
53.    การตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
ก.  ปปง.    ข.  ปปช.
ค.  คตส.    ง.  คตง.
ตอบข้อ  ข.  ปปช.
54.    หน่วยงานใดมีหน้าที่ตรวจสอบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ก.  ปปช.    ข. คตส.
ค.  ผู้ตรวจการแผ่นดิน    ง.  คณะกรรมาธิการจริยธรรม
ตอบข้อ  ค.  ผู้ตรวจการแผ่นดิน
55.    ประชาธิปไตย  หมายความว่า
ก.  การมีสิทธิเท่าเทียมกัน    ข.  การปกครองโดยประชาชน
ค.  การมีอิสรภาพและมีเสรีภาพ    ง.  การปกครองตนเองอย่างอิสระ
ตอบข้อ  ข.  การปกครองโดยประชาชน
56.    ประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยวิธีใดดีที่สุด
ก.  แสดงประชามติในการเดินขบวน
ข.  สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ค.  แสดงความคิดเห็นของคนในหนังสือพิมพ์
ง.  ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกครั้ง
ตอบข้อ  ง.  ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกครั้ง
57.    อะไรคือพื้นฐานสำคัญที่สุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ก.  การเมือง    ข.  การศึกษา
ค.  เศรษฐกิจ    ง.  ประชาชน
ตอบข้อ  ข.  การศึกษา
58.    กฎหมายฉบับใดที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และเสรีภาพของคนไทย
ก.  กฎหมายแพ่ง    ข.  กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ค.  กฎหมายธรรมนูญศาลยุติธรรม    ง.  กฎหมายปกครองและกฎหมายอาญา
ตอบข้อ  ข.  กฎหมายรัฐธรรมนูญ
59.    กฎหมายรัฐธรรมนูญ  คืออะไร
ก.  กฎหมายที่มีฐานะเหนือกฎหมายทั้งปวง
ข.  กฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครอง
ค.  กฎหมายที่ใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศ
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ  ง.  ถูกทุกข้อ
60.    ประเทศไทยในปัจจุบันเป็นรัฐประเภทใด
ก.  เป็นรัฐรวม  เพราะมีการรวมอำนาจอธิปไตยเพื่อปวงชน
ข.  เป็นรัฐรวม  เพราะมีการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น
ค.  เป็นรัฐเดี่ยว  เพราะมีการรวมอำนาจบริหารไว้ที่รัฐบาลกลาง
ง.  เป็นรัฐเดี่ยว  เพราะมีประมุขของประเทศเพียงผู้เดียว
ตอบข้อ  ค.  เป็นรัฐเดี่ยว  เพราะมีการรวมอำนาจบริหารไว้ที่รัฐบาลกลาง
61.    ประเทศที่จัดการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา  รัฐสภาจะทำหน้าที่ในข้อใด
ก.  ออกกฎหมายมาควบคุมรัฐบาล
ข.  ถวายคำแนะนำด้านกฎหมายแก่พระมหากษัตริย์
ค.  เลือกนายรัฐมนตรีและควบคุมการทำงานของรัฐบาล
ง.  ยับยั้งกฎหมายและลงมติไม่ไว้วางใจการทำงานของรัฐบาล
ตอบข้อ  ค.  เลือกนายรัฐมนตรีและควบคุมการทำงานของรัฐบาล
62.    ข้อใด  ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา
ก.  บริหารและพัฒนาประเทศ    ข.  พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ค.  พิจารณางบประมาณแผ่นดิน    ง.  อภิปรายซักถามนโยบายของรัฐบาล
ตอบข้อ  ก.  บริหารและพัฒนาประเทศ
63.    ข้อใดมิใช่อำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี
ก.  บริหารประเทศตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา
ข.  บังคับและควบคุมให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย
ค.  พิจารณาร่างกฎหมายและพระราชบัญญัติ
ง.  ควบคุมการบริหารราชการของข้าราชการ
ตอบข้อ  ค.  พิจารณาร่างกฎหมายและพระราชบัญญัติ
64.    “คณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภา”  หมายความว่าอย่างไร
ก.  คณะรัฐมนตรีต้องบริหารงานภายใต้การควบคุมของรัฐสภา
ข.  คณะรัฐมนตรีอาจถูกรัฐสภาอภิปรายและลงมติไม่ได้วางใจได้
ค.  คณะรัฐมนตรีไม่อาจอยู่ในตำแหน่งได้ถ้าปราศจากความไว้วางใจของรัฐสภา
ง.  คณะรัฐมนตรีต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อรัฐสภา
ตอบข้อ  ข.  คณะรัฐมนตรีอาจถูกรัฐสภาอภิปรายและลงมติไม่ได้วางใจได้
65.    สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใดของสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
ก.  1 ใน  6    ข.  1 ใน  5
ค.  2 ใน  6    ง.  2 ใน  3
จ.  กึ่งหนึ่ง
ตอบข้อ    ก.  1 ใน  6
66.    สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใดของทั้งหมด  มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไป  ในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ
ก.  1 ใน 3    ข.  1 ใน 4
ค.  1 ใน 5    ง.  1 ใน 6
ตอบข้อ    ก.  1 ใน 3
67.    การจัดให้มีการออกเสียงประชามติให้กระทำได้ตามข้อใด
ก.  ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่ากิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือประชาชน
ข.  ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีการออกเสียงประชามติ
ค.  ตามที่นายกรัฐมนตรีเห็นควร
ง.  ถูกทั้ง  ก. และ ข.
จ.  ไม่มีข้อใดถูก
ตอบข้อ    ง.  ถูกทั้ง  ก. และ ข.
68.    งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้ทำเป็นกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติ    ข.  พระราชกำหนด
ค. พระราชกฤษฎีกา    ง.  กฎหมายเฉพาะ
จ.  ไม่มีข้อถูก
ตอบข้อ    ก. พระราชบัญญัติ
69.    ร่างพระราชบัญญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  สภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร
ก.  90  วัน    ข.  105  วัน
ค.  120  วัน    ง.  150  วัน
จ. 180  วัน
ตอบข้อ    ข.  105  วัน
70.    พระมหากษัตริย์ทรงแต่ตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและคณะรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินกี่คนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี
ก.  35  คน    ข.  37  คน
ค.  36  คน    ง.  39  คน
จ.  40  คน
ตอบข้อ    ก.  35  คน


admin 2013-03-04 14:27
71.    ในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีต้องมีคะแนนเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนเท่าไรของทั้งหมด
ก.  กึ่งหนึ่ง    ข.  มากกว่ากึ่งหนึ่ง
ค.  2 ใน 3    ง.  3 ใน 4
จ.  ไม่มีข้อถูก
ตอบข้อ    ข.  มากกว่ากึ่งหนึ่ง
72.    ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อใด
ก.  วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากตำแหน่ง
ข.  สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี  กระทำการอันต้องห้าม
ค.  ตาย  ลาออก  ต้องพิพากษาให้จำคุก  แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษเว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอลงโทษในความผิด  อันได้กระทำโดยประมาทความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
ง.  ถูกทั้ง  ข.  และ ค.
จ.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ  จ.  ถูกทุกข้อ
73.    ในกรณีเพื่อประโยชน์อันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ  ความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะพระมหากษัตริย์จะทรงตรากฎหมายใดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติ
ก.  พระราชบัญญัติ    ข.  พระราชกำหนด
ค.  พระราชกฤษฎีกา    ง.  กฎกระทรวง
จ.  ไม่มีข้อถูก
ตอบข้อ  ข.  พระราชกำหนด
74.    ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี
ก.  6 ปี    ข. 8 ปี
ค.  9 ปี    ง.  10 ปี
ตอบข้อ  ค.  9 ปี
75.    ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหว่างผู้ใด
ก.  ระหว่างหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน
ข.  ระหว่างหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน
ค.  ระหว่างนักการเมืองกับเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน
ง.  ข้อ ก. และ ข.  ถูก
จ.  ถูกทุกข้อ 
ตอบข้อ    ง.  ข้อ ก. และ ข.  ถูก
76.    คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีจำนวนกี่คน
ก.  5  คน    ข.  6  คน
ค.  7  คน    ง.  8  คน
จ.  9  คน
ตอบข้อ  ก.  5  คน
77.    ผู้ตรวจราชการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่อย่างไร
ก.  พิจารณาและสอบสวนข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนในกรณี  การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ
ข.  ตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วย
ค.  กฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ง.  ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทำข้อเสนอในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ  รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่พร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี  สภาผู้แทน
จ.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ  จ.  ถูกทุกข้อ
78.    คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีจำนวนกี่คน
ก.  8  คน    ข.  9  คน
ค. 10  คน    ง.  11  คน
จ.  12 คน
ตอบข้อ    ข.  9  คน
79.    การตรวจเงินแผ่นดินให้กระทำโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระและเป็นกลางจำนวนกี่คน
ก.  6  คน    ข.  7  คน
ค. 8  คน    ง. 9  คน
จ.  10 คน
ตอบข้อ    ข.  7  คน
80.    ผู้ดำรงตำแหน่งใดไม่มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน  คู่สมรส  และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อปปช.  ทุกครั้งที่เข้ารับตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่ง
ก.  นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรี
ค.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา
ง.  ข้าราชการการเมืองอื่น  ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ตอบข้อ    ง.  ข้าราชการการเมืองอื่น  ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
81.    การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต้องยืนภายในกี่วัน
ก.  30  วัน    ข.   45  วัน
ค.   60  วัน    ง.   90  วัน
จ.  120  วัน
ตอบข้อ  ก.  30  วัน
82.    ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินหรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จให้  ปปช.  เสนอเรื่องให้หน่วยงานใดวินิจฉัย
ก.  ศาลยุติธรรม
ข.  อัยการสูงสุด
ค.  ศาลปกครอง
ง.  ศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางเมือง
จ. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ  ง.  ศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางเมือง
83.    สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง  2  สภา  มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนบุคคลาออกจากตำแหน่งได้
ก.  1  ใน  4    ข.  1  ใน  2
ค.  1  ใน  3    ง.  2  ใน  3
จ.  กึ่งหนึ่ง
ตอบข้อ    ก.  1  ใน  4
84.    สมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนซึ่ง  ต้องกระทำโดยวิธีลงคะแนนลับมติที่ให้ถอดถอนผู้ใดออกจากตำแหน่ง  ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
ก.  2  ใน  5    ข.  3  ใน  5
ค.  2  ใน  4    ง.  1  ใน  3
จ.  กึ่งหนึ่ง
ตอบข้อ    ข.  3  ใน  5
85.    นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือข้าราชการ  การเมืองอื่น  ถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติ  องค์ใดมีอำนาจพิจารณา
ก.  ศาลยุติอาญา
ข.  ศาลอาญา
ค.  ศาลปกครอง
ง.  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ตอบข้อ    ง.  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
86.    การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถือว่าเป็นการกระทำตามข้อใด
ก.  วินัย    ข.  แพ่ง
ค.  อาญา    ง.  ปกครอง
ตอบข้อ    ก.  วินัย
87.    สมาชิกสภาท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก.  4  ปี    ข.  5  ปี
ค. 6  ปี    ง.  7  ปี
จ.  8  ปี
ตอบข้อ    ก.  4  ปี
88.    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่อย่างไร
ก.  บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ข.  ขัดการศึกษาอบรม  และฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น
ค.  ร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ  โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ
ง.  ถูกทั้ง ก. และ ข.
จ.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ    จ.  ถูกทุกข้อ
89.    องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายบัญญัติอย่างไร
ก.  การจัดการ  การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่
ข.  การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกเขตพื้นที่  เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน
ค.  การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกพื้นที่ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ และการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
ง.  ถูกทั้ง ก. และ ข.
จ.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ      จ.  ถูกทุกข้อ
90.    ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนเท่าไรมีสิทธิเข้าชื่อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ก.  20,000 คน    ข.  50,000 คน
ค.  60,000 คน    ง.  70,000 คน
จ.  100,000 คน
ตอบข้อ    ข.  50,000 คน
91.    สิทธิและเสรีภาพของชาวไทยมีอะไรบ้าง
ก.  สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล
ข.  สิทธิในข้อมูลกระบวนการยุติธรรม
ค.  สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน
ง.  สิทธิชุมชนและสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
จ.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ    จ.  ถูกทุกข้อ
92.    ประชาชนจำนวนเท่าไรมีวิทธิเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญ
ก.  10,000 คน    ข.  20,000 คน
ค.  30,000 คน    ง.  50,000 คน
จ.  ไม่มีข้อถูก
ตอบข้อ    ก.  10,000 คน
93.    ประชาชนจำนวนเท่าไรมีสิทธิเข้าชื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการประจำระดับสูง
ก.  10,000 คน    ข.  20,000 คน
ค.  30,000 คน    ง.  50,000 คน
จ.  ไม่มีข้อถูก
ตอบข้อ    ข.  20,000 คน
94.    รัฐธรรมนูญบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีด้านใดบ้าง
ก.  ด้านความมั่นคง  ด้านศาสนา  สังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม
ข.  ด้านกฎหมายและการยุติธรรม  ด้านการต่างประเทศ
ค.  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ง.  ด้านวิทยาศาสตร์  ทรัพย์สินทางปัญญาและพลังงาน  และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
จ.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ    จ.  ถูกทุกข้อ
95.    รัฐธรรมนูญกำหนดให้รัฐบาลต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการเสนอต่อรัฐสภาปีละกี่ครั้ง
ก.  1  ครั้ง    ข.  2  ครั้ง
ค.  3  ครั้ง    ง.  4  ครั้ง
จ.  5  ครั้ง
ตอบข้อ    ก.  1  ครั้ง
96.    รัฐธรรมนูญกำหนดให้นายกรัฐมนตรีอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกินกี่ปี
ก.  4 ปี    ข.  8 ปี
ค.  12 ปี    ง.  ไม่มีกำหนด
จ.  ไม่มีข้อถูก
ตอบข้อ    ข.  8 ปี
97.    รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งกี่คน
ก.  74 คน    ข.  76 คน
ค.  80 คน    ง.  100 คน
จ.  150 คน
ตอบข้อ    ข.  76 คน
98.    วุฒิสภาที่มาจากการสรรหามีจำนวนกี่คน
ก.  74 คน    ข.  76 คน
ค.  80 คน    ง.  100 คน
จ.  150 คน
ตอบข้อ    ก.  74 คน
99.    ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 กำหนดยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาไว้กี่ยุทธศาสตร์
ก.  5  ยุทธศาสตร์    ข.  6  ยุทธศาสตร์
ค.  7  ยุทธศาสตร์    ง.  8  ยุทธศาสตร์
จ.  9  ยุทธศาสตร์
ตอบข้อ    ก.  5  ยุทธศาสตร์ 

男0号 2015-07-10 13:50
谢谢!楼主提供!好样的

女超人第一季下载


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ พศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม 2554 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.022183 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us