เวอร์ชันเต็ม: [-- ตัวอย่างแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา ท้องถิ่น อบจ.เทศบาล อบต. --]

แนวข้อสอบรับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย ธกส. กศน. ทหาร หน่วยงานต่างๆ -> แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ. ต่างๆ -> ตัวอย่างแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา ท้องถิ่น อบจ.เทศบาล อบต. [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2013-03-01 09:38

ตัวอย่างแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา ท้องถิ่น อบจ.เทศบาล อบต.

1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีจำนวนกี่หมวด กี่มาตรา
ก.หมวด 78 มาตรา ข.หมวด 87 มาตรา
ค.หมวด 87 มาตรา ง.หมวด 78 มาตรา

ตอบ ง.หมวด 78 มาตรา

2. พรบ.การศึกษาแห่งชาติถือว่าเป็น
ก.กฎหมายแม่บทการจัดการศึกษา ข.แนวทางจัดการศึกษาของรัฐ
ค.การปรับปรุงการศึกษาสอดคล้องรัฐธรรมนูญ ง.การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ของไทย

ตอบ ก.กฎหมายแม่บทการจัดการศึกษา

3. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ก.19 ส.ค. 42 ข.20 ส.ค. 42
ค.ต.ค. 42 ง.พ.ย. 42

ตอบ  ข.20 ส.ค. 42

4. วัตถุประสงค์ของการจัดทำ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
ก.ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ข.ปฏิรูปการศึกษาของไทย
ค.พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายจิตใจ
ง.พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ตอบ ก.ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

5. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
ก.แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแห่งชาติ
ข.แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
ค.แผนการศึกษาแห่งชาติ
ง.แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ

ตอบ ค.แผนการศึกษาแห่งชาติ

6. ต่อไปนี้ ข้อใดไม่สอดคล้องคำว่าการศึกษา
ก.การถ่ายทอดความรู้ ข.การฝึกอบรม
ค.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ง. การสืบสานทางวัฒนธรรม

ตอบ ค.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

7. ข้อใดให้ความหมายไม่ตรงกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา

ข. สถานศึกษา คือสถานที่จัดการสอนตั้งแต่ก่อนประถม ถึงระดับก่อนอุดมศึกษา

ค. มาตรฐานการศึกษา เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดในสถานศึกษาทุกแห่ง

ง. กระทรวง หมายความว่ากระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตอบ ข.สถานศึกษา คือสถานที่จัดการสอนตั้งแต่ก่อนประถม ถึงระดับก่อนอุดมศึกษา

8. ข้อใดต่างจากพวก
ก.ครู ข.คณาจารย์
ค.ผู้บริหารสถานศึกษา ง.ผู้บริหารการศึกษา

ตอบ ข.คณาจารย์

9. ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตาม พรบ.นี้ ได้แก่
ก.ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ข.ปฏิรูปการศึกษาของไทย
ค.พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
ง.พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ตอบ ค.พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ

10. ข้อใดไม่ใช่หลักการ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
ก.เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน
ข.เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
ค.ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ง.พัฒนา สาระ และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ตอบ ก.เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน

 

11. ข้อใดไม่สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความมุ่งหมายของ พรบ.
ก.ปลูกฝังจิตสำนึงการเมือง การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข
ข.รักษา และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย
ค.รู้จักรักษาผลประโยชน์ ส่วนรวมของประเทศชาติ
ง.กระจายการพัฒนาไปสู่ชนบทโดยการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตอบ ง.กระจายการพัฒนาไปสู่ชนบทโดยการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น

12. ข้อใดไม่สอดคล้องการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการการจัดการศึกษา
ก.กระจายอำนาจสู่สถานศึกษาทั้งหมด
ข.กำหนดมาตรฐานการศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพ
ค.มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ง.รวมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาไว้ในการจัดการศึกษา

ตอบ ก.กระจายอำนาจสู่สถานศึกษาทั้งหมด

13. คำว่า เอกภาพด้านนโยบาย หลากหลาย การปฏิบัติ” สอดคล้องกับข้อใด

ก. ส่วนกลางกำหนดนโยบาย ส่วนภูมิภาคกำหนดแนวทางปฏิบัติ

ข. กระทรวงกำหนดนโยบายมาตรฐานสนับสนุนเขตพื้นที่และสถานศึกษาบริหารจัดการด้วยตนเอง

ค. มีนโยบายเดียวกัน แต่การปฏิบัติหลากหลายวิธี

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.ถูกทุกข้อ

14. ต่อไปนี้ ข้อใดไม่มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก.รัฐ ข.เอกชน
ค.องค์กรปกครองท้องถิ่น ง.โรงเรียน

ตอบ ง.โรงเรียน

15. ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ บิดา มารดา ผู้ปกครอง พึงได้รับในการจัดการศึกษา
ก.การสนับสนุนจากรัฐ ให้ความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู
ข.การยกเงินภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ค.เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของคนในการดูแล
ง.การให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลในการดูแล

ตอบ ข.การยกเงินภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา ท้องถิ่น อบจ.เทศบาล อบต.
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2532  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไข พ.ศ. 2551

แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

- สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550

- นโยบายการศึกษา รัฐบาลยิ่งลักษณ์

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542

- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550

- ข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

- ข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542

- การบริหารการศึกษา

- หลักการจัดการศึกษา

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0477807 (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
 สาขา มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี วิมล พระกาย 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
nokkaten_maree@hotmail.com 

admin 2013-03-01 09:39
1.    ครู  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน  หมายความว่าอะไร
ก.    เคารพ
ข.    ผู้ควรแก่การเคารพ
ค.    หนัก
ง.    ผู้สั่งสอนศิษย์
ตอบ    ง.  ผู้สั่งสอนศิษย์
2.    ข้อใดคือความหมายของการจัดการเรียนรู้
ก.    การใช้ความรู้
ข.    การสร้างความรู้
ค.    การรวบรวมความรู้
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ    ง.  ถูกทุกข้อ
3.    วินัย  เป็นผู้ให้ความสนิทสนมแก่ศิษย์  เพื่อให้ศิษย์สบายใจและกล้าเข้าไปปรึกษาแสดงว่าครูวินัยประพฤติตนเป็นครูที่ดีตามธรรมะกัลยาณมิตรข้อใด
ก.    ปิโย
ข.    ครุ
ค.    ภาวนีโย
ง.    วัตตา
ตอบ    ก.  ปิโย
4.    คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีจำนวนเท่าใด
ก.    15  คน
ข.    17  คน
ค.    23  คน
ง.    39  คน
ตอบ    ข.  17  คน
5.    กิริยาในข้อใดที่จะสามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์ได้เป็นพิเศษ
ก.    หัวเราะ
ข.    ยิ้ม
ค.    สบตา
ง.    ยักคิ้ว
ตอบ    ข.  ยิ้ม
6.    วิชาชีพครู  กำหนดไว้ในกฎหมายใด
ก.    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ข.    พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ค.    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ง.    ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค.
ตอบ    ข.  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
7.    คณะกรรมการคุรุสภามีจำนวนเท่าใด
ก.    15  คน
ข.    19  คน
ค.    29  คน
ง.    39  คน
ตอบ    ง.  39  คน
8.    ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคือใคร
ก.    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค.    รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา
ง.    คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา
ตอบ    ค.  รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา


9.    ครูนิดจูงแขนคนแก่เดินข้ามถนน  แสดงว่าครูนิดมีคุณธรรมตามข้อใด
ก.    เมตตา
ข.    กรุณา
ค.    มุฑิตา
ง.    อุเบกขา
ตอบ    ข.  กรุณา
10.    ครูจา  โมโหลูกศิษย์ที่ทำแบบฝึกหัดไม่ได้มากกำลังจะตี  แต่คิดได้ว่าเราเป็นครูต้องสอนเขาให้รู้จึงไม่ตี  แสดงว่าครูจามีคุณธรรมตามข้อใด
ก.    สัจจะ
ข.    ทมะ
ค.    ขันติ
ง.    จาคะ
ตอบ    ข.  ทมะ
- See more at: 


เวอร์ชันเต็ม: [-- ตัวอย่างแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา ท้องถิ่น อบจ.เทศบาล อบต. --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.038692 second(s),query:3 Gzip enabled

You can contact us