เวอร์ชันเต็ม: [-- ตัวอย่างแนวข้อสอบการเงิน บัญชี ธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท. --]

แนวข้อสอบรับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย ธกส. กศน. ทหาร หน่วยงานต่างๆ -> แนวข้อสอบ ธกส. และนายธนาคารอื่นๆ -> ตัวอย่างแนวข้อสอบการเงิน บัญชี ธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท. [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-12-08 11:46

ตัวอย่างแนวข้อสอบการเงิน บัญชี ธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท.

1. ข้อใด อธิบายความหมายของ เงิน ในระบบเศรษฐกิจได้ถูกต้องมากที่สุด

1. สิ่งที่สังคมยอมรับให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

2. ปริมาณของธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ในระบบตลาด

3. มาตรวัดคุณภาพและราคาสินค้าต่อหน่วย

4. สื่อกลางในการดำเนินธุรกิจการค้า

2. เจ้าของสวนมะม่วงนำผลผลิตไปส่งให้แม่ค้าที่ตลาด เมื่อได้เงินจากการขายก็จะเก็บเงินจำนวนนั้นไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ถือว่าเงินทำหน้าที่ในข้อใด

1. สื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้า

2. มาตรฐานวัดมูลค่าสินค้า

3. เก็บรักษามูลค่าของสินค้า

 4. มาตรฐานการชำระหนี้ในอนาคต

3. การทำหน้าที่ของเงินในข้อใด เป็นมาตรฐานวัดมูลค่าของสินค้า

1. สินค้า เกรด A ราคาแพงสินค้าเกรด B ราคาถูก

2. ธนบัตรไทยมีราคา 100 บาท 500 บาท และ 1,000 บาท

3. หนังสือแบบเรียนสังคม ฯ ชั้น ม.ราคาเล่มละ 55 บาท

4. ใช้ธนบัตรใบละ 500 บาท ซื้อสินค้า 480 ได้เงินทอน 20 บาท

4. อุปทานของเงิน ในระบบเศรษฐกิจ หมายถึงข้อใด

1. ปริมาณของเงินตราที่หมุนเวียนอยู่ในมือของมหาชน

2. เงินของรัฐบาลที่ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์

3. เงินคลังของรัฐบาลที่มีอยู่ในเวลาใดเวลาหนึ่ง

4. เงินสดของรัฐบาลที่จัดทำขึ้นในแต่ละปี

5. ในช่วงเทศกาลตรุษจีนหรือใกล้ปีใหม่ ปริมาณเงินตราในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเปลี่ยนมือไปเรื่อยๆ เรียกสภาพนี้ว่า

อย่างไร

1. เงินมีสภาพคล่อง

 2. อุปทานของเงิน

3. ภาวะเงินตรึงตัว

4. ภาวะเงินเฟ้อ

6. สินทรัพย์ในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีประเภทใด มีสภาพคล่องสูง

1. บัตรเครดิต

 2. ที่ดินในย่านธุรกิจการค้า

3. เครื่องประดับและทองรูปพรรณ

 4. เงินตราในรูปธนบัตร

7. ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างไม่ปกติจนเกิด ภาวะเงินเฟ้อ หมายถึงข้อใด

1. ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

 2. ราคาสินค้าลดต่ำลงเรื่อยๆ

3. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว

4. เศรษฐกิจชะลอตัวลง

ข้อสอบก่อนเรียน เรื่อง การเงิน การธนาคาร และการคลัง หน้า 2

8. สถาบันการเงินประเภทใด เป็นแหล่งเงินออมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

1. ธนาคารแห่งประเทศไทย

2. ธนาคารพาณิชย์

3. โรงรับจำนำ

4. บริษัทประกันภัย

9. สถาบันการเงินประเภทใด มีหน้าที่หลัก คือ ส่งเสริมการออมทรัพย์และระดมเงินฝากจากประชาชนให้รัฐบาลกู้ไปใช้

พัฒนาประเทศ

1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ฯ

3. สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์การเกษตร

 4. ธนาคารออมสิน

10. ประชาชนที่ต้องการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยซื้อหุ้นของบริษัทต่างๆ จะต้องติดต่อให้ใครเป็นผู้ดำเนินการ

1. บริษัทหลักทรัพย์

2. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

3. บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน ( บบส.)

 4. บริษัทประกันภัย

11. ข้อใด อธิบายลักษณะของ โรงรับจำนำ ผิดความจริง

1. ให้สินเชื่อแก่ผู้กู้รายย่อยที่นำสิ่งของมีค่ามาค้ำประกัน

2. ผู้กู้ต้องนำโฉนดตราสารมาค้ำประกัน

3. เป็นแหล่งเงินกู้ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย

4. ผู้กู้ต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนด

12. การคลังภาครัฐบาล มีขอบข่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องใดต่อไปนี้ น้อยที่สุด

1. การจัดเก็บภาษีอากรของรับบาล

2. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล

3. การควบคุมการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์

4. หนี้สาธารณะและการกู้เงินของรัฐบาล

13. ข้อใด เป็นความหมายของ งบประมาณแผ่นดิน

1. แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีของรับบาล

2. รายรับและรายจ่ายของกระทรวงการคลังประจำปี

3. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจประจำปีของกระทรวงต่างๆ

4. รายการแสดงฐานะทางการเงินของรัฐบาลในรอบ 1 ปี

14. การจัดทำ งบประมาณขาดดุล ของรัฐบาล มีลักษณะอย่างไร

1. รายรับสูงกว่ารายจ่าย

2. รายรับน้อยกว่ารายจ่าย

3. ดุลการชำระเงินขาดดุล

4. ลดรายจ่ายภาครัฐบาล

15. รัฐบาลมีวัตถุประสงค์อย่างไร จึงต้องจัดทำ งบประมาณขาดดุล ในปีใดปีหนึ่ง

1. ลดภาระหนี้สาธารณะให้น้อยลง

 2. ลดการใช้จ่ายภาครัฐบาล

3. กระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัว

4. ชะลอการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้ช้าลง


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการเงิน บัญชี ธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบเรื่อง การเงิน การธนาคาร และการคลัง

แนวข้อสอบเก่า ธปท.

- แนวข้อสอบการเงินการธนาคาร

- หลักการบัญชีเบื้องต้น

- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น

- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี เฉลยละเอียด

- แบบทดสอบ Personality  Test

- แนวข้อสอบด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา

- แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา  _Aptitude Test

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-0477807 (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
 สาขา มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี วิมล พระกาย 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com


เวอร์ชันเต็ม: [-- ตัวอย่างแนวข้อสอบการเงิน บัญชี ธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท. --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.028765 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us