เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบเทศบาล ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน3 --]

แนวข้อสอบรับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย ธกส. กศน. ทหาร หน่วยงานต่างๆ -> แนวข้อสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการอื่นๆ -> แนวข้อสอบเทศบาล ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน3 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-09-01 21:03

แนวข้อสอบเทศบาล ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน3

แนวข้อสอบเทศบาล ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน3

1. ถ้าดำเนินการก่อสร้างถนนดินลูกรังขนาด 6.00×100×0.15 ม. จะต้องใช้ดินลูกรังประมา 

 (1) 90 ม.3  (2) 100 ม.3 

 (3) 90 ฟ.3  (4) 0.90 ม.3 

 (5) 0.90 ฟ.3 

2. ในปัจจุบันขณะนี้ รัฐบาลได้ประกาศให้เป็น 

 (1) ปีคุณภาพชีวิต  (2) ปีแห่งการท่องเที่ยว 

 (3) ปีมังกรทอง  (4) ปีทองของการบริการประชาชน 

 (5) ปีเศรษฐกิจไทย 

3. เทศบาลเมือง ได้แก่ 

 (1) ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด (2) ท้องถิ่นชุมชนราษฎรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป 

 (3) มีราษฎรเฉลี่ยหนาแน่นไม่ต่ำกว่า 3,000 คน ต่อหนึ่งตารางกิโลเมตร 

 (4) ข้อ 1 และ 2  (5)  ข้อ 12 และ 3 

4. กสนพัฒนาตามอุดมการณ์แผ่นดินทอง หมายความถึง 

 (1) การพัฒนาสมบูรณ์พร้อมด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ 

 (2) การพัฒนาด้านเทคโนโลยี  (3) การพัฒนาชุดค้นแหล่งทรัพยากร 

 (4) การพัฒนาทำอุตสาหกรรมแร่ทองคำ 

 (5) การพัฒนาการท่องเที่ยว 

5. ข้อใดเป็นลักษณะของชุมชนเมือง 

 (1) ยึดถือจารีตประเพณี  (2) ความหนาแน่นของประชากรสูง 

 (3) ขาดสาธารณูปโภค (4) ฐานะทางเศรษฐกิจไม่แตกต่างกัน 

 (5) อาศัยพึ่งพากัน 

6. ข้อใดที่ไม่ใช่หลักการพัฒนาชุมชน 

 ก. ยึดถือประชาชนเป็นหลัก (2) ยึดหลักในการปกครองตนเอง

 (3)  ยึดหลักตัวใครตัวมัน (4) ยึดหลักประชาธิปไตย 

 (5) ยึดทรัพยากรชาวบ้านเป็นหลัก 

7. ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาชุมชนนั้น คำย่อที่เรียกว่า กรอ. นั้นหมายถึง 

 (1) คณะกรรมการรัฐบาลและองค์การ 

 (2) คณะกรรมการราชการและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 

 (3) คณะกรรมการรัฐมนตรีและองค์การเพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนา 

 (4) คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 

 (5) คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและองค์กรรัฐวิสาหกิจเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 

8. การวางแผนที่ดีเป็นเครื่องมือนำไปสู่ความสำเร็จ หลักสำคัญในการวางแผนได้แก่ 

 (1) กำหนดปัญหาและตั้งเป้าหมาย (2) ศึกษาข้อเท็จจริง 

 (3) วางแผนแก้ไขปัญหา 

 (4) ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลเพื่อทราบผลการดำเนินงาน 

 (5) ถูกทุกข้อ 

9. โครงการพัฒนาชุมชนต่างประเทศที่ได้รับความสนใจและเห็นว่าปีนี้เป็นตัวแบบที่ดี คือ โครงการ Saemual Uadong ของประเทศเกาหลีมีวิธีการพัฒนาแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ 

 (1) ปรับปรุงจิตใจ พัฒนาสังคม และพัฒนาเศรษฐกิจ 

 (2) ปรับปรุงการเกษตร พัฒนาบุคคล และพัฒนาองค์การ 

 (3) ปรับปรุงพื้นที่ ปรับปรุงบุคคล ปรับปรุงการจัดการ 

 (4) พัฒนาการบริหารจัดการ พัฒนาการวางแผน พัฒนาการปกครอง 

 (5) พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาการเมือง และการทหาร 

10. บทบาทของคณะกรรมการชุมชนย่อยเพื่อการพัฒนาเทศบาล ได้แก่ 

 (1) กำหนดนโยบายและแผนดำเนินการ (2) ติดตามและประเมินผลการการดำเนินงาน 

 (3) ประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (4) แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน 

 (5) ข้อ 1 และ 2 ถูก

11. ที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุมชนย่อยในเขตเทศบาล คือใคร 

 (1) รองปลัดเทศบาล (2) หัวหน้าฝ่าย/กองสาธารณสุข 

 (3) เทศมนตรีที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุข (4) พนักงานเทศบาลคนหนึ่งที่ถูกแต่งตั้ง 

 (5) ไม่มีข้อใดถูก 

12. การดำเนินการพัฒนาชุมชนในประเทศไทยนั้นทำในรูปแบบของ 

 (1) การกระจายอำนาจส่วนกลางไปยังภูมิภาค 

 (2) การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ โดยพัฒนากรทำหน้าที่นักพัฒนาแบบเอนกประสงค์

 (3) การพัฒนาเกษตรกรรมแผนใหม่ โดยมุ่งพัฒนากรทำหน้าที่นักวิชาการเฉพาะอย่าง 

 (4) การประสานงานระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับหมู่บ้าน 

 (5) ถูกทุกข้อ 

13. การดำเนินงานพัฒนาชุมชนมุ่งทำงานกับกลุ่มคนเพราะ 

 (1) ทำงานกับกลุ่มที่ง่ายกว่า (2) ไม่ต้องเสียเวลาทำงานกับรายบุคคลหลายครั้ง 

 (3) ในชุมชนมีกลุ่มต่าง ๆ ถาวรอยู่แล้ว (4) กลุ่มสามารถเปลี่ยนทัศนคติและท่าทีของราษฎรได้ 

 (5) ถูกทุกข้อ 

14. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 มุ่งเน้น 

 (1) ความเป็นอยู่ของประชาชน (2) โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (วัตถุ)

 (3) วางแผนระยะยาวในการพัฒนาประเทศ (4) วางแผนงบประมาณ 

 (5) ไม่มีข้อใดถูก 

15. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5-6 มุ่งเน้น 

 (1) การพัฒนาจิตใจ (2) การส่งออก 

 (3) ทางคมนาคม (4) การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 

 (5) ไม่มีข้อใดถูก

16. ปัจจัยทางสังคมตามทัศนะของ Lionberger ว่าประกอบด้วย 

 (1) เพื่อนบ้าน ชุมชน ครอบครัว กลุ่มอ้างอิงและกลุ่มทางการ 

 (2) ค่านิยม ทัศนคติ (3) อายุ การศึกษา ลักษณะทางจิตวิทยา 

 (4) รายได้ เกียรติยศ (5) ถูกทุกข้อ

17. ชุมชนแออัด (Slum) ในเขตเทศบาลนับว่าจะเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพราะคนในเขตชนบทอพยพเข้ามาทำมาหากินในเมืองมากขึ้น การจะปรับปรุงชุมชนแออัดในเขตเทศบาลให้ได้ประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญที่สุดต้องทำเป็นอันดับแรก คือ 

 (1) การไปเยี่ยมบุคคล (2) การไปให้บริการสาธารณสุข 

 (3) จัดหาสาธารณูปโภคให้ (4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 

 (5) ถูกทุกข้อ 

18. บทบาทของเทศบาลเกี่ยวกับชุมชนแออัด (Slum) ปัจจุบันได้ถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลตามอะไร 

 (1) พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 (2) นโยบายของคณะเทศมนตรี 

 (3) ประชาชนในเขตชุมชนแออัด (4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 

 (5) ถูกทุกข้อ 

19. สภาพปัญหาชุมชนในเขตเทศบาล คือ 

 (1) ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในชนบท (2) ประชาชนย้ายออกจากชนบทเข้ามาในเมืองเพิ่มขึ้น 

 (3) ทำให้ประชาชนที่อาศัยในเขตเมืองได้รับบริการขั้นพื้นฐานมาก 

 (4) ประชาชนไม่มีที่อยู่อาศัยโดยมาจากหลายสาเหตุ 

 (5) ประชาชนได้รับบริการจากสาธารณสุขไม่เพียงพอ 

20. สันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) มีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างไรบ้าง 

 (1) ให้ความรู้แก่นักพัฒนาชุมชน โดยการอบรมสัมนา 

 (2) ร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาชุมชน (3) ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

 (4)  แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนย่อย  (5) ไม่มีข้อใดถูก admin 2012-09-01 21:03
21.  แนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ที่เป็นบทบาทของเทศบาล คือ
        (1)  วิธีป้องกันภัย                                                       (2)  วิธีรื้อถอนทำลาย
        (3)  วิธีบูรณฟื้นฟู                                                        (4)  ข้อ 1 และ 3 ถูก
22.  การจัดทำแผนเป็นเรื่องสำคัญของการพัฒนาชุมชน อยากทราบว่าขั้นตอนการจัดทำแผนมีกี่ขั้นตอน
        (1)  7 ขั้นตอน                                                             (2)  8 ขั้นตอน
        (3)  9 ขั้นตอน                                                             (4)  10 ขั้นตอน
        (5)  ไม่มีข้อถูก
23.  ปัญหาขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเป็นปัญหาใหม่ปัจจุบัน หากท่านสอบเป็นนักพัฒนาชุมชนได้ท่านคิดว่าวิธีกำจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมที่สุดของเทศบาลควรใช้แบบใด
        (1)  จัดทำลายโดยใช้เตาเผา                                      (2)  จัดทำโดยฝังกลบ
        (3)  จัดทำลายโดยใช้ไฟเผาวันต่อวัน                      (4)  นำไปทิ้งทะเล
        (5)  ถูกทุกข้อ
24.  ปี 2525 เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนตามโครงการสาธารณสุขพื้นฐานในเขตเมือง ซึ่งชุมชนดังกล่าวก็ได้แก้ปัญหาของเมืองได้พอควร ต่อมาชุมชนนั้น ๆ ได้วิวัฒนาการขึ้น จนปัจจุบันเราเรียกชุมชนนั้นว่าอะไร
        (1)  ชุมชนย่อยในเขตเทศบาล                                 (2)  หมู่บ้าน อสม.
        (3)  คณะกรรมการซอย                                             (4)  หมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
        (5)                  หมู่บ้าน อพป.                    
25.  ปัญหาสังคมปัญหาหนึ่งในการพัฒนาสังคมในเขตเทศบาลคืออะไร
        (1)  เจ้าพนักงานเทศบาลผู้รับผิดชอบไม่เอาใจใส่                (2)  คณะกรรมการชุมชนไม่มีความรู้
        (3)  ผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญ                                             (4)  ประชาชนไม่เชื่อถือคณะกรรมการชุมชน
        (5)  ถูกทุกข้อ
26.  การจัดแบ่งงานราชการออกเป็นกระทรวง ทบวง กรม เกิดขึ้นในสมัยใด
      (1)  รัชกาลที่ 5                                                            (2)  รัชกาลที่ 6
        (3)  รัชกาลที่ 7                                                            (4)  ไม่มีข้อใดถูก
27.  ในสมัยอยุธยาการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับกรมใด
        (1)  กรมเวียง                                                               (2)  กรมวัง
        (3)  กรมคลัง                                                                                (4)  กรมนา
        (5)  ไม่มีข้อใดถูก
28.  กรมพัฒนาชุมชนตั้งขึ้นเมื่อใด
        (1)  พ.ศ. 2500                                                            (2)  พ.ศ. 2505
        (3)  พ.ศ. 2510                                                            (4)  พ.ศ. 2515
        (5)  พ.ศ. 2520
29.  ข้อใดเป็นวิธีให้การศึกษาสำหรับกรณีฉุกเฉินหรือรีบด่วน
        (1)  วิทยุ                                                                        (2)  โทรทัศน์
        (3)  ไปรษณีย์                                                               (4)  วีดีโอ
        (5)  ไม่มีข้อใดถูก
30.  กฎหมายฉบับแรกที่ได้จัดตั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปเทศบาล คือ
        (1)  พ.ร.บ.จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2473            (2)  พ.ร.บ.จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2474
        (3)  พ.ร.บ.จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2475            (4)  พ.ร.บ.จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476
31.  อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ข้อใดที่อธิบายลักษณะของอำนาจอธิปไตยได้อย่างสมบูรณ์
        (1)  มีความเด็ดขาดไม่มีอำนาจอื่นใดมาจำกัด      
        (2)  ตามเหตุการณ์ปกติแล้วอำนาจเสื่อมสลายได้ไม่เป็นทางการ
        (3)  มีอำนาจครอบคลุมทั่วไปในรัฐ        (4)  ข้อ 1 และ 2                  (5)  ข้อ 1 และ 3
32.  ขณะนี้รายได้หลักที่นำเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยมากที่สุด ได้แก่
        (1)  ข้าว                                                                         (2)  ข้าวโพด
        (3)  ยางพารา                                                               (4)  การท่องเที่ยว
        (5)  สิ่งทอ
33.  ส่วนประกอบของชุมชนในแง่สังคมวิทยา จะต้องมีส่วนประกอบ ดังนี้
        (1)  กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันภายใต้กฎหมายเดียวกัน  
        (2)  มีอาณาบริเวณของชุมชน
        (3)  กลุ่มคนในบริเวณชุมชนมีความสนใจในผลประโยชน์ร่วมกัน
        (4)  มีวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ของสมาชิก                  (5)  ถูกทุกข้อ
34.  กิจการใดอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปที่จะร่วมกันทำเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งก็ให้จัดตั้งเป็นองค์การขึ้น ขอทราบว่าองค์การที่จัดตั้งขึ้นนั้นเรียกว่า
        (1)  สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล                               (2)  สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)
        (3)  สหการ                                                                  (4)  IUAL
      (5)  ถูกทุกข้อ
35.  “สร้างพลังหมู่บ้าน ใช้พลังหมู่บ้าน ในการพัฒนาหมู่บ้าน” เป็นอุดมกรณ์ในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของ
        (1)  นายสาย  หุตะเจริญ                                            (2)  นายประสงค์ อิสรภักดี
        (3)  นายนิรุติ ไชยกูล                                                 (4)  นายสุวนัย  ทองนพ
        (5)  ร.ต.ท.ระดม มหาศรานนท์                              
36.  การพัฒนาชุมชนทำได้ 2 ลักษณะ คือ คนในชุมชนดำเนินการเองและ
        (1)  รัฐเข้าดำเนินการ                                                                 (2)  คนภายนอกชุมชนเข้าร่วมดำเนินการ
        (3)  คนภายนอกเข้าไปร่วมโดยตัดสินใจทั้งหมด (4)  คนภายนอกเสนอแนะให้ชุมชนปฏิบัติ
        (5)  ข้อ 1 และ 2 ถูก
37.  กระบวนที่จะต้องปฏิบัติในการพัฒนาชุมชน 4 ขั้นตอน คือการวางแผน การปฏิบัติแผน ประเมินผล และ
        (1)  สำรวจชุมชน                                                       (2)  ทบทวนแผน
        (3)  เสนอแนะ                                                             (4)  ร่วมกิจกรรม
        (5)  ไม่มีข้อใดถูก
38.  เมื่อเราตัดสินใจที่จะทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน มีกระบวนการ ขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติคือ
        (1)  วางแผน สำรวจชุมชน ปฏิบัติตามแผน ประเมินผล
        (2)  วางแผน ปฏิบัติตามแผน สำรวจชุมชน ประเมินผล
        (3)  สำรวจชุมชน ประเมินผล วางแผน ปฏิบัติตามแผน
        (4)  สำรวจชุมชน วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินผล
        (5)  วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินผล สรุปผลงาน
39.  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ได้ระบุเรื่องการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดไว้ 2 แผนด้วยกัน คือ แผนพัฒนาเมืองและพื้นที่เฉพาะกับ
        (1)  แผนพัฒนาคน                                                     (2)  แผนพัฒนาสังคม
        (3)  แผนพัฒนาวัฒนธรรม                                       (4)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
        (5)  ถูกเฉพาะข้อ 1, 2 และ 3
40.  โดยทั่วไปแล้วบทบาทของเทศบาลในการพัฒนาชุมชนแออัดอาจพิจารณาได้จากแนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดซึ่งมีอยู่กี่วิธี
        (1)  6 วิธี                                                                       (2)  5 วิธี
        (3)  4 วิธี                                                                       (4)  3 วิธี
        (5)  2 วิธี
41.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) มีกี่แนวทางและกี่แผนงาน
        (1)  4 แนวทาง 20 แผนงาน                                     (2)  3 แนวทาง 10 แผนงาน
        (3)  5 แนวทาง 10 แผนงาน                                     (4)  6 แนวทาง 10 แผนงาน
        (5)  ไม่มีข้อใดถูก
42.  ประธานคณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ คือ
        (1)  นายกรัฐมนตรี                                                     (2)  รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายพัฒนา
        (3)  เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        (4)  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                  (5)  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
43.  ตำแหน่งใดเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล (กพท.)
        (1)  ผู้ว่าราชการจังหวัด                                             (2)  ปลัดจังหวัด
        (3)  ประธานสภาเทศบาล                                         (4)  นายกรัฐมนตรี
        (5)  ปลัดเทศบาล
44.  การกำหนดนโยบายในการพัฒนาชุมชนนั้นถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งอยู่ในหน้าที่ของ
        (1)  นักบริหาร                                                             (2)  นักการเมือง
        (3)  นักวางแผน                                                          (4)  นักพัฒนา
        (5)  นักเศรษฐศาสตร์
45.  ข้อใดไม่ใช่กลยุทธในการควบคุมโครงการพัฒนาที่สำคัญ 4 ชนิด
        (1)  การตรวจงาน                                                       (2)  การประเมินผลงาน
        (3)  การรายงาน                                                          (4)  การอำนวยการ
        (5)  การตรวจสอบผลงาน                        
46.  ข้อมูลสำเร็จรูปได้แก่
        (1)  ข้อมูลจากบทคัดย่อ                                             (2)  ข้อมูลจากข้อสังเกต
        (3)  ข้อมูลจากบทสรุป                                               (4)  การอำนวยการ
        (5)  ข้อมูลสารบัญ
47.  องค์กรที่ควบคุมการบริหารงานของเทศบาล คือ
        (1)  สภาเทศบาล                                                         (2)  กระทรวงมหาดไทย
        (3)  กองราชการส่วนท้องถิ่น                                   (4)  ข้อมูลนายทะเบียน
        (5)  ถูกทุกข้อ
48.  ลักษณะเค้าโครงแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี (เทศบาลทั่วไป) มีแนวทางการพัฒนาเทศบาลประจำปี
        (1)  ส่วนที่ 1                                                                                (2)  ส่วนที่ 2
        (3)  ส่วนที่ 3                                                                                (4)  ส่วนที่ 4
        (5)  ส่วนที่ 5
49.  การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและเมืองพัทยามีผู้ใดเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
        (1)  ปลัดเทศบาล                                                         (2)  รองปลัดเทศบาล
        (3)  นิติกร                                                                     (4)  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
        (5)  ไม่มีข้อใดถูก
50.  ลักษณะของข้อมูลที่ดี คือ
        (1)  ถูกต้องแม่นยำเชื่อถือได้                                    (2)  มีความคลาดเคลื่อนน้อย
        (3)  ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน                                   (4)  ให้ข้อเท้จจริงครบถ้วน

admin 2012-09-01 21:06
เฉลยชุดที่ 1
1.  1                       2.  4                       3.  5                       4.  1                       5.  2
6.  3                       7.  4                       8.  5                       9.  1                       10.  4
11.  4                     12.  4                     13.  4                     14.  2                     15.  1
16.  1                     17.  4                     18.  2                     19.  2                     20.  1
21.  5                     22.  3                     23.  2                     24.  1                     25.  5
26.  1                     27.  1                     28.  2                     29.  1                     30.  4
31.  5                     32.  4                     33.  5                     34.  3                     35.  4
36.  5                     37.  1                     38.  4                     39.  5                     40.  4
41.  2                     42.  1                     43.  4                     44.  2                     45.  2
46.  4                     47.  1                    48.  3                     49.  4                     50.  5

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบภาค ข นักพัฒนาชุมชน อปท. อบต.อบจ. เทศบาล ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน
- แนวข้อสอบด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
- แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- สรุป พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ พ.ศ. 2542
- สรุปสาระสำคัญระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- แนวข้อสอบการพัฒนาชุมชน
- สรุปการพัฒนาชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
- แนวข้อสอบ หลักพัฒนาชุมชน


สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-0477807 (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย
สาขา  มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์  ชื่อบัญชี วิมล พระกาย
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบเทศบาล ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน3 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.057010 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us