เวอร์ชันเต็ม: [-- ตัวอย่างข้อสอบ บรรณารักษ์ ประจำห้องสมุด ธ.ก.ส. --]

แนวข้อสอบรับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย ธกส. กศน. ทหาร หน่วยงานต่างๆ -> แนวข้อสอบ ธกส. และนายธนาคารอื่นๆ -> ตัวอย่างข้อสอบ บรรณารักษ์ ประจำห้องสมุด ธ.ก.ส. [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

sobdaidee 2011-09-18 23:55

ตัวอย่างข้อสอบ บรรณารักษ์ ประจำห้องสมุด ธ.ก.ส.

ข้อสอบ บรรณารักษ์ ประจำห้องสมุด ธ.ก.ส.1.วัสดุในห้องสมุดได้แก่อะไรบ้าง
ก.สิ่งตีพิมพ์และสิ่งไม่ตีพิมพ์ข. หนังสือและวารสาร
ค.หนังสืออ้างอิงและหนังสือจองง.สารคดีและบันเทิงคดี
2.หนังสือที่มีคุณค่าทางวิชาการเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน โดยมิได้ใช้เป็นตำราโดยตรงเรียกว่า
ก.หนังสือตำราวิชาการข.หนังสืออ้างอิง
ค.หนังสืออ่านประกอบง.หนังสือสารคดี
3. ถ้าต้องการอ่านหนังสือวิธีการใช้เพิ่มเติมไปจากหนังสืออยากทราบว่าหนังสือ วิธีใช้ห้องสมุด จะทราบชื่อหนังสือเหล่านั้นจากส่วนใดของหนังสือ
ก.Prefaceข.Introduction
ค.Bibliographicง.Appendix
4.ส่วนของหนังสือที่บอกขอบเขตและเรื่องราวในหนังสือเล่มนั้นเรียกว่า
ก.Appendixข.Content
ค.Indexง.Preface
5.หนังสือชื่อ การปกครองของไทยควรอยู่ในหมวดใด
ก.หมวด 000ข.หมวด 300
ค.หมวด600ง.หมวด900
6.หนังสื่อชื่อ Flowers Gardening For Women ควรอยู่ในหมวดใด
ก.หมวดPข. หมวดQ
ค.หมวดRง.หมวดS
7.ที่สันหนังสือเล่มหนึ่งเขียนบรรทัดแรกว่า 5415 ส่วนที่เป็นเลขหมู่หนังสือคือ HF .3 5415.c8
ก.HFข.HF 5415.3
ค.5415ง.ไม่มีข้อใดถูก
8.หนังสือ เล่ม ปรากฏเลขเรียกหนังสือที่สันคือ HF .3c
1. 22652.49213.5904.428
การเรียงหนังสือบนชั้นจะเป็นไปตามลำดับคือ
ก.1 2 3 4ข.2341
ค.312ง.4213
9.ละอองดาวโดยพนมเทียนควรมีบัตรรายการเพิ่มเป็นพิเศษคือ
ก.บัตรโยง ดูเพิ่มเติมที่ข.บัตรโยง ดูที่
ค.บัตรผู้แต่งพนมเทียนง.ที่กล่าวมาแล้วทุกข้อ
10.สิ่งพิมพ์ใดจัดเป็น Primary source materials
ก.Dictionary of Social Sciencesข.Bangkok Post
ค.Who’s Who in Thailandง.Encyclopedia Britannic
11.บัตรรายการ ใบมีชื่อบรรทัดแรกของแต่ละบัตรดังนี้
1.ป.พ.พ. ว่าด้วยตัวแทนนายหน้า
2.ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์บรรพ 6
3.ป.พ.พ. ว่าด้วยจ้างแรงงานจ้างทำงาน
4.ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์เช่าทรัพย์
ก.1234ข.4231
ค.134ง.4312
12.เรื่องราวที่มีรายละเอียดเป็นพื้นฐานในการค้นคว้าทำรายงานควรค้นจาก
ก.พจนานุกรมข.สารานุกรม
ค.สมพัศสรง.อักขรานุกรม
13.ตัวเลขหรือตัวอักษรที่กำกับอยู่บนสันหนังสืออ้างอิงที่มีชุดละหลายๆ เล่ม เพื่อให้ทราบว่าเป็นเล่มที่เท่าใดในชุดนั้น หรือเป็นเล่มที่มีตัวอักษรใดหรือช่วงอักษรใดเรียกว่า
ก.Volume Guideข.Guide Word
ค.Running Wordง.Guide Letter
14.หนังสืออ้างอิงที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาณาเขต ที่ตั้งเมือง ภูเขา หมู่เกาะ เป็นหนังสือประเภท
ก.นำเที่ยวข.นามานุกรม
ค.แผนที่ง.อักขรานุกรมศาสตร์
15. หนังสือคู่มือที่ช่วยบอกแหล่งความรู้ในลักษณะบทความวารสารเรียกว่า
ก.หนังสือคู่มือข.บรรณานุกรม
ค.สิ่งพิมพ์รัฐบาลง.ดรรชนีวารสาร
16.ดรรชนีวารสารทั่วไปเป็นคู่มือที่ใช้เพื่อการค้นหา
ก.บทความทั่วไปข.บทความเฉพาะวิชา
ค.บทความในทุสาขาวิชาง.ถูกหมดทุกข้อ
17.ดรรชนีที่จัดอยู่ในประเภทข้อ ก. คือ
ก.Education Indexข.Reader’s Guide to Periodical Literature
ค.ราชกิจจานุเบกษาง.สถิติการศึกษา
18.ถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ข้อใดที่ช่วยให้ปกหนังสือเก้าช้า คือ
ก.ใบหุ้มปกข.หน้าปกใน
ค.สันปกง.ในรองปก
19.หนังสือที่ให้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือเล่มอื่นๆ คือข้อใด
ก. ดัชนีข.บรรณานุกรม
ค.ภาคผนวกง.อภิธานศัพท์
20.ถ้าต้องการทราบว่าหนังสือแบ่งออกเป็นกี่ตอน ค้นดูได้จาก
ก.สารบัญข.ดัชนี
ค.สารบัญค้นเรื่องง.คำนำ
21.Knowledge is power เป็นคำกล่าวของใคร
ก.Henri Fayolข.MelvilDewey
ค.Francis Baconง.LutherGulick
22.ข้อใดคือสถานที่ที่รวบรวมสรรพวิชาทั่วไปทุกสาขาซึ่งมีทั้งวัสดุพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์
ก.ศูนย์เอกสารข.สำนักข่าวสาร
ค.ห้องสมุดง.พิพิธภัณฑ์
23.แหล่งค้นคว้าใดที่มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและวิจัย
ก.หอสมุดแห่งชาติข.ห้องสมุดประชาชนซอยพระนาง
ค.สถาบันวิทยบริการง.สำนักข่าวสารอเมริกัน
24.ห้องสมุดประเภทใดต่อไปนี้ มีบทบาทและหน้าที่ทางการศึกษาสังคมและวัฒนธรรม
ก.ห้องสมุดประชาชนข.ห้องสมุดเฉพาะ
ค.ห้องสมุดมหาวิทยาลัยง.ห้องสมุดโรงเรียน
25.ห้องสมุดประชาชนในส่วนภูมิภาคให้บริการแกนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ก.ยืมหนังสือจองข. ยืมหนังสืออ้างอิงออกนอกห้องสมุด
ค.ยืมตำราและแถบบันทึกเสียงง.ถูกทุกข้อ
26. ข้อใดที่นักศึกษาควรปฏิบัติเมื่อเข้าใช้ห้องสมุด
ก.จองที่นั่งก่อนทุกครั้งที่เข้าไปใช้ห้องสมุด
ข.ช่วยเจ้าหน้าที่เก็บหนังสือเรียงไว้บนชั้นเมื่ออ่านเสร็จ
ค.สำรวมกิริยาวาจาในการใช้ห้องสมุด
ง.นำอาหารและเครื่องดื่มเข้าห้องสมุด
27.การอ่าน การฟัง การได้ถาม และการจดบันทึก เป็นวิธีการที่สำคัญสำหรับเรื่องใด
ก.การฟังบรรยายข.การศึกษาหาความรู้
ค.การใช้ห้องสมุดง.การทำรายงานการค้นคว้า
28. ผู้ค้นคว้าต้องการรายชื่อบทความเกี่ยวกับ การประกันสังคมควรค้นจากแหล่งข้อมูลใด
ก.พจนานุกรมข.สารานุกรม
ค.อักขรานุกรมง.ดรรชนีวารสาร
29.ต้องการทรายว่าเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของไทยประกอบด้วยอะไรบ้างจะหาคำตอบได้จากหนังสือข้อใด
ก.อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย
ข.พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ค.สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ง.สยามจดหมายเหตุ
30.หนังสือเล่มใดที่เป็นอักขรานุกรมชีวประวัติบุคคลอาชีพเดียวกัน
ก.ใครเป็นใครในประเทศไทยข.ประวัติครู
ค.Who’s who In Asiaง.CurrentBiography

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ประจำห้องสมุด ธ.ก.ส.
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบประกอบด้วย

- ภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
-ข้อสอบคอมพิวเตอร์
-ข้อสอบเกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
-ข้อสอบสถานการณ์บานเมือง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในปัจจุบัน
-ข้อสอบเรื่องบรรณารักษ์ 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0477807 (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
 สาขา  มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์  ชื่อบัญชี นายวิมล  พระกาย 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com

 
เวอร์ชันเต็ม: [-- ตัวอย่างข้อสอบ บรรณารักษ์ ประจำห้องสมุด ธ.ก.ส. --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.033638 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us