เวอร์ชันเต็ม: [-- ตัวอย่างแนวข้อสอบนักจิตวิทยาปฎิบัติการ --]

แนวข้อสอบรับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย ธกส. กศน. ทหาร หน่วยงานต่างๆ -> แนวข้อสอบ (ภาค ก.) ก.พ. 2557 -> ตัวอย่างแนวข้อสอบนักจิตวิทยาปฎิบัติการ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

sobdaidee 2011-09-18 22:17

ตัวอย่างแนวข้อสอบนักจิตวิทยาปฎิบัติการ

แนวข้อสอบนักจิตวิทยาปฎิบัติการแนวข้อสอบ จิตวิทยา1. ข้อใดกล่าวความหมายของพฤติกรรมได้ถูกต้อง 
a. 
การกระทำทุกอย่างของมนุษย์ที่ทำไปโดยรู้ตัว
b. ข.การกระทำทุกอย่างของมนุษย์ที่ทำไปโดยที่ไม่รู้ตัวc. ค.การกระทำทุกอย่างของมนุษย์ที่ทำไปโดยที่ผู้อื่นสังเกตได้d. ง.การกระทำทุกอย่างของมนุษย์ที่ทำไปโดยที่ผู้อื่นสังเกตได้หรือไม่ก็ตาม 

2. Learning by doing 
เป็นแนวคิดนักจิตวิทยาใด
 
a. 
Rogers 
b. Maslow
c. John dewey 
d. Freud 

3. 
มนุษย์มีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดเป็นแนวคิดผู้ใด
 
a. Maslow 
b. Skinner
c. Povlov 
d. Watson 

4. 
ความแตกต่างระหว่างบุคคลมีสาเหตุมาจากข้อใดเป็นสำคัญ
 
a. 
พันธุกรรม
b. สิ่งแวดล้อมc. การได้เรียนรู้ 
d. 
ถูกทั้ง ก. และ ข.
 

5. 
มนุษย์ทุกคนเกิดมาเปรียบเสมือนผ้าขาวเป็นแนวคิดของใคร
 
a. 
รุสโซ
b. เพียเจท์c. สกินเนอร์ 
d. 
ฟาฟลอพ
 

6. 
ทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพคือนักจิตวิทยาในข้อใด
 
a. 
รุสโซ
 
b. 
ฟรอยด์
c. ธอร์นไดค์d. สกินเนอร์ 

7. 
บทเรียนแบบโปรแกรม เป็นแนวคิดนักจิตวิทยาผู้ใด
 
a. 
รุสโซ
b. ฟรอยด์c. ธอร์นไดค์ 
d. 
สกินเนอร์
 

8. 
การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกเป็นแนวคิดนักจิตวิทยาผู้ใด
 
a. 
รุสโซ
 
b. 
ฟรอยด์
c. ธอร์นไดค์ 
d. 
สกินเนอร์
 

9. 
การเรียนรู้คืออะไร
a. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมb. การเกิดความคิดc. การเกิดความจำd. การตอบสนองต่อสิ่งเร้า10. ยิ่งฝึกหัดทำมาก ๆ ยิ่งเกิดการเรียนรู้ ตรงกับทฤษฎีของใคร 
a. 
ฟาฟลอพ
b. ฟอร์ยด์c. สกินเนอร์ d. ธอร์นไดค์ 

11. 
วุฒิภาวะ หมายถึงอะไร
 
a. 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
b. กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้c. กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความเคร่งครัดระหว่างบุคคลจากสิ่งแวดล้อมd. กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความเคร่งครัดระหว่างบุคคลจากพฤติกรรม 

12. 
การพัฒนาการ คือการเปลี่ยนแปลงที่มีผลมาจากข้อใด
 
a. 
พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม b. พันธุกรรมและวุฒิภาวะ
c. พันธุกรรมและประสบการณ์ d. วุฒิภาวะและประสบการณ์ 

13. 
การแบ่งการพัฒนาทางสติปัญญาของเพียเจท์ (Piajet) ขั้นปฏิบัติโดยใช้นามธรรมได้อายุช่วงใด
 
a. 4-7 
ปี
 
b. 5-9 
ปี
c. 7-11 ปีd. 11-17 ปี 

14. 
ผู้คิดค้นเกณฑ์วัดระดับสติปัญญา (I.Q.) คือผู้ใด
 
a. 
บิเนต์ (
Binet) 
b. 
สเติรน์ (
Stern)
c. 
จอห์น ดิวอี้ (
John Dewey) 
d. 
เพียจท์ (
Piajet) 

15. 
ข้อใดเป็นความหมายของการแนะแนว
 
a. 
การช่วยให้นักเรียนได้มีความรู้ดีขึ้น
b. การช่วยให้นักเรียนรู้จักช่วยตนเองปรับเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้c. การช่วยให้นักเรียนรู้จักผ่อนคลายอารมณ์d. การแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้นักเรียน 

16. 
หัวใจของการแนะแนวคือข้อใด
 
a. 
การบริการให้คำปรึกษา b. การบริการข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก
c. การบริการจัดวางตัวบุคคล d. การบริการสารสนเทศ 

17. 
เป้าหมายของการแนะแนวคือข้อใด
 
a. 
เด็กเข้าใจปัญหาของตนทุกด้าน
b. เด็กสามารถอยู่ในสังคมได้c. เด็กสามารถเลือกอาชีพได้ 
d. 
เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างดีทุกด้าน
 

18. 
ข้อใดไม่ใช่หลักของการแนะแนว
 

a. 
จัดให้เด็กทุกคน
 
b. 
ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง
c. จัดให้เด็กมีปัญหา 
d. 
จัดบริการอย่างต่อเนื่อง
 

19. 
การจัดหาทุนการศึกษาให้เด็กเป็นการบริการด้านใด
 
a. 
จัดวางตัวบุคคล
 
b. 
การให้คำปรึกษา
c. การให้บริการสารสนเทศ 
d. 
การติดตามและประเมินผล
 

20.
ความสำเร็จของการแนะแนวในสถานศึกษาต้องอาศัยข้อใด
a. นักเรียน 
b. 
ครูประจำชั้น
c. ผู้บริหารสถานศึกษาd. ทุก ๆ ฝ่ายร่วมกัน1.d 2.c 3.a4.d 5.a 6.b 7.a 8.d 9.d 10.a
11.
ไม่แน่ใจ 12.a 13.c 14.a 15.b 16.a 17.b 18.c 19.a 20.d


รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก และข้อสอบที่จะออก ปี 2555

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0477807 (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
 สาขา  มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์  ชื่อบัญชี วิมล  พระกาย 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.comเวอร์ชันเต็ม: [-- ตัวอย่างแนวข้อสอบนักจิตวิทยาปฎิบัติการ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.016001 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us