เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค --]

แนวข้อสอบรับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย ธกส. กศน. ทหาร หน่วยงานต่างๆ -> แนวข้อสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการอื่นๆ -> ข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

sobdaidee 2011-08-02 15:05

ข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค

ข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค ข้อสอบเก่า
1.กิจการการประปาส่วนภูมิภาคจัดตั้งเมื่อใด
ก. 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522  ข. 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522
ค. 4 สิงหาคม 2502  ง. 14 สิงหาคม 2502

2. หน่วยงานใดรับผิดชอบระบบประปาในหมู่บ้าน
ก. กรมอนามัย ข. กองประปาภูธร
ค. องค์การบริหารส่วนตำบล ง. กองประปาชนบท

3. การประปาส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงคมนาคม
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ง. กระทรวงมหาดไทย

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคือใคร
ก. ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม ข. ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
ค.  นายสือ ล้ออุทัย ง. นายออกสิน ชีวะพฤกษ์

5.  ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคคนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายฤทธิรงค์ จัยสิน ข. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์
ค. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์ ง. นางรัตนา กิจวรรณ

6. การประปาส่วนภูมิภาค มีเขตพื้นที่บริการแบ่งออกเป็นจำนวนกี่เขต
ก. 76 เขต  ข. 21 เขต
ค. 30 เขต  ง. 10 เขต
7. การประปาส่วนภูมิภาค มีชื่อภาษาอังกฤษว่า

ก. Waterworks Authority  ข. Provincial Waterworks
ค. Provincial Waterworks Authority ง. Waterworks Authority Act

8. ทรายกรองน้ำมีอายุการใช้งานกี่ปี
ก. 1-2 ปี ข. 3-5 ปี
ค. 6-7 ปี ง. 10 ปี


9. สารส้มมีชื่อทางภาษาอังกฤษว่า
ก. PLACI ข. ELUM  
ค. ALUM  ง. PHoRE
10. ถ้าน้ำมีกลิ่นเหม็นควรทำอย่างไร
. ให้ใช้ด่างทับทิม
. ให้ใส่ยิบซัม
. ให้ใส่ปูนขาว
. ให้ใส่ถ่านกัมมันต์
11. ถ้าน้ำมีความกระด้างสูงควรเติมสารชนิดใดลงไปในน้ำ
ก. สารส้ม  ข. ครอรีน
ค. ปูนขาว ง. ด่างทับทิม

12. ถ้าน้ำมีธาตุเหล็กและแมงกานิสมากควรเติมสารชนิดใด
ก. เติมปูนขาว / เติมครอรีน  
ข. ใส่ด่างทับทิม
. เติมปูนขาว / ใส่ด่างทับทิม / เติมครอรีน+ปูนขาว+สารส้ม
. เติมครอรีน+ปูนขาว+สารส้ม

13. การกวนเร็ว (Rapid Mixing)คืออะไร
ก. การทำให้สารเคมีทำงานได้รวดเร็ว  
ข. การกวนทำให้น้ำใสเร็ว
ค. การทำชนิดของสารกรองที่ใช้กับการกรอง
ง. เป็นกระบวนการผสมด้วยความรวดเร็วเป็นผลให้สารเคมีกระจายตัวผสมไปทั่วถึง

14. ท่อ PVC มี 3 ชั้นที่มีคุณภาพมีขนาดเท่าไร
ก. ขนาด5, 8.5 และ 13.5 นิ้ว ข. ขนาด 2, 4 และ 7.5 นิ้ว
ค. ขนาด5, 6.5และ 10.5 นิ้ว ง. ขนาด4.5, 5.5 และ 12.5 นิ้ว

15.  บ่อบาดาลต้องดูแลอย่างไร
ก. ใส่สารส้มทุก 2 ปี  ข. ล้างอย่างน้อยทุก 2 ปี
ค. หมั่นทำความสะอาดทุกวัน ง. ถูกทุกข้อ

16. ทรายกรองมีแหล่งผลิตที่จังหวัดใดมากที่สุด
ก. ชัยนาท
ข. กาญจนบุรี
ค. สุพรรณบุรี
ง. ราชบุรี

17 . การเติมคลอรีนลงในน้ำดิบเติมขนาดเท่าไร
ก. 0.1 ppm  ข. 0.2 ppm
ค. 0.3 ppm ง. 0.5 ppm

18. การเติมคลอรีนน้ำประปาใช้ขนาดเท่าไร
ก. 0.1-0.2 ppm ข. 0.3-0.4 ppm
ค. 0.25-0.45ppm ง. 0.5-0.8ppm

19. ขั้นตอนการผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำผิวดินมีกี่ขั้นตอน
ก. 7 ขั้นตอน
ข. 5 ขั้นตอน
ค.3 ขั้นตอน
ง. 2 ขั้นตอน

20. ข้อใดคือ การกวนผสมช้าหรือการสร้างตะกอน
ก. Rapid Mixing
ข. Flocculation
ค. Slow Mixing/Flocculation
ง. Floc

21. การกวนเร็วใช้ระยะความเร็วเท่าใด
. ด้วยความเร็วรอบ 100รอบ / นาทีเป็นเวลา 1 นาที
. ด้วยความเร็วรอบ 200รอบ / นาทีเป็นเวลา 1 นาที
.ด้วยความเร็วรอบ 300รอบ / นาทีเป็นเวลา 1 นาที
. ด้วยความเร็วรอบ 400รอบ / นาทีเป็นเวลา 1 นาที22.  สารกรองเรียกชื่ออังกฤษว่า
ก. NTU ข. Floc
ค. Media ง. Nedia

23. ความขุ่นที่ออกจากถังตะกอนเพื่อเข้าถังกรองควรมราค่าไม่เกินเท่าใด
. 2 NTU . 5 NTU
ค. 7 NTU ง. 10 NTU

24. การประปาส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติใด
ก. พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522
ข. พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
ค. พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519
ง.  พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542

25. เว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาค มีชื่อว่าอะไร
ก. http://www.pwa.co.th
ข.  http://www.pwa.go.th
ค. m http://www.pwa.co
ง. ac.th http://www.pwa.

26.  ปีที่บรรจบครบรอบ 33 ปี ของกิจการ การประปาส่วนภูมิภาค คือ ปี พ.ศ. ใด
ก. กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522
ข. กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ค. กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ง.  สิงหาคม  พ. ศ. 2554

27. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของสารกรองที่ใช้กับการกรอง
ก. ทรายแม่น้ำ
ข. ถ่านแอนทราไซด์
ค. ถ่านกัมมันต์
ง. ด่างทับทิม

28. ขอมูลใดไม่ใชในการคํานวณหาปริมาณน้าดิบสําหรับผลิตน้ำประปา
  ก. จํานวนประชากรที่รับบริการน้ำประปา
   ข. อัตราการใชน้ำของประชากร
   ค.  ขอบเขตและประเภทของพื้นที่รับบริการประปา
ง. อายุเฉลี่ยของประชากรที่รับบริการน้ำประปา

   29.ขอใดเปนลักษณะสมบัติทางกายภาพของน้ำ
ก:  ความขุน     สี     กลิ่น
    ข :  ความขุน    รส     ความกระดาง
    ค :  อุณหภูมิ   ความเปนดาง   พีเอช
   ง :  อุณหภูมิ    กลิ่น    ความกระดาง
 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวง 
ใหม่ล่าสุด ใช้สอบทั่วประเทศ
ที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ

เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail ข้อสอบหลายตำแหน่ง เช่น บัญชี คอมพิวเตอร์ วิศวกรต่างๆ
ช่างเครื่องกล3 ช่างไฟ้ 3 นักบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบงาน นิติกร บุคคลกร ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
และตำแหน่งอื่นๆ
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้
วิชาที่ใช้สอบ
- ความรู้เฉพาะตำแหน่งที่ใช้สอบ
- ความรู้ความสามารถทั่วไป

- วิชาภาษาไทย
- ความรู้เกียวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
- ความรู้เกียวกับการประปาส่วนภูมิภาค
- ความรู้เกียวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร.  088-3118511 (คุณโอ๋)
ohe_7@hotmail.com
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 808-228749-8  ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา ขอนแก่น ชื่อบัญชี(ประนอม  อินทร์เพ็ง)


เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.038696 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us