เวอร์ชันเต็ม: [-- เตรียมสอบนักพัฒนาชุมชน ข้อสอบนักพัฒนาชุมชน ปี 2554 --]

แนวข้อสอบรับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย ธกส. กศน. ทหาร หน่วยงานต่างๆ -> แนวข้อสอบ (ภาค ก.) ก.พ. 2557 -> เตรียมสอบนักพัฒนาชุมชน ข้อสอบนักพัฒนาชุมชน ปี 2554 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

sobdaidee 2011-05-28 01:02

เตรียมสอบนักพัฒนาชุมชน ข้อสอบนักพัฒนาชุมชน ปี 2554

1.รัฐธรรมนูญ ปี 2550 มาตราใดในข้อต่อไปนี้ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน
ก.มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมตัวกันเป็นชุมชนมีสิทธิอนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณี
ข..มาตรา 78 รัฐต้องดำเนินนโยบายโดยส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการกระจายอำนาจ
ค.มาตรา 87 รัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน/กำหนดนโยบายและดัดสินใจทางการเมือง
ง.ถูกทุกข้อ

2. วิสัยทัศน์ประเทศไทยตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (2550 – 2554) คืออะไร
ก. สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน    ข.สังคมผาสุกร่วมกัน
ค.สังคมน่าอยู่เมืองน่ามอง    ง.สังคมมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง

3.ข้อใด ไม่ใช่สาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ก.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ข. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
ค.การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ
ง.การปฏิรูประบบราชการ

4.ข้อใดไม่ใช่นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ก. การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม
ข. การรักษาและเพิ่มรายได้ได้ของประชาชน
ค. การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
ง. การจัดตั้งคณะกรรมการปรองดอง

5.นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย 9 ประการ ที่มอบให้กรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบ คือ นโยบายอะไร
ก.การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
ข.การบริหารแบบบูรณาการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ค.การบริหารโครงการโดยยึดหลักงบประมาณของประชาชน
ง.การแก้ไขปัญหาความยากจน

6.ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมตามนโยบายเร่งด่วนกระทรวงมหาดไทย ข้อที่ 5 การส่งเสริมอาชีพผลิตสินค้า OTOP กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมผลิตให้ได้มาตรฐาน
ก. การลงทะเบียน และคัดสรรสุดยอด OTOP ไทย
ข. การพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ OTOP (KBO)
ค.การพัฒนาเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ง.การจัดงานมหกรรม OTOP ภูมิภาค และส่วนกลาง
7. ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมตาม นโยบายเร่งด่วนกระทรวงมหาดไทย ข้อที่ 5 การส่งเสริมอาชีพผลิตสินค้า OTOP กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการบริหารผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ก. การสร้างคลังข้อมูลภูมิปัญญา OTOP
ข.พัฒนาเครือข่าย OTOP สู่ความเข้มแข็ง
ค. การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
ง.จัดตั้งศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร

8. ข้อใดกล่าวถึงวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชนได้ถูกต้อง
ก.เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง
ข.เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ค.เป็นหน่วยงานในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง
ง.เป็นหน่วยงานในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

9.ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของกรมการพัฒนาชุมชน
ก. สร้างพลังชุมชน          ข. สร้างระบบการจัดการความรู้
ค.. สร้างระบบบริหารจัดการชุมชน    ง.สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

10.ข้อใดกล่าวถึงเป้าหมายของกรมการพัฒนาชุมชนได้ถูกต้อง
ก.ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองได้ ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข
ข.สร้างพลังชุมชน สร้างระบบการจัดการความรู้ สร้างระบบบริหารจัดการชุมชน
ค.สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
ง.ชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น ประชาชนพึ่งตนเองได้

11.ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2553 – 2554
ก.การพัฒนาทุนชุมชน          ข.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
ค. การเพิ่มขีดสมรรถนะผู้นำชุมชน    ง.การขับเคลื่อนแผนชุมชน

12.ข้อใดไม่ใช่เป้าประสงค์ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2553-54
ก.โครงการกิจกรรมสำคัญ (flagship project)
ข.โครงการที่มุ่งผลเป็นเลิศในทางปฏิบัติ (best practice project)
ค.โครงการเผยแพร่ความสำเร็จ (Quick win project)
ง.ทั้งข้อ ก ข และ ค คือเป้าประสงค์ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ

13.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในเรื่องใด
ก.การเสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ
ข.การสร้างรายได้และศักยภาพทางเศรษฐกิจระดับฐานราก
ค.การแก้ไขปัญหาความยากจน         ง.ถูกเฉพาะ ก และ ข

14.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กร สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยในข้อใด
ก.การพัฒนาการบริการประชาชน
ข.การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยยึดหลักงบประมาณของประชาชน
ค.การบริหารแบบบูรณาการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ง.การพัฒนาภาวะผู้นำของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย

15.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทุนชุมชน ของกรมการพัฒนาชุมชน มีเป้าหมายให้ตอบสนองนโยบายในด้านใดของรัฐบาล
ก.นโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ
ข.นโยบายการเสริมสร้างสวัสดิการชุมชน
ค.นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยทุนชุมชน
ง.ถูกทุกข้อ

16.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง มีเป้าหมาย ให้ตอบสนองต่อนโยบายด้านใดของรัฐบาล
ก. การปกป้องสถาบัน สมานฉันท์คนในชาติ
ข.เสริมสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจทุนนิยม
ค. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ง.ถูกทุกข้อ

17.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถผู้นำชุมชน มีเป้าหมายให้ตอบสนองต่อนโยบายด้านใดของรัฐบาล
ก.การปกป้องสถาบัน สมานฉันท์คนในชาติ
ข..การกำกับดูแลองค์การที่ดี
ค. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ง.ถูกทุกข้อ

18.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กร มีเป้าหมายให้ตอบสนองต่อนโยบายอะไรของรัฐบาล
ก.การกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance : OG)
ข. การปกป้องสถาบัน สมานฉันท์คนในชาติ
ค.เสริมสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจทุนนิยม
ง. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


19.ข้อใดไม่ใช่ภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 8 เมษายน 2552
ก.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ข.ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก
ค.จัดทำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ
ง.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำยุทธศาสตร์ทุนชุมชน

20.ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 8 เมษายน 2552
ก.กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ
ข.จัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการชุมชน
ค.พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การอาชีพ การออม และการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน
ง.ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน องค์การชุมชน เครือข่ายองค์การชุมชน

21.แนวทางการปฏิบัติงานของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายวิเชียร ชวลิต)ยึดหลักการในเรื่องใด
ก.การทำงานแบบมีส่วนร่วม       ข.การทำงานเป็นทีม
ค.การทำงานข้ามสายงาน       ง.การแบ่งงานกันทำ

22.อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(นายวิเชียร ชวลิต) มีนโยบายในเรื่องใด
ก.การพัฒนาผู้สูงอายุ          
ข.การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ค.การพัฒนาผู้นำ             
ง.ให้ยึดนโยบาย เป้าหมายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

23.อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มีนโยบายว่า งานซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลที่กรมการพัฒนาชุมชนต้องทำให้เป็นรูปธรรม มี 2 เรื่องข้อใดถูกต้อง
ก.การสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ และ นโยบายสวัสดิการชุมชน
ข.เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาผู้สูงอายุ
ค.การส่งเสริมอาชีพ OTOP และการปกป้องสถาบัน
ง.ถูกทั้ง ก และ ข24.อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มีนโยบายว่า งานซึ่งเป็นนโยบายกระทรวงมหาดไทยที่กรมการพัฒนาชุมชนต้องทำให้เป็นรูปธรรม มี 2 เรื่องข้อใดถูกต้อง
ก.การส่งเสริมอาชีพ OTOP และการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งปกป้องสถาบันสมานฉันท์คนในชาติ
ข.การบริการประชาชน และการแก้ไขปัญหาความยากจน
ค.การปกป้องสถาบัน และการแก้ไขปัญหาความยากจน
ง.ไม่มีข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

25. ข้อใดกล่าวถึง แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ ปี 2553 – 2554 ของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ถูกต้อง
ก.ทุกประเด็นยุทธศาสตร์ต้องเชื่อมโยงกัน อย่าทำงานแบบแยกส่วน ให้ทำงานบูรณาการเชื่อมโยงกัน
ข.เลือกประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญมาขับเคลื่อนให้ชัดเจน ค.ค่อย ๆ ทำทีละประเด็นยุทธศาสตร์
ง.แสวงหางบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

26.งานใดของกรมการพัฒนาชุมชน ที่เป็น ไฮไลท์ (Hightlight)ในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
ก.งานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ข.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ค.ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร
ง.โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

27.ในปี 2554 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่กรมการพัฒนาชุมชนส่งเสริม จะเพิ่มมิติทางด้านความมั่นคง ด้วยกิจกรรมใด
ก.การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ       ข.การเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ค.การพัฒนาแบบูรณาการ          ง.ถูกทุกข้อ

28.ในปี 2554 การวัดความสำเร็จของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ วัดจากอะไร
ก.รายได้ของประชาชน
ข.การบรรลุเกณฑ์ 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัดของกระทรวงมหาดไทย
ค.ความสุขมวลรวมของประชาชน/ความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน (Gross Village Happiness :GVH)
ง.การได้รับการประกาศจากจังหวัดให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

29.ในปี 2554 กรมฯ จะขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 1,756 บาท เรียกว่าหมู่บ้านอะไร
ก.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ข.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ
ค.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเทิดไท้องค์ราชันย์
ง.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงราชสดุดี

30.แนวคิดการทำ OTOP ของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก.ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ผลิตปลอดภัยและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
ข.สร้างความแตกต่าง
ค.ภูมิปัญญาสู่สากล
ง.มีแบรนด์ติดตลาด

31.อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มีนโยบายเกี่ยวกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาอย่างไร
ก. เป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศ (Exellent center)
ข.เป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรและผู้นำชุมชน
ค.เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา
ง.เป็นสถาบันทางวิชาการที่มีชื่อเสียง

32.การเป็น Knowledge worker ปี 53 ระดับชำนาญการ ต้องทำกิจกรรมใด
ก.มีการพัฒนาตนเองและเพิ่มพูนความรู้ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม รวมกันไม่น้อยกว่า 10 วัน และนำไปประยุกต์ใช้ในงานไม่น้อยกว่า 2 ชิ้นงาน
ข.มีการพัฒนาตนเองและเพิ่มพูนความรู้ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม รวมกันไม่น้อยกว่า 10 วัน และนำไปประยุกต์ใช้ในงานไม่น้อยกว่า 2 ชิ้นงาน
ค.มีการพัฒนาตนเองและเพิ่มพูนความรู้ไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม รวมกันไม่น้อยกว่า 10 วัน และนำไปประยุกต์ใช้ในงานไม่น้อยกว่า 2 ชิ้นงาน
ง.ไม่มีข้อใดถูกต้อง

33. การจัดการความรู้ที่กรมฯ เสนอต่อ กพร.ในปี 53 มี 4 องค์ความรู้ ข้อใดไม่ใช่
ก.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการจัดสวัสดิการชุมชน
ข.การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค.การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและเครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP
ง.การพัฒนาสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

34.ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
ก.การบริหารจัดการทุนชุมชนเป็นระบบมีเอกภาพ
ข.เป็นแหล่งเงินออมของชุมชน และเป็นแหล่งทุนสวัสดิการของชุมชน
ค.เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชน
ง.ไม่มีข้อใดถูก
35.ข้อใดคือข้อห้ามของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ก.ห้ามรับเงินฝากจากบุคคลภายนอกที่มิได้เป็นสมาชิกกลุ่ม
ข.ห้ามบุคคลภายนอกที่มิใช่สมาชิกกลุ่ม *** ้เงิน
ค.ห้ามคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
ง.ถูกทุกข้อ

36.เป้าหมายสำคัญที่สุดของข้อมูล จปฐ.
ก.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปวางแผน
ข.ครัวเรือนรู้ปัญหาของตนเองแล้วแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
ค.การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ง.การจัดเก็บในระดับครัวเรือน
 
37.องค์ความรู้ที่เป็นจุดเน้นในการจัดการความรู้ตามนโยบายกรมฯ เป็นองค์ความรู้ประเภทใด
ก.องค์ความรู้ทางด้านวิชาการ
ข.องค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญา
ค.องค์ความรู้ทุกเรื่อง
ง.องค์ความรู้ภายนอกชุมชน

38.ข้อใดคือหัวใจของการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ก.ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ข.ประชาชนได้เข้ามารับผิดชอบ
ค.ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ง.เพื่อให้การพัฒนามีความสมดุล

39.ภายใต้แผนปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย Clean & Seal กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักยุทธศาสตร์รั้วชุมชน โดยจะต้องดำเนินกิจกรรมใดบ้าง
ก.ลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในพื้นที่
ข.พัฒนาความยั่งยืนด้วยโครงการกองทุนแม่
ค.ทั้ง ก และข
ง.ไม่มีข้อใดถูกต้อง

40. ข้อใดคือโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งที่ดำเนินการใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ก.เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีและองค์กรเยาวชนในระดับตำบลเพื่อสร้างพลังสันติสุข
ข.สายใยรักสานสัมพันธ์ครอบครัว
ค.พัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ง.ถูกทุกข้อ

41. ข้อใดไม่ใช่กรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในระดับหน่วยงาน (IPA) กรมการพัฒนาชุมชน
ก. ผลสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน (PA)
และแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ที่รับผิดชอบ หรือได้รับมอบหมาย
ข. ผลสำเร็จของข้อเสนอโครงการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
ค. ระบบการถ่ายทอดค่าเป้าหมายขององค์กรสู่ระดับบุคคล
ง. ทั้ง ก ข และ ค เป็นกรอบการประเมิน IPA

42.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาชุมชน
ก.ศึกษาชุมชน ให้การศึกษาชุมชน วางแผน ดำเนินการ ติดตามประเมิน
ข.ศึกษาชุมชน ให้การศึกษาชุมชน ดำเนินการ ติดตามประเมินผล
ค.ศึกษาชุมชน สร้างความสัมพันธ์ชุมชน ดำเนินการ ติดตามและประเมินผล
ง.ถูกทุกข้อ

43.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะชุมชนที่เข้มแข็ง
ก.มีผู้นำที่หลากหลาย          ข.พึ่งตนเองได้
ค.คนในชุมชนมีฐานะดี          ง.ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน

44.ข้อใดคือเป้าหมายสำคัญที่สุดของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ก.การพัฒนาคนโดยใช้หลักการกลุ่มออมทรัพย์ฯ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองและเพื่อนสมาชิกให้มีคุณธรรม 5 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ ความไว้วางใจ
ข.เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชน โดยการระดมเงินออมเพื่อจัดตั้งกองทุนชุมชน ทำให้สมาชิกมีแหล่งเงินทุนในการ *** ้ยืมเงินไปประกอบอาชีพของครัวเรือน
ค.พัฒนารายได้ของประชาชน
ง.พัฒนาคน เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน

45.ถ้าผู้ใต้บังคับบัญชา มีพฤติกรรมไม่ดี ท่านจะเลือกแนวทางใด
ก.ขอให้จังหวัดโยกย้ายไปที่อื่น          ข.พัฒนาให้ดีขึ้น
ค.ไม่ให้ทำงานที่สำคัญ             ง.ถูกทุกข้อ

46.เป้าหมายหลักของการส่งเสริม OTOP
ก.นำภูมิปัญญาสร้างรายได้       ข.การแก้ไขปัญหาความยากจน
ค.การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่    ง.การสร้างเศรษฐกิจชุมชน


เฉลย
1 ค. 2 ก. 3 ง. 4 ง. 5 ค. 6 ง. 7 ง. 8 ข. 9 ง. 10 ก. 11 ค. 12 ง. 13 ก. 14 ก 14 ง. (ข้อ 14 ซ้ำ) 15 ง. 16 ก. 17 ก. 18 ง. 19 ข. 20 ก. 21 ง. 22 ก. 23 ก. 24 ก. 25 ข. 26 ก. 27 ค. 28 ก. 29 ก. 30 ก. 31 ก. 32 ง. 33 ง. 34 ง. 35 ข. 36 ข. 37 ก. 38 ค. 39 ง. 40 ง. 41 ก. 42 ค. 43 ก. 44 ข. 45 ข.

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อ
วันที่ 9 มิถุนายน 2549 สรุปใจความได้ว่า
1. คิดพูดทำด้วยความเมตตา มุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน
2. ช่วยเหลือเกื้อฉันลกัน ประสานประโยชน์ ให้งานที่ทำสำเร็จผล
3. ประพฤติปฏิบัติตนสุจริตในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผน
4. ทำความคิดเห็นของตนให้ถูกต้องเที่ยงตรงมั่นคงในเหตุในผล
5. ถูกทุกข้อแอ็คกรุ๊ป

2. คำสำคัญ(Keywords)วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน
1. หน่วยงาน    2. พัฒนาชุมชน
3. หลักการพัฒนาชุมชน    4. องค์กรมืออาชีพ
5. ชุมชนเข็มแข็ง

3. พันธกิจของกรมการพัฒนาชุมชน
1. สร้างพลังชุมชน    2. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
3. สร้างระบบจัดการความรู้    4. ข้อ 1 และ ข้อ 2. ถูก
5. ข้อ 1 และ ข้อ 3 ถูก

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10อ.วันนรัตน์
1. พัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
2. สร้างความเข็มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ
3. พัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
4. ถูกทุกข้อ      5. ผิดทุกข้อ

5. นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยแบ่งภาคเศรษฐกิจออกเป็น
1. เศรษฐกิจรากหญ้า, เศรษฐกิจระบบตลาด , เศรษฐกิจส่วนรวม
2. เศรษฐกิจฐานราก , เศรษฐกิจระบบเอกชน , เศรษฐกิจส่วนรวม
3. เศรษฐกิจฐานราก , เศรษฐกิจระบบตลาด , เศรษฐกิจส่วนรวม
4. เศรษฐกิจรากหญ้า, เศรษฐกิจระบบตลาด , เศรษฐกิจระดับประเทศ
5. เศรษฐกิจฐานราก , เศรษฐกิจระบบตลาด , เศรษฐกิจมหภาค

6. รัฐบาลได้น้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” มาใช้ในนโยบายเรื่อง
1. ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. ความสามารถในการให้บริการประชาชนของข้าราชการ
3. การใช้เครื่องมือสื่อสารของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ
4. ข้อ 1 และ ข้อ 2 ถูก    5. ข้อ 2 และ ข้อ 3 ถูก

7. องค์กรหลักในการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการเมือง
1. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ    2. สภาพัฒนาการเมือง
3. สภาร่างรัฐธรรมนูญ          3. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5. ผิดทุกข้อ

8. กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายปรับปรุงบทบาทผู้ว่าราชการจังหวัด
1. นักปกครอง    2. วางตนเป็นกลางทางการเมือง
3. เน้นการทำงานความมั่นคง ความสมานฉันท์    4. ถูกทุกข้อ
5. ผิดทุกข้อ

9. “IAMREADY” คือ
1. ฉันพร้อมแล้ว    2. ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
3. ระบบมาตรฐานสากล    4. ระบบบริหารจัดการแอ๊คกรุ๊ป
5. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมใหม่

10. แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2550 กำหนดเป้าหมายดำเนินการไว้
1. จำนวน 3 ผลผลิต    2. จำนวน 4 ผลผลิต
3. จำนวน 5 ผลผลิต    4. จำนวน 6 ผลผลิต
5. จำนวน 7 ผลผลิต

11. ชุมชนที่ได้รับการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหาความยากจน มีกิจกรรม
1. จำนวน 1 กิจกรรม    2. จำนวน 2 กิจกรรม
3. จำนวน 3 กิจกรรม    4. จำนวน 4 กิจกรรม
5. จำนวน 1 กิจกรรม

12. จากข้อ 11 มีตัวชี้วัดผลผลิตกี่ตัวชี้วัด
1. จำนวน 1 ตัวชี้วัด       2. จำนวน 2 ตัวชี้วัด
3. จำนวน 3 ตัวชี้วัด    4. จำนวน 4 ตัวชี้วัด
5. จำนวน 5 ตัวชี้วัด

13. ข้อใดคือตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ชุมชนที่มีระบบสารสนเทศชุมชนที่เป็นปัจจุบันในการพัฒนาชุมชน
2. หมู่บ้านเป้าหมายผ่านเกณฑ์การพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่    เย็น เป็นสุข”
3. ครัวเรือนยากจนที่ได้รับการยกระดับรายได้ แอ็ค อ.วรรณรัตน์
4. กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านธุรกิจ
5. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รับการยกระดับการพัฒนา

14. ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์การพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจชุมชน
1. ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุน      2. สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น
3. องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. สินค้า/บริการผ่านการรับรองมาตรฐาน
5. มีช่องทางการตลาด

15. ตัวชี้วัด 6 x 2 คือ
1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ    2. ตัวชี้วัดผลิตที่ 3
3. ตัวชี้วัดกิจกรรมการพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจชุมชนให้เข็มแข็ง
4. ตัวชี้วัดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”
5. ข้อ 1 และ ข้อ 4 ถูก

16. ตัวชี้วัด 6 ด้าน ประกอบด้วย
1. ลดรายจ่าย , เพิ่มรายได้ , ประหยัด , เรียนรู้ , อนุรักษ์ , เอื้ออาทร
2. ลดรายจ่าย , เพิ่มรายได้ , ประกอบอาชีพ , เรียนรู้ , อนุรักษ์ , เอื้ออารี
3. ลดรายจ่าย , เพิ่มรายได้ , ประหยัด , เรียนรู้ , ภูมิปัญญา , เอื้ออารี
4. ลดรายจ่าย , เพิ่มรายได้ , ประหยัด , เรียนรู้ , อนุรักษ์ , เอื้ออารี
5. ลดรายจ่าย , เพิ่มรายได้ , ประหยัด , เรียนรู้ , รู้รักสามัคคี , ภูมิคุ้มกัน

17. ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน อยู่ในตัวชี้วัดใด
1. ลดรายจ่าย    2. เพิ่มรายได้
3. ประหยัด       4. เรียนรู้
5. ผิดทุกข้อ

18. เกณฑ์การพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ต้องได้คะแนนรวม
1. ตั้งแต่ 15 คะแนนขึ้นไป       2. ตั้งแต่ 16 คะแนนขึ้นไป
3. ตั้งแต่ 17 คะแนนขึ้นไป    4. ตั้งแต่ 18 คะแนนขึ้นไป
5. ตั้งแต่ 19 คะแนนขึ้นไป

19. องค์ประกอบของสารสนเทศชุมชน
1. ลักษณะของประชากร       2. ทักษะฝีมือแรงงานของหมู่บ้าน
3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของหมู่บ้าน (GVP)    4. ผลิตภัณฑ์ชุมชน
5. ถูกทุกข้อ

20. คำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่อง คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ
1. คำสั่งที่ 531/2549 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2549
2. คำสั่งที่ 533/2549 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2549
3. คำสั่งที่ 531/2549 ลงวันที่ 28 พ.ย. 2549
4. คำสั่งที่ 533/2549 ลงวันที่ 28 พ.ย. 2549
5. คำสั่งที่ 530/2549 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2549

21. ประธานคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ
1. นายอารีย์ วงศ์อารยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2. นายบัญญัติ จันทร์เสนะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
3. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
4. อธิบดีกรมการปกครอง
5. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

22. เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ
1. นายบัญญัติ จันทร์เสนะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
2. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. อธิบดีกรมการปกครองv  อ.วันนรัตน์
4. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
5. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

23. ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล/หมู่บ้าน ประกอบด้วย
1. พัฒนากร       2. ผู้นำกลุ่ม/องค์กรในชุมชน อ.กษิระ แอ๊คกร๊ป
3. อาสาพัฒนาชุมชน    4. ผู้นำชุมชนที่ผ่านระบบ มชช.
5. ถูกทุกข้อ

24. กระบวนการทำงานของชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล/หมู่บ้าน
1. ทำไป เรียนรู้ไป       2. เริ่มต้นด้วยคำถามที่โดนใจ
3. ตัวชี้วัด 6 x 9       4. ข้อ 1 และ ข้อ 2 ถูก
5. ถูกทุกข้อ

25.   ถ้าดำเนินการก่อสร้างถนนดินลูกรังขนาด 6.00×100×0.15 ม. จะต้องใช้ดินลูกรังประมาณ

      (1)  90 ม.3    (2)  100 ม.3   (3)  90 ม.3    (4)  0.90 ม.3  (5)  0.90 ฟ.3

26.    ในปัจจุบันขณะนี้ รัฐบาลได้ประกาศให้เป็น

        (1)  ปีคุณภาพชีวิต                            (2)  ปีแห่งการท่องเที่ยว
        (3)  ปีมังกรทอง                               (4)  ปีทองของการบริการประชาชน
        (5)  ปีเศรษฐกิจไทย   

27.    เทศบาลเมือง ได้แก่

        (1)  ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด           
(2) ท้องถิ่นชุมชนราษฎรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป
(3)  มีราษฎรเฉลี่ยหนาแน่นไม่ต่ำกว่า 3,000 คน ต่อหนึ่งตารางกิโลเมตร
(4)  ข้อ 1 และ 2                 (5)  ข้อ 1, 2 และ3
 
28.    กสนพัฒนาตามอุดมการณ์แผ่นดินทอง หมายความถึง
        (1)  การพัฒนาสมบูรณ์พร้อมด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ
        (2)  การพัฒนาด้านเทคโนโลยี          (3)  การพัฒนาชุดค้นแหล่งทรัพยากร
        (4)  การพัฒนาทำอุตสาหกรรมแร่ทองคำ
        (5)  การพัฒนาการท่องเที่ยว

29.    ข้อใดเป็นลักษณะของชุมชนเมือง
        (1)  ยึดถือจารีตประเพณี                (2)  ความหนาแน่นของประชากรสูง
        (3)  ขาดสาธารณูปโภค                 (4)  ฐานะทางเศรษฐกิจไม่แตกต่างกัน
        (5)  อาศัยพึ่งพากัน

30.    ข้อใดที่ไม่ใช่หลักการพัฒนาชุมชน
        (1).  ยึดถือประชาชนเป็นหลัก           (2)  ยึดหลักในการปกครองตนเอง
        (3)  ยึดหลักตัวใครตัวมัน                 (4)  ยึดหลักประชาธิปไตย
        (5)  ยึดทรัพยากรชาวบ้านเป็นหลัก

31.    ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาชุมชนนั้น คำย่อที่เรียกว่า กรอ. นั้นหมายถึง
        (1)  คณะกรรมการรัฐบาลและองค์การ               
        (2)  คณะกรรมการราชการและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
        (3)  คณะกรรมการรัฐมนตรีและองค์การเพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนา
        (4)  คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
        (5)  คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและองค์กรรัฐวิสาหกิจเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

32.    การวางแผนที่ดีเป็นเครื่องมือนำไปสู่ความสำเร็จ หลักสำคัญในการวางแผนได้แก่
        (1)    กำหนดปัญหาและตั้งเป้าหมาย           (2)  ศึกษาข้อเท็จจริง
        (3)  วางแผนแก้ไขปัญหา                                         
        (4)  ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลเพื่อทราบผลการดำเนินงาน
        (5)  ถูกทุกข้อ

33.    โครงการพัฒนาชุมชนต่างประเทศที่ได้รับความสนใจและเห็นว่าปีนี้เป็นตัวแบบที่ดี คือ โครงการ Saemual Uadong ของประเทศเกาหลีมีวิธีการพัฒนาแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ

        (1)  ปรับปรุงจิตใจ พัฒนาสังคม และพัฒนาเศรษฐกิจ     
        (2)  ปรับปรุงการเกษตร พัฒนาบุคคล และพัฒนาองค์การ
        (3)  ปรับปรุงพื้นที่ ปรับปรุงบุคคล ปรับปรุงการจัดการ
        (4)  พัฒนาการบริหารจัดการ พัฒนาการวางแผน พัฒนาการปกครอง
        (5)  พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาการเมือง และการทหาร

34.  บทบาทของคณะกรรมการชุมชนย่อยเพื่อการพัฒนาเทศบาล ได้แก่
        (1)  กำหนดนโยบายและแผนดำเนินการ       
        (2)  ติดตามและประเมินผลการการดำเนินงาน
        (3)  ประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง           
        (4)  แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน
        (5)  ข้อ 1 และ 2 ถูก

35.  ที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุมชนย่อยในเขตเทศบาล คือใคร
        (1)  รองปลัดเทศบาล               (2)  หัวหน้าฝ่าย/กองสาธารณสุข
        (3)  เทศมนตรีที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุข       
        (4)  พนักงานเทศบาลคนหนึ่งที่ถูกแต่งตั้ง
        (5)  ไม่มีข้อใดถูก

36.  การดำเนินการพัฒนาชุมชนในประเทศไทยนั้นทำในรูปแบบของ
        (1)  การกระจายอำนาจส่วนกลางไปยังภูมิภาค   
        (2)  การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ โดยพัฒนากรทำหน้าที่นักพัฒนาแบบเอนกประสงค์
        (3)  การพัฒนาเกษตรกรรมแผนใหม่ โดยมุ่งพัฒนากรทำหน้าที่นักวิชาการเฉพาะอย่าง
        (4)  การประสานงานระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับหมู่บ้าน
        (5)  ถูกทุกข้อ

37.  การดำเนินงานพัฒนาชุมชนมุ่งทำงานกับกลุ่มคนเพราะ
        (1)  ทำงานกับกลุ่มที่ง่ายกว่า   
        (2)  ไม่ต้องเสียเวลาทำงานกับรายบุคคลหลายครั้ง
        (3)  ในชุมชนมีกลุ่มต่าง ๆ ถาวรอยู่แล้ว               
        (4)  กลุ่มสามารถเปลี่ยนทัศนคติและท่าทีของราษฎรได้
        (5)  ถูกทุกข้อ

38.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 มุ่งเน้น
        (1)  ความเป็นอยู่ของประชาชน                           
        (2)  โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (วัตถุ)
        (3)  วางแผนระยะยาวในการพัฒนาประเทศ        (4)  วางแผนงบประมาณ
        (5)  ไม่มีข้อใดถูก

39.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5-6 มุ่งเน้น
        (1)  การพัฒนาจิตใจ               (2)  การส่งออก
        (3)  ทางคมนาคม                  (4)  การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
        (5)  ไม่มีข้อใดถูก

40.  ปัจจัยทางสังคมตามทัศนะของ Lionberger ว่าประกอบด้วย
        (1)  เพื่อนบ้าน ชุมชน ครอบครัว กลุ่มอ้างอิงและกลุ่มทางการ
        (2)  ค่านิยม ทัศนคติ              (3)  อายุ การศึกษา ลักษณะทางจิตวิทยา
        (4)  รายได้ เกียรติยศ             (5)  ถูกทุกข้อ

41.  ชุมชนแออัด (Slum) ในเขตเทศบาลนับว่าจะเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพราะคนในเขตชนบทอพยพเข้ามาทำมาหากินในเมืองมากขึ้น การจะปรับปรุงชุมชนแออัดในเขตเทศบาลให้ได้ประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญที่สุดต้องทำเป็นอันดับแรก คือ
        (1)  การไปเยี่ยมบุคคล           (2)  การไปให้บริการสาธารณสุข
        (3)  จัดหาสาธารณูปโภคให้     (4)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5
        (5)  ถูกทุกข้อ

42.  บทบาทของเทศบาลเกี่ยวกับชุมชนแออัด (Slum) ปัจจุบันได้ถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลตามอะไร
        (1)  พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496                             
        (2)  นโยบายของคณะเทศมนตรี
        (3)  ประชาชนในเขตชุมชนแออัด                         
        (4)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5
        (5)  ถูกทุกข้อ

43.  สภาพปัญหาชุมชนในเขตเทศบาล คือ
        (1)  ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในชนบท                   
        (2)  ประชาชนย้ายออกจากชนบทเข้ามาในเมืองเพิ่มขึ้น
        (3)  ทำให้ประชาชนที่อาศัยในเขตเมืองได้รับบริการขั้นพื้นฐานมาก
        (4)  ประชาชนไม่มีที่อยู่อาศัยโดยมาจากหลายสาเหตุ       
        (5)  ประชาชนได้รับบริการจากสาธารณสุขไม่เพียงพอ

44.  สันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) มีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างไรบ้าง
        (1)  ให้ความรู้แก่นักพัฒนาชุมชน โดยการอบรมสัมนา
        (2)  ร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาชุมชน   
        (3)  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
        (4)  แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนย่อย           (5)  ไม่มีข้อใดถูก               

45.  แนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ที่เป็นบทบาทของเทศบาล คือ
        (1)  วิธีป้องกันภัย                   (2)  วิธีรื้อถอนทำลาย
        (3)  วิธีบูรณฟื้นฟู                     (4)  ข้อ 1 และ 3 ถูก

46.  การจัดทำแผนเป็นเรื่องสำคัญของการพัฒนาชุมชน อยากทราบว่าขั้นตอนการจัดทำแผนมีกี่ขั้นตอน
        (1)  7 ขั้นตอน                        (2)  8 ขั้นตอน
        (3)  9 ขั้นตอน                       (4)  10 ขั้นตอน
        (5)  ไม่มีข้อถูก

47.  ปัญหา ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเป็นปัญหาใหม่ปัจจุบัน หากท่านสอบเป็นนักพัฒนาชุมชนได้ท่านคิดว่าวิธีกำจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมที่ สุดของเทศบาลควรใช้แบบใด
        (1)  จัดทำลายโดยใช้เตาเผา                   (2)  จัดทำโดยฝังกลบ
        (3)  จัดทำลายโดยใช้ไฟเผาวันต่อวัน         (4)  นำไปทิ้งทะเล
        (5)  ถูกทุกข้อ

48.  ปี 2525 เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนตามโครงการสาธารณสุขพื้นฐานในเขตเมือง ซึ่งชุมชนดังกล่าวก็ได้แก้ปัญหาของเมืองได้พอควร ต่อมาชุมชนนั้น ๆ ได้วิวัฒนาการขึ้น จนปัจจุบันเราเรียกชุมชนนั้นว่าอะไร
        (1)  ชุมชนย่อยในเขตเทศบาล         (2)  หมู่บ้าน อสม.
        (3)  คณะกรรมการซอย                  (4)  หมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
        (5)  หมู่บ้าน อพป.                     

49.  ปัญหาสังคมปัญหาหนึ่งในการพัฒนาสังคมในเขตเทศบาลคืออะไร
        (1)  เจ้าพนักงานเทศบาลผู้รับผิดชอบไม่เอาใจใส่       
        (2)  คณะกรรมการชุมชนไม่มีความรู้
        (3)  ผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญ                                   
        (4)  ประชาชนไม่เชื่อถือคณะกรรมการชุมชน
        (5)  ถูกทุกข้อ

50.  การจัดแบ่งงานราชการออกเป็นกระทรวง ทบวง กรม เกิดขึ้นในสมัยใด
      (1)  รัชกาลที่ 5                    (2)  รัชกาลที่ 6
      (3)  รัชกาลที่ 7                    (4)  ไม่มีข้อใดถูก

51.  ในสมัยอยุธยาการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับกรมใด
        (1)  กรมเวียง                            (2)  กรมวัง
        (3)  กรมคลัง                            (4)  กรมนา
        (5)  ไม่มีข้อใดถูก

52.  กรมพัฒนาชุมชนตั้งขึ้นเมื่อใด
        (1)   พ.ศ. 2500                        (2)  พ.ศ. 2505
        (3)  พ.ศ. 2510                         (4)  พ.ศ. 2515
        (5)  พ.ศ. 2520

53.  ข้อใดเป็นวิธีให้การศึกษาสำหรับกรณีฉุกเฉินหรือรีบด่วน
        (1)  วิทยุ                               (2)  โทรทัศน์
        (3)  ไปรษณีย์                         (4)  วีดีโอ
        (5)  ไม่มีข้อใดถูก

54.  กฎหมายฉบับแรกที่ได้จัดตั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปเทศบาล คือ
        (1)  พ.ร.บ.จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2473           
        (2)  พ.ร.บ.จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2474
        (3)  พ.ร.บ.จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2475           
        (4)  พ.ร.บ.จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476

55.  อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ข้อใดที่อธิบายลักษณะของอำนาจอธิปไตยได้อย่างสมบูรณ์
        (1)  มีความเด็ดขาดไม่มีอำนาจอื่นใดมาจำกัด     
        (2)  ตามเหตุการณ์ปกติแล้วอำนาจเสื่อมสลายได้ไม่เป็นทางการ
        (3)  มีอำนาจครอบคลุมทั่วไปในรัฐ    (4)  ข้อ 1 และ 2                 
        (5)  ข้อ 1 และ 3

56.  ขณะนี้รายได้หลักที่นำเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยมากที่สุด ได้แก่
        (1)  ข้าว                               (2)  ข้าวโพด
        (3)  ยางพารา                        (4)  การท่องเที่ยว
        (5)  สิ่งทอ

57.  ส่วนประกอบของชุมชนในแง่สังคมวิทยา จะต้องมีส่วนประกอบ ดังนี้
        (1)  กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันภายใต้กฎหมายเดียวกัน
        (2)  มีอาณาบริเวณของชุมชน
        (3)  กลุ่มคนในบริเวณชุมชนมีความสนใจในผลประโยชน์ร่วมกัน
        (4)  มีวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ของสมาชิก         
        (5)  ถูกทุกข้อ

58.  กิจการ ใดอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปที่จะร่วมกันทำเพื่อ ให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งก็ให้จัดตั้งเป็นองค์การขึ้น ขอทราบว่าองค์การที่จัดตั้งขึ้นนั้นเรียกว่า
        (1)  สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล   
        (2)  สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)
        (3)  สหการ                                                                 
        (4)  IUAL
        (5)  ถูกทุกข้อ

59.  “สร้างพลังหมู่บ้าน ใช้พลังหมู่บ้าน ในการพัฒนาหมู่บ้าน” เป็นอุดมกรณ์ในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของ
        (1)  นายสาย  หุตะเจริญ               (2)  นายประสงค์ อิสรภักดี
        (3)  นายนิรุติ ไชยฉันล                 (4)  นายสุวนัย  ทองนพ
        (5)  ร.ต.ท.ระดม มหาศรานนท์                             

60.  การพัฒนาชุมชนทำได้ 2 ลักษณะ คือ คนในชุมชนดำเนินการเองและ
        (1)  รัฐเข้าดำเนินการ                                                         
        (2)  คนภายนอกชุมชนเข้าร่วมดำเนินการ
        (3)  คนภายนอกเข้าไปร่วมโดยตัดสินใจทั้งหมด
        (4)  คนภายนอกเสนอแนะให้ชุมชนปฏิบัติ
        (5)  ข้อ 1 และ 2 ถูก

61.  กระบวนที่จะต้องปฏิบัติในการพัฒนาชุมชน 4 ขั้นตอน คือการวางแผน การปฏิบัติแผน ประเมินผล และ
        (1)  สำรวจชุมชน                   (2)  ทบทวนแผน
        (3)  เสนอแนะ                       (4)  ร่วมกิจกรรม
        (5)  ไม่มีข้อใดถูก

62.  เมื่อเราตัดสินใจที่จะทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน มีกระบวนการ ขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติคือ
        (1)  วางแผน สำรวจชุมชน ปฏิบัติตามแผน ประเมินผล
        (2)  วางแผน ปฏิบัติตามแผน สำรวจชุมชน ประเมินผล
        (3)  สำรวจชุมชน ประเมินผล วางแผน ปฏิบัติตามแผน
        (4)  สำรวจชุมชน วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินผล
        (5)  วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินผล สรุปผลงาน

63.  ตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ได้ระบุเรื่องการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดไว้ 2 แผนด้วยกัน คือ แผนพัฒนาเมืองและพื้นที่เฉพาะกับ
        (1)  แผนพัฒนาคน                       (2)  แผนพัฒนาสังคม
        (3)  แผนพัฒนาวัฒนธรรม              (4)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
        (5)  ถูกเฉพาะข้อ 1, 2 และ 3


64.  โดยทั่วไปแล้วบทบาทของเทศบาลในการพัฒนาชุมชนแออัดอาจพิจารณาได้จากแนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดซึ่งมีอยู่กี่วิธี
        (1)  6 วิธี                                  (2)  5 วิธี
        (3)  4 วิธี                                  (4)  3 วิธี
        (5)  2 วิธี

65.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) มีกี่แนวทางและกี่แผนงาน
        (1)  4 แนวทาง 20 แผนงาน             (2)  3 แนวทาง 10 แผนงาน
        (3)  5 แนวทาง 10 แผนงาน             (4)  6 แนวทาง 10 แผนงาน
        (5)  ไม่มีข้อใดถูก

66.  ประธานคณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ คือ
        (1)  นายกรัฐมนตรี                      (2)  รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายพัฒนา
        (3)  เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        (4)  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี         (5)  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

67.  ตำแหน่งใดเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล (กพท.)
        (1)  ผู้ว่าราชการจังหวัด            2)  ปลัดจังหวัด
        (3)  ประธานสภาเทศบาล         (4)  นายกรัฐมนตรี
        (5)  ปลัดเทศบาล

68.  การกำหนดนโยบายในการพัฒนาชุมชนนั้นถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งอยู่ในหน้าที่ของ
        (1)  นักบริหาร                         (2)  นักการเมือง
        (3)  นักวางแผน                       (4)  นักพัฒนา
        (5)  นักเศรษฐศาสตร์

69.  ข้อใดไม่ใช่กลยุทธในการควบคุมโครงการพัฒนาที่สำคัญ 4 ชนิด
        (1)  การตรวจงาน                 (2)  การประเมินผลงาน
        (3)  การรายงาน                   (4)  การอำนวยการ
        (5)  การตรวจสอบผลงาน                       

70.  ข้อมูลสำเร็จรูปได้แก่
        (1)  ข้อมูลจากบทคัดย่อ                   (2)  ข้อมูลจากข้อสังเกต
        (3)  ข้อมูลจากบทสรุป                     (4)  การอำนวยการ
        (5)  ข้อมูลสารบัญ

71.  องค์กรที่ควบคุมการบริหารงานของเทศบาล คือ
        (1)  สภาเทศบาล                       (2)  กระทรวงมหาดไทย
        (3)  กองราชการส่วนท้องถิ่น         (4)  ข้อมูลนายทะเบียน
        (5)  ถูกทุกข้อ
72.  ลักษณะเค้าโครงแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี (เทศบาลทั่วไป) มีแนวทางการพัฒนาเทศบาลประจำปี
        (1)  ส่วนที่ 1                              (2)  ส่วนที่ 2
        (3)  ส่วนที่ 3                              (4)  ส่วนที่ 4
        (5)  ส่วนที่ 5

73.  การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและเมืองพัทยามีผู้ใดเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
        (1)  ปลัดเทศบาล               (2)  รองปลัดเทศบาล
        (3)  นิติกร                         (4)  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
        (5)  ไม่มีข้อใดถูก

74.  ลักษณะของข้อมูลที่ดี คือ
        (1)  ถูกต้องแม่นยำเชื่อถือได้               (2)  มีความคลาดเคลื่อนน้อย
        (3)  ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน                (4)  ให้ข้อเท็จจริงครบถ้วน
   (5) ถูกทุกข้อ


เตรียมสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สำหรับคนที่จะสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ของกรมการพัฒนาชุมชน นะครับ

1. ความรู้ความเข้าใจและการวิเคราะห์หลักการ ทฤษฏี
วิธีปฏิบัติงาน พัฒนาชุมชน สามารถสรุปผังความคิดเพื่อเตรียมตัวสอบ ได้ดังนี้

1) การศึกษาชุมชน ได้แก่ แนวคิดและความหมาย, แนวคิดในการศึกษาชุมชน,
มิติ/ประเด็น/เทคนิค/วิธีการ/กระบวนการศึกษา/เครื่องมือในการศึกษาชุมชน
รวมถึงเงื่อนไขและขอบเขตการประยุกต์ใช้

2) กระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ได้แก่
ความหมาย, ขบวนการ, ลักษณะ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และควรวิเคราะห์ไปถึงปัญหาและอุปสรรคด้วย

3) กระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ ได้แก่
แนวคิด, ปรัชญา, วิธีคิด, กระบวนการคิด
รวมถึงยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างการเรียนรู้

4) การพัฒนาและเสริมสร้างผู้นำชุมชน ได้แก่
        4.1 ผู้นำชุมชน และโครงสร้างอำนาจชุมชน
        4.2 ชนชั้นนำและผู้นำชุมชน รวมถึง โครงสร้างอำนาจชุมชน
        4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะของผู้นำชุมชน

5) การสร้างทีมงานองค์กรและเครือข่าย ได้แก่
        5.1 การเสริมสร้างกลุ่ม
        5.2 กระบวนการเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม (ดูให้หนักๆ)
        5.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม (ดูให้หนักๆ)
        5.4 เครือข่ายตั้งแต่เรื่องการสร้าง, ประเภท, รูปแบบ, เทคนิค,
             วิธีการสร้าง และปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย

6) การติดตาม และประเมินผลในงานพัฒนา ได้แก่ การติดตามงาน,
การประเมินผล, วิธีการประเมินผล, เทคนิคการประเมินผล,
ขั้นตอนการประเมินผล และบทบาทของฝ่ายต่างๆ ในการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม

2. ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจของกรมพัฒนาชุมชน
- ประวัติความเป็นมา
- อำนาจหน้าที่
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- เป้าหมาย
- ประเด็นยุทธศาสตร์
- การแบ่งส่วนราชการ
- ปรัชญามูลฐานของการพัฒนาชุมชน
- พัฒนาชุมชน คืออะไร
- หลักการทำงานกับประชาชน

3. ความรู้เกี่ยวกันนโยบายรัฐบาล เช่น
การอัญเชิญแนวคิดพระราชดำริมาใช้ในการพัฒนาชุมชน เป็นต้น

4. เหตุการณ์ปัจจุบัน
- ข่าวพัฒนาชุมชน
- ตามรอยพัฒนากร
- รอบรู้งานพัฒนาชุมชน  
- เครื่องมือการพัฒนาชุมชน
- ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
- บทความนักพัฒนาฯ
หมายเหตุ ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด
จำหน่ายเอกสารจำหน่ายเอกสารนักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ กรมพัฒนาชุมชน ปี 54 ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
วิชาที่ใช้สอบ นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ กรมพัฒนาชุมชน
ส่วนที่ 1  ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 1
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 2
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 3
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 4
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 5
- ข้อสอบเก่านักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ส่วนที่ 2  ความรู้เกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน  
- กระบวนการ แนวทาง และวิธีการ พัฒนาชุมชน  
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  
- นโยบาย ยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน 2554  
- นโยบายรัฐบาล 2552-2554  
- ปรัชญา แนวคิด หลักการ กระบวนการ พัฒนาชุมชน  
-  กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2550    
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน    
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน    
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ    
- ระเบียบการลา    
- ข้อมูลเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
-  เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านสังคม  ด้านการเมืองการปกครอง   ด้านเศรษฐกิจ
        

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก และข้อสอบที่จะออก ปี 2555

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0477807 (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
 สาขา  มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์  ชื่อบัญชี วิมล  พระกาย 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com


admin 2011-06-04 09:27
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ 3
ดาวน์โหลดตามนี้


http://www.ziddu.com/download/15185808/p4.doc.html
http://www.ziddu.com/download/15185806/p3.doc.html
http://www.ziddu.com/download/15185797/p2.doc.html
http://www.ziddu.com/download/15185790/p1.doc.html


เวอร์ชันเต็ม: [-- เตรียมสอบนักพัฒนาชุมชน ข้อสอบนักพัฒนาชุมชน ปี 2554 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.019093 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us