เวอร์ชันเต็ม: [-- ตัวอย่างข้อสอบพัฒนากร ที่ออกบ่อยมากๆ ลับมากๆ --]

แนวข้อสอบรับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย ธกส. กศน. ทหาร หน่วยงานต่างๆ -> แนวข้อสอบ (ภาค ก.) ก.พ. 2557 -> ตัวอย่างข้อสอบพัฒนากร ที่ออกบ่อยมากๆ ลับมากๆ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-05-22 14:43

ตัวอย่างข้อสอบพัฒนากร ที่ออกบ่อยมากๆ ลับมากๆ

1. รัฐบาลได้น้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” มาใช้ในนโยบายเรื่อง

ก. ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ข. ความสามารถในการให้บริการประชาชนของข้าราชการ

ค.. การใช้เครื่องมือสื่อสารของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ง.. ข้อ 1 และ ข้อ 2 ถูก

จ. ข้อ 2 และ ข้อ 3 ถูก2. องค์กรหลักในการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการเมือง

ก. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ค. สภาพัฒนาการเมือง

ค.. สภาร่างรัฐธรรมนูญ ค.. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

จ. ผิดทุกข้อ3. กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายปรับปรุงบทบาทผู้ว่าราชการจังหวัด

ก. นักปกครอง

ค. วางตนเป็นกลางทางการเมือง

ค.. เน้นการทำงานความมั่นคง ความสมานฉันท์

ง.. ถูกทุกข้อ

จ. ผิดทุกข้อ4. “IAMREADY” คือ

ก. ฉันพร้อมแล้ว ค. ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ค.. ระบบมาตรฐานสากล ง.. ระบบบริหารจัดการ

จ. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมใหม่5. แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2554 กำหนดเป้าหมายดำเนินการไว้

ก. จำนวน 3 ผลผลิต

ค. จำนวน 4 ผลผลิต

ค.. จำนวน 5 ผลผลิต

ง.. จำนวน 6 ผลผลิต

จ. จำนวน 7 ผลผลิต6. ชุมชนที่ได้รับการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหาความยากจน มีกิจกรรม

ก. จำนวน 1 กิจกรรม

ข. จำนวน 2 กิจกรรม

ค.. จำนวน 3 กิจกรรม

ง. จำนวน 4 กิจกรรม

จ. จำนวน 1 กิจกรรม7. จากข้อ 11 มีตัวชี้วัดผลผลิตกี่ตัวชี้วัด

ก. จำนวน 1 ตัวชี้วัด

ข. จำนวน 2 ตัวชี้วัด

ค.. จำนวน 3 ตัวชี้วัด

ง.. จำนวน 4 ตัวชี้วัด

จ. จำนวน 5 ตัวชี้วัด

8. ข้อใดคือตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

ก. ชุมชนที่มีระบบสารสนเทศชุมชนที่เป็นปัจจุบันในการพัฒนาชุมชน

ข. หมู่บ้านเป้าหมายผ่านเกณฑ์การพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”

ค.. ครัวเรือนยากจนที่ได้รับการยกระดับรายได้

ง.. กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านธุรกิจ

จ. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รับการยกระดับการพัฒนา9.. ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์การพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจชุมชน

ก. ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุน

ข. สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น

ค.. องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ง.. สินค้า/บริการผ่านการรับรองมาตรฐาน

จ. มีช่องทางการตลาด9. ตัวชี้วัด 6 x 2 คือ

ก. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ข. ตัวชี้วัดผลิตที่ 3

ค.. ตัวชี้วัดกิจกรรมการพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจชุมชนให้เข็มแข็ง

ง.. ตัวชี้วัดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”

จ. ข้อ 1 และ ข้อ 4 ถูก10. ตัวชี้วัด 6 ด้าน ประกอบด้วย

ก. ลดรายจ่าย , เพิ่มรายได้ , ประหยัด , เรียนรู้ , อนุรักษ์ , เอื้ออาทร

ข. ลดรายจ่าย , เพิ่มรายได้ , ประกอบอาชีพ , เรียนรู้ , อนุรักษ์ , เอื้ออารี

ค.. ลดรายจ่าย , เพิ่มรายได้ , ประหยัด , เรียนรู้ , ภูมิปัญญา , เอื้ออารี

ง.. ลดรายจ่าย , เพิ่มรายได้ , ประหยัด , เรียนรู้ , อนุรักษ์ , เอื้ออารี

จ. ลดรายจ่าย , เพิ่มรายได้ , ประหยัด , เรียนรู้ , รู้รักสามัคคี , ภูมิคุ้มกัน

จำหน่ายเอกสารนักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ กรมพัฒนาชุมชน ปี 54 ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
วิชาที่ใช้สอบ นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ กรมพัฒนาชุมชน
ส่วนที่ 1  ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 1
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 2
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 3
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 4 
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 5
- ข้อสอบเก่านักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ส่วนที่ 2  ความรู้เกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน  
- กระบวนการ แนวทาง และวิธีการ พัฒนาชุมชน  
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  
- นโยบาย ยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน 2554  
- นโยบายรัฐบาล 2552-2554  
- ปรัชญา แนวคิด หลักการ กระบวนการ พัฒนาชุมชน  
-  กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2550    
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน    
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน    
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ    
- ระเบียบการลา    
- ข้อมูลเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
-  เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านสังคม  ด้านการเมืองการปกครอง   ด้านเศรษฐกิจ        

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก และข้อสอบที่จะออก ปี 2555

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0477807 (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
 สาขา  มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์  ชื่อบัญชี วิมล  พระกาย 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com


admin 2011-05-22 14:43
11. ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน อยู่ในตัวชี้วัดใด
ก. ลดรายจ่าย
ข. เพิ่มรายได้
ค.. ประหยัด ง.. เรียนรู้
จ. ผิดทุกข้อ

12. เกณฑ์การพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ต้องได้คะแนนรวม
ก. ตั้งแต่ 15 คะแนนขึ้นไป
ข. ตั้งแต่ 16 คะแนนขึ้นไป
ค.. ตั้งแต่ 17 คะแนนขึ้นไป
ง.. ตั้งแต่ 18 คะแนนขึ้นไป
จ. ตั้งแต่ 19 คะแนนขึ้นไป13. องค์ประกอบของสารสนเทศชุมชน
ก. ลักษณะของประชากร
ข. ทักษะฝีมือแรงงานของหมู่บ้าน
ค.. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของหมู่บ้าน (GVP) ง.. ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จ. ถูกทุกข้อ

14. คำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่อง คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ
ก. คำสั่งที่ 531/2549 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2549
ข. คำสั่งที่ 533/2549 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2549
ค.. คำสั่งที่ 531/2549 ลงวันที่ 28 พ.ย. 2549
ง.. คำสั่งที่ 533/2549 ลงวันที่ 28 พ.ย. 2549
จ. คำสั่งที่ 530/2549 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2549

15. ประธานคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ
ก. นายอารีย์ วงศ์อารยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. นายบัญญัติ จันทร์เสนะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค.. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ง.. อธิบดีกรมการปกครอง
จ. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

16. เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ
ก. นายบัญญัติ จันทร์เสนะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค.. อธิบดีกรมการปกครอง
ง.. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
จ. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

17. ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล/หมู่บ้าน ประกอบด้วย
ก. พัฒนากร
ข. ผู้นำกลุ่ม/องค์กรในชุมชน
ค.. อาสาพัฒนาชุมชน
ง.. ผู้นำชุมชนที่ผ่านระบบ มชช.
จ. ถูกทุกข้อ

18.. กระบวนการทำงานของชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล/หมู่บ้าน
ก. ทำไป เรียนรู้ไป
ข. เริ่มต้นด้วยคำถามที่โดนใจ
ค.. ตัวชี้วัด 6 x 9 ง.. ข้อ 1 และ ข้อ 2 ถูก
จ. ถูกทุกข้อ


เฉลย
ข้อ 1 ตอบ ง.
ข้อ 2 ตอบ ค.
ข้อ 3 ตอบ ค.
ข้อ 4 ตอบ จ.
ข้อ 5 ตอบ ก.
ข้อ 6 ตอบ ก.
ข้อ 7 ตอบ ค.
ข้อ 8 ตอบ ค.
ข้อ 9 ตอบ ค..
ข้อ 10 ตอบ ง..
ข้อ 11 ตอบ ง..
ข้อ 12 ตอบ ง..
ข้อ 13 ตอบ ง..
ข้อ 14 ตอบ จ.
ข้อ 14 ตอบ ค..
ข้อ 16 ตอบ ค.
ข้อ 17 ตอบ ง..
ข้อ 23 ตอบ จ.
ข้อ 18 ตอบ จ.

ดาวโหลดแนวข้อสอบที่      http://www.testthai1.com


admin 2011-06-04 09:28
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ 3
ดาวน์โหลดตามนี้


http://www.ziddu.com/download/15185808/p4.doc.html
http://www.ziddu.com/download/15185806/p3.doc.html
http://www.ziddu.com/download/15185797/p2.doc.html
http://www.ziddu.com/download/15185790/p1.doc.html


เวอร์ชันเต็ม: [-- ตัวอย่างข้อสอบพัฒนากร ที่ออกบ่อยมากๆ ลับมากๆ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.069359 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us