เวอร์ชันเต็ม: [-- ตัวอย่างข้อสอบอนุกรม พร้อมเฉลย ใช้สำหรับฝึกสอบ ตำรวจ --]

แนวข้อสอบรับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย ธกส. กศน. ทหาร หน่วยงานต่างๆ -> แนวข้อสอบตำรวจ 2557 -> ตัวอย่างข้อสอบอนุกรม พร้อมเฉลย ใช้สำหรับฝึกสอบ ตำรวจ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

sobdaidee 2011-05-14 15:37

ตัวอย่างข้อสอบอนุกรม พร้อมเฉลย ใช้สำหรับฝึกสอบ ตำรวจ

โจทย์แบบฝึกหัดอนุกรม
ข้อ 1. 12 11 1 10 8 2 9 6......
ก. 1 ข. 2 ค. 3 ง. 4 จ. 5
ข้อ 2. 2 4 9 3 5 16 4 8......
ก. 20 ข. 25 ค. 30 ง. 35 จ. 40
ข้อ 3. 93 39 63 38 33......
ก. 33 ข. 35 ค. 37 ง. 42 จ. 56
ข้อ 4. 3 7 21 25 75 79......
ก. 71 ข. 83 ค. 121 ง. 132 จ. 237
ข้อ 5. 8 27 64 125 216......
ก. 261 ข. 300 ค. 317 ง. 343 จ. 437
ข้อ 6. 305.1 416.2 194 527.3......
ก. 72.6 ข. 82.9 ค. 83.4 ง. 638.4 จ 876.7
ข้อ 7. 2613 3618 4824......
ก. 1821 ข. 2917 ค. 3819 ง. 4224 จ. 5223
ข้อ 8. 12 19 29 44 66......
ก. 77 ข. 88 ค. 97 ง. 106 จ. 121
ข้อ 9. 350 222 130 68 30......
ก. 10 ข. 12 ค. 14 ง. 16 จ. 18
ข้อ 10. 9 21 39 66 105......
ก. 158 ข. 159 ค. 160 ง. 162 จ. 165
ข้อ 11. 243 256 125 36.......
ก. 5 ข. 7 ค. 9 ง. 11 จ. 13
ข้อ 12. 10 9 11 8 13 5.......
ก. 9 ข. 13 ค. 18 ง. 21 จ. 23
ข้อ 13. 300 30 40 4.......
ก. 10 ข. 12 ค. 14 ง. 16 จ. 18
ข้อ 14. 4 10 22 46.......
ก. 54 ข. 62 ค. 70 ง. 86 จ. 94
ข้อ 15. 7 12 27 72......
ก. 160 ข. 197 ค. 207 ง. 222 จ. 242
ข้อ 16. 1 3 4 7 11 18.....
ก. 21 ข. 23 ค. 25 ง. 27 จ. 29
ข้อ 17. 45045 3465 315.......
ก. 25 ข. 30 ค. 35 ง. 40 จ. 45
ข้อ 18. 1 4 9 16 25.......
ก. 28 ข. 30 ค. 34 ง. 36 จ. 49
ข้อ 19. 3 6 5 9 7........
ก. 11 ข. 12 ค. 16 ง. 18 จ. 20
ข้อ 20 32 81 64 25.......
ก. 16 ข. 9 ค. 6 ง. 4 จ. 7
ข้อ 21. 4 18 7 47 10 102 13....
ก. 104 ข. 167 ค. 26 ง. 105 จ. 201
ข้อ 22. 15 25 35 75 135.......
ก. 175 ข. 195 ค. 205 ง. 225 จ. 245
ข้อ 23. 3 5 11 29 37.......
ก. 245 ข. 250 ค. 141 ง. 65 จ. 40
ข้อ 24. 5 13 40 104.......
ก. 229 ข. 139 ค. 180 ง.210 จ. 230
ข้อ 25. 5 5 20 50 140.......
ก. 150 ข. 188 ค. 270 ง. 380 จ. 410
ข้อ 26. 0 2 7 17 35 64.......
ก. 114 ข. 109 ค. 107 ง. 102 จ. 99
ข้อ 27. 1 1 1 2 10.......
ก. 50 ข. 55 ค. 60 ง. 65 จ. 70
ข้อ 28. 11.2 9.4 7.6 5.8 3.10......
ก. 1.11 ข. 1.12 ค. 2.13 ง. 2.14 จ. 3.15
ข้อ 29. -1 16 -27 256 -125........
ก. 900 ข. 1080 ค. 1296 ง. 1456 จ. 1512
ข้อ 30. 45 55 70 95 135........
ก. 200 ข. 220 ค. 230 ง. 245 จ. 300
ข้อ 31. 50 66 96 140 198.......
ก. 266 ข. 268 ค. 270 ง. 272 จ. 274
ข้อ 32. 243 256 125 36.......
ก. 5 ข. 7 ค. 9 ง. 11 จ. 13
ข้อ 33. 3 6 11 33 38.......
ก. 112 ข. 128 ค. 152 ง. 184 จ. 196
ข้อ 34. 39 40 31 56 7.......
ก. 62 ข. 68 ค. 76 ง. 88 จ. 92
ข้อ 35. 475 576 586 687.......
ก. 678 ข. 679 ค. 697 ง. 786 จ. 876
ข้อ 36. 625.95 605.90 575.75 535.50........
ก. 485015 ข. 485.25 ค. 495.15 ง. 495.25 จ. 515.15
ข้อ 37. 4 10 22 46.......
ก. 54 ข. 62 ค. 70 ง. 86 จ. 94
ข้อ 38. 2 5 11 23.......
ก. 26 ข. 29 ค. 35 ง. 47 จ. 52
ข้อ 39. 11 11 13 13 15 15.......
ก. 16 ข. 17 ค. 18 ง. 19 จ. 20
ข้อ 40. 1 1 2 6 24 120.......
ก. 264 ข. 480 ค. 600 ง. 720 จ. 840
ข้อ 41. 5 6 10 19.......
ก. 25 ข. 27 ค. 28 ง. 32 จ. 35
ข้อ 42. 2 30 7 25 12 20.......
ก. 12 ข. 14 ค. 15 ง. 17 จ. 19
ข้อ 43. 5 6 4 5 2 3.......
ก. -4 ข. -1 ค. 0 ง. 4 จ. 5
ข้อ 44. 3 9 4 12 5 15 6.......
ก. 12 ข. 18 ค. 24 ง. 26 จ. 30
ข้อ 45. 1 4 13 40........
ก. 118 ข. 119 ค. 120 ง. 121 จ. 122
ข้อ 46. 0 1 4 15 64.......
ก. 102 ข. 132 ค. 261 ง. 320 จ. 325
ข้อ 47. 8 3 13 9 20 17 29.......
ก. 27 ข. 29 ค. 31 ง. 42 จ. 49
ข้อ 48. 2 6 3 12 4 20 5.......
ก. 24 ข. 25 ค. 30 ง. 32 จ. 40
ข้อ 49. -5 -2 -1 3 5.......
ก. 8 ข. 10 ค. 13 ง. 15 จ. 17
ข้อ 50. 2 16 54 128 250.......
ก. 320 ข. 400 ค. 432 ง. 530 จ. 620

เฉลยอนุกรม
ข้อ 1. ค ข้อ 16. จ ข้อ 31. ค ข้อ 46. ข ข้อ 61. ง
ข้อ 2. ข ข้อ 17. ค ข้อ 32. ข ข้อ 47. ก ข้อ 62. ค
ข้อ 3. ค ข้อ 18. ง ข้อ 33. ค ข้อ 48. ค ข้อ 63. ง
ข้อ 4. จ ข้อ 19. ข ข้อ 34. ง ข้อ 49. ข ข้อ 64. ข
ข้อ 5. ง ข้อ 20. ค ข้อ 35. ค ข้อ 50. ค ข้อ 65. ข
ข้อ 6. ข ข้อ 21. ข ข้อ 36. ก ข้อ 51. ก ข้อ 66. ง
ข้อ 7. ค ข้อ 22. จ ข้อ 37. จ ข้อ 52. ข ข้อ 67. ข
ข้อ 8. ก ข้อ 23. ก ข้อ 38. ง ข้อ 53. ค ข้อ 68. ค
ข้อ 9. ก ข้อ 24. ก ข้อ 39. ข ข้อ 54. ค ข้อ 69. ข
ข้อ 10. ข ข้อ 25. ง ข้อ 40. ง ข้อ 55. ก ข้อ 70. ข
ข้อ 11. ข ข้อ 26. ค ข้อ 41. จ ข้อ 56. ง ข้อ 71. ง
ข้อ 12. ค ข้อ 27. ค ข้อ 42. ง ข้อ 57. ข ข้อ 72. ค
ข้อ 13. ค ข้อ 28. ข ข้อ 43. ข ข้อ 58. ข ข้อ 73. ก
ข้อ 14. จ ข้อ 29. ค ข้อ 44. ข ข้อ 59. ง ข้อ 74. ก
ข้อ 15. ค ข้อ 30. ก ข้อ 45. ง ข้อ 60. ก ข้อ 75. ก

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก และข้อสอบที่จะออก ปี 2555

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0477807 (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
 สาขา  มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์  ชื่อบัญชี วิมล  พระกาย 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com

 เวอร์ชันเต็ม: [-- ตัวอย่างข้อสอบอนุกรม พร้อมเฉลย ใช้สำหรับฝึกสอบ ตำรวจ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.016619 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us