เวอร์ชันเต็ม: [-- รวมคำถาม คำตอบ พร้อม เฉลย ข้อสอบอปท. ภาค ก ระดับ 2 --]

แนวข้อสอบรับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย ธกส. กศน. ทหาร หน่วยงานต่างๆ -> แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ. ต่างๆ -> รวมคำถาม คำตอบ พร้อม เฉลย ข้อสอบอปท. ภาค ก ระดับ 2 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

sobdaidee 2011-05-14 15:26

รวมคำถาม คำตอบ พร้อม เฉลย ข้อสอบอปท. ภาค ก ระดับ 2

การสอบของระดับ 2 พอสรุปออกได้ดังนี้ครับ ภาษาไทย 60 เปอร์เซนต์  คณิตศาสตร์และวิเคราะห์  27 เปอร์เซนต์ และ พรบ. 13 เปอร์เซนต์ ครับ

ข้อใดไม่เข้าพวก
นาวา แปลว่า เรือ
ชล แปลว่า สายน้ำ
นที แปลว่า น้ำ
วารี แปลว่า น้ำ
ตอบ นาวา

ดิน : เดิน   น้ำ :....
ก.ขุ่น                ข.ดำ             ค.ว่าย                ง.กรรเชียง
ตอบ ว่าย

ดอกไม้ :แมลง     ชาวนา :............
ก.ชาวสวน         ข. ชลประทาน       ค. วัวควาย      ง.เกษตรกร
ตอบ วัวควาย เพราะดอกไม้ใช้แมงในการผสมเกสร และชาวนาใช้วัวควายทำนา

คำไม่เข้าพวก
1.ก.ศาล              ข.คณะรัฐบาล         ค.รัฐธรรมนูญ      ง.นายกรัฐมนตรี ตอบ ศาล
2.ก.พระอรหันต์    ข.พระพุทธ             ค.พระธรรม         ง.พระสงฆ์  ตอบ พระอรหันต์
3.ก.ตาส่อน          ข.ตา.......         ค.ตาสองชั้น        ง.ตาสับปะรด ตอบ สองชั้น เพราะที่เหลือเป็นสำนวน
4.ก.ท่าข้าม          ข.ท่าทาง               ค.ท่ารำ              ง.ท่าที ตอบ ท่าข้าม เพราะเป็นสถามที่
5.ก.สุดขีด            ข.สุดสุด               ค.สุดฉัน่               ง.สุดเหวี่ยง ตอบ สุดฉัน่ แปลว่าเศร้า

สุก : ห่าม  100 :.....
ก.75             ข. 50         ค.25              ง.0
ตอบ 75 เพราะคือผลไม้ใกล้จะสุกเต็มที

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องยื่นหนังสือลาออกต่อใคร
ตอบ นายก อบต. ครับเพราะ นายกเป็นคนแต่งตั้งและภอดถอนตามมาตรา 14/1 ครับ ข้อที่ 4 ลาออก โดยยื่อนหนังสือลาออกต่อ.......นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ไก่แก่แม่ปลาช่อน มีความหมายคล้า กับข้อไหน
1.ปลากระดี่ได้น้ำ
2.แม่แปรก
3.ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่
4.เฒ่าหัวงู

พระอรหันต์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  ข้อใดต่างจากพวก  ใครเฉลยได้
ไปสอบ ซี 1 กับ ซี 2 ที่ขอนแก่นไปกันหลายคน พอสอบเสร็จกลับมาเถียงกัน
ได้แนวคิดหลายแบบมากไม่รู้จะตอบข้อไหน

แนวคิด 1
ตอบ พระอรหันต์ เพราะ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  เป็นรัตนตรัย
แต่อีกคนตอบว่าที่ตอบ พระอรหันต์ เพราะพระอรหันต์ขั้นสูงสุด

แนวคิด 2
ตอบ พระสงฆ์ เพราะ พระสงฆ์ มีตัวตน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไม่มีตัวตน

แนวคิด 3
ตอบ พระธรรม เพราะ พระธรรม เกี่ยวกับหนังสือธรรมมะ คำสั่งสอนต่าง ๆ แต่ พระพุทธ  พระอรหันต์  พระสงฆ์ เป็นคน เป็นบุคคล

นกทุกชนิดบินได้ ไก่บินได้ สรุป
ก. ไก่เป็นนก  ข.ไก่เป็นสัตย์ปีก
ค. ไก้ไม่ใช่นก  ง. สรุปยังไม่ได้


จากโจทย์  นาย ก มีอายุเป็น 2 เท่าของนาย ข  แต่มากว่า ค 3 เท่า  นาย ง มีอายุ  20 ปี นาย ค มากกว่า  ง  2 เท่า
ง = 20

วิธีคิด
ง มากกว่า ค 2 เท่า  (น่าจะเป็นแบบนี้นะ)

ค = 10

ก เท่ากับ 3 เท่า ของ ค (น่าจะเป็นแบบนี้นะ)

ก = 30

ก เท่ากับ 2 เท่า ของ ข (น่าจะเป็นแบบนี้นะ)

ข = 15
1. นกทุกชนิดบินได้ ไก่บินได้ สรุป
ก. ไก่เป็นนก  ข.ไก่เป็นสัตย์ปีก
ค. ไก้ไม่ใช่นก  ง. สรุปยังไม่ได้
2.ข้อใดไม่เข้าพวก
ก. นาวา แปลว่า เรือ
ข. ชล แปลว่า สายน้ำ
ค. นที แปลว่า น้ำ
ง. วารี แปลว่า น้ำ
ตอบ นาวา
3. ดิน : เดิน   น้ำ :....
ก.ขุ่น                ข.ดำ             ค.ว่าย                ง.กรรเชียง
ตอบ ว่าย
4. ดอกไม้ :แมลง     ชาวนา :............
ก.ชาวสวน         ข. ชลประทาน       ค. วัวควาย      ง.เกษตรกร
ตอบ วัวควาย เพราะดอกไม้ใช้แมงในการผสมเกสร และชาวนาใช้วัวควายทำนา
คำไม่เข้าพวก
5.ก.ศาล              ข.คณะรัฐบาล         ค.รัฐธรรมนูญ      ง.นายกรัฐมนตรี ตอบ ศาล
6.ก.พระอรหันต์    ข.พระพุทธ             ค.พระธรรม         ง.พระสงฆ์  ตอบ พระอรหันต์
7.ก.ตาส่อน          ข.ตา.......         ค.ตาสองชั้น        ง.ตาสับปะรด
ตอบ ตาสับปะรด เพราะไม่ใช่ตามนุษย์ ทุกอันเป็นตามนุษย์และการแสดงออก
8.ก.ท่าข้าม          ข.ท่าทาง               ค.ท่ารำ              ง.ท่าที ตอบ ท่าข้าม เพราะเป็นสถามที่
9.ก.สุดขีด            ข.สุดสุด               ค.สุดฉัน่               ง.สุดเหวี่ยง ตอบ สุดฉัน่ แปลว่าเศร้า
10. สุก : ห่าม  100 :.....
ก.75             ข. 50         ค.25              ง.0   ตอบ 75 เพราะคือผลไม้ใกล้จะสุกเต็มที
11.ไก่แก่แม่ปลาช่อน มีความหมายคล้า กับข้อไหน
1.ปลากระดี่ได้น้ำ
2.แม่แปรก
3.ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่
4.เฒ่าหัวงู
12. อย่าไปยุ่งกับเขาเลยเดี๋ยวจะกลายเป็น......................เขาไม่ฟังเสมียนอย่างเราหรอก
   1.แกว่งเท้าหาเสี้ยน 2.หาเหาใส่หัว3.เอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง4......(รียงถูกเปล่าไม่รู้)
1.ความตรงไปตรงมาคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านจะทำ ในเวลาทำหน้าที่และมอบหน้าที่ จะต้องวางตัวให้ดี หมายความว่า แต่ละท่านจะต้องพยายามที่จะทำเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน ทำเป็นตัวอย่างที่ดี แสดงให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่อยู่เหนือความยุติธรรม   สรุปข้อความคือ
ก.ความตรงไปตรงมาต่อหน้าที่         ข.การเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน
ค. การวางตัวเป็นกลาง            ง.ไม่มีอะไรอยู่เหนือความยุติธรรม

2. เอาหูไปนาเอาตาไป  
ก.พิถีพิถัน          ข.สนอกสนใจ             ค.......................     ง..................

3.ผู้ชายเจอผู้หญิงที่ชอบ  ทำท่าทาง
ก.กะลิ้มกะเหลี่ย    ข.กระ...นกระหือรือ      ค.กระมิดกระเมี้ยน     ง.......

4. คนที่ทำงานมาก   สุขภาพไม่ดี    สมภพไม่ค่อยทำงานแต่สุขภาพไม่ดี  ฉะนั้น

5. คนจนเป็นคนที่ไม่ขยัน   คนจนเป็นคนที่ดี  คนขยันบางคนเป็นคนไม่ดี   แดงเป็นคนขยัน   ฉะนั้นแดงเป็นอะไร

6. ประพันธ์มาถึงที่ทำงานเป็นคนสุดท้าย   ชิดกนกมาถึงก่อนประพันธ์และสุธีร์  แต่ช้ากว่าสมนึกและนงคราญ  นงคราญและสมคิดมาพร้อมกัน  ดังนั้นใครมาถึงที่ทำงานเป็นคนรองสุดท้าย

7. ข้อใดไม่เข้าพวก
ก. นาวา     ข.ชล   ค.นที   ง.วารี

8. มังกรคือประเทศจีน     ดังนั้น  หมีขาว  อินทรี  เหยี่ยว  สิงโต  คือประเทศใด

9.นกทุกชนิดบินได้     ไก่บินได้  ฉะนั้น
ก.นกเป็นไก่ชนิดหนึ่ง       ข.ไก่เป็นนกชนิดหนึ่ง     ค.นกและไก่เป็นสัตว์ปีก   ง.สรุปแน่นอนไม่ได้

10.1024    256   64   16   ?

11.ผู้ที่ได้อานิสงส์จากธรรมชาติ  ก็คือมนุษย์โลก   คำที่ขีดเส้นใต้มีความหมายอย่างไร
ก..........................ข............................ค.ความเพลิดเพลินยินดี        ง.สิ่งที่น่าชื่นชม

12.    
        16        15     17    ?
        33        32     34    ?

                                  
13.    2           3            4
      3  6        4  4         5  ?
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก และข้อสอบที่จะออก ปี 2555

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0477807 (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
 สาขา  มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์  ชื่อบัญชี วิมล  พระกาย 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com

 เวอร์ชันเต็ม: [-- รวมคำถาม คำตอบ พร้อม เฉลย ข้อสอบอปท. ภาค ก ระดับ 2 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.042022 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us