ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : [แจก]แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงิน/นักวิชาการเงินและบัญชี
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

[แจก]แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงิน/นักวิชาการเงินและบัญชี

แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการคำชี้แจง               1.  ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ

 2.  ให้กาเครื่องหมาย  ü หน้า  ข้อที่ถูกต้อง

1.       แหล่งเงินทุนใดต่อไปนี้  เป็นแหล่งเงินทุนจากภายในกิจการ

ก. พันธบัตร                                                                          ข. หุ้นบุริมสิทธิ

ค. หุ้นสามัญ                                                                         ง. กำไรสะสม

จ. ข้อ ข. ค. และ ง. ถูก

ตอบ   ง. กำไรสะสม

2.       Cash Flows Statement  หมายถึง  การศึกษากระแสการไหลเข้าออกของ

ก. เงินสดในอดีต                                                                 ข. เงินสดในปัจจุบัน

ค. เงินสดในอนาคต                                                            ง. งบประแสเงินสด

จ. ถูกทั้งหมด

ตอบ   ก. เงินสดในอดีต

3.       Business Risk เกิดจากการทำหน้าที่ใด

ก. การวางแผนทางการเงิน                                                ข. การตัดสินใจจัดหาเงินทุน

ค. การตัดสินใจใช้เงิน                                                        ง. การควบคุมทางการเงิน

จ. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ   ค. การตัดสินใจใช้เงิน

4.       ข้อใดคือสินค้าคงเหลือ

ก. Merchandise                                                                    ข. Goods

ค. Product                                                                             ง. Inventory

จ. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ   ง. Inventory

5.       ข้อใดคืองบประมาณการลงทุน

ก. Capital Investment                                                         ข. Capital Budgeting

ค. Capital Expenditure                                                       ง. ถูกทั้งหมด

จ. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ   ข. Capital Budgeting

 

        จงใช้ข้อมูลตอบคำถามข้อ  6 – 15

เงินสด                                                     24,000

หลักทรัพย์ระยะสั้น                                 12,000

ลูกหนี้                                                      20,000

สินค้า                                                       .........

สินทรัพย์ถาวรสุทธิ                                 64,000

เจ้าหนี้การค้า                                            …….

ตั๋วเงินจ่าย                                                10,000

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                      18,000

หุ้นสามัญ                                                  .........

กำไรสะสม                                               36,000

 

บริษัท มียอดขาย (เขาเชื่อ 100%)  200,000 บาท   Gross Profit Margin 20% Net Profit Margin 5,

        Tax Rate 20%, ดอกเบี้ยสุทธิ  4500  บาท, Return on Asset 8%, Debt to Net Worth 0.5

 

6.       ต้นทุนขายเท่ากับเท่าใด

ก. 40,000 บาท                                                                      ข. 160,000 บาท

ค. 200,000 บาท                                                                   ง. 10,000 บาท

จ. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ   ข. 160,000 บาท

7.       ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเท่ากับเท่าใด

ก. 10,000 บาท                                                                      ข. 27,500 บาท

ค. 23,000 บาท                                                                      ง. 2,500 บาท

จ. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ   ค. 23,000 บาท

 

8.       ปีนี้บริษัทเสียภาษีเท่าใด

ก. 10,000 บาท                                                                      ข. 6,000 บาท

ค. 2,400 บาท                                                                        ง. 2,500 บาท

จ. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ   ง. 2,500 บาท

9.       กำไรสุทธิเท่ากับเท่าใด

ก. 10,000 บาท                                                                      ข. 12,500 บาท

ค. 17,000 บาท                                                                      ง. 12,000 บาท

จ. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ   ข. 10,000 บาท

10.    Interest Coverage Ratio  เท่ากับเท่าใด

ก. 3.78 เท่า                                                                            ข. 2.74 เท่า

ค. 1.45 เท่า                                                                            ง. 8.00 เท่า

จ. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ   ก. 3.78 เท่า

11.    สินทรัพย์รวมเท่ากับเท่าใด

ก. 240,000 บาท                                                                   ข. 360,000 บาท

ค. 125,000 บาท                                                                   ง. 160,000 บาท

จ. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ   ค. 125,000 บาท      

 จากอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม  เท่ากับ  8%

                                                8                              =             (กำไรสุทธิ/สินทรัพย์รวม) x 100

                               
 สินทรัพย์รวม                 =             (10000/8) x 100 = 125,000 บาท

12.    ส่วนของเจ้าของเท่ากับเท่าใด

ก. 36,000 บาท                                                                      ข. 26,500 บาท

ค. 125,000 บาท                                                                   ง. 62,500 บาท

จ. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ   จ. ไม่มีข้อใดถูก

                จากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของเท่ากับ 0.5 หมายความว่าหนี้สินเท่ากับ 0.5 ของ

                ส่วนของเจ้าของ  หรือเท่ากับ 1/3 ของหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

(หรือเท่ากับสินทรัพย์รวม)

 ส่วนของเจ้าของ  =  125000 x (2/3) = 83,333

13.    Inventory Turnover  เท่ากับเท่าใด

ก. 40 รอบ                                                                              ข. 32 รอบ

ค. 11.25 รอบ                                                                        ง. 9 รอบ

จ. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ   ข. 32 รอบ

ก)      คำนวณหายอดสินค้าคงเหลือ

สินทรัพย์รวม                                                                       120,000

หัก          เงินสด                                   24,000

                ลูกหนี้                                    20,000

                หลักทรัพย์ระยะสั้น            12,000

                สินทรัพย์ถาวร (สุทธิ)        64,000                   125,000

 สินค้าคงเหลือ                                                                5,000

ข)      คำนวณหาอัตราการหมุนของสินค้า

อัตราการหมุนของสินค้า                   = ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือ

 = 160,000 / 5,000 = 32 รอบ

14.    Current Ratio  เท่ากับเท่าใด

ก. 0.896 เท่า                                                                          ข. 1.667 เท่า

ค. 0.976 เท่า                                                                          ง. 1.25 เท่า

จ. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ   จ. ไม่มีข้อใดถูก

 อันตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน          = สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน

 = (125000 – 64000) / (125000 – 83333)

                                                                                = 1.46 เท่า

15.    ระยะเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับเท่าใด

ก. 10 วัน                                                                                ข. 36 วัน

ค. 16 วัน                                                                                ง. 22.5 วัน

จ. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ   ข. 36 วันจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ของทุกหน่วยงาน
ทั้งที่ใช้วุฒิ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ในการสอบรับราชการ

พร้อมกับแนวข้อสอบความรู้ความวามรู้ความสามารถทั่วไป
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-0477807 (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
 สาขา  มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์  ชื่อบัญชี วิมล พระกาย 

แล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.comโอนเงิน

 


สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้