ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สมัครสอบ ปิดสอบหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สมัครสอบ ปิดสอบหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ 

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลประกาศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการทหารชั้นประทวน (สิบเอก) 26 อัตรา (11-15 พ.ย.56)
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ประกาศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการทหารชั้นประทวน (สิบเอก) 26 อัตรา (11-15 พ.ย.56)
 
ตำแหน่งที่เปิดรับ (ติดตามรายละเอียดในภายหลัง)
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เพศ ชายอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2527 – 31 ธันวาคม 2538 งดรับสมัครผู้ที่เกิดปี พ.ศ.2536
ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการในปี 2557
วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ม.6
 
จำหน่ายใบสมัครในวันที่ 1 – 15 พ.ย.56
 
รับสมัครงานราชการระหว่างวันที่ 11 – 15 พ.ย.56 ณ กองบัญการหน่วยบัญชาสงครามพิเศษ อ.เมือง จ.ลพบุรี สอบถามรายละเอียดโทร 036-413412 หรือ 084-4524225 (ในวันเวลาราชการเท่านั้น)

2. คุณสมบัติทั่วไป 
2.1 สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2527 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2537 (งดรับผู้สมัครที่เกิดปี พ.ศ.2535 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ในปีพุทธศักราช 2556 ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497) 
2.3 ผู้สมัคร และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกาเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยกาเนิดก็ได้ 
2.4 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ ไม่พบรอยสักนอกร่มผ้า
2.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว 

2.6 ไม่อยู่ในสมณะเพศ 
2.7 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา และไม่เคยต้อง คำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิด อันได้กระทำโดยประมาท 
2.8 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ในทุกหน่วยมาก่อน 
2.9 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ 

 
4. หลักฐานประกอบการรับสมัคร 
4.1 เอกสารแสดงคุณวุฒิ เช่น ประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริงและสำเนา 4.2 บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสำเนา 
4.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 
4.4 เอกสารสำคัญทางทหาร 
   4.4.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารจาก กรมการรักษาดินแดน ต้องมีใบสำคัญทหารกองหนุน (แบบ สด.8) และหนังสือสาคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะการฝึกวิชาทหาร 
   4.4.2 ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ต้องมีใบสำคัญผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) 
   4.4.3 ผู้เป็นทหารกองหนุน ซึ่งเคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการมาก่อน ต้องมีใบสำคัญทหารกองหนุน (แบบ สด.8) 
   4.4.4ผู้ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกฯใช้ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนทหาร (แบบ สด.9) 
4.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป 
4.6 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล 

5. หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขอรับสิทธิพิเศษหรือสิทธิคะแนนเพิ่ม ผู้สมัครซึ่งมีความประสงค์ขอรับสิทธิพิเศษหรือคะแนนเพิ่มจะต้องยื่นหลักฐาน ดังนี้ 
5.1 บิดาเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศและได้รับการปูน บำเหน็จพิเศษ จำนวน 10 คะแนน ใน 100 คะแนน (เฉพาะสอบภาควิชาการ) 
5.2 บิดาพิการทุพพลภาพจนกระทั่งถูกปลดออกจากราชการ จากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ จำนวน 10 คะแนน ใน 100 คะแนน (เฉพาะสอบภาควิชาการ) 
5.3 บิดา, มารดา ที่รับราชการใน ทบ. หรือเคยรับราชการใน ทบ. มาก่อน เว้นผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากมีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่ จำนวน 2 คะแนน ใน 100 คะแนน (เฉพาะสอบภาควิชาการ)
 

ผู้ ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพิ่มคะแนนจากหลักเกณฑ์ข้างต้นหลายข้อ ให้เพิ่มคะแนนให้ตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนเพิ่มสูงสุดเพียงข้อเดียว ทั้งนี้ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยต้นสังกัดระดับกองพันขึ้นไป 

6. การสอบภาควิชาการ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทำการทดสอบดังนี้ 
6.1 ภาษาไทย (25 คะแนน) 
6.2 คณิตศาสตร์ (25 คะแนน) 
6.3 วิทยาศาสตร์ (25 คะแนน) 
6.4 ภาษาอังกฤษ (25 คะแนน) 

7. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
7.1 ดันพื้น (20 คะแนน) 
7.2 ลุก – นั่ง (20 คะแนน) 
7.3 ดึงข้อ (20 คะแนน) 
7.4 วิ่ง 1.6 กม. (20 คะแนน) 
7.5 ว่ายน้า 100 ม. (20 คะแนน) 

8. การทดสอบภาคปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
9. การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

แนวข้อสอบภาษาไทย (เฉลยละเอียด)
แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ (เฉลยละเอียด)
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ 
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 
(เฉลยละเอียด)

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การทหารและการกีฬาส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-047-7807  (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 
409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย สาขามหาสารคาม  
ชื่อบัญชี สุวัชร
 พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้