ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ตัวอย่างแนวข้อสอบนักสืบสวนปฏิบัติการ (ป.ป.ง.) ข้อมูลอัพเดทล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ตัวอย่างแนวข้อสอบนักสืบสวนปฏิบัติการ (ป.ป.ง.) ข้อมูลอัพเดทล่าสุด

แนวข้อสอบ

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

 

1. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด กี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ก. 90 วัน ค. 120 วัน

ข. 100 วัน ง. 145 วัน

ตอบ ค. 120 วัน

2. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีกี่หมวด กี่มาตรา

ก. 7 หมวด 65 มาตรา ค. 6 หมวด 65 มาตรา

ข. 7 หมวด 66 มาตรา ง. 6 หมวด 66 มาตรา

ตอบ  ข. 7 หมวด 66 มาตรา 

3. ความผิดมูลฐาน” หมายความว่า

ก. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

ข. ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา

ค. ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

4. ข้อใด ไม่ใช่ ความหมาย ธุรกรรม

ก. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำ นิติกรรม สัญญา หรือการดำ เนินการใด ๆ กับผู้อื่นทางการเงิน

ข. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำ นิติกรรม สัญญา หรือการดำ เนินการใด ๆ กับผู้อื่นทางธุรกิจ

ค. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำ นิติกรรม สัญญา หรือการดำ เนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน

ง. ไม่มีข้อใดผิด

ตอบ ง. ไม่มีข้อใดผิด

5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

ก. ธุรกรรมที่มีความซับซ้อนผิด

ข. ธุรกรรมที่ขาดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ

ค. ธุรกรรมอาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

6. ข้อใด ไม่ใช่ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด

ก. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน

ข. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย  จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ

ค. ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน

ง. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการทำธุรกิจ

ตอบ ง. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการทำธุรกิจ

7. ผู้ใดกระทำ ด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออำ พรางลักษณะที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด ผู้นั้นกระทำ ความผิดฐานฟอก

เงิน อยู่ในมาตราใด

ก. มาตรา 5  ค. มาตรา 7

ข. มาตรา 6 ง. มาตรา 8

ตอบ ก. มาตรา 5 

8. ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพื่อกระทำ ความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น อยู่ในมาตราใด

ก. มาตรา 8 ค. มาตรา 7

ข. มาตรา 9  ง. มาตรา 6

ตอบ ข. มาตรา 9 

9.  ผู้ใดกระทำความผิดตามหมวดนี้ต้องระวางโทษเป็น 2 เท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

ก. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ค. ผู้บริหารท้องถิ่น

ข. กรรมการธุรกรรม ง. ถูกทั้ง  และ 

ตอบ ง. ถูกทั้ง  และ 

 

10. ผู้ใดที่กระทำความผิดต้องระวางโทษเป็น  เท่า ของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

ก. พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค. สมาชิกวุฒิสภา

ข. เลขาธิการ ง. พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ตอบ ข. เลขาธิการ (กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ใดกระทำ ความผิดตามหมวดนี้ ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่ กำหนดไว้สำหรับความ)

11. สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมนั้นต่อสำนักงานเมื่อปรากฏว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นอย่างไร

ก. ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข. ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง

ค. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

12. หน่วยงานใดมีหน้าที่ต้องรายงานต่อสำนักงานเมื่อปรากฏว่ามีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันการเงินมิได้เป็นคู่กรณี

ก. สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  ค. สำนักงานที่ดินสาขา

ข. สำนักงานที่ดินจังหวัด  ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

13. สถาบันการเงินต้องเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนและบันทึกข้อเท็จจริงเป็นเวลากี่ปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า

ก.   ปี ค. 5 ปี

ข.  4 ปี ง. 6 ปี

ตอบ ง. 6 ปี

14. ใครเป็นประธานในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ค. ปลัดกระทรวงยุติธรรม

ข. นายกรัฐมนตรี ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ตอบ ข. นายกรัฐมนตรี

15. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนกี่คน

ก. 5 คน ค. 9 คน

ข. 7 คน ง. 10 คน

ตอบ ค. 9 คน


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ปปง. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
รวมทุกอย่างที่สอบ

- เกี่ยวกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง.
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นด้านคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 

- แนวข้อสอบ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-047-7807  (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
หนังสือ + VCD คอมพิวเตอร์  ราคา 679  บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 
409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย สาขามหาสารคาม  
ชื่อบัญชี 
สุวัชร  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ปปง. ประกาศเปิดรัีบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน
ตำแหน่ง”นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ” จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 20 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,300 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการธนาคารและการเงิน สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านภาคคว
ามรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. แล้วหลักสูตรการสอบ
สอบภาค ข. โดยวิธีสอบข้อเขียน ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 200 คะแนน
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ
ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
สอบภาค ค. โดยวิธีสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
วิธีการสมัครงานราชการปปง. :
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต http://amlo.thaijobjob.com/
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรารชการ
ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 2556
**เอกสารและหลักฐานจัดส่งภายหลังสอบผ่านภาค ข.**
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 18 ก.ค. 2556
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้