ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ตัวอย่างแนวข้อสอบวิศวกรรมโยธา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ตัวอย่างแนวข้อสอบวิศวกรรมโยธา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1. ความหมายของคำว่า “อาคาร” หมายความถึงข้อใด

1) ตึก

2) คอนโด

3) เขื่อน

4) ถูกทุกข้อ

เฉลย ข้อ 4

แนวความคิด “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ลำนักงานและสิ่งที่สร้างค้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และแพความรวมถึง

(1) อัฒจันทร์ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นชุมชนของประชาชน

(2) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ท่อหรือทางระบายน้ำ อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ำ ท่าจอดเรือรั้ว กำแพงหรือประตู ที่สร้างติดต่อหรือใกล้เคียงกับสาธารณะหรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย

(3) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้ง

 

2. ข้อใดไม่ถือว่าเป็น “อาคาร” ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

1) อัฒจันทร์

2) ป้ายหรือสิ่งที่ก่อสร้างสำหรับติดตั้งป้าย

3) ที่จอดรถ

4) ผิดทุกข้อ

เฉลย ข้อ4

แนวความคิด

มาตรา1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

มาตรา4 ในพระราชบัญญัตินี้ “อาคาร” หมายความถึง ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าใช้สอยได้ และหมายความว่ารวมถึง

(1) อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน

  (2) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ำ ท่าจอดเรือรั่ว กำแพง หรือประตู ที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุลคลทั่วไปใช้สอย

 (3) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย

 (ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกิดหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ำหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม

 (ข) ที่ติดตั้งหรือไว้ในระยะระห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่ สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง

 (4) พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถสำหรับอาคารที่กำหนดตามมาตรา 8 (9)

 

3. อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ฉายภาพยนตร์ แสดงดนตรี หรืองานรื่นเริง หมายถึงข้อใด

 1) โรงมหรสพ

 2) อาคารชุมนุมคน

 3) โรงละคร

 4) ถูกทุกข้อ

เฉลย ข้อ 1.

แนวความคิด

 มาตรา ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “อาคารสูง” คำว่า “อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” คำว่า “อาคารชุมชนคน” และคำว่า “โรงมหรสพ” ระหว่างบทนิยามคำว่า “อาคาร” กับคำนิยามคำว่า “ที่สาธารณะ” ในมาตรา แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

 “อาคารสูง” หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่ยี่สิบสามเมตรขึ้นไปการวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

 “อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคารหรือส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่หนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป

 “อาคารชุมนุมคน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายในเพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป

 “โรงมหรสพ” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่สำหรับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงนั้นเป็นปกติธุระ โดยมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

 

4. แบบเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดส่วนสำคัญ ขนาดเครื่องหมายวัสดุ เป็นความหมายข้อใด

 1) แบบแผนผังบริเวณก่อสร้าง

 2) แบบแผนผังโครงสร้างของโครงการ

 3) แบบแปลน

 4) แบบพิมพ์เขียว

เฉลย ข้อ3

แนวความคิด

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

 “แบบแปลน” หมายความว่า แบบเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยมีรูปแสดง รายละเอียดส่วนสำคัญขนาดเครื่องหมายวัสดุ และการใช้สอยต่างๆ ของอาคารอย่างชัดเจนพอที่จะใช้ในการดำเนินการได้

 

5. คำว่า “ก่อสร้าง” ตามความหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

 1) การดัดแปลง ต่อเพิ่มเติม เพิ่มหรือลดอาคาร

 2) การสร้างอาคารขึ้นใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแทนที่เดิมหรือไม่

 3) เปลี่ยนส่วนต่างๆ ของอาคารเพื่อให้คงสภาพเดิม

 4) ถูกทั้ง ก และ ข

เฉลย ข้อ2

แนวความคิด

 การสร้างอาคารขึ้นใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแทนที่เดิมหรือไม่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 “ก่อสร้าง” หมายความว่า สร้างอาคารขึ้นใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการสร้างขึ้นแทนของเดิมหรือไม่

 

6. ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 “เขตเพลิงไหม้” หมายถึงบริเวณใด

 1) บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้อาคารตั้งแต่สามสิบหลังคาเรือนขึ้นไป

 2) บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ตั้งแต่ ไร่ขึ้นไป

 3) บริเวณที่อยู่ติดกับเพลิงไหม้ภายในระยะ 30 เมตร โดยรอบที่เกิดเพลิงไหม้ด้วย

 4) ถูกเพลิงไหม้

เฉลย ข้อ1

แนวความคิด

 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 “เขตเพลิงไหม้” หมายความว่า บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้อาคารตั้งแต่ สามสิบหลังคาเรือนขึ้นไป หรือมีเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไปรวมทั้งบริเวณที่อยู่ติดต่อภายในระยะสิบเมตร โดยรอบบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ด้วย

 

7. ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการอำนวยการหรือควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร คือ

 1) ผู้ควบคุมงาน

 2) ผู้ดำเนินงาน

 3) ผู้ตรวจสอบ

 4) วิศวกร

เฉลย ข้อ 1

แนวความคิด พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 “ผู้ควบคุมงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการอำนวยการหรือ ควบคุมดูแลก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

 

8. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของผู้ที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มอบหมาย เจ้าพนักงานท้องถิ่น นายช่าง หรือนายตรวจเข้าไปตรวจสอบอาคาร จะต้องระวางโทษ

 1) จำคุกไม่เกิน เดือน

 2) ปรับไม่เกิน 1000 บาท

 3) ทั้งจำทั้งปรับตามข้อ ก,ข

 4) ถูกทุกข้อ

เฉลย ข้อ4

แนวความคิด

มาตรา 68 ผู้ใด

 (1) ไม่มาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการ พิจารณษอุทธรณ์ตาม มาตรา 51 (2) โดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือ

 (2) ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผู้ซึ่งคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์มอบหมายเจ้าพนักงานท้องถิ่นนายช่างหรือนายตรวจ ตาม มาตรา 48 มาตรา 51 มาตรา 53 หรือ มาตรา 54 หรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 51 มาตรา 53 มาตรา 54 หรือ มาตรา 63 แล้วแต่กรณีต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับ

 

9. กรณีที่บริษัท นิติบุคคล กระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ใดจะต้องรับผิดชอบตามการกระทำนั้น

 1) กรรมกราผู้จัดการ

 2) กรรมกราของบริษัท

 3) ผู้ร่วมกระทำผิดกับบริษัท

 4) ถูกทุกข้อ

เฉลย ข้อ 4

แนวความคิด

มาตรา 72 ในกรณีที่นิติบุคคลกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ร่วมกระทำผิดกับนิติบุคคลนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำของนิติบุคคลนั้นได้กระทำโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย

10. ผู้ดำเนินหรือเจ้าของอาคารกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ จะต้องระวางโทษเป็นกี่เท่าของโทษที่บัญญัติไว้

 1) 1.5 เท่าของโทษที่บัญญัติไว้

 2) เท่าของโทษที่บัญญัติไว้

 3) เท่ากับผู้กระทำผิดนั้น

 4) ไม่มีข้อใดถูก

เฉลย ข้อ2

แนวความคิด

มาตรา 69 ถ้ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการกระทำของผู้ดำเนินการ ผู้กระทำต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษเป็นสองเท่าที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นๆ

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบวิศวกรรมโยธา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นโยบายกระทรวงมหาดไทย

การเตรียมงานก่อสร้าง

- งานวิศวกรรมโครงสร้าง _คอนกรีต_

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 

- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

- ถาม – ตอบ  โครงสร้างและคอนกรีต

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522

- พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-047-7807  (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ภาษาอังกฤษ   ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 
409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย สาขามหาสารคาม  
ชื่อบัญชี วิมล
 พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.comสนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ รวม 27 อัตรา (29 มี.ค.-29 เม.ย.56)
 

 
อัตราเงินเดือน : 13,300-14,630 บาท 
จำนวนตำแหน่งว่าง : 20 ตำแหน่ง 
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :  วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล 
 
เปิดรับสมัคร :  วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556 
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้