ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test  กฟผ.
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test  กฟผ.

แนวข้อสอบการหาตัวร่วม

คำชี้แจง  จากคำถามข้อ 28.-32.  ให้หาตัวร่วมที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคำที่กำหนดให้

28.  นิ้ว  กะรัต เกวียน

        ก.    ระยะ                                                                                      ข.    ขนาด             

        ค.    มาตรา                                                                                    ง.    ลักษณะนาม 

        ตอบ   ค.   มาตรา

เหตุผล  นิ้ว กะรัต และเกวียน ต่างเป็นมาตราหรือหน่วยที่กำหนดใช้ในการชั่ง ตวง วัด ได้แก่ นิ้ว เป็นมาตราวัดตามวิธีประเพณีไทยกำหนดว่า 1 นิ้ว เท่ากับ 4 กระเบียด ตามระบบอังกฤษกำหนดว่า 1 นิ้ว เท่ากับ 2.54 เซนติเมตร กะรัต เป็นมาตราชั่งเพชร พลอย กำหนดว่า 1 กะรัตเท่ากับ 20 เซนติกรัม และเกวียนเป็นมาตราตวงของไทยกำหนดว่า 1 เกวียน เท่ากับ 100 ถัง

29.  ปู่ ป้า น้า หลาน

        ก.    ญาติ                                                                                        ข.   อายุ

ค.    เพศ                                                                                         ง.    ฐานะ

        ตอบ   ก.   ญาติ

        เหตุผล  ปู่ ป้า น้า หลาน เป็นญาติกัน สำหรับตัวเลือกอื่นไม่สามารถใช้เป็นตัวร่วมได้

30.  มุ้ง บ้าน ศาลพระภูมิ

        ก.    วัฒนธรรม                                                                             ข.    ลักษณะนาม

        ค.    โครงสร้าง                                                                             ง.     คุณประโยชน์ 

        ตอบ  ข.   ักษณะนาม

        เหตุผล  มุ้ง บ้าน ศาลพระภูมิ ใช้ลักษณะนามตรงกันคือ หลัง

31.  พระแก้วมรกต เทวรูปพระพรหม พระบรมสารีริกธาตุ

        ก.    ปูชนียวัตถุ                                                                             ข.   ศาสนวัตถุ

        ค.    ปูชนียสถาน                                                                          ง.   ศาสนสถาน

        ตอบ   ข.   ศาสนวัตถุ

เหตุผล  พระแก้วมรกต  เทวรูป พระพรหม พระบรมสารีริกธาตุ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวเนื่องทางศาสนาโดยตรง  และเป็นวัตถุที่เคลื่อนที่ได้ จึงเป็นศาสนวัตถุ

32.  เช้า บ่าย เย็น

        ก.    เวลา                                                                                        ข.   นาฬิกา

       ค.   แสงสว่าง                                                                                 ง.    ความร้อน

        ตอบ   ก.   เวลา

        เหตุผล  เช้า บ่าย เย็น เป็นเรื่องของเวลา ส่วนตัวเลือกอื่นไม่ใช่

 

แนวข้อสอบการหาตัวต่าง

คำชี้แจง  จากคำถามข้อ  33.-34.  ให้หาตัวต่างที่สร้างความแตกต่างระหว่างคำที่กำหนดให้

33.  ทักซิโด้  ส่าหรี  กิโมโน

        ก.    สัญชาติ                                                                                  ข.   ภูมิภาค

        ค.    วัฒนธรรม                                                                             ง.   สัญลักษณ์

        ตอบ   ค.   วัฒนธรรม

เหตุผล   ส่าหรี และกิโมโน เป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติอินเดีย และญี่ปุ่น ตามลำดับ จึงมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันตามวัฒนธรรมของชาตินั้นๆ ทักซิโด้ก็เป็นชุดราตรีสากลของชายตามวัฒนธรรมตะวันตก

34.  กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน

        ก.    ฤดู                                                                                           ข.   เดือน

        ค.   จำนวน                                                                                    ง.   จักรราศี

        ตอบ   ค.   ำนวน

        เหตุผล  กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน เป็นเดือนที่มีความแตกต่างกันตรงจำนวนวันในแต่ละเดือนไม่เท่ากัน ได้แก่ กุมภาพันธ์ มี 28 วันหรือ 29 วัน มีนาคมมี 31 วัน และเมษายนมี 30 วัน

 

แนวข้อสอบการหาคำเข้าพวก

คำชี้แจง  จากคำถามข้อ  35. - 39.  ให้หาคำที่แสดงลักษณะตรงกันจัดเป็นพวกเดียวกันกับคำที่กำหนดให้

35.   ผลัก ดัน เสือก .........

        ก.    กระตุก                                                                                   ข.   ชัก

        ค.    ดูด                                                                                           ง.   ไส 

        ตอบ   ง.  ไส

เหตุผล  กลุ่มคำที่กำหนดให้เป็นการทำให้เกิดการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า คำตอบที่ควรจะเป็น คือ ไส

36.  ขาก  ถ่ม  คาย  .........

        ก.    บ้วน                                                                                       ข.   เคี้ยว

        ค.    กิน                                                                                          ง.    กลืน

        ตอบ   ก.   บ้วน

        เหตุผล  กลุ่มคำที่กำหนดให้เป็นการใช้ปากละทิ้งของเสีย คำตอบที่ควรจะเป็นคือ บ้วน

37.  วัน เดือน ปี ...........

        ก.    ดวงจันทร์                                                                              ข.   ดวงอาทิตย์

        ค.    โยชน์                                                                                     ง.   นาที

        ตอบ   ง.   นาที

        เหตุผล  กลุ่มคำที่กำหนดให้เป็นเรื่องของระยะเวลา คำตอบที่ควรจะเป็นคือ นาที

38.  เกาะ ติด ปะ ..........

        ก.    เติม                                                                                         ข.   แต่ง

        ค.    เพิ่ม ง.    ต่อ

        ตอบ   ง.   ต่อ 

        เหตุผล  กลุ่มคำที่กำหนดให้เป็นการนำสิ่งของไปปะติดปะต่อกัน คำตอบที่ควรจะเป็นคือ ต่อ

39.  ประกาศ โฆษณา แจ้งความ ..........

        ก.    อธิบาย                                                                                   ข.   บอก

        ค.    เล่า                                                                                          ง.    ตัด

        ตอบ   ก.   อธิบาย

        เหตุผล  กลุ่มคำที่กำหนดให้เสนอรายการต่างๆ ให้ผู้อื่นได้รับรู้ในรายละเอียด คำตอบที่ควรจะเป็นคือ อธิบาย

 

แนวข้อสอบการหาคำไม่เข้าพวก

คำชี้แจง  จากคำถามข้อ 40.  44.  ให้หาคำที่แสดงลักษณะแตกต่างไม่อาจจัดเข้าเป็นพวกเดียวกันได้

40.  ก.    กระเจี๊ยบ                               ข.   กระบุง                            ค.   กระป๋อง                          ง.   กระเป๋า

        ตอบ   ก.   กระเจี๊ยบ

        เหตุผล  กระบุง กระป๋อง กระเป๋า กระโถน เป็นชื่อภาชนะเครื่องใช้ ส่วนกระเจี๊ยบเป็นชื่อพืช

41.  ก.    ปทานุกรม                             ข.   พจนานุกรม                   ค.   สารานุกรม                     ง.   บรรณานุกรม

        ตอบ   ง.   บรรณานุกรม

เหตุผล  บรรณานุกรมเป็นส่วนประกอบท้ายหนังสือที่แสดงข้อมูลรายชื่อผู้เขียน ซึ่งหนังสือรายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ์ เพื่อใช้อ้างอิงในการสืบค้นข้อมูล จึงต่างจากปทานุกรม พจนานุกรม และสารานุกรมที่

เป็นหนังสือเล่ม

42.  ก.    คู่คี่                                           ข.   สูสี                                   ค.   ไล่เลี่ย                       ง.   ฉิวเฉียด

        ตอบ   ง.  ฉิวเฉียด

        เหตุผล  ฉิวเฉียด หมายถึง ผ่านไปอย่างรวดเร็วในระยะกระชั้นชิด จึงไม่เข้าพวกกับดู๋ดี๋ สูสี และไล่เลี่ย

        ซึ่งหมายถึง พอๆ กัน

43.  ก.     ชมพู่                                       ข.   ราตรี                                ค.   กุหลาบ                     ง.   ขุนทอง

        ตอบ   ง.  ขุนทอง 

 วิธีคิด  ชมพู่ ราตรี กุหลาบ ซ่อนกลิ่น เป็นดอกไม้ ส่วนขุนทองเป็นชื่อของนก 

44.  ก.    เทียน                                      ข.   แก้ว                                  ค.   โอ่ง                              ง.   ขัน

        ตอบ   ก.  เทียน 

 วิธีคิด   แก้ว โอ่ง ขัน ขวด เป็นภาชนะ ส่วนเทียนเป็นเชื้อเพลิง


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กฟผ. ปี 56 ใหม่ล่าสุด ทุกตำแหน่งต้องสอบ 

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
เนื้อหาประกอปด้วย 
แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )  
แนวข้อสอบลักษณะนิสัย ( Personality Test ) 
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test ) 

แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย  กฟผ.
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-047-7807  (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ติวAptitude Test   ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 
409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย สาขามหาสารคาม  
ชื่อบัญชี วิมล
 พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2556 จำนวน 686 อัตรา <รับออนไลน์> (บัดนี้-31 มี.ค.56)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2556 จำนวน 686 อัตรา <รับออนไลน์> (บัดนี้-31 มี.ค.56)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ปี 2556 
จำนวน 686 อัตรา

 

"การสรรหาบุคคลของ กฟผ. เป็นกระบวนการที่มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ
โปรดอย่าหลงเชื่อการแอบอ้าง บุคคล หรือ เอกสารใดๆ ว่าจะช่วยให้เข้าทำงาน กฟผ. ได้"

การรับสมัครงาน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน โดย สมัครทางระบบใบสมัคร Online ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 เวลา 16.00 น. เงื่อนไขตามประกาศรับสมัคร

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเบื้องต้น วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. ทางhttp://www.egat.co.th หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน


กำหนดการสอบ

กำหนดทดสอบเบื้องต้น ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2556


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2556 ทาง http://www.egat.co.th (กฟผ. จะเรียกผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามจำนวนที่เหมาะสมกับความต้องการ)


***โปรดอ่าน ก่อนกรอกใบสมัคร*** 

  • ผู้สมัครโปรดอ่านประกาศรับสมัครงานและศึกษาขั้นตอนการรับสมัครงานให้ละเอียดก่อนสมัคร
  • การกรอกข้อมูลในใบสมัครจะต้องตรวจทานให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร เพราะจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก
  • การแนบ File รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก นามสกุล File รูปภาพที่สนับสนุน คือ : jpg , png , jpeg เท่านั้น และ รูปถ่ายต้องมีขนาดไม่เกิน 1 เมกกะไบต์ !! โปรดอย่านำรูปถ่ายของท่าน Scan ลงในกระดาษ A4 และขนาดของรูปถ่ายต้องไม่น้อยกว่า 120x120 Pixels !!
  • เอกสารประกอบการรับสมัครงานต้องทำเป็น File เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้น ในรูปแบบ " PDF File " ไม่เกิน 3 เมกกะไบต์ขนาด A4 !! โปรดอย่านำเอกสารประกอบการรับสมัครงานทั้งหมด Scan ลงในกระดาษ A4 ภายในแผ่นเดียว เพราะจะทำให้ขนาดเล็กมาก !!
  • การตั้งชื่อ File รูปถ่าย และ File เอกสารประกอบการรับสมัครงานจะต้องตั้งชื่อ File เป็นภาษอังกฤษ เท่านั้น !! ห้ามใช้ภาษาไทย ตัวเลข หรือสัญญลักษณ์พิเศษอื่นๆ เช่น * - / @ < เป็นต้น !!


ผนที่และเบอร์โทรศัพท์ศูนย์สอบ TOEIC (กรุงเทพฯ)

ติดต่อสอบถาม 02-4365311 , 02-4364387 , 02-4364388 , 02-4365310 และ 02-4365319

 

--- ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย บุคคล เรื่อง ผู้ที่ได้รับการจ้าง การบรรจุต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม อ่านรายละเอียดที่นี่ 

ผู้ต้องการสมัคร (CLICK)

รายละเอียดการรับสมัคร

egat-recruitment-buttonD

 

ขั้นตอนการสมัครงาน

egat-recruitment-buttonA

 

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 1.89 MB )
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ให้เวลา 1.30 ชั่วโมง - ทำเสร็จก่อนห้ามเปิดไปทำ Part ต่อไป ต้องรอเวลา 
1. 15 นาที - 30 ข้อ : เป็นคำนวณ ทำให้ทันได้ยากมาก ฝึกคูณเลข 2-3 หลักเยอะ ๆ , บวกลบเศษส่วน ฯลฯ 
2. 15 นาที : Case Study A ให้สถานการณ์มาอ่านแล้วตอบ 
3. 15 นาที : Case Study B ให้สถานการณ์มาอ่านแล้วตอบ 
4. 15 นาที : ตรรกกะ มีให้ Flow Chart มาแล้วไล่ มากรณีไหน มายังไง ไปยังไง ให้ตัวแปร A กับ B แล้วบอกว่า นาทีถัดไป +1 หรือ -2 แล้วให้เงื่อนไขมาอีก แล้วถามว่า นาทีที่ 8 A,B เป็นเท่าไหร่ ((ข้อนี้ฟังมันพูด แล้วไม่เข้าใจเลย พอดีคุยกันทางโทรศัพท์ด้วย โง่จัดค่ะ)) 
5. 15 นาที : มันจำ Part นี้ไม่ได้ค่ะ 
6. 15 นาที : IQ Test ดูรูป 4 รูป ถามรูปที่ 5

1. คำใดที่มีความหมายใกล้กับคำว่า ซองจดหมาย(envelope) มากที่สุด
ก. ไปรษณีย์ (post)
ข. ห่อหุ้ม (wrap)
ค. จดหมาย (letter)
ง. แสดง (show)


2. คำใดที่ตรงข้ามกับคำว่า กล้องแกล้ง (gangling) มากที่สุด
ก. อ่อนนุ่ม (soft)
ข. เงียบ (quiet)
ค. หนังหุ้มกระดูก (skinny)
ง. อ้วนเตี้ย (dumpy)


3. คำใดที่มีความหมายใกล้กับคำว่า คลุมเครือ (obscure) มากที่สุด
ก. ร่มกันแดด (parasol)
ข. เมฆหมอก (cloud)
ค. ชัดเจน (clear)
ง. มืดมน (blind)


4. คำใดที่มีความหมายใกล้กับคำว่า หวีดเสียงดังแสดงความไม่พอใจ (catcall) มากที่สุด
ก. สรรเสริญ (praise)
ข. กรีดร้อง (scream)
ค. ผิวปาก (whistle)
ง. โห่ร้องแสดงความยินดี (ovation)


5. คำใดที่มีความหมายใกล้กับคำว่า นกฟีนิกซ์ (pheonix) มากที่สุด
ก. นก (bird)
ข. รูปปั้น (statue)
ค. ปลอม (phony)
ง. ไฟ (fire)

แบบทดสอบลักษณะนิสัย 

1.
บุคคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร
( I ) 
ชอบสันโดษ คิดก่อน ทำ มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากตัวเอง เป็นใหญ่
 
(E) 
ชอบเข้าสังคม ชอบไปงาน สังสรรค์ ทำก่อนคิด มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจาก คน. สิ่งของ สิ่งแวดล้อมเป็นส่วน ใหญ่
 

2.
เมื่อคุณมีข้อมูลที่ต้อง พิจารณา คุณจะพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นอย่าง ไร

(S) 
ดูถึงรายละเอียดของ ข้อมูล ดูถึงปัญหา ปัจจุบัน ดูถึงหลักความเป็น จริง
 
(N) 
ดูถึงภาพรวมหรือข้อสรุปของ ข้อมูล คาดการณ์ล่วงหน้า ดูถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิด ขึ้น
 

3.
คุณใช้อะไรในการตัดสินใจกับ ปัญหา? (ตัดสินโดยสัญชาตญาณของคุณ)
 
(T) 
ใช้เหตุผลในการตัดสิน ใจ ใช้หลักตรรกวิทยาความถูกต้อง คิดถึงผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจ
 
(F) 
ใช้ความรู้สึกในการตัดสิน ใจ ตัดสินใจจากความ ชอบ ความต้องการ คิดถึงความต้องการ และการตอบสนองของ ตน
 

4.
คุณมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างไร

(J) 
ชอบวางแผนในการใช้ชีวิตประจำ วัน ชอบตั้งเป้าหมายระยะเวลา วันที่ในการทำ ชอบตัดสินใจเพื่อให้จบปัญหา
 
(P) 
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบ ตัว ไม่ยึดติด มีความยืดหยุ่นต่อ สถานการณ์ รับฟังความคิดผู้ อื่น
 
วิธีการดูเฉลย : ก้อเลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษ หน้าข้อที่เลือกแล้วนำมาเรียงกัน
 
ISTJ - The Duty Fulfiller " 
ผู้สำเร็จ "
 
มีสมาธิสูง เงียบ เป็นคนรักครอบครัว
 
ละเอียด จริงจัง และ ไว้ ใจ ได้
 
ทำงานหนัก เจ้าระเบียบ และ มีความรับผิดชอบสูง
 
อาจจะทำให้ถูกเอาเปรียบได้ เพราะความ ที่เขาซื่อสัตย์และเป็นที่พึ่ง ได้
 
ไม่เก่งเรื่องของความ รู้สึก
 


ISTP - The Mechanic " 
ช่างเครื่อง "
 
เงียบ ชอบผจญ ภัย และ กีฬา
 
ชอบเสี่ยง เป็นตัวของตัว เอง แก้ปัญหาเก่ง
 
มองโลกในแง่ดี แต่อาจโกรธง่ายตอน เครียด
 
ปกติไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรให้คนอื่น อยู่ทั้งดีและไม่ดี
 


ISFJ - The Nurturer " 
ผู้ดูแล "
 
เงียบ ใจ ดี มีสติ
 
มีความรับผิดชอบ แก่ภาระและ หน้าที่
 
คิดถึงคนอื่นก่อน ตัว จำคนเก่ง
 
เสียกำลังใจเมื่อถูก วิจารณ์
 
ชอบเก็บความรู้สึกไว้กับตัว เอง
 


ISFP - The Artist " 
ศิลปิน "
 
เงียบ ใจ ดี จริงจัง และ อ่อน ไหว
 
ไม่ชอบการโต้ แย้ง ไม่ชอบระเบียบ
 
ความคิดสร้างสรรค์ และ ไม่เหมือน ใคร รักขอบสวยของงาม
 
เข้าใจยาก เปิดเผยตัวเอง กับคนใกล้ชิดเท่านั้น
 
ใช้ชีวิตอย่างจริง จัง
 

INFJ - The Protector " 
ผู้ป้องกัน "
 
ความคิดสร้าง สรรค์ อ่อนไหว เป็นตัวของตัว เอง
 
เก่งเรื่องคน และ สถานการณ์
 
เป็นคนลึกซึ้ง ,ซับ ซ้อน ชอบความเป็นส่วน ตัว
 
เข้าใจยาก มีความมั่นใจใน ตัวเองสูง ดื้อรั้นต่อความคิดของผู้ อื่น
 
ไม่ชอบการโต้ แย้ง
 


INFP - The Idealist " 
นักอุดมการณ์ "
 
เงียบ ซื่อ สัตย์ ชอบอุดมการณ์
 
ชอบช่วยเหลือ และ เข้าใจคน อื่น
 
ไม่ชอบการโต้ แย้ง
 
ซื่อสัตย์ต่อตน เอง
 
มีความคิดสร้าง สรรค์
 


INTJ - The Scientist " 
นัก วิทยาศาสตร์ "
 
ฉลาด . มุ่ง มั่น ไม่เหมือนใคร
 
เป็นผู้นำที่ดี มีความมั่นใจ สูง มองการณ์ไกล
 
ชอบคิดคนเดียว และ ชอบอยู่คน เดียว ชอบด่วนสรุป ไม่ชอบราย ละเอียด คิดว่าตนเองถูก เสมอ
 
บอกความรู้สึกไม่ เก่ง จะมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิด
 


INTP - The Thinker " 
นักคิด "
 
ความคิดสร้าง สรรค์ เป็นตัวของตัว เอง มีเหตุมีผล และ มีความสามารถสูง
 
ไม่อยากถูกนำหรือนำคน อื่น ไม่ชอบระเบียบ
 
ใช้เวลาในหัวตัวเอง มาก ไม่อยู่กับเนื้อกับ ตัว
 
เงียบ ไม่ค่อยรู้ว่า คน อื่นรู้สึกยังไง
 
มีอารมณ์ซับ ซ้อน ไม่อยู่นิ่ง และ แปรปรวน
 ESTP - The Doer " 
ผู้กระทำ "
 
เป็น มิตร ยืดหยุ่นง่าย เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเก่ง
 
ไม่ชอบคำอธิบาย แต่ต้องการแค่ ผลลัพธ์
 
ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน จึงทำให้ผ่านไป เร็ว
 
รักสนุก สามารถทำร้าย จิต ใจผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว
 
ไม่ชอบเคารพกฎ ระเบียบ
 
เบื่อง่าย
 

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แบบทดสอบด้านจิตวิทยา การทำแบบทดสอบด้านจิตวิทยาไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพ (Personality Test) หรือทัศนคติ (Attitude Test) เป็นแบบทดสอบที่ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องหรือผิด เหมือนแบบทดสอบเลข หรือทดสอบความถนัด (Aptitude Test) ที่มีคำตอบเดียว ดังนั้นการทำแบบทดสอบเชิงจิตวิทยา จึงไม่มีคำตอบที่ดีหรือเลว หรือแย่ หรือทำให้ดูดีได้ เพราะในความเป็นจริง การทำแบบทดสอบนี้จะทำให้ผู้แปลผลเข้าใจถึงบุคลิกภาพประเภทต่างๆ ของคนทำแบบทดสอบได้มากขึ้น การที่คุณไปพยายามหาคำตอบที่ดีที่สุด ที่สามารถสร้างภาพได้ก็จะไม่ใช่ตัวตนของคุณ และผลทดสอบอาจออกมาว่าคำตอบที่ให้มาไม่น่าเชื่อถือเพราะคนตอบเดี๋ยวเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเป็นอย่างนั้น กลับไปกลับมาสับสนตัวเอง ถ้ากำลังแข่งขันเข้าทำงานโอกาสถูกตัดทิ้งเนื่องจากความคลุมเครือในบุคลิกภาพของตนก็จะเสียโอกาสไปในที่สุด เมื่อเขาถามว่าคุณชอบอย่างใดระหว่าง ก.กับข.ก็บอกไปตามตรง เพราะเราไม่รู้ว่าเขากำลังค้นหาใครอยู่ การเดาทางคำตอบเป็นวิธีที่ผิดมากที่สุด เป็นตัวของตัวเองดีที่สุดยิ่งคุณเปิดใจตอบคำถามมากเท่าใดผลก็จะออกมาเป็นตัวคุณมากเท่านั้น ไม่ต้องคิดอยากเป็นเหมือนคนต้นแบบใดๆ ค่ะ เพราะ nobody's perfect 
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้