ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ เตรียมสอบครู 2554 เอกสารสรุปพร้อมแนวข้อสอบมากมาย
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ เตรียมสอบครู 2554 เอกสารสรุปพร้อมแนวข้อสอบมากมาย

แก้ไขรวมอยู่ในนี้นะคับทั้งหมด
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย (100ชุด ชุด30ข้อ)
สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 http://th.moneyupload.com/22332_20080414195847_แผนพัฒนาฯฉบับที่10.rar.html
ขนาด 0.5MB
เตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ก. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ V.1
http://th.moneyupload.com/22379_20080414211134_กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ.rar.html
ขนาดประมาณ 5MB
เตรียมสอบครู54 ภาค ข ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู เรื่อง การจัดการความรู้
http://th.moneyupload.com/22562_20080415124625_การจัดการความรู้1.pdf.html
ขนาดไฟล์ประมาณ 1 MB
เตรียมสอบครูผู้ช่วย54 ภาค ก. สังคมเศรษฐกิจการเมือง,นโยบายรัฐบาล,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,แผนฯ10
http://th.moneyupload.com/22402_20080414214146_ความรอบรู้ 75 คะแนน.rar.html
ขนาด ประมาณ 1MB
เตรียมสอบครู54 ภาค ก ความรู้ความสามารถเกี่ยววิชาการศึกษา
http://th.moneyupload.com/22564_20080415124902_ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา.rar.html
ขนาดไฟล์ 650kB
เตรียมสอบบรรจุครู ปี 2554 สรุปหลักสูตรขั้นพื้นฐาน 2551 พร้อมแนวข้อสอบ ตรง ตรง
http://th.moneyupload.com/22339_20080414200520_หลักสูตร.rar.html
ขนาด 49kB
แนวข้อสอบจาก www.sobkroo.com คัดสรรเฉพาะข้อที่เห็นว่าตรงจริงๆ
http://th.moneyupload.com/22624_20080415145645_แนวข้อสอบของสอบครูดอทคอมชุดที่1-10.rar.html
http://th.moneyupload.com/22616_20080415144937_แนวข้อสอบของสอบครูดอทคอมชุดที่11-20.rar.html
http://th.moneyupload.com/22617_20080415145130_แนวข้อสอบของสอบครูดอทคอมชุดที่28-42.rar.html
http://th.moneyupload.com/22619_20080415145218_แนวข้อสอบของสอบครูดอทคอมชุดที่47-61.rar.html
http://th.moneyupload.com/22620_20080415145253_แนวข้อสอบของสอบครูดอทคอมชุดที่66-88.rar.html
http://th.moneyupload.com/22621_20080415145325_แนวข้อสอบของสอบครูดอทคอมชุดที่89-100.rar.html
http://th.moneyupload.com/22623_20080415145438_เฉลยข้อสอบของสอบครูดอทคอม.pdf.html
มอบเครดิตแด่เว็บสอบครูดอทคอมครับ
แนวข้อสอบกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
http://th.moneyupload.com/22600_20080415142743_แนวข้อสอบการปฏิบัติราชการ1.rar.html
http://th.moneyupload.com/22601_20080415142923_แนวข้อสอบการปฏิบัติราชการ2.rar.html
http://th.moneyupload.com/22602_20080415142959_แนวข้อสอบการปฏิบัติราชการ3.rar.html
http://th.moneyupload.com/22603_20080415143047_แนวข้อสอบการปฏิบัติราชการ4.rar.html
http://th.moneyupload.com/22604_20080415143131_แนวข้อสอบการปฏิบัติราชการ5.rar.html
http://th.moneyupload.com/22605_20080415143217_แนวข้อสอบการปฏิบัติราชการ6.rar.html
http://th.moneyupload.com/22606_20080415143254_แนวข้อสอบการปฏิบัติราชการ7.rar.html
http://th.moneyupload.com/22607_20080415143329_แนวข้อสอบการปฏิบัติราชการ8.rar.html
http://th.moneyupload.com/22609_20080415143424_แนวข้อสอบการปฏิบัติราชการ9.rar.html
http://th.moneyupload.com/22610_20080415143506_แนวข้อสอบการปฏิบัติราชการ10.rar.html
http://th.moneyupload.com/22611_20080415143537_แนวข้อสอบการปฏิบัติราชการ11.rar.html
http://th.moneyupload.com/22612_20080415143638_แนวข้อสอบการปฏิบัติราชการ12.rar.html
ที่ต้องทำหลายไฟล์ ก็เพื่อเผื่อสำหรับคนที่เน็ตช้านะครับ จะได้โหลดได้เร็วๆ
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
ืnana ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ให้เลือกตัวเลือกที่ถูกที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว
1.   ข้อใดบ้างต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
1.    ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียน
2.    ผอ.สพท.
3.    เลขาธิการ กพฐ.
4.    ข้อ ก และ ข
2.   บุคคลต่อไปนี้ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
1.    อาจารย์มหาวิทยาลัย
2.    วิทยากรพิเศษสอนเป็นครั้งคราว
3.    ผู้จัดการศึกษาตามอัธยาศัย
4.    ถูกทุกข้อ
3.   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
1.    24 ธันวาคม 2547
2.    23 ธันวาคม 2547
3.    25 ธันวาคม 2547
4.    30 ธันวาคม 2547
4.   คณะกรรมการ "ก.ค.ศ." ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มีคณะกรรมการกี่คน
1.    15 คน
2.    17 คน
3.    19 คน
4.    21 คน
5.   ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งหมดกี่เขต
1.    295 เขต
2.    175 เขต
3.    76 เขต
4.    325 เขต
6.   ผู้ที่ขอรับใบประกอบวิชาชีพ จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อใดบ้าง ตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่โดนเคยลงโทษทางวินัย
3. ผ่านการสอนไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า
1.    1,4,3
2.    2,3,4
3.    2,1,4
4.    ถูกทุกข้อ
7.   สมาชิกคุรุสภามีกี่ประเภท
1.    1 ประเภท
2.    2 ประเภท
3.    3 ประเภท
4.    4 ประเภท
8.   หน้าที่หลักคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคือข้อใด ตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.    จัดสวัสดิการให้ครู
2.    พัฒนาวิชาชีพครูให้มีความเป็นเลิศ
3.    กำกับ ดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพครู
4.    ข้อ ข และ ค
9.   บุคคลที่ทำให้นักเรียนเยาวชนที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ไม่ได้เข้าเรียนมีโทษตามข้อใด
1.    ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
2.    ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
3.    ปรับไม่เกินสองพันบาท
4.    ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
10.   คณะกรรมการคุรุสภา มีทั้งหมดกี่คน
1.    38 คน
2.    39 คน
3.    40 คน
4.    41 คน
11.   ข้อใดไม่มีฐานะเป็นกรม ในกระทรวงศึกษาธิการ
1.    สนง.สพฐ.
2.    สนง.รัฐมนตรี
3.    สนง.สภาการศึกษา
4.    สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
12.   คณะกรรมการชุดใด ในกระทรวงศึกษาธิการที่มีหน้าที่เห็นชอบกฎหมายในกระทรวง
1.    คณะกรรมการกระทรวง
2.    สภาการศึกษา
3.    คณะกรรมการ สพฐ.
4.    คณะกรรมการอุดมศึกษา
13.   ถ้านายกรัฐมนตรียุบสภาผู้แทนราษฎร จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ภายในกี่วัน
1.    30 วัน
2.    45 วัน
3.    60 วัน
4.    90 วัน
14.   การแบ่งส่วนราชการภายใน สพท.ในกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล จาก 6 งาน เป็น 8 งาน ต้องขอความเห็นชอบใคร
1.    กพฐ.
2.    สภาการศึกษา
3.    คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
4.    อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
15.   ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือใคร
1.    เลขาธิการ กพฐ.
2.    ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.    รมต.ศธ.
4.    ไม่มีข้อถูก
16.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สามารถประกาศจำนวนเขตพื้นที่การศึกษาจาก 175 เขต เป็น 200 เขต ได้หรือไม่
1.    ได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาการศึกษาก่อน
2.    ไม่ได้ ต้องผ่าน ครม.อนุมัติก่อน
3.    ได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.    ไม่ได้ เพราะไม่มีอำนาจ
17.   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทั้งหมดกี่คน
1.    59 คน
2.    22 คน
3.    26 คน
4.    15 คน
18.   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือใคร
1.    ผู้ทรงคุณวุฒิ
2.    คณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือก
3.    ประธาน อบต.
4.    ผู้บริหารสถนศึกษา
19.   การศึกษานอกโรงเรียนอยู่ในสังกัดใด
1.    สพฐ.
2.    ปลัด ศธ.
3.    สพท.
4.    สนง.อาชีวศึกษา
20.   คำว่า "การศึกษาขั้นพื้นฐาน" หมายความว่าอย่างไร ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม
1.    ป.1 - ม. 6
2.    การศึกษาระดับก่อนระดับอุดมศึกษา
3.    อนุบาล 1 - ม.3
4.    ถูกทุกข้อ
21.   "อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา" หมายถึง
1.    อนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
2.    อนุกรรมการครูและบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา
3.    อนุกรรมการครูเขตพื้นที่การศึกษา
4.    อนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
22.   กรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน ก.ค.ศ. ข้อใดขาดคุณสมบัติ
1.    เป็นรอง ผอ.สพท.อายุราชการ 18 ปี
2.    เป็นศึกษานิเทศก์ อายุราชการ 12 ปี
3.    เป็นหัวหน้ากลุ่มบุคคล อายุราชการ 20 ปี
4.    คุณสมบัติครบทุกคน
23.   "อ.ก.ค.ศ."เขตพื้นที่การศึกษา มีกี่คน
1.    7 คน
2.    9 คน
3.    15 คน
4.    21 คน
24.   เด็กตามการศึกษาภาคบังคับ หมายถึง เด็กที่มีอายุเท่าไร
1.    ย่างเข้าปีที่เจ็ดถึงย่างเข้าปีที่สิบหก
2.    ย่างเข้าปีที่แปดถึงปีที่สิบหก
3.    ย่างเข้าปีที่แปดถึงปีที่สิบห้า
4.    ย่างเข้าปีที่เจ็ดถึงปีที่สิบห้า
25.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ออกตามรัฐธรรมนูญมาตราใด
1.    มาตรา 43
2.    มาตรา 61
3.    มาตรา 81
4.    มาตรา 90
26.   "บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย" อยู่ในหมวดใด มาตราใดของรัฐธรรมนูญ
1.    หมวด ๓ มาตรา ๔๓
2.    หมวด ๔ มาตรา ๔๓
3.    หมวด ๔ มาตรา ๔๕
4.    หมวด ๓ มาตรา ๕๔
27.   ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
1.    ผอ.สพท.สั่งบรรจุครูผู้ช่วย
2.    อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการสอบ
3.    บรรจุข้าราชการครูเริ่มต้น ตำแหน่งครู
4.    ผอ.สถานศึกษาไม่มีอำนาจสั่งบรรจุครู
28.   ผู้พิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา คือข้อใด
1.    คณะกรรมการสถานศึกษา
2.    ผู้บริหารสถานศึกษา
3.    อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
4.    ผอ.สพท.
29.   ผู้ให้ความเห็นชอบ ในการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ
1.    คณะกรรมการสถานศึกษา
2.    คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
3.    อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
4.    ผอ.สพท.
30.   มาตรา ๒๙ การดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้เป็นไปตามหลักการข้อใด
1.    การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.    ยึดระบบคุณธรรม
3.    ความเสมอภาคระหว่างบุคคล คุ้มครองสิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
4.    ถูกทุกข้อ
31.   ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
1.    กำกับดูแลการบริหารงานบุคคล
2.    เสนอความต้องการอัตรากำลังข้าราชการครู
3.    เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
4.    เสนอความดีความชอบต่อ ผอ.สถานศึกษา
yodtong ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบเตรียมสอบครู 2554 เปิดไม่ได้เลย หรือยังไม่มีข้อมูล
jayjay224 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดไม่ได้อะค่ะ....................
แย่จัง  !!!!!!!..........(^0^)..............
nuch ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดไม่ได้เลยจ้า
micmouse ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ทำไง
sukunai ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ว้า...เปิดไม่ได้เลยค่ะ
kongkan ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดไม่ได้เลยค่ะ  ทำไงดี
tanyaluk_kkp ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ช่วยตอบทีสิคะว่าทำไมเข้าไม่ได้อ่ะ
jutaphas ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณค่ะ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้