ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ตัวอย่างแนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานธุรการ  อบต. (ลูกจ้างตามภาระกิจ)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ตัวอย่างแนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานธุรการ  อบต. (ลูกจ้างตามภาระกิจ)

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ใช้บังคับแก่ส่วนราชการดังต่อไปนี้

      ก. ใช้บังคับแก่ส่วนราชการทั้งหมดภายในประเทศ ยกเว้นหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศต้องปรับปรุง

          ให้สอดคล้องกับประเทศนั้นๆ

      ข. ใช้บังคับแก่ส่วนราชการทุกส่วนทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด ยกเว้นท้องถิ่นซึ่งมีอิสระที่จะ

      กำหนดรูปแบบของตนเอง

      ค. ใช้บังคับแก่ส่วนราชการทุกส่วนทั้งส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นภายในประเทศ

      ง. ใช้บังคับแก่ส่วนราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม สำนักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งในส่วนกลาง

     ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น หรือในต่างประเทศ

     จ. ใช้บังคับแก่ ส่วนราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ยกเว้นรัฐวิสาหกิจ

2. ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับปัจจุบันไม่ใช้บังคับแก่

      ก.ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

      ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

      ค .รัฐวิสาหกิจ

      ง. ถูกเฉพาะข้อ ก.  กับ  ข.

   จ. ถูกทั้ง  ก.  ข.  และ  ค.

3. งานสารบรรณ ตามระเบียบฯ หมายความว่า

      ก. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร 6 อย่าง คือ การจัดทำ การรับ  การส่ง  การเก็บรักษา การยืม และการทำลาย

      ข. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารทั้งหมด ตั้งแต่การคิด การร่าง การพิมพ์ การส่ง การรับ การเก็บรักษา

          และการทำลาย

      ค. งานบริหารงานเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด รวมทั้งการจัดทำ ดูแล รักษาวัสดุอุปกรณ์ เช่น กระดาษ เครื่องพิมพ์ด้วย

      ง. เหมือนข้อ ค. แต่ไม่รวมวัสดุอุปกรณ์

      จ. เหมือนข้อ ข. และรวมงานจัดหาดูแลวัสดุอุปกรณ์ด้วย

4. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ผู้ดำรงตำแหน่งใดที่รักษาการตามระเบียบนี้

      ก. นายกรัฐมนตรี

      ข. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

      ค. เลขาการนายกรัฐมนตรี

      ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

      จ. รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 กำหนดให้ใครมีหน้าที่ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับงาน

     สารบรรณ

      ก. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

      ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

      ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดเฉพาะจังหวัดนั้น

      ง. นายอำเภอเฉพาะอำเภอนั้น

      จ. หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป

6. ผู้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณฯ ได้แก่ 

      ก. นายกรัฐมนตรี

      ข. นายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

      ค. เลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี

      ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

      จ. รัฐมนตรีและปลัดกระทรวงผู้ถือปฏิบัติ

7. หนังสือราชการ หมายถึง

      ก. หนังสือของหน่วยราชการ

      ข. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ

      ค. หนังสือที่ใช้กระดาษตราครุฑ

      ง. ถูกทุกข้อ

8. หนังสือราชการมีกี่ชนิด
ก.  4  ชนิด                               ข.  5  ชนิด               

ค.  6  ชนิด                               ง.  7  ชนิด               

จ.  8  ชนิด

9. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของหนังสือ ตามระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526

   ก. หนังสือประทับตรา

      ข. หนังสือประชาสัมพันธ์

      ค .หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

      ง. หนังสือลับ

      จ. หนังสือสั่งการ

10. หนังสือสั่งการตามระเบียบงานสารบรรณมี กี่ชนิด 

ก.  2  ชนิด                               ข.  3  ชนิด               

ค. 4  ชนิด                                ง.  5  ชนิด               

จ.  6  ชนิด

11. ข้อใดไม่ใช่หนังสือสั่งการหรือหนังสือประชาสัมพันธ์

ก. ระเบียบ                               ข. ข้อบังคับ             

ค. ข่าว                                      ง.แถลงการณ์           

จ. ไม่มีข้อใดถูก

12. ข้อใดถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ

      ก. ระเบียบเป็นหนังสือสั่งการ

      ข. ข้องบังคับเป็นหนังสือราชการ

      ค. ถูกทั้งข้อ  ก.  และ ข้อ ข.

   ง. แถลงการณ์ไม่ต้องใช้กระดาษครุฑ

      จ. ข่าวราชการควรใช้กระดาษครุฑ

13. คำว่า หนังสือ ในระเบียบงานสารบรรณ หมายถึง

      ก. ฟิล์มที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ

      ข. หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และลงรับไว้แล้ว

      ค. โฉนด

      ง. ข้อ  ข.  และข้อ  ค. จ. ถูกทุกข้อ

14. หนังสือประทับตรา  ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ

      ก. ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป

      ข. ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองลงชื่อเต็มกำกับตรา

      ค. ใช้ประทับแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป

      ง. ถูกทั้งข้อ  ก.  และข้อ  ข.

   จ. ไม่มีข้อใดถูก

15. หนังสือประทับตรา  ต้องประทับตราส่วนราชการด้วยอะไร

      ก. หมึกแดง

      ข.หมึกสีแดงหรือสีม่วงก็ได้

      ค. ระเบียบมิได้ระบุไว้

      ง. หมึกสีม่วง

      จ. สีอะไรก็ได้แต่ดูให้เหมาะสม

16. แจ้งความเป็นหนังสือราชการประเภทใด

      ก. หนังสือภายนอก                                 ข. หนังสือภายใน

      ค. หนังสือสั่งการ                                    ง. หนังสือประชาสัมพันธ์

      จ. ไม่ถือเป็นหนังสือราชการ

17. ระเบียบ  คืออะไร

      ก. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้โดยอาศัยอำนาจของกฏหมาย

      ข. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้โดยอาศัยอำนาจของกฏหมายหรือไม่ก็ได้

      ค. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจกำหนดให้ข้าราชการปฏิบัติภายในส่วนราชการนั้นๆ

      ง. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในส่วนราชการวางไว้ให้ส่วนราชการปฏิบัติ

      จ. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในส่วนราชการวางไว้ให้ข้าราชการปฏิบัติ แต่ต้องอาศัยอำนาจตามกฏหมาย

18. ประกาศ  แถลงการณ์ และข่าว จัดอยู่ในหนังสือประเภทใด

      ก. หนังสือประทับตรา                             ข. หนังสือภายนอก

      ค. หนังสือภายใน                                   ง .หนังสือสั่งการ                    

     จ. ไม่มีข้อใดถูก

19. ข้อใดเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์ ตามระเบียบงานสารบรรณ 

ก. ประกาศ                               ข. ระเบียบ              

ค. คำสั่ง                                   ง. ข้องบังคับ           

จ. ไม่มีข้อใดถูก

20. แถบบันทึกเสียง การประชุมของส่วนราชการ ถือเป็นหนังสือราชการหรือไม่ ชนิดใด

      ก. ถือเป็นหนังสือภายใน

      ข. ถือเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์

      ค. ถือเป็นวัสดุประชาสัมพันธ์

      ง. ไม่ถือเป็นหนังสือราชการ

      จ. ถือเป็นหนังสือราชการ21. ภาพถ่าย การปฏิบัติงานตามโครงการของส่วนราชการถือเป็นหนังสือราชการหรือไม่ชนิดใด

      ก. ถือเป็นหนังสือภายใน

      ข. ถือเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์

      ค. ถือเป็นหนังสือที่ จนท. ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

      ง. เป็นวัสดุประชาสัมพันธ์

      จ. ไม่เป็นหนังสือราชการ

22. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการมีหลายชนิด ข้อใดไม่ใช่ชนิดของหนังสือประเภทนี้

      ก. รายงานการประชุม             ข. หนังสือรับรอง

      ค. บันทึก                                 ง. ข้อบังคับ                             

      จ. หนังสืออื่น

23. ? ข้อบัญญัติตำบล? จัดเป็นหนังสือราชการประเภทใด

      ก. หนังสือประทับตรา             ข. หนังสือสั่งการ

      ค. หนังสือบังคับการ               ง. หนังสือประชาสัมพันธ์

24. การออกหนังสือรับรอง ต้องติดรูปถ่ายหรือไม่ตามระเบียบฯ

      ก. ต้องติดทุกครั้งตามระเบียบ

      ข. ไม่จำเป็น

      ค. ในกรณีเป็นเรื่องสำคัญที่ออกให้แก่บุคคลให้ติดรูปถ่ายด้วย

      ง. ให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

      จ. แล้วแต่ความต้องการของผู้ขอ

25. หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ มีกี่ประเภท

ก.  2  ประเภท                         ข.  3  ประเภท         

ค.  4  ประเภท                         ง.   5  ประเภท        

จ.  6  ประเภท

26. การระบุชั้นความเร็วให้ใช้ตัวอักษรสี

ก. เขียว                    ข. ดำ                       

ค. น้ำเงิน                 ง. แดง

27. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติทันทีที่ได้รับ

ก. ด่วนที่สุด             ข .ด่วนมาก             

ค. ด่วน                     ง. ด่วนภายใน

28. ชั้นความลับของหนังสือให้ระบุไว้ที่

      ก. ส่วนบนของหนังสือ

      ข. ส่วนล่างของหนังสือ

      ค. ส่วนบนและส่วนล่างของหนังสือ

      ง. ไม่มีข้อใดถูก

29. ข้อใดไม่ใช้กระดาษตราครุฑ

      ก. หนังสือภายใน                   ข. หนังสือภายนอก

      ค. หนังสือประทับตรา             ง. แถลงการณ์

30. ข้อใดถูกต้อง
       ก. ทะเบียนตามระเบียบงานสารบรรณมีทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือส่ง ทะบียนหนังสือเก็บ
       ข. ประกาศคือหนังสือสั่งการ
       ค. การเก็บหนังสือเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว ให้ประทับตรากำหนด เก็บหนังสือไว้ที่มุมด้านซ้ายของแผ่นกระดาษแผ่นแรก
       ง. หนังสือด่วนมาก หมายถึง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ
       จ. หนังสือด่วนที่สุด หมายถึง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว


สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
31. ตามระเบียบงานสารบรรณฯ หนังสือที่จัดทำขึ้นปกติให้มีสำเนาคู่ฉบับกี่ฉบับ
        ก. ฉบับเดียวก็พอ
        ข. ต้นเรื่อง  สารบรรณกอง และสาบรรณกรม รวม 3 ฉบับ
        ค. ต้นเรื่อง  และสารบรรณกลาง  รวม  2 ฉบับ
        ง. ปกติ 2 ฉบับ แต่ควรมีสำรองไว้อีก 1 ฉบับ  รวม 3 ฉบับ
        จ. แล้วแต่ประเภทหนังสือ
32. ในสำเนาคู่ฉบับ ให้ลงลายมือชื่อของผู้ใดบ้าง
        ก. ผู้ร่าง  และผู้พิมพ์
         ข. ผู้ร่าง  ผู้พิมพ์  และผู้ตรวจ
        ค. ผู้พิมพ์  และผู้ตรวจ.
        ง. ผู้พิมพ์  ผู้ตรวจ  และหัวหน้าส่วนราชการ
33. สำเนาหนังสือใช้เรียก หนังสือที่มาจาก
        ก. การถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ
        ข. การคัดลอกจากต้นฉบับ
        ค. การอัดสำเนาจากต้นฉบับ
        ง. ถูกทุกข้อ
34. ตามระเบียบงานสารบรรณผู้ที่จะลงนามรับรองสำเนาหนังสือราชการต้องเป็นข้าราชการพลเรือนตำแหน่งระดับใดขึ้นไป
ก. 1                ข. 2                ค. 3                ง. 4                จ. 5) 

35.ตามระเบียบงานสารบรรณผู้ที่จะลงนามคำรับรองสำเนาหนังสือให้ใช้คำว่า
        ก. รับรองสำเนา                ข. รับรองถูกต้อง
        ค. สำเนาถูกต้อง                จ. สำเนาถูกต้องตามต้นฉบับ

36. ตรารับหนังสือ ตามระเบียบงานสารบรรณมีการกรอกรายละเอียด ดังนี้
        ก. เลขรับ  วันที่  และเวลา
        ข. ให้ระบุชื่อส่วนราชการ  เลขรับ  วันที่  และเวลา
        ค. เหมือนข้อ  ข. แต่ให้ระบุชนิดความเร่งด่วนด้วย
        ง. ระเบียบฯ มิได้ระบุไว้
        จ. ให้ส่วนราชการพิจารณาตามความเหมาะสม

37. หนังสือที่ต้องลงทะเบียนรับ คือหนังสือประเภทใด
       ก. หนังสือที่ประธาน อบต. เขียนถึง เจ้าหน้าที่ของ อบต.
       ข. หนังสือที่รับเข้ามาจากภายนอก
        ค. หนังสือที่รับเข้ามาจากเพื่อนร่วมงาน
        ง. ไม่มีข้อใดถูก 

38. เลขทะเบียนรับหนังสือให้เรียงหันตามลำดับและให้เริ่มต้นใหม่เมื่อ

      ก. วันเริ่มต้นปีงบประมาณ
            ข. วันเริ่มต้นปีปฏิทิน
      ค. วันเริ่มต้นเดือนเมษายน
      ง. ไม่มีข้อใดถูก
39. การเก็บหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ แบ่งเป็นกี่ประเภท  
ก.  2  ประเภท                ข.  3  ประเภท        
ค.  4  ประเภท                ง.   5  ประเภท

40. การเก็บหนังสือ ตามระเบียบงานสารบรรณฯ แบ่งออกเป็น
        ก. การเก็บระหว่างปฏิบัติ, การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว และการเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
        ข. การเก็บระหว่างปฏิบัติ และการเก็บหลังการปฏิบัติ
        ค. การเก็บก่อนปฏิบัติ ระหว่างปฏิบัติ และหลังการปฏิบัติ
        ง. การเก็บหนังสือเกี่ยวกับการเงินและไม่เกี่ยวกับการเงิน
        จ. การเก็บระหว่างปฏิบัติ หลังปฏิบัติ และเก็บเพื่อทำลาย

41. อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้นานเท่าใด
        ก. ไม่น้อยกว่า  2  ปี                        ข. ไม่น้อยกว่า  4  ปี
        ค. ไม่น้อยกว่า  6  ปี                        ง. ไม่น้อยกว่า  8  ปี
        จ. ไม่น้อยกว่า  10  ปี

42. หนังสือที่มีอายุครบกี่ปี ซึ่งส่วนราชการจะต้องจัดส่งพร้อมบัญชีส่งมอบให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
    ทุกปีปฏิทิน เว้นแต่หนังสือที่ระเบียบกำหนดไว้
      ก.  5  ปี                        ข.  10  ปี               
      ค.  15  ปี                        ง.  20  ปี                
            จ.  25  ปี

43. หนังสือที่เป็นธรรมดาสามัญ ซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการแล้วให้เก็บไว้เป็น
       เวลาไม่น้อยกว่า  
        ก.  1  ปี                        ข.  2  ปี                
                ค.  3  ปี                        ง . 5  ปี                
                จ.  6  ปี

44. หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  สถิติ ฯลฯ ปกติแล้วจะต้องเก็บรักษาไว้นานเท่าใด
ก.  5  ปี                        ข.  10  ปี                
ค.  20  ปี                        ง.  25  ปี               
จ. ไม่มีข้อใดถูก

45. หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป ให้ประทับตราคำว่า
        ก. ห้ามเคลื่อนย้าย                ข. เก็บไว้ใช้เพื่อตรวจสอบ
        ค. เก็บไว้ตลอดไป                ง. ห้ามทำลาย

46. หนังสือที่เก็บโดยมีกำหนดเวลาให้ประทับตราคำว่า ? เก็บถึง  พ.ศ. ....... ? ด้วยหมึก
ก. สีเขียว                        ข. สีดำ                
ค. สีน้ำเงิน                       ง. สีแดง

47. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับระยะของการเก็บหนังสือ 
         ก. เก็บไว้เพื่อทำลาย
          ข. เก็บไว้ระหว่างปฏิบัติ
          ค. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
          ง. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
          จ. การเก็บไว้ระหว่างปฏิบัติและการเก็บ เมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

48. การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมต้องเป็น
        ก. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
        ข. หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป
         ค. หัวหน้าส่วนราชการระดับฝ่ายขึ้นไป
        ง. หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป
        จ. หัวหน้าส่วนราชการระดับใดก็ได้ ขึ้นกับประเภทของหนังสือ

49. การทำลายหนังสือ ผู้รับผิดชอบต้องสำรวจเสนอเมื่อใด
        ก. ภายในวันที่ 31 ธ.ค.  ของทุกปี
         ข. ภายในวันที่ 30 ก.ย.  ของทุกปี
         ค. ภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน
        ง. ภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน
         จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

50. หนังสือที่เกี่ยวกับการเงินที่ไม่ใช่เอกสารสิทธิ หากเก็บไว้เพียง 5 ปี แล้วเห็นว่าไม่จำเป็นประสงค์จะทำลาย ควรดำเนินการ
        ก. ทำลายได้เลย
        ข. ขอทำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง
         ค. ขอทำความตกลงกับสำนักงานคณะกรรมการจรวจเงินแผ่นดิน
        ง. ขออนุมัติกระทรวงเจ้าสังกัด
        จ. ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง

51. ใครเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ
        ก. หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง
        ข. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
        ค. หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าฝ่าย
       ง.หัวหน้าส่วนราชการระดับกองที่รับผิดชอบการเงิน
       จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

52. คณะกรรมการทำลายหนังสือ โดยปกติต้องแต่งตั้งจากข้าราชการระดับใด
        ก. ข้าราชการระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
        ข. ข้าราชการระดับ 4 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
        ค. ข้าราชการระดับ 5 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
        ง. ข้าราชการระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
        จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

53. ตราครุฑ สำหรับแบบพิมพ์มีกี่ขนาด
        ก. มีขนาดเดียว                ข. มี 2 ขนาด        
                ค. มี 3 ขนาด                  ง. มี 4 ขนาด       
                จ. ระเบียบมิได้ระบุ

54. ตราครุฑ ขนาดที่ใช้ในกระดาษบันทึกข้อความมีขนาด
        ก.  1  ซ.ม.                ข. 1.5  ซ.ม    
                ค.  2  ซ.ม.                ง. 3  ซ.ม

55. มาตรฐานกระดาษ ปกติให้ใช้กระดาษขาว น้ำหนัก
        ก. 50  กรัมต่อตารางเมตร
        ข. 60  กรัมต่อตารางเมตร
        ค. 70  กรัมต่อตารางเมตร
        ง. 80  กรัมต่อตารางเมตร

56. มาตรฐานกระดาษ ปกติใช้กระดาปอนด์ขาวกี่ขนาด
        ก. 3 ขนาด  คือ  เอ4  เอ5  เอ8
        ข. 2 ขนาด  คือ  เอ4  และ เอ8
        ค. 4 ขนาด  คือ   เอ4  เอ5  เอ7  เอ8
        ง. ให้หน่วยงานใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสม
        จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

57. กระดาษครุฑ ระเบียบระบุให้ใช้กระดาษขนาดใด
         ก. ให้ใช้ได้ 2 ขนาด  คือ  เอ4  หรือ เอ8
        ข. ให้ใช้ได้ 2 ขนาด  คือ  เอ4  หรือ เอ5
        ค. ให้ใช้ขนาดเดียว คือ เอ5
        ง. ให้ใช้กระดาษขนาด เอ4 
        จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

58. กระดาษบันทึกข้อความ ระเบียบระบุให้ใช้กระดาษขนาดใด
        ก. ให้ใช้ได้ 2 ขนาด  คือ  เอ4  หรือ เอ8
        ข. ให้ใช้ได้ 2 ขนาด  คือ  เอ4  หรือ เอ5
        ค. ให้ใช้ขนาดเดียว คือ เอ4
        ง. ให้ใช้ได้ขนาดเดียว คือ  เอ5
        จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้
59. มาตรฐาน ซอง ปกติใช้กระดาษสีขาวหรือสีน้ำตาล กี่ขนาด
        ก.  4  ขนาด  คือ  ซี5  ซี6  และซี7
        ข. 4  ขนาด  คือ  ซี4  ซี5  ซี6  และ ดี แอล
        ค. 4  ขนาด  คือ  ซี4  ซี5  ซี  แอล  และ  ดี  แอล
        จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

60. ซองหนังสือที่ใช้บรรจุหนังสือกรกะดาษตราครุฑพับ 4 เป็นซองขนาดใด
ก.  C4                ข. C5                ค. C6    ง. DL

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
61. คำขึ้นต้น  หนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร
        ก. นมัสการ        
        ข. กราบทูล
        ค. ขอกราบทูลนมัสการ
        ง. ขอประทานกราบทูล
        จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

62. คำขึ้นต้น  หนังสือราชการถึงพระราชาคณะ ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร
        ก. นมัสการมายัง
        ข. กราบนมัสการ
        ค. ขอประทานนมัสการ
        ง. นมัสการ
        จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

63. คำลงท้าย  หนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร
        ก. ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
        ข. ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
         ค. ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
        ง. ขอกราบทูลนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
        จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

64. คำลงท้าย  หนังสือราชการถึงพระราชาคณะ ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร
        ก. นมัสการด้วยความเคารพ
        ข. นมัสการ
        ค. ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง
        ง. ขอนมัสการด้วยความนับถืออย่างสูง
        จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

65. คำขึ้นต้น  หนังสือราชการถึงประธานองคมนตรี  ตามระเบียบระบุให้ใช้อย่างไร
        ก. กราบทูล                ข .ขอประทานกราบทูล       
        ค. กราบเรียน                ง. เรียน                
                จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

66. คำขึ้นต้น  หนังสือราชการถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามระเบียบระบุให้ใช้อย่างไร
        ก. กราบทูล                ข .ขอประทานกราบทูล        
                ค. กราบเรียน                ง. เรียน                
        จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

67. คำลงท้าย  หนังสือราชการถึงประธานองคมนตรี  ตามระเบียบระบุให้ใช้อย่างไร
      ก. ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
      ข. ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
      ค. ขอแสดงความนับถือ
      ง. ขอแสดงความเคารพอย่างสูง
      จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

68. คำลงท้าย  หนังสือราชการถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามระเบียบระบุให้ใช้อย่างไร
            ก. ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
            ข. ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
            ค. ขอแสดงความนับถือ
            ง. ขอแสดงความเคารพอย่างสูง
            จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

69. ผู้ดำรงตำแหน่งใดที่ใช้คำลงท้ายของหนังสือราชการแตกต่างกัน
        ก. ประธานองคมนตรีและประธานศาลฎีกา
        ข. นายกรัฐมนตรีและประธานศาลฏีกา
        ค. ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
        ง. นายกรัฐมนตรีและรัฐบุรุษ
        จ. ไม่มีข้อใดถูก

70. คำขึ้นต้นหนังสือราชการถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ใช้ว่าอย่างไร
        ก. กราบเรียน                 ข. กราบเรียน ฯพณฯ        
                ค. เรียน                        ง. ขอประทานกราบเรียน         จ. ไม่มีข้อใดถูก

71. ถ้ามีหนังสือถึงประธานสภาจังหวัดใช้คำลงท้ายว่า
        ก. ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
        ข. ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
        ค. ขอแสดงความนับถือ
        ง. ด้วยความนับถืออย่างสูง
        จ. ด้วยความนับถืออย่างยิ่ง

72. คำขึ้นต้นถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ใช้คำว่า
        ก. ถึง                        ข. เรียน               
        ค. เรียนเสนอ                 ง. กราบเรียน 

73. ในการเขียนจดหมายราชการ ควรหลีกเลี่ยงข้อใด
        ก. เขียนให้ถูกต้องตามแบบหนังสือราชการ
        ข. เขียนให้ชัดเจนเข้าใจง่าย
        ค. เขียนด้วยการใช้สำนวนโวหาร  
        ง. เขียนให้มีข้อความสุภาพ

74. ข้อใดถูกต้องในการเขียนวันที่ตามระเบียบสารบรรณ
        ก.  14 กรกฎาคม 2539
        ข. วันที่ 14 กรกฎาคม 2539
        ค. 14 ก.ค. 2539
        ง.  14 กรกาคม พ.ศ. 2539

75. การจ่าหน้าซองหนังสือส่งให้ระบุชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือไว้ที่   
        ก. มุมบนด้านซ้าย ใต้ครุฑ
        ข. มุมบนด้านซ้าย ข้างครุฑ
        ค. มุมล่างด้านว้าย
        ง. มุมล่างด้านขวา

76. การพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ ข้อใดถูกที่สุด
        ก. นายองค์การ  รักท้องถิ่น
        ข. น.ส. สุดสวย  รักบ้าน
        ค. (องค์การ  รักท้องถิ่น)
        ง. (นางสาวสุดสวย  รักบ้าน)

77. ในการจัดทำรายงานการประชุมไม่ต้องใส่ข้อใด
        ก. สถานที่ประชุม
        ข. วัน เดือน  ปีที่ประชุม
        ค. เวลาที่เริ่มประชุม
         ง. ประธานในที่ประชุม

78. การกำหนดชื่อ ? เรื่อง ? ในหนังสือราชการ
        ก. ถ้าเป็นหนังสือต่อเนื่องให้ลงชื่อเรื่องเดิม
        ข. ให้ลงเรื่องเต็มของหนังสือ
        ค. ให้ลงเรื่องย่อเป็นใจความสั้นที่สุด
        ง. ถูกทั้งข้อ  ก.  และ  ค.

79. ในหนังสือภายนอก ด้านล่างซ้าย คือ 
        ก. ชื่อที่หน่วยงานที่ออกหนังสือ
        ข. ชื่อเจ้าของหนังสือ
        ค. ชื่อตำแหน่งเจ้าของลายมือชื่อ
        ง. ถูกทั้งข้อ  ก.  และ  ค.

80. หนังสือเวียน หมายถึง
        ก. หนังสือที่มีข้อความซ้ำๆ กัน ส่งถึงผู้รับคนเดียวกัน
        ข. หนังสือที่มีข้อความอย่างเดียวกัน ส่งถึงผู้รับจำนวนมาก
        ค. หนังสือที่มีข้อความเป็นแบบมาตรฐาน ส่งถึงผู้รับจำนวนมาก
         ง. หนังสือที่ทำขึ้นเพื่อส่งข้อความประชาสัมพันธ์
81. หนังสือประทับตรา ไม่ควรใช้ในกรณีใด
        ก. ส่งสำเนาหนังสือ
        ข. เตือนเรื่องค้าง
        ค. ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
        ง. ตอบรับทราบเกี่ยวกับการเงิน

82. หลักการจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มที่ถูกต้อง คือข้อใด
        ก. เก็บรวบรวมเรื่องทุกเรื่องไว้ในแฟ้มเดียวกัน
        ข. เก็บเอกสารวันที่ล่าสุดไว้ข้างหลัง
        ค. เก็บแยกตามประเภท  หมวดหมู่ของเอกสาร
        ง. ปล่อยให้เอกสารมีจำนวนมากก่อนจึงนำมาเก็บเข้าแฟ้ม

83. ในหนังสือเชิญประชุม ควรมีสาระที่สำคัญ คือ
        ก. กำหนด  วัน  เดือน  ปี  ที่ประชุม
         ข. กำหนดสถานที่ประชุม
        ค. แจ้งเรื่องที่จะประชุม
        ง. ถูกทุกข้อ

84. ในการจัดทำรายงานการประชุม ให้บันทึกชื่อและตำแหน่ง เรียงตามข้อใด
        ก. ผู้มาประชุม  -  ผู้ไม่มาประชุม  -  ผู้เข้าร่วมประชุม
        ข. ผู้มาประชุม  -  ผู้ขาดการประชุม  -  ผู้ร่วมการประชุม
        ค. ผู้มาประชุม  -  ผู้เข้าร่วมประชุม  -  ผู้ไม่มาประชุม  
        ง. ผู้มาประชุม  -  ผู้เข้าร่วมประชุม  -  ผู้ขาดการประชุม
        จ. แล้วแต่ความต้องการของผู้ขอ

85. ตามแบบข้อบังคับ กำหนดให้ข้อ 1 เป็น
        ก. วันที่ประกาศใช้ขอบังคับ
        ข. วันที่ขอบังคับมีผลใช้บังคับ
        ค. ชื่อของข้อบังคับ
        ง. ผู้รักษาการตามข้อบังคับ

เฉลย1.ง        2.ค        3.ก        4.ง        5.ข        6.ง        7.ข        8.ค        9.ง        10.ข
11.จ        12.ค        13.จ        14.ค        15.ก        16.ง        17.ข        18.จ        19.ก        20.ค
21.ค        22.ง        23.ข        24.ค        25.ข        26.ง        27.ก        28.ค        29.ก        30.ก 
31.ค        32.ข        33.ง        34.ข        35.ค        36.ก        37.ข        38.ข        39.ข        40.ก
41.จ        42.จ        43.ก        44.จ        45.ง        46.ค        47.ก        48.ข        49.ง        50.จ
51.ข        52.ก        53.ข        54.ข        55.ข        56.ก        57.ง        58.ข        59.      60.ข
62.ง        63.ก        64.ข        65.ค        66.ค        67.ก        68.ก        69.จ        70.ค      
71.ค        72.ข        73.ค        74.ก        75.ก        76.ง        77.ง        78.ง        79.ก        80.ข
81.ง        82.ค        83.ง        84.ก        85.ค

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานธุรการ  อบต. (ลูกจ้างตามภาระกิจ)
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ  

สรุป พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

- แนวข้อสอบภาษาไทย (เฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไข 2550

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน

- แนวข้อสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ _ความสามารถทางด้านตัวเลข


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0477807 (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD คณิตศาสตร์  และ VCD ภาษาไทย  ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
 สาขา มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี วิมล พระกาย 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
nokkaten_maree@hotmail.com 
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้