ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ตัวอย่างแนวข้อสอบ หัวหน้าส่วนการศึกษา อบต.(นักบริหารการศึกษา 6)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ตัวอย่างแนวข้อสอบ หัวหน้าส่วนการศึกษา อบต.(นักบริหารการศึกษา 6)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ อ.บ.ต. ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  (นักบริหารการศึกษา  ระดับ ๖)ทุกพื้นที่ ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร  รวมข้อสอบมากกว่า 1500 ข้อ

ประกอบด้วย

ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙

- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน


ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน) 

- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 

 

รวมข้อสอบมากกว่า 1500 ข้อ

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   699 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 บิ๊กซีขอนแก่ 
decho pragay  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724


- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0477807 (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
 สาขา มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี วิมล พระกาย 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
nokkaten_maree@hotmail.com
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่าย  การฝากเงิน  การเก็บเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547
1.    ใครเป็นผู้รักษาการระเบียบนี้
ก.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตอบ  ค.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย
          ข้อ 4  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา  กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
          ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ให้ขอทำความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ
           ปลัดกระทรวงมหาดไทย  อาจมอบอำนาจตามวรรคสองให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  หรือผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้
2.    บุคคลตามคำถามข้างต้น  สามารถมอบอำนาจให้บุคคลใดได้บ้าง
ก.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค.  ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง.  ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ  ค.  ถูกทั้ง ก. และ ข.
          คำอธิบายจากข้อข้างต้น
3.    ในระเบียบนี้ “ผู้บริหารท้องถิ่น” คือใคร
ก.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด        ข. นายกเทศมนตรี
ค.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล        ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ ง.  ถูกทุกข้อ
          (3)  “ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และผู้บริหารท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
4.    หีบห่อ คืออะไร
ก.  หีบ                        ข. ถุง
ค.  ภาชนะอื่นใด                    ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ
          (13)  “หีบห่อ” หมายความว่า หีบ หรือถุง หรือภาชนะอื่นใด  ซึ่งใช้สำหรับบรรจุเงินเพื่อเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยในลักษณะหีบห่อ  หรือสำหรับบรรจุเงินเพื่อนำส่ง  หรือนำฝากส่วนราชการ  หรือบรรจุเงินที่ขอเบิกคืนจากตู้นิรภัยขอ
5.    ส่วนราชการหรืององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระเบียบนี้ไม่สำคัญคู่จ่ายคืออะไร
ก.  หลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงิน
ข.  หลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากผู้รับที่ธนาคาร
ค. หลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ
           (16)  “ใบสำคัญคู่จ่าย”  หมายความว่า  หลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงินหลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้  หรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับที่ธนาคาร  และให้รวมถึงใบนำส่งเงินต่อหน่วยงานคลังด้วย
6.    บรรดาแบบพิมพ์และเอกสารใดๆ  ที่ใช้ในการรับเงิน   การเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนด
ก.  กระทรวงมหาดไทย                ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค.  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น        ง.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตอบ  ค.  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น    
             ข้อ  6  บรรดาแบบพิมพ์และเอกสารใดๆ  ที่ใช้ในการรับเงิน   การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนแบบบัญชีและทะเบียนต่างๆ ให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด  เว้นแต่จะมีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
7.    รายการใดต่อไปนี้เป็นสาระสำคัญ  ในใบเสร็จรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก.  ที่ทำการหรือสำนักงานที่ออกใบเสร็จรับเงิน
ข.  วัน  เดือน  ปี ที่รับเงิน
ค.  จำนวนเงินที่รับชำระทั้งตัวเลขและตัวอักษร
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ
            ข้อ 13  ใบเสร็จรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้มีสาระสำคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้
            1)  ตราเครื่องหมายและชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            2)  เล่มที่และเลขที่ของใบเสร็จรับเงิน  โดยให้พิมพ์หมายเลขกำกับเล่มและหมายเลขกำกับเลขที่ในใบเสร็จรับเงิน  เรียงกันทุกฉบับ
         3)  ที่ทำการหรือสำนักงานที่ออกใบเสร็จรับเงิน
         4)  วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
         5)  ชื่อและชื่อสกุลของบุคคลหรือชื่อนิติบุคคลผู้ชำระเงิน
         6)  รายการแสดงการรับเงิน  โดยระบุว่ารับชำระเงินค่าอะไร
         7)  จำนวนเงินที่รับชำระทั้งตัวเลขและตัวอักษร
         8)  ข้อความระบุว่าได้มีการรับเงินไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
         9)  ลายมือชื่อพร้อมชื่อในวงเล็บ  และตำแหน่งผู้รับเงินกำกับอย่างน้อยหนึ่งคน
8.    กรณีเทศบาลตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนตำบลที่มีพื้นที่ห่างไกลการคมนาคมไม่สะดวก  ไม่สามารถนำเงินฝากธนาคารได้ประจำทุกวัน  ให้ดำเนินการอย่างไร
ก.  ให้เก็บรักษาเงินสดในตู้นิรภัย  และนำเงินดังกล่าวฝากธนาคารในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์
ข.  ให้เก็บรักษาเงินสดในตู้นิรภัย  และนำเงินดังกล่าวฝากธนาคารในวันทำการสุดท้ายของเดือน
ค.  ให้เก็บรักษาเงินสดในตู้นิรภัย  และนำเงินดังกล่าวฝากธนาคารในวันทำการสุดท้ายของปีงบประมาณ
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ก.  ให้เก็บรักษาเงินสดในตู้นิรภัย  และนำเงินดังกล่าวฝากธนาคารในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์
         ข้อ 20  ตู้นิรภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดหรือตั้งไว้ในห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก หรือกรณีไม่มีห้องมั่นคงหรือกรงเหล็กให้ติดหรือตั้งไว้ในที่มั่นคงและปลอดภัยภายในสำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            หากจำนวนเงินสดที่เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยตามวรรคหนึ่งให้นำฝากธนาคารทั้งจำนวนในวันทำการถัดไป  กรณีเทศบาลตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ห่างไกล  การคมนาคมสะดวก  ไม่สามารถนำฝากธนาคารได้เป็นประจำทุกวันให้เก็บรักษาเงินสดดังกล่าวฝากธนาคารในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์
9.    ตู้นิรภัยอย่างน้อยต้องมีลูกกุญแจกี่ดอก
ก.  2 ดอก                ข.  3 ดอก
ค.  4 ดอก                ง.  5 ดอก
ตอบ  ก.  2 ดอก
        ข้อ  21  ตู้นิรภัยให้มีลูกกุญแจอย่างน้อยสองดอก  แต่ละดอกมีลักษณะต่างกัน  โดยให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจคนละดอก
             ตู้นิรภัยหนึ่งๆ  ให้มีลูกกุญแจอย่างน้อยสองสำหรับให้กรรมการเก็บรักษาเงิบเก็บรักษาหนึ่งสำรับ นอกนั้นให้นำฝากเก็บรักษาในลักษณะหีบห่อไว้ในตู้นิรภัยของส่วนราชการอื่นตามที่เห็นสมควร
10.    ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไว้ ณ สำนักงานอย่างน้อยกี่คน
ก.  2  คน                    ข.  3  คน
ค.  4  คน                    ง.  5  คน
ตอบ  ข.  3  คน
             ข้อ 22  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไว้ ณ สำนักงานอย่างน้อยสามคน  ในจำนวนนี้ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นกรรมการโดยตำแหน่งหนึ่งคน และกรรมการเก็บรักษาเงินอื่นอีกอย่างน้อยสองคน
- See more at: 
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้