ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ อบต. หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึก 6)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ อบต. หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึก 6)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ อ.บ.ต. ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  (นักบริหารการศึกษา  ระดับ ๖)ทุกพื้นที่ ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร  รวมข้อสอบมากกว่า 1500 ข้อ

ประกอบด้วย

ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙

- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน


ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน) 

- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 

 

รวมข้อสอบมากกว่า 1500 ข้อ

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0477807 (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
 สาขา มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี วิมล พระกาย 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
nokkaten_maree@hotmail.com 

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒


สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 
2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1. ระเบียบฉบับนี้ให้ยกเลิกระเบียบฉบับใด
ก.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
2540
ข.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528
ค.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของสุขาภิบาล พ.ศ. 2531
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ
         
ข้อ 3  ให้ยกเลิก
          
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
          
2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528
          
3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของสุขาภิบาล พ.ศ. 2531
          
4.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. 2531
          
5.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538

2. ผู้รักษาตามระเบียบฉบับนี้คืออะไร
ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                           ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น            ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตอบ  ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย
           
ข้อ 4  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา  ยกเว้นการปฏิบัติการตามระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์  และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
           ปลัดกระทรวงมหาดไทย  อาจมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้

3. คณะผู้บริหารท้องถิ่น  หมายความว่า
ก.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด                               ข.  คณะเทศมนตรี
ค.  ประธานกรรมการสุขาภิบาล                                       ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ
           
คณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่น หมายความว่า นายกองค์การบริหารงานส่วนจังหวัด  คณะเทศมนตรี  ประธานกรรมการสุขาภิบาล ปลัดเมืองพัทยา  และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

4. เจ้าหน้าที่งบประมาณ  หมายความว่า
ก.  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข.  ปลัดเทศบาล, ปลัดสุขาภิบาล
ค.  หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ
             
เจ้าหน้าที่งบประมาณ หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ปลัดเทศบาลปลัดสุขาภิบาล  หัวหน้าปลัดเมืองพัทยา  และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ก.  เรียกให้หน่วยงานต่างๆ  เสนองบประมาณรายรับและรายจ่ายตามแบบและหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียดที่กำหนดตามระเบียบ  ข้อบังคับ   คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยด้วยรายละเอียดที่กำหนดตามระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
ข.  วิเคราะห์งบประมาณ  และการจ่ายเงินของหน่วยงานต่างๆ
ค.  สั่งการ  ควบคุม  กำกับ ดูแล  เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร  งบประมาณและรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ
           
ข้อ  8  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ และให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ  ดังต่อไปนี้
            
1.  เรียกให้หน่วยงานต่างๆ  เสนอประมาณรายรับ  และรายจ่ายตามแบบ  และหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียดที่กำหนดไว้ตามระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
            
2.  วิเคราะห์งบประมาณ  และการจ่ายเงินของหน่วยงานต่างๆ
            
3.  สั่งการ  ควบคุม  กำกับ ดูแล  เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร  งบประมาณและรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี

6. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานใด
ก.  กระทรวงมหาดไทย                                                      
ข.  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ค.  สภาท้องถิ่น
ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ตอบ  ค.  สภาท้องถิ่น 
             
ข้อ  11  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจจัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น

7. เงินงบประมาณประเภทใดที่อาจต้องจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้
ก.  งบประมาณรายจ่ายทั่วไปกับงบประมาณกลาง
ข.  งบประมาณเพิ่มเติมกับงบประมาณเฉพาะการ
ค.  งบประมาณเฉพาะการรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ง.  ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ  ค.  งบประมาณเฉพาะการรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
            
ข้อ 12  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  อาจต้องจ่ายช่วยเหลือระหว่างกันได้

8. รายจ่ายตามแผนจำแนกเป็นสองลักษณะลักษณะที่ เป็นลักษณะรายจ่ายประจำ  อยากทราบว่ารายจ่ายลักษณะที่สองคือรายจ่ายเพื่อการลงทุนประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก.  หมวดค่าครุภัณฑ์                                                           ข.  ค่าที่ดิน
ค.  ค่าสิ่งก่อสร้าง                                                 ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ
               
ข้อ  14  รายจ่ายตามแผนจำแนกเป็นสองลักษณะ  คือ
                        
1.  รายจ่ายประจำ  ประกอบด้วย
                              ก.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
                              ข.  หมาดค่าจ้างชั่วคราว
                              ค.  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ
                              ง.  หมวดค่าสาธารณูปโภค
                              จ.  หมวดเงินอุดหนุน
                              ฉ.  หมวดรายจ่ายอื่นๆ
                         
2.  รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ประกอบด้วย  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  และก่อสร้างรายละเอียดประเภทรายจ่ายงบกลาง  หมวดรายจ่ายต่างๆ  และเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกำหนด

9. ประมาณรายนับขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยเงินหมวดใดบ้าง
ก.  หมวดภาษีอากร              
                                ข.  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต
ค.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                           ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ
            
ข้อ  17  ประมาณรายนับขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยรายได้ที่จำแนกเป็น
             
1.  หมวดภาษีอากร
             
2.  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต
             
3.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
             
4.  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค  และกิจการพาณิชย์
             
5.  หมวดเงินอุดหนุน
             
6.  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

10. รายละเอียดประเภทรายได้ และรายจ่ายตามงบประมาณ  เฉพาะการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานใดกำหนด
ก.  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น                       ข.  กรมการปกครอง
ค.  สภาท้องถิ่น                                                                    ง.  กระทรวงมหาดไทย
ตอบ  ข.  
           
ข้อ  18  รายละเอียดประเภทรายได้ และรายจ่ายตามงบประมาณ  เฉพาะการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกำหนด

11. การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้ต่อเมื่อ
ก.  งบประมาณรายจ่ายประจำปีได้รับอนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่าย
ข.  มีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่
ค.  ถูกทั้ง ก และ ข
ง.  ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ  ค.  ถูกทั้ง ก และ ข
            
ข้อ  21   การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  จะกระทำได้ต่อเมื่องบประมาณรายจ่ายประจำปีได้รับอนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่าย  หรือมีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่  ทั้งนี้ต้องแสดงให้ปรากฏในลบประมาณรายจ่ายดังกล่าวด้วยว่า จะจ่ายเงินรายได้ที่มิได้ตั้งรับไว้ในประมาณการรายรับ  หรือจากเงินรายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสินของประมาณการรับประจำปี

12. เมื่อคณะกรรมการผู้บริหารท้องถิ่น  ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปี  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรายจ่าย  และจัดทำร่างงบประมาณรายจ่านเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งเพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่เท่าใดของเดือนสิงหาคาม
ก.  
15 สิงหาคม                                                     ข.  20 สิงหาคม
ค.  
25 สิงหาคม                                                     ง.  30 สิงหาคม
ตอบ  ก.  15 สิงหาคม          
            
ข้อ  22  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณรายจ่าย  และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมการเงินสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
             
ข้อ  23  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ  วิเคราะห์  และแก้ไขงบประมาณในขั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น
             เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม  และจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น  ภายใน 
15 สิงหาคม

13. ใครเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ
ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด                                        ข.  เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ค.  สภาท้องถิ่น โดยความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ง.  คณะผู้บริหารท้องถิ่น
ตอบ  ง.  คณะผู้บริหารท้องถิ่น
               
ข้อ 26  การโอนงบประมาณรายจ่ายต่างๆให้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น

14. การโอนเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำในลักษณะประมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นอำนาจของใคร
ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด                                        ข.  สภาท้องถิ่น
ค.  คณะผู้บริหาร                                                  ง.  เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ตอบ  ข.  สภาท้องถิ่น
             
ข้อ 27  การโอนเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำในลักษณะประมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นอำนาจสภาท้องถิ่น

การแก้ไข้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณรายจ่ายหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็นอำนาจอนุมัติของใคร
ก.  สภาท้องถิ่น                                                    ข.  คณะผู้บริหารท้องถิ่น
ค.  เจ้าหน้าที่งบประมาณ                                   ง.  ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ  ข.  คณะผู้บริหารท้องถิ่น


- See more at: 
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้