ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา

1. new\">การแสวงหาความรู้โดยอาศัยเหตุผลเป็นการแสวงหาความรู้โดยวิธีใด ... วิธีอนุมาน
2.
การเก็บข้อมูลส่วนย่อยเพียงบางส่วนแล้วนำมาสรุปเป็นความจริงหลักเรียกว่าวิธีการใด ... Imperfect Induction
3.
การแสวงหาความรู้แบบหาสาเหตุร่วมของเหตุการณ์ทุกครั้งที่เกิดขึ้นเป็นวิธีการใด ...วิธีของความสอดคล้อง
4.
การสังหรณ์ใจและการหยั่งรู้ของคนเรา เป็นวิธีการแสวงหาความรู้แบบใด ... ลองผิดลองถูก
5.
วิธีการวิทยาศาสตร์ เป็นวิธีการสังเกตเพื่อที่จะ ... ทำนาย อธิบายความจริง ควบคุม และบรรยายปรากฏการณ์ต่างๆ
6.
ข้อใดเป็นขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ... มีปัญหา,ทบทวนวรรณกรรม,ตั้งสมมิฐาน,เก็บรวบรวมข้อมูล,วิเคราะห์ข้อมูล,สรุปผลการวิเคราะห์,ตรวจสอบ
7.
ข้อเสียของการอ้างเหตุผลของอริสโตเติล คือ ... เป็นวิธีการที่วกวนไปมา
8.
ประเภทของการวิจัยใดต่อไปนี้ที่อาศัยเกณฑ์การแบ่งตามประโยชน์ของการใช้ ...การวิจัยพื้นฐาน
9.
การวิจัย คือ ... การประยุกต์วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้
10.
บุคคลใดต่อไปนี้เป็นคนเริ่มต้นคิดค้นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ... ชาร์ล ดาวิน
11.
การวิจัยประยุกต์นั้นสนใจในแง่ของ ... อำนวยความสะดวกแก่มนุษย์
12.
ประเภทการวิจัยใดต่อไปนี้ที่อาศัยเกณฑ์การแบ่งตามการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน ...วิจัยเชิงทดลอง
13.
การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล,และการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นวิธีการแบบใด ...อุปมาน
14.
การอ้างเหตุผลจากความจริงทั่วไป ไปสู่ความจริงย่อยเป็นวิธีการแบบใด ... อนุมาน
15.
การสรุปความจริงทั่วไปจากการสังเกตการณ์เป็นวิธีการแบบใด ...อุปมาน
16.
การได้มาซึ่งปัญหาของการวิจัยส่วนใหญ่ได้มาจาก ... ทฤษฎี,ประสบการณ์,งานวิจัย,ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
17.
ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของการวิจัย ...เพื่ออธิบายปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง, เพื่อจุดมุ่งหมายในการทำนายปรากฏการณ์, เพื่อที่จะควบคุมปรากฏการณ์ต่างๆได้ , เพื่อค้นหาและทฤษฎีการใหม่ๆ
18.
ข้อใดสามารถตรวจสอบได้ ถูกต้อง ...สมมุติฐานทางวิจัยต้องบ่งบอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
19.
สมมุติฐานมีความสำคัญอย่างไร ... ช่วยในการกำหนดขอบเขตของปัญหา
20.
ข้อใดเป็นสมมุติฐานที่ดีที่สุด บอกเหตุผลและความสัมพันธ์กัน ... การสำเร็จเป็นบัณฑิตขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญา

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9


จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9
ทั่วประเทศที่กำลังเปิดสอบสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
 เป็นไฟล์เอกสารส่งทันทีรวดเร็วได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอรวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่ม
และแนวข้อสอบเก่าครูผู้ช่วยมากกว่ากว่า 3,000 ข้อตลอดจนแนววิชาเอกที่จะสอบ
มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 
มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
 มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
มาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0477807 (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
 สาขา  มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์  ชื่อบัญชี วิมล  พระกาย 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบหน่วยที่ 3 วิจัย

ข้อสอบหน่วยที่ 3 วิจัย
1. ข้อใดเป็นนวัตกรรม
ก. แบบทดสอบ
ข. แบบสัมภาษณ์
ค. แบบสังเกต
ง. แบบฝึกทักษะ

2. ข้อใดไม่ใช่นวัตกรรม
ก. แบบฝึก
ข. แบบทดสอบ
ค. บทเรียนโปรแกรม
ง. วีดีทัศน์

3. การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป “เรื่องสัตว์น่ารักสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข้อใดเป็นนวัตกรรม”
ก. บทเรียน
ข. สัตว์น่ารัก
ค. นักเรียนชั้น ป.1
ง. นักเรียนชั้นประถมศึกษา

4. ข้อใดเป็นชื่อปัญหาการวิจัยที่ถูกต้องสมบูรณ์
ก. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์เรื่องการคูณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ข. การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนเรื่องสิ่งแวดล้อม
ค. การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปสำหรับนักเรียนชั้น ป.1
ง. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์เรื่องระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้น ป.5

5. ข้อใดเป็นการวิจัยเชิงพัฒนา
ก. สร้าง -> ประเมิน -> ใช้
ข. สร้าง -> ใช้ -> ประเมิน
ค. การพัฒนา -> ประเมิน -> แก้ไข
ง. การพัฒนา -> สร้าง- > ใช้6. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของนวัตกรรม
ก. เครื่องมือแก้ปัญหา
ข. เทคนิคการแก้ปัญหา
ค. การประเมินการแก้ปัญหา
ง. วิธีการแก้ปัญหา

7. ข้อใดไม่ใช่โครงร่างของการวิจัย
ก. วัตถุประสงค์
ข. ขอบเขต
ค. วิธีดำเนินการ
ง. ผลการวิจัย

8. การเขียนเรียบเรียงเนื้อหาสาระใหญ่สู่เนื้อหาสาระเล็กลงเป็นหลักการข้อใด
ก. วัตถุประสงค์
ข. ความเป็นมา
ค. ขอบเขต
ง. นิยาม

9. ข้อใดเป็นความหมายการวิจัยเชิงพัฒนา
ก. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ข. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ค. การพัฒนาแบบฝึก
ง. การพัฒนาคุณภาพผู้สอน

10. เหตุใดจึงใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 2 กลุ่ม
ก. เพื่อการทดลอง
ข. เพื่อการเปรียบเทียบ
ค. เพื่อการพัฒนา
ง. เพื่อการแก้ไขปรับปรุง

11. เหตุใดจึงกำหนดประชากรไม่ระบุโรงเรียน อำเภอ และจังหวัดใดๆ
ก. เพื่อกรอบการวิจัยกว้างๆ
ข. เพื่อการใช้นวัตกรรมทั่วไป
ค. เพื่อความสะดวกในการดำเนินการ
ง. เพื่อทดลองกลับกลุ่มทั่วไป

12. เหตุใดจึงใช้กลุ่มตัวอย่างทดลองหลายๆ รอบ
ก. เพื่อการพัฒนา
ข. เพื่อการใช้นวัตกรรมทั่วไปได้
ค. เพื่อการอ้างอิงใช้ทั่วไปได้
ง. เพื่อประโยชน์การใช้ทั่วไป

13. การวิจัยเชิงพัฒนาตรงกับข้อใด
ก. ทดลองกลุ่มตัวอย่างหลายๆ กลุ่ม
ข. พัฒนานวัตกรรมหลายๆ รอบ
ค. เปรียบเทียบการทดลองหลายๆ กลุ่ม
ง. เพื่อการใช้ทั่วไปได้

14. การกำหนดกรอบแนวคิดด้านเนื้อหาระบุในส่วนใด
ก. วัตถุประสงค์
ข. ขอบเขต
ค. คำนิยาม
ง. กรอบแนวคิดการวิจัย

15. การกำหนดกรอบแนวคิด ประชากร/ กลุ่มตัวอย่าง ระบุในส่วนใด
ก. วัตถุประสงค์
ข. ขอบเขต
ค. คำนิยาม
ง. กรอบแนวคิดการวิจัย16. เหตุใดมักกำหนดเนื้อหาการวิจัยเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ก. สะดวกในวิธีการวิจัย
ข. เก็บข้อมูลได้ง่าย
ค. แก้ปัญหาเฉพาะด้าน
ง. กรอบการวิจัยชัดเจน

17. การกำหนดกรอบแนวคิดด้านเวลาระบุในส่วนใด
ก. นิยามคำศัพท์
ข. ขอบเขต
ค. วัตถุประสงค์
ง. กรอบแนวคิด

18. นิยามคำศัพท์คือนิยามใด
ก. การจำกัดความหมายเชิงปฎิบัติการ
ข. การกำหนดกรอบแนวคิด
ค. การนิยามศัพท์ตามพจนานุกรม
ง. การนิยามเพื่อความเข้าใจ

19. การอธิบายรายละเอียดลักษณะของนวัตกรรมระบุในส่วนใด
ก. ขอบเขต
ข. นิยามคำศัพท์
ค. กรอบแนวคิด
ง. วิธีดำเนินงาน

20. การอธิบายความหมายเชิงปฏิบัติการของเนื้อหาเรื่องหนึ่งเรื่องใดระบุในส่วนใด
ก. นิยามคำศัพท์
ข. ขอบเขต
ค. กรอบแนวคิด
ง. วัตถุประสงค์21. ข้อใดต่างจากพวก
ก. ความเป็นมา
ข. วัตถุประสงค์
ค. นิยามคำศัพท์
ง. วิธีดำเนินการ

22. ข้อใดเป็นนวัตกรรม
ก. วิธีการสอนแบบร่วมมือ
ข. แบบสังเกต
ค. แบบทดสอบ
ง. แบบสอบถาม

23. ข้อใดเป็นเครื่องมือวัดและประเมินผล
ก. แบบฝึกทักษะ
ข. แบบวัดทักษะ
ค. แบบเรียนโปรแกรม
ง. บทเรียนการ์ตูน

24. เครื่องมือใดช่วยตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม
ก. แบบวัดทักษะ
ข. แบบฝึกปฏิบัติ
ค. การสาธิต
ง. การชี้แนะ

25. ใช้ t-test เพื่อจุดประสงค์ใด
ก. เพื่อความเชื่อมั่น
ข. เพื่อความเชื่อถือได้
ค. เพื่อการสรุปอ้างอิงใช้ทั่วไปได้
ง. เพื่อความตรง26. E1/E2 ใช้เพื่อจุดประสงค์ใด
ก. เพื่อหาคุณภาพ
ข. เพื่อหาความเชื่อมั่น
ค. เพื่อหาประสิทธิภาพ
ง. เพื่อหาความเที่ยงตรง

27. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องข้อใด
ก. ความตรง
ข. ความเชื่อถือ
ค. ความเชื่อมั่น
ง. ความถูกต้อง

28. คุณภาพของเครื่องมือเกี่ยวกับข้อใด
ก. IOC
ข. ความตรง
ค. E1/E2
ง. ถูกต้องทุกข้อ

29. เหตุใดจึงทดลองกลับกลุ่มตัวอย่าง เก่ง-ปานกลาง-อ่อน
ก. เพื่อการใช้นวัตกรรมทั่วไป
ข. เพื่อกรอบการวิจัย
ค. เพื่อความเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
ง. เพื่อความถูกต้องของนวัตกรรม

30. การหา E1/E2 ใช้กับกลุ่มใด
ก. กลุ่มทดลอง
ข. กลุ่มใช้จริง
ค. กลุ่มทดลอง-จริง
ง. ใช้กับกลุ่มทั่วไป31. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. นวัตกรรมผ่านผู้เชี่ยวชาญแล้วหาค่า IOC
ข. ผ่านผู้เชี่ยวชาญก่อนทดลอง
ค. ผ่านทดลองแล้วหา E1/E2
ง. ทดลองใช้เพื่อหา E1/E2 เท่านั้น

32. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. E1/E2 ใช้กลับกลุ่มทดลอง
ข. t-test ใช้กลับกลุ่มใช้จริง
ค. IOC ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ง. ร้อยละใช้คำนวณสถานภาพส่วนตัว

33. ข้อใดผิด
ก. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเท่านั้น
ข. กลุ่มตัวอย่างนักเรียนใช้ตรวจสอบความตรง
ค. กลุ่มนักเรียนใช้ตรวจสอบ E1/E2 เท่านั้น
ง. E1/E2 ใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพเท่านั้น

34. t-test ใช้กับกลุ่มใด
ก. กลุ่มทดลอง
ข. กลุ่มใช้จริง
ค. กลุ่มทั่วไป
ง. กลุ่มควบคุม

34. แบบประเมินความพึงพอใจต่อนวัตกรรม สอบถามกับกลุ่มใด
ก. นักเรียน
ข. ครู
ค. ผู้บริหาร
ง. ถูกทุกข้อ35. แบบประเมินความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะใช้เพื่อจุดประสงค์ใด
ก.ใช้พัฒนาแบบฝึก
ข. แก้ไขปรับปรุง
ค. ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง
ง. รับรองนวัตกรรมจากผู้เกี่ยวข้อง

36. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. E1/E2 ใช้กับกลุ่มทดลอง.t-test ใช้กับกลุ่มจริง
ข. ความตรงได้จาก IOC และความตรงเชิงประจักษ์
ค. กลุ่มตัวอย่างใช้ตรวจสอบ E1/E2 และความพึงพอใจ
ง. เพื่อความเชื่อมั่นรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญ

37. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. E1/E2 -> รับรองประสิทธิภาพจากการสร้าง
ข. t-test -> รับรองผลการใช้โดยทั่วไป
ค. แบบประเมินความพึงพอใจรับรองการยอมรับนวัตกรรม
ง. E1/E2, t-test, แบบประเมิน เป็นสถิติรับรองนวัตกรรม

38. กรอบแนวคิดการวิจัยข้อใดถูกต้อง
ก. สร้าง -> ทดลอง -> ประเมิน
ข. ยกร่างนวัตกรรม -> ศึกษาเอกสาร -> ทดลอง -> ประเมิน
ค. ศึกษาเอกสาร -> ทดลอง -> ประเมิน -> สร้าง
ง. ทดลอง -> ประเมิน -> ใช้

39. จุดประสงค์สำคัญของการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตรงกับข้อใด
ก. เป็นแนวทางการเขียนโครงร่าง
ข. เป็นแนวทางการยกร่างนวัตกรรม
ค. เป็นแนวทางการเขียนรายงานให้ถูกต้อง
ง. เพื่อการพัฒนางานวิจัยของเราเองให้ถูกต้อง40. ข้อใดเป็นความหมายของการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ก. สาระที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
ข. โครงสร้างของนวัตกรรม
ค. กระบวนการสร้าง
ง. ถูกทุกข้อ

41. ข้อใดเป็นความหมายการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ก. อาศัยความรู้นวัตกรรม
ข. ศึกษาปัญหานวัตกรรมเดียวกัน
ค. ศึกษาโครงสร้างของนวัตกรรม
ง. ศึกษาวิจัยในนวัตกรรมคล้ายกัน

42. การศึกษาเอกสารงานวิจัยมีประโยชน์ข้อใด
ก. กำหนดชื่อปัญหาได้
ข. เขียนโครงร่างได้
ค. สร้างนวัตกรรมได้
ง. เขียนรายงานได้

43. องค์ประกอบของรายงานการวิจัยตรงกับข้อใด
ก. บทที่ 1- 5
ข. ส่วนเนื้อหา – อ้างอิง
ค. ส่วนนำ – เนื้อหา – อ้างอิง
ง. เนื้อหา – อ้างอิง

44. การเขียนบทอภิปรายผลปรากฏในส่วนใด
ก. บทที่ 2
ข. บทที่ 3
ค. บทที่ 4
ง. บทที่ 545. ข้อใดเป็นบทสรุปผล
ก. ผลการวิเคราะห์
ข. ข้อเสนอแนะ
ค. บทอภิปรายผล
ง. ถูกทุกข้อ

46. ผลการสร้าง การใช้ และการประเมินปรากฏอยู่ในส่วนใด
ก. บทที่ 1
ข. บทที่ 4
ค. บทที่ 3
ง. บทที่ 2

47. นวัตกรรมปรากฏในส่วนใด
ก. บรรณานุกรม
ข. ภาคผนวก
ค. ส่วนอ้างอิง
ง. แยกเล่มแสดงผล


48. การแสดงภาคผนวกเพื่อจุดประสงค์ใด
ก. สร้างความเชื่อถือ
ข. สร้างความเชื่อมั่น
ค. แสดงความตรง
ง. เพื่อการอ้างอิงใช้ทั่วไป

49. ประวัติผู้วิจัยแสดงไว้เพื่อจุดประสงค์ใด
ก. สร้างความเชื่อมั่น
ข. เพื่อการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ค. เพื่อการใช้อ้างอิงทั่วไป
ง. เพื่อแสดงผลอย่างชัดเจน


50. เหตุใดจึงต้องเผยแพร่งานวิจัย
ก. เพื่อป้องกันการคัดลอก
ข. เพื่อการใช้ทั่วไป
ค. เพื่อสร้างเครดิต
ง. เพื่อการยอมรับ

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
pappuspex ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
มะมีเฉลยเหรอคะ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้