ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ กรมศิลปากร
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ กรมศิลปากร

แนวข้อสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ กรมศิลปากร

1.  ส่วนใดของหนังสือที่ใช้ชื่อ และคุณวุฒิของผู้เขียนหนังสืออย่างถูกต้อง

                ก.  หน้าชื่อเรื่อง                                                                   ข.  หน้าปกใน

                ค.  หน้าลิขสิทธ์                                                                    ง.  หน้าคำนำ

2. หนังสือเล่มหนึ่งไม่ระบุปีพิมพ์ที่หน้าปกใน ผู้อ่านอยากทรายว่าหนังสือเล่มนั้นเพิ่งจัดพิมพ์หรือไม่ ควรหาจากส่วนใดของหนังสือ

                ก.  ปกนอก                                                                            ข.  ภาคผนวก

                ค.  หน้าลิขสิทธิ์                                                                    ง.  หน้าคำนำ

3.  ส่วนใดของหนังสือที่ช่วยชี้บอกว่าหัวข้อ และรายละเอียดที่ต้องการอ่านอยู่หน้าใดของเล่ม

                ก.  ดรรชนี                                                                             ข.  อภิธาน

                ค.  หน้าบทนำ                                                                      ง.  หน้าสารบาญตาราง

4.  บันทึกความรู้ที่เป็นผลผลิตทางสติปัญญาของมนุษย์บนแผ่นฟิล์มโปร่งแสงขนาด 4*6 นิ้ว คือข้อใด

                ก.  ไมโครฟิล์ม                                                                     ข.  ไมโครพิช

                ค.  บัตรเจาะช่อง                                                                  ง.  แถบบันทึกภาพ

5.  ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่วัสดุย่อส่วน

                ก.    ไมโครฟิล์ม                                                                   ข.  ไมโครคาร์ด

                ค.  ไมโครฟิช                                                                        ง.  ไมโครคอมพิวเตอร์

6. วัสดุข้อใด หมายถึงของตัวอย่าง (specimen)

                ก.  หุ่นจำลองอาคาร                                                            ข.  ภาพปลาวาฬชนิดต่างๆ

                ค.  ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา                                               ง.  ก้อนผลึกของหินควอทซ์ (Quartz)

7. ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

                ก.  สารานุกรม  30 เล่มจบ                                                  ข.  มติชนรายสัปดาห์

                ค.  สยามรัฐ                                                                           ง.  วารสารรามคำแหง

8.  ควรใช้สื่อทัศนวัสดุข้อใด ประกอบรายงานการขายสินค้าประจำปีของบริษัท

                ก.  ภาพสินค้าบนแผ่นโปร่งใส                                         ข.  แถบภาพ

                ค.  วัสดุกราฟิก                                                                     ง.  หุ่นจำลอง

9.  หนังสืออ้างอิงในข้อใดมิได้ให้ข้อเท็จจริงโดยตรง

                ก.  พจนานุกรม  สารานุกรม                                              ข.  ชีวประวัติ  อักขรานุกรม  ภูมิศาสตร์

                ค.  คู่มือ นามานุกรม                                                            ง.  ดรรชนี บรรณานุกรม

10.  ส่วนใดของหนังสืออ้างอิงที่บอกให้ทราบว่าในแต่ละหน้าของหนังสือมีข้อความขึ้นต้นด้วยตัว                     อักษรใด    

        ก.   คำนำทาง                                                                                ข.  ดรรชนี

        ค.  อักษรนำเล่ม                                                                            ง.  ส่วนโยง

11.  คำว่า almance กับ almanack  มีความหมายเหมือนหรือต่างกันมีวิธีใช้อย่างไร ดูคำตอบได้จากพจนานุกรมในข้อใด

        ก.  International Dictionary of The English Language

        ข.  Smaller  Slang  Dictionary

        ค.  Fowler’s Dictionary of Modern English Usage

        ง.  Dictionary of Word Origins

12. ต้องการข้อมูลสังเขปเกี่ยวกับประวัติและอาณาเขตของจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งแผนที่จังหวัดจะดูได้จากข้อใด

        ก.  73 จังหวัด                                                                                ข.  เที่ยวเมืองไทย 71 จังหวัด

        ค.  อักขรานุกรมภูมิศาสตร์                                                         ง.  เที่ยวทั่วไทย

13.  หนังสือเล่มใดให้ข้อมูลชีวประวัติเฉพาะบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่

        ก.  Current Biography

        ข.  International  Who’s who

        ค.  New Century Cyclopedia of Names

        ง.  McGraw – Hall Encyiopedia of   World  Biography

15.  ต้องการความหมายและประวัติของตรรกวิทยา (logic) อย่างละเอียดควรค้นจากหนังสือเล่มใด

        ก.  Encyclopedia  Britannica                                                     ข.  The  Encyclopedia of Philosophy

        ค.  World Book Encyclopedia                                                  ง.  The  New Columbia Encyclopedia

16. สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์เขตนครหลวงจัดเป็นนามานุกรมประเภทใด

        ก.  นามานุกรมเพื่อการค้าและธุรกิจ                                        ข.  นามานุกรมของรัฐ

        ค.  นามานุกรมของสถาบัน                                                        ง.  นามานุกรมท้องถิ่น

17. ข้อใดให้ข้อมูลผู้อพยพเข้าอาศัยอยู่ในรัฐนิยอร์ก ปี 2532 ว่ามีจำนวนเท่าใด

        ก.  Almanac                                                                                  ข.  Encyclopedia Yearbook

        ค.  Directory                                                                                 ง.  Geographical  Sources

18.  ข้อมูลใดไม่ได้ระบุไว้ในดรรชนีวารสาร

        ก. ชื่อผู้แต่ง                                                                                   ข.  ชื่อบทความ

        ค.  สาระของบทความ                                                                 ง.  ชื่อวารสาร

 

 

 

 

19.  ต้องการตรวจสอบราคาของหนังสือเรื่อง Easy Italian Cooking  แต่งโดย Luciana Bianchi จะต้องดูจากข้อใด

        ก.  Ulrich’s International Peridicals Directory

        ข.  Books in  Print

        ค.  Periodical  Index

        ง.  Reader’s Guide to Periodical Literature

20.  ข้อใดเป็นความหมายของการจัดหมู่หนังสือ

        ก.  การจัดหนังสือที่มีผู้แต่งคนเดียวกันไว้ด้วย

        ข.  การจัดหนังสือชื่อเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน

        ค.  การจัดหนังสือที่มีขนาดรูปเล่มเดียวกันไว้ด้วยกัน

        ง.  การจัดหนังสือที่มีเนื้อหาหรือลักษณะการประพันธ์เหมือนกันไว้ด้วยกัน

21.  หนังสือเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและคติชาวบ้าน  จัดไว้หมวดใดของการจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้

        ก.  100                                                                                           ข.  200

        ค.  300                                                                                           ง.  400

22.  หนังสือชื่อ การบริหารงาน เขียนโดยฉายศิลป์  เชี่ยวชาญพิพัฒน์ ควรได้เลขเรียกหนังสือใดของระบบการจัดหมู่หนังสือแบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน

        ก.  HD                                                                                            ข.  SB

            37                                                                                                    229

          ฉ 225ก                                                                                               T4

                                                                                                                   ฉ214

      ค.   BF                                                                                              ง.  KC

            575                                                                                                  80

           192ก                                                                                          ฉ214

23.  หมวดใดในระบบ L.C ที่เมื่อมีการแบ่งย่อยแล้วไม่ต้องใช้อักษรตัวที่ 2

        ก.  หมวด E-F  และหมวด  Z                                                      ข.  หมวด และหมวด B

        ค.  หมวด C  และหมวด G                                                          ง.  หมวด และหมวด Z

24.  สัญลักษณ์  FIC      มักใช้แทนการให้เลขหมู่สำหรับหนังสือประเภทใด

                        ฉ 225

        ก.  หนังสือสำหรับเด็ก                                                               ข.  หนังสืออ้างอิง

        ค.  หนังสือนวนิยาย                                                                    ง.  หนังสือชีวประวัติ

 

25.  ห้องสมุดจัดเรียงวารสารฉบับใหม่ในลักษณะใด

        ก.  จัดเรียงตามลำดับเลขหมู่น้อยไปหามาก

        ข.  จัดเรียงตามลำดับอักษรชื่อวารสารจากซ้ายไปขวา

        ค.  จัดเรียงลำดับอักษรหัวเรื่อง

        ง.  จัดเรียงตามลำดับอักษรเลขทะเบียน

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ กรมศิลปากร ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ข้อมูลเกี่ยวกับกรมศิลปกร

- แนวข้อสอบวิชา บรรณารักษ์

- แนวข้อสอบ ลักษณะอัตนัย

- บรรณารักษ์ยุคใหม่ ความหมายของห้องสมุด
- ข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ _อัตนัย

- พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550

- การสอบสัมภาษณ์

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-0477807 (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
 สาขา มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายวิมล พระกาย 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้