ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน

แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน 

แชร์กระทู้นี้

); "> ); "> ); "> ); "> ); ">
1.   ในคดีแพ่ง ผู้ใดมีหน้าที่นำสืบข้อเท็จจริง 
ก.   คู่ความฝ่ายที่กล่าวอ้างข้อเท็จจริง 
ข.   โจทก์ 
ค.   จำเลย 
ง.   คู่ความ 

2.   ในคดีแพ่งคู่ความไม่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงใด 
ก.   ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไป 
ข.   ข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้ 
ค.   ข้อเท็จจริงซึ่งศาลเห็นว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้รับแล้ว 
ง.   ถูกทุกข้อ 

3.   คู่ความฝ่ายใดมีความจำนงที่จะอ้างอิงเอกสารฉบับใด หรือคำเบิกความของพยานคนใด หรือมีความจำนงที่จะให้ศาลตรวจบุคคลวัตถุ สถานที่ หรืออ้างอิงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ศาลตั้ง เพื่อเป็นพยานหลักฐานสนับสนุนข้ออ้างหรือข้อเถียงของตน ให้คู่ความฝ่ายนั้นยื่นต่อศาล 
ก.   ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าห้าวัน 
ข.   ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
ค.   ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสิบวัน 
ง.   ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

4.   ถ้าคู่ความฝ่ายใดมีความจำนงจะยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมให้ยื่นคำแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติมต่อศาลพร้อมกับบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมและสำเนาบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมดังกล่าวได้ 
ก.   ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสิบวัน 
ข.   ภายในสิบวันนับแต่วันสืบพยาน 
ค.   ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
ง.   ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสืบพยาน 

5.   การอ้างเอกสารเป็นพยานนั้นให้ยอมรับฟังได้แต่ 
ก.   ต้นฉบับเอกสารเท่านั้น 
ข.   สำเนาที่รับรองแล้วถูกต้อง 
ค.   สำเนาที่รับรองจากส่วนราชการ 
ง.   ถูกทุกข้อ 

6.   กรณีใด กฎหมายกำหนดให้ศาลยอมรับฟังสำเนาเอกสาร เป็นพยานหลักฐานแห่งเอกสารนั้นได้ 
ก.   เมื่อคู่ความที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตกลงกันว่าสำเนาเอกสารนั้นถูกต้องแล้ว 
ข.   ถ้าต้นฉบับเอกสารหาไม่ได้ เพราะสูญหาย 
ค.   ถ้าต้นฉบับเอกสารถูกทำลายโดยเหตุสุดวิสัยหรือไม่สามารถนำต้นฉบับมาได้โดยประการอื่น 
ง.   ถูกทุกข้อ 

7.   กรณีใด ศาลจะอนุญาตให้นำพยานบุคคลมาสืบแทนพยานเอกสารก็ได้ 
ก.   ถ้าต้นฉบับเอกสารหาไม่ได้ เพราะสูญหาย 
ข.   ถ้าต้นฉบับเอกสารถูกทำลายโดยเหตุสุดวิสัย 
ค.   ถ้าไม่สามารถนำต้นฉบับมาได้โดยประการอื่น 
ง.   ถูกทุกข้อ 

8.   กรณีต้นฉบับเอกสารที่อยู่ในความอารักขาหรือในความควบคุมของทางราชการนั้น จะนำมาแสดงได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตของรัฐมนตรี หัวหน้ากรม กอง หัวหน้าแผนกหรือผู้รักษาการแทนในตำแหน่งนั้น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี  จะใช้พยานบุคคลแทนได้หรือไม่ 
ก.   ไม่ได้  แต่อาจใช้สำเนาเอกสารซึ่งรัฐมนตรี หัวหน้ากรม กอง หัวหน้าแผนกหรือผู้รักษาการแทนในตำแหน่งนั้น ๆ ได้รับรองถูกต้องแล้ว 
ข.   ใช้ได้เฉพาะต้นฉบับเท่านั้น 
ค.   ได้  แต่ต้องเป็นบุคคลที่ดูแลรักษาเอกสารนั้น 
ง.   ได้  แต่บุคคลที่ดูแลเอกสารนั้นต้องมาเบิกความยืนยัน 

9.   เจ้าพนักงานตำรวจจับนายเล็กได้พร้อมเฮโรอีนของกลางจำนวนหนึ่ง นายเล็กให้การรับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนว่า ซื้อเฮโรอีนของกลางมาจากนายใหญ่ เจ้าพนักงานตำรวจจึงขอหมายจับตัวนายใหญ่มาดำเนินคดีด้วย นายใหญ่ให้การปฏิเสธ ต่อมาพนักงานอัยการยื่นฟ้องนายเล็กและนายใหญ่เป็นจำเลยในคดีเดียวกันโดยฟ้องนายเล็กฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองและฟ้องนายใหญ่ฐานจำหน่ายเฮโรอีนจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ ในชั้นพิจารณาโจทก์นำสืบบันทึกคำให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนของนายเล็กเป็นพยานหลักฐานต่อศาล ให้วินิจฉัยว่า ศาลจะรับฟังบันทึกคำให้การของนายเล็กเป็นพยานหลักฐานยันจำเลยทั้งสองได้หรือไม่ ( เนติ 56 ) 
ก.   ได้ เพราะคำให้การของนายเล็กฯ ไม่ได้เกิดจากบังคับ จูงใจ และก็ไม่มีกฎหมายห้ามรับฟัง 
ข.   ได้  เพราะเป็นประจักษ์พยาน 
ค.   ไม่ได้  เพราะเป็นคำซัดทอดของผู้ต้องหา 
ง.   แล้วแต่ศาลเห็นสมควร เพื่อการยุติธรรม 

10.   พนักงานอัยการโจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำผิดฐานพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจาร ในชั้นพิจารณาโจทก์อ้างว่าไม่อาจนำเด็กหญิงแดงอายุ 14 ปี ผู้เสียหายมาเป็นพยานศาลได้เนื่องจากเด็กหญิงแดงย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ต่างประเทศไม่อาจติดต่อได้ จึงขออ้างส่งวิดีทัศน์การสอบปากคำเด็กหญิงแดงในชั้นสอบสวน โดยพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนในสถานที่ที่จัดเฉพาะสำหรับเด็กซึ่งมีนักจิตวิทยา มารดาของเด็กหญิงแดงซึ่งเด็กหญิงแดงร้องขอ และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากคำนั้นด้วยเป็นพยานหลักฐานแทน  นอกจากนั้นโจทก์ยังได้นำสืบเด็กหญิงเขียว อายุ 13 ปี โดยศาลให้คู่ความถามพยานปากนี้ผ่านนางใจเย็นนักสังคมสงเคราะห์ ทั้งนี้ศาลไม่ได้ให้เด็กหญิงเขียวและนางใจเย็นปฏิญาณหรือสาบานตนก่อนเช่นนี้ หากจำเลยคัดค้านการนำสืบพยานหลักฐานของโจทก์ดังกล่าวว่าต้องห้ามมิให้รับฟังตามกฎหมาย    ให้วินิจฉัยว่า  ศาลจะรับฟังวิดีทัศน์คำให้การของเด็กหญิงแดงในชั้นสอบสวนและคำเบิกความของเด็กหญิงเขียวได้หรือไม่ เพียงใด ( เนติ 56 ) 
ก.   วิดีทัศน์คำให้การของเด็กหญิงแดงในชั้นสอบสวนรับฟังได้และคำเบิกความของเด็กหญิงเขียวรับฟังได้ 
ข.   วิดีทัศน์คำให้การของเด็กหญิงแดงในชั้นสอบสวนรับฟังได้และคำเบิกความของเด็กหญิงเขียวรับฟังไม่ได้ 
ค.   วิดีทัศน์คำให้การของเด็กหญิงแดงในชั้นสอบสวนรับฟังไม่ได้และคำเบิกความของเด็กหญิงเขียวรับฟังได้ 
ง.   วิดีทัศน์คำให้การของเด็กหญิงแดงในชั้นสอบสวนรับฟังไม่ได้และคำเบิกความของเด็กหญิงเขียวรับฟังไม่ได้ 

11.   เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2548 นางเจนซึ่งเป็นชาวต่างชาติร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนว่าถูกคนร้ายชิงทรัพย์เอากล้องถ่ายรูปและเงินดอลลาร์สหรัฐไป โดยมีนายขาวเป็นประจักษ์พยานยืนยันว่าคนร้ายคือนายดำ แต่นางเจนจะต้องเดินทางกลับประเทศตนโดยด่วน พนักงานสอบสวนจึงเสนอเรื่องต่อพนักงานอัยการขอให้ทำคำร้องต่อศาลขอสืบนางเจนเป็นพยานต่อศาลไว้ก่อนฟ้อง ทั้งที่ยังติดตามจับตัวนายดำไม่ได้ ดังนี้พนักงานอัยการจะร้องต่อศาลขอสืบนางเจนไว้ก่อนฟ้องได้หรือไม่ (เนติ 57 ) 
ก.   ก็สามารถขอสืบนางเจนลับหลังนายดำได้ เพราะไม่มีพยานคนอื่นๆ ตามมาตรา 237 ทวิ 
ข.   ก็สามารถขอสืบนางเจนลับหลังนายดำได้ ถือเป็นกรณียกเว้นตามที่มาตรา 237 ทวิ 
ค.   ไม่สามารถขอสืบนางเจนลับหลังนายดำได้  เพราะตามมาตรา 237 ทวิ ต้องสืบต่อหน้าจำเลย 
ง.   ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข. 

12.   ตามข้อ 7. หากต่อมาหลังจากจับตัวนายดำมาฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลแล้ว ปรากฏว่านายขาวประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บสาหัสอาจถึงแก่ความตายก่อนวันนัดสืบพยาน พนักงานอัยการจะขอสืบนายขาวเป็นพยานไว้ล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดนัดสืบพยานได้หรือไม่  (เนติ 57 ) 
ก.   ก็สามารถขอสืบนายขาวเป็นพยานไว้ล่วงหน้าได้ เถือเป็นกรณียกเว้นตามที่มาตรา 173/2 วรรคสองเพราะนายขาวเป็นประจักษ์พยานที่เกี่ยวกับประเด็นสำคัญในคดี 
ข.   ก็สามารถขอสืบนายขาวเป็นพยานไว้ล่วงหน้าได้ ถือเป็นกรณียกเว้นตามที่มาตรา 173/2 วรรคสอง และมีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 
ค.   ไม่สามารถขอสืบนายขาวเป็นพยานไว้ล่วงหน้าไม่ได้  เพราะขัดต่อมาตรา 237 ทวิ ซึ่งนายขาวไม่ใช่บุคคลตามที่กฎหมายระบุ 
ง.   ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข. 

13.   เจ้าพนักงานตำรวจได้รับรายงานจากสายลับว่า นายหนึ่งมีพฤติกรรมเป็นผู้ค้ายาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน จึงได้ขอหมายค้นจากศาลและเมื่อศาลอนุมัติแล้ว ได้นำหมายค้นไปค้นบ้านนายหนึ่งปรากฏว่าพบเมทแอมเฟตามีน จำนวน 200 เม็ดอยู่ในตู้กับข้าวภายในบ้านของนายหนึ่ง เมื่อพบตัวนายหนึ่งเจ้าพนักงานผู้จับกุมจึงได้แจ้งให้ทราบถึงสิทธิต่าง ๆ ตามที่ผู้ถูกจับกุมพึงมีในชั้นจับกุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 และมาตรา 84 ให้นายหนึ่งทราบ แล้วนายหนึ่งรับว่าเมทแอมเฟตามีนจำนวนดังกล่าวเป็นของตน และรับว่าตนเป็นผู้จำหน่ายยาเสพติดดังกล่าวจริง เจ้าพนักงานได้บันทึกคำให้การของนายหนึ่งดังกล่าวไว้ในบันทึกการจับกุมและยึดเมทแอมเฟตามีนไว้เป็นของกลาง ต่อมาพนักงานอัยการยื่นฟ้องนายหนึ่งในข้อหามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งเมทแอมเฟตามีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษ ในชั้นพิจารณาโจทก์นำสืบถ้อยคำที่จำเลยรับสารภาพไว้ในบันทึกการจับกุมและเมทแอมเฟตามีนของกลางเป็นพยานหลักฐานต่อศาลให้วินิจฉัยว่า ศาลจะรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวที่พนักงานอัยการนำสืบต่อศาลได้หรือไม่เพียงใด 
ก.   คำรับสารภาพรับฟังไม่ได้  เมทแอมเฟตามีนของกลางรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ 
ข.   คำรับสารภาพ และ เมทแอมเฟตามีนของกลางรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ เพราะมีการแจ้งสิทธิแล้ว 
ค.   คำรับสารภาพ  และเมทแอมเฟตามีนของกลางรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ 
ง.   คำรับสารภาพรับฟังได้  เมทแอมเฟตามีนของกลางรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ 

14.   ก่อนฟ้องคดีต่อศาล พนักงานอัยการได้นำนายเขียวมาศาลและยื่นคำร้องระบุว่านายเขียวเป็นผู้ต้องหาฐานวิ่งราวทรัพย์ของนายโอตะผู้เสียหาย ขอสืบพยานบุคคล ดังต่อไปนี้ไว้ก่อน 
(ก) นายโอตะ ผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นซึ่งจะรีบเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นยากแก่การนำมาสืบในภายหน้า 
(ข) นายมดแดง ประจักษ์พยานคนไทยซึ่งป่วยเป็นโรคเอดส์ขั้นสุดท้ายใกล้ตาย ยากแก่การนำมาสืบในภายหน้า 
ศาลสอบผู้ต้องหาแล้วผู้ต้องหาไม่ต้องการทนาย จึงได้ดำเนินการสืบพยานไปโดยศาลไม่ได้ซักถามพยานปากนายโอตะ คงซักถามแต่พยานปากนายมดแดงแทนนายเขียว 
ต่อมาพนักงานอัยการได้ฟ้องนายเขียวเป็นจำเลยฐานวิ่งราวทรัพย์ นายเขียวได้ยื่นคำร้องต่อศาลคัดค้านการที่ศาลจะรับฟังคำพยานปากนายโอตะและนายมดแดงที่มีการสืบไว้ก่อนดังกล่าว อ้างว่าการสืบพยานทั้งสองปากฝ่าฝืนต่อกฎหมาย   ท่านเห็นว่าคำคัดค้านของนายเขียวฟังขึ้นหรือไม่เพียงใด(เนติ 51 ) 
ก.   คำคัดค้านของนายเขียวกรณีนายโอตะฟังไม่ขึ้น  กรณีนายมดแดงไม่ฟังขึ้น 
ข.   คำคัดค้านของนายเขียวกรณีนายโอตะฟังขึ้น  กรณีนายมดแดงฟังไม่ขึ้น 
ค.   คำคัดค้านของนายเขียวกรณีนายโอตะฟังขึ้น  กรณีนายมดแดงฟังขึ้น 
ง.   คำคัดค้านของนายเขียวกรณีนายโอตะฟังไม่ขึ้น  กรณีนายมดแดงฟังขึ้น 


15.   ร้อยตำรวจเอกลุยได้รับรายงานจากสายสืบว่านายร้ายมีพฤติการณ์ทำธนบัตรปลอมออกจำหน่าย จึงได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของนายร้ายโดยไม่มีหมายค้นและพบธนบัตรปลอมฉบับละ 1,000 บาท รวม 5 ฉบับ อยู่ในลิ้นชักโต๊ะทำงานของนายร้าย ร้อยตำรวจเอกลุยบอกให้นายร้ายรับสารภาพ มิฉะนั้นจะดำเนินคดีแก่ภริยาของนายร้ายด้วย นายร้ายให้การรับสารภาพว่า ตนได้ทำธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท ปลอมขึ้นทั้งหมด 100 ฉบับ เก็บไว้เป็นตัวอย่างที่บ้าน 5 ฉบับ ส่วนอีก 95 ฉบับ นำไปซ่อนไว้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่ง ร้อยตำรวจเอกลุยตามไปตรวจค้นที่ห้องเช่าแห่งนั้น พบธนบัตรปลอมอีก 95 ฉบับ ตามที่นายร้ายบอก จึงยึดธนบัตรปลอมทั้งหมดเป็นของกลางและจับกุมนายร้ายส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีฐานปลอมเงินตรา ในชั้นสอบสวนนายร้ายกลับให้การปฏิเสธความผิดทั้งหมด ต่อมาพนักงานอัยการฟ้องนายร้ายเป็นจำเลยในข้อหาปลอมเงินตรา และนำสืบร้อยตำรวจเอกลุยให้เบิกความถึงคำรับสารภาพของนายร้ายในชั้นจับกุม รวมทั้งนำสืบธนบัตรปลอมทั้งส่วนที่ค้นได้ที่บ้านพักของนายร้ายและส่วนที่ค้นได้ที่ห้องเช่าอีก 95 ฉบับเป็นวัตถุพยานด้วย    ให้วินิจฉัยว่า ศาลจะรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวได้หรือไม่(เนติ 50 ) 
ก.   คำรับสารภาพของนายร้ายในชั้นจับกุมรับฟังไม่ได้ เพราะเกิดจากการขู่เข็ญ 
ข.   คำรับสารภาพของนายร้ายในชั้นจับกุมรับฟังไม่ได้ เพราะขัดต่อ ป.วิ.อาญา มาตรา 84 วรรรค 4 
ค.   คำรับสารภาพของนายร้ายในชั้นจับกุมรับฟังได้ 
ง.   ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข. 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-0477807 (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
 สาขา  มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์  ชื่อบัญชี นายวิมล พระกาย 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com
随风飘9 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ III
รายละเอียดผู้ใช้ 
好贴,一定不要放过,顶

好看的电影推荐河东狮吼2百度影音
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้