ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งข้อสอบครู กทม. ครูผู้ช่วย ภาค ก. ภาค ข.
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งข้อสอบครู กทม. ครูผู้ช่วย ภาค ก. ภาค ข.

New\">1. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคุรุสภาตามพรบ. ครู พ..2548

.ให้ความเห็นแก่ ศธ. ในเรื่องการจัดการศึกษาโดยทั่วไป

.ลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการครู

.ส่งเสริมให้ครูได้รับสวัสดิการต่าง ๆ

.พัฒนาความรู้ความสามารถคุณภาพประสิทธิภาพของครู

2. ใครเป็นประธานคณะกรรมการการคุรุสภาตาม พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

.นายกรัฐมนตรี

.รมต.ศธ.

.รมต.ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

.ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการเลือก

3. ประเภทสมาชิกคุรุสภา ได้แก่ข้อใด

.สมาชิกกิติมศักดิ์ สมาชิกสามัญ

.สมาชิกวิสามัญ สมาชิกวิสามัญ

.สมาชิกสมทบ สมาชิกสามัญ

.สมาชิกกิติมศักดิ์ วิสามัญ

4. ข้อใดหมายถึงครูในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.

.ข้าราชการครู

.พนักงานคร

.ข้าราชการพลเรือนสามัญกรุงเทพมหานคร

.ผู้มีสิทธิ์ทำการสอนในสถานศึกษา

5. ใครเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุของสถานศึกษา

.กระทรวงเจ้าสังกัด

.กระทรวงการคลัง

.กรมธนารักษ์

.กรมเจ้าสังกัด

6. ข้อใดไม่ใช่ที่ราชพัสดุ

.ที่ดินของโรงเรียนประถมศึกษา

.ทางหลวงแผ่นดิน

.ทะเลสาบ

.ขายตลิ่ง

 

7. โรงเรียนขายต้นไม้ยืนต้นประเภทหวงห้ามที่เกิดบนที่ดินที่ราชพัสดุของโรงเรียน ต้องนำส่งเป็น

เงินรายได้แผนดินของหน่วยงานใด

.กระทรวงการคลัง

.ธนาคารแห่งประเทศไทย

.กรมธนารักษ์

.กรมเจ้าสังกัด

8. หากมีผู้บุกรุกที่ราชพัสดุอันเป็นที่ดินที่ตั้งโรงเรียนใครมีอำนาจไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดี

.ผู้อำนวยการสถานศึกษา

.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

.ผู้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มอบหมาย

.เลขาธิการ กพฐ.

9. ปีงบประมาณ พ..2554 มีช่วงเวลาตามข้อใด

.1 ตุลาคม ของปีหนึ่ง - 30 กันยายน ปีถัดไป

. 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554

. 1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554

. ข้อ ก.และ ข. ถูก

10. ในหนึ่งปีงบประมาณมีเงินประจำงวดกี่งวด

.1 งวด

. 2 งวด

. 3 งวด

. 4 งวด

11. ใครเป็นผู้ควบคุมงบประมาณเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับ

. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

. อธิบดีกรมบัญชีกลาง

. รมต.เจ้าสังกัด

. ปลัดกระทรวงการคลัง

12. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

.การขอเบิกเงินจากคลังให้กระทำใดในปีงบประมาณนั้น ๆ เท่านั้น

.งบประมาณรายจ่ายข้ามปีต้องกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด

.รมต.เป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินจากคลังเป็นเงินทดลองราชการ

.ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นผู้มีอำนาจกำหนดระยะเวลาของเงินประจำงวด

13. เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาจ่ายครั้งเดียวหมายถึงเงินตามข้อใด

.บำเหน็จ

.บำนาญ

.บำเหน็จบำนาญ

.บำเหน็จตกทอด

14. ข้อใดไม่ใช่เหตุในการรับบำเหน็จบำนาญปกติ

.เหตุทดแทน

.เหตุรับราชการนาน

.เหตุออกจากราชการก่อนเกษียณ

.เหตุรับราชการนาน

15. ข้อใดไม่ใช่ทายาทผู้มีสิทธิ์ ได้รับเงินบำเหน็จ

.บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย

.สามีหรือภรรยา

.บิดาและมารดา

.ผู้อุปการะคุณ

16. พรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฉบับใหม่สุด

.ฉบับ พ..2535

.ฉบับ พ..2539

.ฉบับ พ..2541

.ฉบับ พ..2542

17. ใครเป็นผู้อนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปี

.กระทรวงการคลัง

.สำนักงบประมาณ

.กรมบัญชีกลาง

.กรมเจ้าสังกัด

18. ข้าราชการครูบรรจุใหม่หรือกลับเข้ารับการครูใหม่ให้จ่ายเงินเดือนตั้งแต่วันใด

.วันที่เริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ

.วันที่คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง

.วันที่ผู้มีอำนาจอนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือน

.วันแรกของปีงบประมาณที่บรรจุแต่งตั้ง

 

 

19. ข้าราชการครูที่ถูกไล่ออกจากราชการจะได้รับเงินเดือนตามข้อใด

.ถึงวันที่ระบุในคำสั่ง

.ถึงวันที่ได้รับทราบคำสั่ง

.ถึงก่อนวันที่ควรได้รับทราบคำสั่ง

.ถูกทุกข้อ

20. การจ่ายเงินเดือนระหว่างลาข้อใดกล่าวไม่ ถูกต้อง

.ลาคลอดบุตรปีหนึ่งไม่เกิน 60 วัน

.ลากิจส่วนตัวไม่เกิน 15 วันทำการในปีเริ่มแรกที่เริ่มรับราชการ

.ลาอุปสมบทได้ไม่เกิน 120 วัน

.ลาเข้ารับราชการตรวจเลือดหรือเตรียมพลในได้รับตลอดในระหว่างที่ลา

21. ข้อใดไม่ใช่บุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

.คู่สมรส

.ผู้ติดตาม

.บิดา มารดาของคู่สมรส

.ผู้มีอุปการะที่ร่วมเดินทางไปด้วย

22. ข้อใดไม่ใช่การเดินทางไปราชการชั่วคราว

.การไปสอบคัดเลือก

.การไปรักษาการในตำแหน่ง

.การเดินทางข้ามแดนชั่วคราว

.การไปรักษาการไปราชการชั่วคราว

23. ข้อใดไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว

.ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

.ค่าเช่าที่พัก

.ค่าพาหนะ

.ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น

24. กรณีที่ไม่มีที่พักในท้องที่ที่ปฏิบัติราชการ ให้สามารถเบิกค่าที่พักในลักษณะ

เหมาจ่ายวันละไม่เกินกี่บาท

.100 บาท

.120 บาท

.150 บาท

.200 บาท

 

25. Folio คือเอกสารตามข้อใด

.ใบเสร็จรับเงิน

.ใบแจ้งรายการของโรงแรม

.ใบเบิกเงินเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

.รายงานการเดินทางไปราชการ

26. ผู้อำนวยการสถานศึกษาไปราชการประชุมประจำเดือนที่ สพท.จะมีสิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง

ตามข้อใด

.ไม่เกินวันละ 54 บาท

.ไม่เกินวันละ 90 บาท

.ไม่เกินวันละ 108 บาท

.ไม่เกินวันละ 180 บาท

27. กรณีที่เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่เมื่อไปรายงานตัวแล้วไม่สามารถหาบ้านพักได้ จำเป็น

ต้องอยู่ต่อสามารถเบิกค่าเช่าที่พักได้ไม่เกินกี่วัน

.3 วัน

.5 วัน

.7 วัน

.10 วัน

28. ข้อใดไม่ใช่หมวดรายจ่ายของแผนงานหรือโครงการ

.หมวดรายจ่ายงบกลาง

.หมวดสาธารณูปโภค

.หมวดเงินอุดหนุน

.หมวดรายจ่ายอื่น

29. เงินบำนาญบำเหน็จราชการจัดอยู่ในเงินประเภทใด

.งบกลาง

.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

.หมวดรายจ่ายอื่น

.หมวดเงินอุดหนุน

30. เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการจัดอยู่ในหมวดใด

.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

.หมวดรายจ่ายอื่น

.หมวดเงินอุดหนุน

.หมวดค่าสาธารณูปโภค

31. เอกสารการรับส่งงานในหน้าที่ราชการจะต้องจัดทำขึ้นกี่ฉบับ

.1 ฉบับ

.2 ฉบับ

.3 ฉบับ

.4 ฉบับ

32. โดยปกติจะต้องส่งมอบงานตามเงื่อนไขเวลาในข้อใดนับตั้งแต่วันพ้นตำแหน่ง

.ภายใน 15 วัน

.ภายใน 50 วัน

.ไม่เกิน 30 วัน

.ตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนดแต่ไม่เกิน 30 วัน

33.ในกรณีที่ไม่สามารส่งมอบงานได้ ให้แต่งตั้งข้าราชการระดับใดคนหนึ่งหรือหลายคน

ทำรายงานเพื่อส่งมอบแก่ผู้รับตำแหน่งแทน

.ระดับ 3

.ระดับ 3 ขึ้นไป

.ระดับ 5 ขึ้นไป

.ระดับ 6 ขึ้นไป

34. ข้อใดคือตู้นิรภัยตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน

.กำปั่น

.ตู้เหล็ก

.หีบเหล็กอันมั่นคง

.ถูกทุกข้อ

35. เงินที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้วไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมดถูกเรียกคืนและนำส่งคลังก่อน

สิ้นปีงบประมาณหรือก่อนสิ้นระยะเวลากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหมายถึง

.เงินรายได้แผ่นดิน

.เงินงบประมาณ

.เงินเบิกเกินส่งคืน

.เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน

36. เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการให้นำฝากคลังตามข้อใด

.เดือนละ 1 ครั้ง

.อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

.อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเว้นเกิน 10,000 บาทให้ส่งภายใน 7 วันทำการ

.อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเว้นเกิน 10,000 บาทให้ส่งภายใน 7 วันของเดือนถัดไป

37. โรงเรียนต้องรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินต่อหัวหน้าส่วนราชการตามข้อใด

.ภายในสิ้นปีงบประมาณถัดไป

.ภายในวันที่ 10 ของเดือนตุลาคม

.อย่างช้าไม่เกินวันที่ 10 ตุลาคม ปีถัดไป

.อย่างชัดไม่เกินวันที่ 15 ตุลาคมของปีถัดไป

38. องค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจำคือข้อใด

. ...

.สพฐ.

.กระทรวงการคลัง

. ...

39. ลูกจ้างรายเดือนที่จ้างจากงบประมาณรายจ่ายตามระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกิน

ปีงบประมาณหมายถึง

.ลูกจ้างประจำ

.ลูกจ้างชั่วคราว

.ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

.ลูกจ้างครูรายเดือน

40. ข้อใดคือวันหยุดประจำสัปดาห์ของลูกจ้างชั่วคราว

.วันเสาร์-อาทิตย์

.วันเสาร์-วันอื่น 1 วัน

.วันอาทิตย์-วันอื่น 1 วัน

.วันเสาร์ อาทิตย์และวันอื่นอีก 1 วัน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ก. ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ภาค ก. ชุดละ 399

ความรอบรู้

-  แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษำ

-  แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

(พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้ำราชการกรุงเทพมหานคร

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก

 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

ความรู้ความสามารถทั่วไป

 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

-   แนวข้อวิชาภาษาไทย

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู

 แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย 

 แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

 แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู 

 แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู

ภาค ข. ชุดละ 399 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ข. ครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)

ภาษาไทย

-  ภาษาอังกฤษ

- วัดผล

-  คณิตศาสตร์ 

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

-  แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 

 แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้ 

 แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

 แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน 

 แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน 

 แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา 

 แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา 

 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา

ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู

- แบบทดสอบเกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์

ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู

 วิธีการสอบสัมภาษณ์


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0477807 (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
 สาขา  มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์  ชื่อบัญชี นายวิมล  พระกาย 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
สรุปแนวข้อสอบครูชุดที่ 4

201. ข้าราชการประเภทใดไม่มีสิทธิลาพักผ่อนตามระเบียบนี้…( ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษาเกินกว่าวันลาพัก
ผ่อนตามระเบียบแล้ว )
203. ข้าราชการได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพลต้องปฏิบัติอย่างไร…( รายงานผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ช.ม นับแต่เวลารับหมายเรียก )
204. ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดมีอำนาจอนุญาตการลาป่วยและลากิจของข้าราชการในสถานศึกษาทุกตำแหน่งในสังกัดได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน
กี่วัน…..( 60 วัน และ 30 วัน ตามลำดับ )
205. การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือบ่าย จะนับวันลาอย่างไร….…( ให้นับครึ่งวัน )
202. ข้าราชการครูในโรงเรียนไม่มีสิทธิลาประเภทใด……………(การลาพักผ่อน)
203. ข้าราชการสตรีมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับเงินเดือนครั้งหนึ่งได้กี่วัน…(90 วัน)
204. ลากิจต่อเนื่องขากลาคลอด 90 วันได้อีก….(150 วันทำการ)
205 .เมื่อข้าราชการครูลาสิกขาบทแล้ว จะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน….(5 วัน)
206. จุดมุ่งหมายสำคัญของวินัยข้าราชการครู…(เพื่อให้ข้าราชการครูปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีของประชาชน)
207. ครูใหญ่แจ้งให้ข้าราชการครูมาประชุมก่อนวันปิดภาคเรียนในวันเสาร์ นายแดง ข้าราชการครูรับทราบแต่ไม่ยอมไปประชุมโดยอ้างว่าเป็นวัน
หยุดราชการและมีธุระส่วนตัว การกระทำของครูแดง ผิดวินัยหรือไม่….(เป็นความผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ ผู้บังคับบัญชา)
208. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน…..(ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันรับทราบคำสั่ง)
209. กรณีมีเหตุที่ทำให้ร้องทุกข์จะต้องร้องทุกข์ภายในกี่วัน….(ภายใน 30 วัน)
210. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย…(- หักเงินเดือน - ให้ออก )
211. ยื่นใบลาป่วยตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย 35 - 19 พ.ย 35 จับนับวันลาได้….( 5 วัน )
212. เด็กที่เป็นโรคชนิดใดได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา..(โรคเรื้อน )
213. การพานักเรียนไปทัศนะศึกษาต่างจังหวัดและค้างคืน ต้องขออนุญาตจากใคร….( ผู้อำนวยการ การประถมศึกษาจังหวัด )
214. ข้าราชการประเภทใด ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนตามระเบียบนี้…( ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสถาน
ผ่อนตามระเบียบแล้ว )
215. ครูใหญ่มีอำนาจอนุญาตการลาป่วยและลากิจของข้าราชการในสถานศึกษาทุกตำแหน่งในสังกัดได้ครั้งหนึ่งไม่เกินกี่วัน….( 60 วัน และ30 วัน
ตามลำดับ )
216. ลาบ่อยครั้ง ..สำหรับข้าราชการสั่งปฏิบัติราชการอยู่ตามสถานศึกษา (ลาเกิน 6 ครั้ง )
217. มาทำงานสายเนือง ๆ สำหรับข้าราชการปฏิบัติราชการอยู่ที่โรงเรียน ….(สายเกิน 8 ครั้ง )
218. มาทำงานสายเนือง ๆ สำหรับข้าราชการปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงาน (สายเกิน 9 ครั้ง )
220. ลาบ่อยครั้ง สำหรับข้าราชการสั่งปฏิบัติราชการอยู่ตามสำนักงาน.. ( ลาเกิน 8 ครั้ง )
221. ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาจะต้องมาถึงสถานศึกษาก่อนเวลาทำงานปกติ อย่างน้อย….(15 นาที คือระหว่างเวลา80.15–16.45 น.)
222. ในการเดินทางตามระเบียบ จะต้องมีครูควบคุมโดยถือเกณฑ์ตามข้อใด…..( ครู 1 คน ต่อนัก เรียน 20 คน )
223. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งใดในห้องสอบ จะต้องรายงานขออนุญาติต่อผู้ใด…..( หัวหน้าหรือประธานควบคุมการสอบ )
224. การอธิบายคำถามใดแก่ผู้เข้าสอบอันเป็นแนวทางความรู้หรือความคิดแก่แก่ผู้สอบ กระทำได้หรือไม่……( กระทำไม่ได้ )
225. มีข้อห้ามไว้ว่า “ ผู้กำกับการสอบจะต้องไม่ทำกิจกรรมใด ๆ อันเป็นการที่จะทำงานในหน้าที่ ไม่ได้โดยสมบูรณ์ ” ข้อห้ามนี้หมายถึง……( การ
อ่านหนังสือหรือการถัก )
226. เด็กพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับตาม พ.ร.บ ประถมศึกษา 2523 เมื่ออายุ( ย่างเข้าปีที่ 15 )
227. เด็กจะออกจากโรงเรียนก่อนอายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้ในกรณี (สอบได้ชั้น ป .6 )
228. เด็กนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับจะขาดเรียนในหนึ่งเดือนได้ไม่เกิน( 7 วัน )
229. ใครมีหน้าที่ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่อายุเข้าเกณฑ์เข้าเรียนตาม พ.ร.บ ประถมศึกษา……( คณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ)
230. การประกาศส่งเด็กเข้าในโรงเรียนประถมศึกษาให้ผู้ปกครองทราบ (เดือนธันวาคม ของทุกปี )
231. ใครมีอำนาจยกเว้นหรือสั่งถอนหรือสั่งถอนการยกเว้นเด้กไม่ต้องเข้าเรียนในโรงเรียนประถม ศึกษา……(คณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ)
232. ใครเป็นประธานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ( รมว. ศึกษาธิการ )
233. คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กปช. มีจำนวน……( 31 คน )
234. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง.. ( 6 คน )
235. คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด มีจำนวน……( 15 คน )
236. ใครเป็นประธานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด……( ผู้ว่าราชการจังหวัด )
237. สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอยู่ในสังกัดใด……( สำนักงานคณะกรรมการการประถม ศึกษาแห่งชาติ )
238. เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเป็นข้าราชการเทียบเท่าตำแหน่ง ( อธิบดี )
239. อำเภอ ก. มีกลุ่มโรงเรียน 5 กลุ่ม จะมีคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอได้กี่คน……( 8 คน )
240. ข้อใดคือระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา……( รบ. – 1 ต )
241. ในระหว่างปีนักเรียนมีผลการเรียนดีมาก และผ่านเกณฑ์ที่กำหนด สามารถเลื่อนชั้นสูงขึ้นได้ภายใน…. ….(1 กันยายน)
242. โทษทางวินัยมีกี่สถาน……………………..(5 สถาน)
243. โทษทางวินัยข้อใดไม่ได้ระบุไว้…………...(ให้ออก)
244. กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงมีโทษสถานใด …(- ภาคทัณฑ์ - ตัดเงินเดือน - ลดขั้นเงินเดือน)
245. โทษทางวินัยสถานใด มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเหมือนผู้นั้นออกจากราชการ…(ปลดออก)
246. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ์ - ตัดเงินเดือน - ลดขั้นเงินเดือน ให้อุทธรณ์ภายใน..(30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง)
247. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ ปลดออก ไล่ออกให้อุทธรณ์ภายใน..(30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง)
248. ข้าราชการร้องทุกข์ได้กรณีถูก (ร้องทุกข์ด้วยตนเอง ให้คนอื่นร้องทุกข์แทนไม่ได้)
249. กลุ่มโรงเรียนหนึ่งจะมีจำนวนโรงเรียนเท่าใด…….(5 – 10 โรง)
250. กลุ่มโรงเรียนหนึ่งมีโรงเรียนในกลุ่ม 9 โรง จะมีคณะกรรมการกลุ่มกี่คน…(19 คน)
251. เป้าหมายหลักของการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน…..เพื่อพัฒนาการศึกษา)
252. การตัดสินผลการเรียน ป.6 พิจารณาจาก…(มีเวลาเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผ่านจุดประสงค์ใน ป.02 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60)
253. การลาบ่อยครั้ง……(ลาเกิน 6 ครั้ง)
254. มาทำงานสายเนือง ๆ ของข้าราชการ สปอ.…..(สายเกิน 8 ครั้ง โรงเรียนเกิน 9 ครั้ง)
255. ข้าราชการครูถูกลงโทษตัดเงินเดือน มีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วัน…(30 วัน)
256. ข้าราชการครูลาป่วย วันพุธที่ 11 ถึงอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2533 นับวันลาได้กี่วัน..(8 วัน)
257. การนับวันลาให้นับอย่างไร…(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน)…นับตามปีงบประมาณ
258. ครูใหญ่มีอำนาจอนุญาตลาป่วยลากิจครั้งหนึ่งได้ไม่เกินกี่วัน..(ลาป่วย 60 วัน ลากิจ 30 วัน)
259. ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบวิชานั้น หลังจากสอบวิชาแรกในตอนเช้าของแต่ละวัน เป็นเวลา...
.(15 นาที)..ออกสอบ สปจ. ปี 2545
260. การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาและค้างคืน โรงเรียนสังกัด สปจ. ใครอนุญาต..(ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด)
261. การสอนแบบ แบ่งกลุ่มการทำงาน กับ การสอนแบบรายบุคคล ผลการเรียนแตกต่างกันอย่างไร..(การปลูกฝังลักษณะผู้นำ)
262. การสอนเป็นงานที่ต้องเตรียมอยู่เสมอ ถึงแม้ครูจะขบปริญญาก็ตาม คำกล่าวนี้สนับสนุนหลักการใด…..(หลักการวางแผนและเตรียมการสอน)
263. ส่วนประกอบของแผนการสอนที่สมบูรณ์ที่สุด คือ……..…(จุดประสงค์ - เนื้อหาสาระ - กิจกรรมการเรียนการสอน - สื่อการเรียนการสอน -
การ ประเมินผล)
264. หลักสูตรประถมศึกษากำหนดเวลาเรียนในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า…(40 สัปดาห์)
265. นวัตกรรมในข้อใดที่ใช้สื่อประสม……(ศูนย์การเรียน)
267. การสอนที่ดีต้องคำนึงถึงสิ่งใด………..(ความแตกต่างระหว่างบุคคล)
268. ข้อใดเป็นกรอบความคิดที่สำคัญของหลักสูตรประถมศึกษา ฉบับปรับปรุง 2533 ..(การพัฒนาตน - พัฒนาอาชีพ - พัฒนาสังคม)
269. ธรรมนูญโรงเรียนมีประโยชน์มากในเรื่องใด…..…(ช่วยให้ทุกฝ่ายรู้ทิศทางในการทำงาน เป็นหลักประกันในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ)
270. โครงการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมหมายถึงโครงการ…….…(โรงเรียนสีเขียว)
271. เหตุผลที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายโรงเรียนสีขาวคือ…(-ปัญหาความอ่อนแอของ สถาบันครอบครัว
- การแพร่กระจายของสารเสพติดในสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น - การเปลี่ยน แปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว)
273. โครงการโรงเรียนสีขาว มุ่งปกป้องคุ้มครอง ดูแลเยาวชนในด้าน….(ยาเสพติด สื่อลามก - การพนัน - การทะเลาะวิวาท)
274. ความสำคัญในการพัฒนาโรงเรียนสู่ความสำเร็จตามเร็จโครงการโรงเรียนสีขาว คือ…การ สร้างความตระหนักกับบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน)
275 WTO. ผู้อำนวยการองค์การค้าโลก….…(นายศุภชัย พานิชภักดิ์)
276. มิยาซาวา แพลน ….(งบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 53,000 ล้านบาท เงินกู้จากญี่ปุ่น)
277. ครูเตรียมกิจกรรม 5 อย่าง ให้นักเรียน 5 กลุ่ม ผลัดกันทำกิจกรรมทีละอย่าง…(ศูนย์การเรียน)
278. เมื่อครูสอนเรื่อง การทำน้ำให้สะอาด ได้แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาตามหัวข้อที่กำหนด..(การสอนแบบสืบสวนสอบสวน)
279. ครูต้องการสอน เรื่องสุขศึกษาในบ้าน การรักษาความสะอาดในบ้าน เกษตรในครัวเรือน ควรสอนวิธีใด……...(สถานการณ์จำลอง)
280. เทคนิคที่ควรฝึกให้เด็กในการสอนแบบสืบสวนสอนสวน…(เทคนิคการวิเคราะห์)
280. การสอนแบบอภิปรายให้ประโยชน์แก่นักเรียนมากที่สุดคือ…(การแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่)
282. วิธีสอนแบบใดที่คล้อยคลึงกัน….(แก้ปัญหา - วิธีวิทยาศาสตร์ - วิธีทดลอง)
283. ตัวแปรของนักเรียนใดมีอิทธิพลต่อการสอนมากที่สุด…..(ความสามารถ)
284. การสร้างทัศนคติที่ดีต่อนักเรียนในการสอนคือ…………(ใจดี รื่นเริง อดทน)
285. แผนการสอนคือ……..(เอกสารที่ให้ทราบรายละเอียดในการสอนตามหลักสูตร)
286. หลักการสอนที่ดี….…(สอนจากสิ่งที่รู้ไปหาสิ่งที่ยังไม่รู้)
287. การเตรียมบันทึกการสอนที่ถูกหลักคือ…(ตั้งจุดมุ่งหมายก่อนคิดวิธีสอนและกิจกรรม)
288. เด็กไม่ทำการบ้าน ควรแก่อย่างไร……(ทำป้ายสถิติผู้ขยันทำการบ้านติดไว้ในชั้นเรียน)
289. ต้องการสอนเรื่องดอกไม้ ควรเลือกสื่อใด….…(ดอกกุหลาบทั้งดอก)
290. ข้อใดใกล้เคียงกับประสบการณ์ตรงมากที่สุด…(การศึกษานอกสถานที่)
291. สื่อที่เหมาะกับการสอนรายบุคคลคือ …(บทเรียนแบบโปรแกรม)
292. การจัดห้องเรียนคำนึงถึง…..….(พร้อมให้ห้องเรียนเปลี่ยนแปลงคามความเหมาะสม)
293 การเรียนการสอนปัจจุบันเน้น…(นักเรียนเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีครูคอยช่วยแนะนำ)
294. เด็กฉลาดสูงสุด I.Q………..….(140 ขึ้นไป)
295. เด็กฉลาดปกติ I.Q……….….(91 - 110)
296. EQ. หมายถึง…………(วุฒิภาวะทางอารมณ์)
297. การแนะแนวเพื่อ………………(ให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง)
298. ปัญหาเด็กพูดติดอ่าง…….….(ประสาทตึงเครียด - ป่วยนาน ๆ – ถนัดซ้าย ปมด้อย เล่นมาก)
299. วิธีแก้ปัญหาเด็กพูดติดอ่าง….(ขจัดความตึงเครียด –ปล่อยให้พูดโดยไม่ขัดจังหวะ – ให้เป่าลูกโป่ง ผิวปาก ร้องเพลง ฝึกพูดช้า ๆ)
300. ปัญหาเด็กเขียนหนังสือหัวกลับ……….(เพราะถนัดมือซ้าย)
301. วิธีแก้ปัญหาเด็กเขียนหนังสือหัวกลับ…(ใช้แบบฉลุ แบบเส้นประ อักษรแบบลูกศรชี้นำ)
302. เด็กชอบขโมยของ….(สาเหตุ พ่อแม่ยากจน ตระหนี่ ขาดความรักความอบอุ่น อิจฉาริษยา สภาพจิตไม่ปกติ)
303. วิธีแก้เด็กชอบขโมยของ……(ทุกฝ่ายให้ความร่วมมืออบรมสั่งสอน ให้ความสนใจ ให้ความอบรม)
304. เด็กดื้อ ….(ถูกขัดใจ พ่อแม่บังคับเกินไป พ่อแม่ปฏิบัติไม่เสมอต้นเสมอปลาย พ่อแม่มีความเห็นที่ขัดแย้งกัน พ่อแม่เอาใจมากเกินไป)
305. วิธีแก้ปัญหาเด็กดื้อ….(ให้ความสนใจ ไม่ทำอะไรที่ขัดใจ เข้าใจพัฒนาการ เสริมแรง เพิกเฉยไม่สนใจ
306. ปัญหาเด็กก้าวร้าว…..(ความคับข้องใจ การเลียนแบบ การลงโทษ)
307. การแก้ปัญหาเด็กก้าวร้าว….(พยายามไม่สร้างความคับข้องใจ แต่ไม่ถึงกับตามใจ ไม่เสริมแรงพฤติกรรมก้าวร้าว ลงโทษเมื่อจำเป็น
308. การวางแผนการสอน….(เป็นการเตรียมการล่วงหน้าก่อนสอน โดยนำข้อมูลเนื้อหาวิชามากำหนดกิจกรรม)
309. ความสำคัญของการวางแผนการสอน….(ทำให้ครูมีความรอบคอบเกี่ยวกับการเลือกความมุ่งหมาย กิจกรรมการสอน การประเมินผลและสื่อการสอน ทำให้การสอนได้ผลดี และคนอื่นสามารถสอนแทนได้ถ้าไม่อยู่ เป็นหลักฐานประเมินเลื่อนตำแหน่งของครู)
310. ประโยชน์ของการวางแผนการสอน….(ครูมีความมั่นใจ ปลอดภัยในการสอน ครูเกิดความรอบคอบ ครูนำข้อบกพร่องหรือปัญหามาปรับปรุง ประหยัดเวลา แรงงานในการเรียน)
311. แผนการสอนที่ดี….(มีกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติมากที่สุด เป็นแผนที่เปิดโอกาสผู้เรียนสามารถค้นพบคำตอบหรือทำสำเร็จด้วยตนเอง เป็นทักษะกระบวนการที่ใช้ได้จริง ส่งเสริมการใช้วัสดุในท้องถิ่น)
312. ขั้นตอนการจัดทำแผนการสอนที่ดี
(1) ศึกษาเอกสาร หลักสูตร คู่มือครู และเอกสารค้นคว้าต่าง ๆ
(2) วิเคราะห์เนื้อหา / จุดประสงค์
(3) กำหนดกิจกรรม
313. วิธีการกระบวนการกลุ่ม……(ระดมสมอง วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินผล ปรับปรุงพัฒนา)
314 กระบวนการสร้างเจตคติ…...(สังเกต วิเคราะห์ สรุป)
315. กระบวนการโจทย์ปัญหา…..(วิเคราะห์โจทย์ปัญหา กำหนดขั้นตอนแก้ปัญหา ปฏิบัติตามขั้นตอน ตรวจสอบความถูกต้อง)
316. กระบวนการสร้างค่านิยม….(สังเกตตระหนัก ประเมินเชิงเหตุผล กำหนดค่านิยม วางแนวปฏิบัติ ปฏิบัติด้วยความชื่นชม
317. วิธีสอนแบบขั้นทั้ง 4 ของอริยสัจสี่ ……..(ศ.ดร.สาโรช บัวศรี)
(1) ขั้นกำหนดปัญหา (ขั้นทุกข์)
- ศึกษาปัญหา
- กำหนดขอบเขตของปัญหาที่จะแก้
(2) ขั้นตั้งสมมุติฐาน (สมุหทัย)
- พิจารณาสาเหตุของปัญหา
- จะต้องแก้ปัญหาที่สาเหตุ
- พยายามทำอะไรหลาย ๆ อย่างเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงสาเหตุ
318. ข้อสอบที่มีความเที่ยง….(คือข้อที่สามารถวัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ต้องการวัดได้ถูกต้องครบถ้วนตามวัตถุประสงค์)
319. ความเที่ยงตรง ได้แก่….(ตางตามเนื้อหาครอบคลุมเนื้อหา ตรงตามโครงสร้างทฤษฎี ตรงตามสภาพเป็นจริง ตรงตามสถานการณ์)
320. ค่าเฉลี่ย………… (ผลรวมของคะแนนทุกคน หารด้วยจำนวนคนทั้งหมด).....ออกสอบ สปจ. ปี 2546
321. มัธยฐาน Mediab ….(คะแนนที่อยู่กึ่งกลาง เช่น 3 8 15 20 30 ฐานนิยมคือ 15 )....ออกสอบ สปจ.ปี 2546
322. ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D …(เป็นค่าสถิติที่วัดการกระจายของคะแนนในกลุ่ม ถ้าความเบี่ยงเบนมีค่าสูง แสดงว่าคะแนนของกลุ่มนั้นกระจายกว้างแตกต่างห่างกันมาก ซึ่งหมายความว่าเด็กในกลุ่มนั้นมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันมาก)
323. การจัดการเชิงระบบ………..(ตัวป้อน - กระบวนการ ผลผลิต)
324. ตัวป้อน (INPUT) ได้แก่…..(หลักสูตร ครู นักเรียน อาคาร เงิน วัสดุ)
325. กระบวนการ PROCESS…...(การดำเนินงาน การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล)
326. ผลผลิต OUTPUT………….(นักเรียนมีความรู้ จบการศึกษา มีงานทำ)
327. การวัด…..(คือการให้ค้าตัวเลข เพื่อแทนคุณลักษณะสิ่งใด ไปตามเกณฑ์ หรือกติกาที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างแจ้งชัด เช่น การวัดความสูง น้ำหนัก)
328. การทดสอบ….(เป็นกระบวนการค้นหาคุณสมบัติ ศักยภาพ ความสามารถของสิ่งใด ๆ หรือทำให้ปรากฏอย่างชัดแจ้ง เช่น การทดสอบความแข็งของก้อนหิน ความสามารถของนักกีฬา)
329. การประเมิน…(เป็นการตัดสินใจให้คุณค่า หรือบ่งระดับคุณภาพของสิ่งใด ๆ อย่างชัดเจน หรือมีข้อมูลประกอบการตัดสิน การให้ระดับคะแนนที่ครูทำถือได้ว่าเป็นการประเมิน)
330. ระบบของการจัดการศึกษา……(สิ่งที่ต้องการ ประเมินผู้เรียน มีข้อมูลหรือคะแนน วัดความรู้ สร้างแบบทดสอบ)
331. หลักของการวัดผลที่สำคัญ…
(1) จะต้องมีการวัดหลาย ๆ ครั้ง
(2) แต่ละครั้งใช้คำถามหลาย ๆ ข้อ
(3) เครื่องมือที่ใช้มีคุณภาพดี
(4) วัดในเวลาอันเหมาะสม
250. ข้อสอบแบบตัวเลือกหลาย ๆ ข้อ
ข้อดี…..(ตรวจง่าย เป็นปรนัย เป็นแบบทดสอบที่พัฒนาเป็นมาตรฐาน ตั้งตำถามให้ดี วัดพฤติกรรมได้หลายประเภท เดาได้ยาก คลุมเนื้อหา)
ข้อจำกัด………..(ใช้เวลาในการสร้างนาน ใช้วัสดุมาก ถ้าสร้างไม้ดี ก็มักวัดได้แต่ความจำ)
332 ข้อสอบแบบจับคู่
ข้อดี ….………….(สร้างง่าย ตรวจง่าย ประหยัดวัสดุ ครอบคลุมเนื้อหา)
ข้อจำกัด………….(เดาคำตอบถูกได้สูง มักถามวัดได้แต่ความจำ)
333. ข้อสอบแบบถูก – ผิด
ข้อดี ….(สร้างง่าย ใช้เวลาน้อย ตรวจง่าย เป็นปรนัย ครอบคลุมเนื้อหา)
ข้อจำกัด…………………(เดาถูกได้ง่าย มักถามวัดได้แต่ความจำ)
334. แบบสอบปรนัย……….…(ถือหลักว่าต่างคนตรวจได้คะแนนเท่ากัน)
335. แบบสอบอัตนัย…………..(ถือหลักว่าต่างคนตรวจได้คะแนนต่างกันออกไปได้)
336. แบบสอบปรนัย เช่น ……(แบบถูก – ผิด แบบหลายตัวเลือก)
337. กทม. มีที่ปรึกษากี่คน…………….( 9 คน)
338. การบริหารส่วนภูมิภาคได้แก่………..(จังหวัด อำเภอ)
340. หนังสือที่มีสำเนาสามารถตรวจค้นได้ให้เก็บไว้กี่ปี………(5 ปี)
341. จรรยาบรรณครูข้อใดสำคัญที่สุด……….(ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี)
342. ผู้ที่มีอาชีพครูควรมีคุณธรรมอะไร……….(พรหมวิหาร 4)
343. กทม.มีกี่เขต…….(50 เขต).......ออกสอบ กทม. ปี 2545
344. สกินเนอร์…………..(ทฤษฎีการเสริมแรง)
345. พัฒนาการ…….(การเปลี่ยนแปลงที่เป็นความก้าวหน้าของบุคคล เป็นผลมาจากวุฒิภาวะและประสบการณ์)
346. วุฒิภาวะ…(ความเจริญเติบโตทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะทำงานตามหน้าที่ได้ )
347. การเรียนรู้…….(การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือการฝึกหัด)
348. เป้าหมายสำคัญในการเรียนการสอนภาษาไทย ตามหลักสูตรประถมศึกษา 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) ต้องการให้เกิดกับนักเรียน 4 ด้านคือ……..(1.ความรู้ 2. ทักษะ 3. ค่านิยม 4.การจัดการ)
349. ขั้นตอนการสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์
(1) ครูอ่านเชิงเล่าให้นักเรียนฟัง
(2) นักเรียนเล่าเรื่องที่ฟัง
(3) ครูและนักเรียนเขียนเรื่องร่วมกัน
(4) นักเรียนทำหนังสือใหญ่ (BIG BOOK)
(5) นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะทางภาษา
350. การจัดกิจกรรมตามกระบวนการสร้างนิสัย มี 6 ขั้นตอน
(1) รับรู้ (สังเกต)
(2) คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ
(3) สร้างแนวปฏิบัติที่เหมาะสม
(4) ลงมือปฏิบัติ
(5) ประเมินผลปรับปรุง
(6) ชื่นชมต่อการปฏิบัติ
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้