ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน

1.รัฐธรรมนูญ ปี 2550 มาตราใดในข้อต่อไปนี้ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน
ก.มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมตัวกันเป็นชุมชนมีสิทธิอนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณี
ข..มาตรา 78 รัฐต้องดำเนินนโยบายโดยส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการกระจายอำนาจ
ค.มาตรา 87 รัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน/กำหนดนโยบายและดัดสินใจทางการเมือง
ง.ถูกทุกข้อ

2. วิสัยทัศน์ประเทศไทยตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (2550 – 2554) คืออะไร
ก. สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน    ข.สังคมผาสุกร่วมกัน
ค.สังคมน่าอยู่เมืองน่ามอง    ง.สังคมมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง

3.ข้อใด ไม่ใช่สาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ก.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ข. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
ค.การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ
ง.การปฏิรูประบบราชการ

4.ข้อใดไม่ใช่นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ก. การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม
ข. การรักษาและเพิ่มรายได้ได้ของประชาชน
ค. การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
ง. การจัดตั้งคณะกรรมการปรองดอง

5.นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย 9 ประการ ที่มอบให้กรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบ คือ นโยบายอะไร
ก.การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
ข.การบริหารแบบบูรณาการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ค.การบริหารโครงการโดยยึดหลักงบประมาณของประชาชน
ง.การแก้ไขปัญหาความยากจน

6.ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมตามนโยบายเร่งด่วนกระทรวงมหาดไทย ข้อที่ 5 การส่งเสริมอาชีพผลิตสินค้า OTOP กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมผลิตให้ได้มาตรฐาน
ก. การลงทะเบียน และคัดสรรสุดยอด OTOP ไทย
ข. การพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ OTOP (KBO)
ค.การพัฒนาเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ง.การจัดงานมหกรรม OTOP ภูมิภาค และส่วนกลาง
7. ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมตาม นโยบายเร่งด่วนกระทรวงมหาดไทย ข้อที่ 5 การส่งเสริมอาชีพผลิตสินค้า OTOP กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการบริหารผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ก. การสร้างคลังข้อมูลภูมิปัญญา OTOP
ข.พัฒนาเครือข่าย OTOP สู่ความเข้มแข็ง
ค. การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
ง.จัดตั้งศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร

8. ข้อใดกล่าวถึงวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชนได้ถูกต้อง
ก.เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง
ข.เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ค.เป็นหน่วยงานในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง
ง.เป็นหน่วยงานในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

9.ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของกรมการพัฒนาชุมชน
ก. สร้างพลังชุมชน          ข. สร้างระบบการจัดการความรู้
ค.. สร้างระบบบริหารจัดการชุมชน    ง.สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

10.ข้อใดกล่าวถึงเป้าหมายของกรมการพัฒนาชุมชนได้ถูกต้อง
ก.ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองได้ ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข
ข.สร้างพลังชุมชน สร้างระบบการจัดการความรู้ สร้างระบบบริหารจัดการชุมชน
ค.สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
ง.ชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น ประชาชนพึ่งตนเองได้

11.ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2553 – 2554
ก.การพัฒนาทุนชุมชน          ข.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
ค. การเพิ่มขีดสมรรถนะผู้นำชุมชน    ง.การขับเคลื่อนแผนชุมชน

12.ข้อใดไม่ใช่เป้าประสงค์ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2553-54
ก.โครงการกิจกรรมสำคัญ (flagship project)
ข.โครงการที่มุ่งผลเป็นเลิศในทางปฏิบัติ (best practice project)
ค.โครงการเผยแพร่ความสำเร็จ (Quick win project)
ง.ทั้งข้อ ก ข และ ค คือเป้าประสงค์ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ

13.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในเรื่องใด
ก.การเสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ
ข.การสร้างรายได้และศักยภาพทางเศรษฐกิจระดับฐานราก
ค.การแก้ไขปัญหาความยากจน         ง.ถูกเฉพาะ ก และ ข

14.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กร สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยในข้อใด
ก.การพัฒนาการบริการประชาชน
ข.การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยยึดหลักงบประมาณของประชาชน
ค.การบริหารแบบบูรณาการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ง.การพัฒนาภาวะผู้นำของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย

15.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทุนชุมชน ของกรมการพัฒนาชุมชน มีเป้าหมายให้ตอบสนองนโยบายในด้านใดของรัฐบาล
ก.นโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ
ข.นโยบายการเสริมสร้างสวัสดิการชุมชน
ค.นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยทุนชุมชน
ง.ถูกทุกข้อ

16.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง มีเป้าหมาย ให้ตอบสนองต่อนโยบายด้านใดของรัฐบาล
ก. การปกป้องสถาบัน สมานฉันท์คนในชาติ
ข.เสริมสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจทุนนิยม
ค. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ง.ถูกทุกข้อ

17.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถผู้นำชุมชน มีเป้าหมายให้ตอบสนองต่อนโยบายด้านใดของรัฐบาล
ก.การปกป้องสถาบัน สมานฉันท์คนในชาติ
ข..การกำกับดูแลองค์การที่ดี
ค. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ง.ถูกทุกข้อ

18.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กร มีเป้าหมายให้ตอบสนองต่อนโยบายอะไรของรัฐบาล
ก.การกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance : OG)
ข. การปกป้องสถาบัน สมานฉันท์คนในชาติ
ค.เสริมสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจทุนนิยม
ง. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


19.ข้อใดไม่ใช่ภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 8 เมษายน 2552
ก.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ข.ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก
ค.จัดทำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ
ง.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำยุทธศาสตร์ทุนชุมชน

20.ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 8 เมษายน 2552
ก.กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ
ข.จัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการชุมชน
ค.พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การอาชีพ การออม และการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน
ง.ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน องค์การชุมชน เครือข่ายองค์การชุมชน

21.แนวทางการปฏิบัติงานของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายวิเชียร ชวลิต)ยึดหลักการในเรื่องใด
ก.การทำงานแบบมีส่วนร่วม       ข.การทำงานเป็นทีม
ค.การทำงานข้ามสายงาน       ง.การแบ่งงานกันทำ

22.อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(นายวิเชียร ชวลิต) มีนโยบายในเรื่องใด
ก.การพัฒนาผู้สูงอายุ          
ข.การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ค.การพัฒนาผู้นำ             
ง.ให้ยึดนโยบาย เป้าหมายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

23.อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มีนโยบายว่า งานซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลที่กรมการพัฒนาชุมชนต้องทำให้เป็นรูปธรรม มี 2 เรื่องข้อใดถูกต้อง
ก.การสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ และ นโยบายสวัสดิการชุมชน
ข.เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาผู้สูงอายุ
ค.การส่งเสริมอาชีพ OTOP และการปกป้องสถาบัน
ง.ถูกทั้ง ก และ ข24.อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มีนโยบายว่า งานซึ่งเป็นนโยบายกระทรวงมหาดไทยที่กรมการพัฒนาชุมชนต้องทำให้เป็นรูปธรรม มี 2 เรื่องข้อใดถูกต้อง
ก.การส่งเสริมอาชีพ OTOP และการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งปกป้องสถาบันสมานฉันท์คนในชาติ
ข.การบริการประชาชน และการแก้ไขปัญหาความยากจน
ค.การปกป้องสถาบัน และการแก้ไขปัญหาความยากจน
ง.ไม่มีข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

25. ข้อใดกล่าวถึง แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ ปี 2553 – 2554 ของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ถูกต้อง
ก.ทุกประเด็นยุทธศาสตร์ต้องเชื่อมโยงกัน อย่าทำงานแบบแยกส่วน ให้ทำงานบูรณาการเชื่อมโยงกัน
ข.เลือกประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญมาขับเคลื่อนให้ชัดเจน ค.ค่อย ๆ ทำทีละประเด็นยุทธศาสตร์
ง.แสวงหางบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

26.งานใดของกรมการพัฒนาชุมชน ที่เป็น ไฮไลท์ (Hightlight)ในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
ก.งานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ข.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ค.ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร
ง.โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

27.ในปี 2554 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่กรมการพัฒนาชุมชนส่งเสริม จะเพิ่มมิติทางด้านความมั่นคง ด้วยกิจกรรมใด
ก.การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ       ข.การเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ค.การพัฒนาแบบูรณาการ          ง.ถูกทุกข้อ

28.ในปี 2554 การวัดความสำเร็จของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ วัดจากอะไร
ก.รายได้ของประชาชน
ข.การบรรลุเกณฑ์ 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัดของกระทรวงมหาดไทย
ค.ความสุขมวลรวมของประชาชน/ความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน (Gross Village Happiness :GVH)
ง.การได้รับการประกาศจากจังหวัดให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

29.ในปี 2554 กรมฯ จะขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 1,756 บาท เรียกว่าหมู่บ้านอะไร
ก.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ข.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ
ค.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเทิดไท้องค์ราชันย์
ง.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงราชสดุดี

30.แนวคิดการทำ OTOP ของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก.ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ผลิตปลอดภัยและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
ข.สร้างความแตกต่าง
ค.ภูมิปัญญาสู่สากล
ง.มีแบรนด์ติดตลาด

31.อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มีนโยบายเกี่ยวกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาอย่างไร
ก. เป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศ (Exellent center)
ข.เป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรและผู้นำชุมชน
ค.เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา
ง.เป็นสถาบันทางวิชาการที่มีชื่อเสียง

32.การเป็น Knowledge worker ปี 53 ระดับชำนาญการ ต้องทำกิจกรรมใด
ก.มีการพัฒนาตนเองและเพิ่มพูนความรู้ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม รวมกันไม่น้อยกว่า 10 วัน และนำไปประยุกต์ใช้ในงานไม่น้อยกว่า 2 ชิ้นงาน
ข.มีการพัฒนาตนเองและเพิ่มพูนความรู้ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม รวมกันไม่น้อยกว่า 10 วัน และนำไปประยุกต์ใช้ในงานไม่น้อยกว่า 2 ชิ้นงาน
ค.มีการพัฒนาตนเองและเพิ่มพูนความรู้ไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม รวมกันไม่น้อยกว่า 10 วัน และนำไปประยุกต์ใช้ในงานไม่น้อยกว่า 2 ชิ้นงาน
ง.ไม่มีข้อใดถูกต้อง

33. การจัดการความรู้ที่กรมฯ เสนอต่อ กพร.ในปี 53 มี 4 องค์ความรู้ ข้อใดไม่ใช่
ก.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการจัดสวัสดิการชุมชน
ข.การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค.การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและเครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP
ง.การพัฒนาสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

34.ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
ก.การบริหารจัดการทุนชุมชนเป็นระบบมีเอกภาพ
ข.เป็นแหล่งเงินออมของชุมชน และเป็นแหล่งทุนสวัสดิการของชุมชน
ค.เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชน
ง.ไม่มีข้อใดถูก
35.ข้อใดคือข้อห้ามของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ก.ห้ามรับเงินฝากจากบุคคลภายนอกที่มิได้เป็นสมาชิกกลุ่ม
ข.ห้ามบุคคลภายนอกที่มิใช่สมาชิกกลุ่ม *** ้เงิน
ค.ห้ามคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
ง.ถูกทุกข้อ

36.เป้าหมายสำคัญที่สุดของข้อมูล จปฐ.
ก.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปวางแผน
ข.ครัวเรือนรู้ปัญหาของตนเองแล้วแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
ค.การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ง.การจัดเก็บในระดับครัวเรือน
 
37.องค์ความรู้ที่เป็นจุดเน้นในการจัดการความรู้ตามนโยบายกรมฯ เป็นองค์ความรู้ประเภทใด
ก.องค์ความรู้ทางด้านวิชาการ
ข.องค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญา
ค.องค์ความรู้ทุกเรื่อง
ง.องค์ความรู้ภายนอกชุมชน

38.ข้อใดคือหัวใจของการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ก.ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ข.ประชาชนได้เข้ามารับผิดชอบ
ค.ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ง.เพื่อให้การพัฒนามีความสมดุล

39.ภายใต้แผนปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย Clean & Seal กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักยุทธศาสตร์รั้วชุมชน โดยจะต้องดำเนินกิจกรรมใดบ้าง
ก.ลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในพื้นที่
ข.พัฒนาความยั่งยืนด้วยโครงการกองทุนแม่
ค.ทั้ง ก และข
ง.ไม่มีข้อใดถูกต้อง

40. ข้อใดคือโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งที่ดำเนินการใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ก.เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีและองค์กรเยาวชนในระดับตำบลเพื่อสร้างพลังสันติสุข
ข.สายใยรักสานสัมพันธ์ครอบครัว
ค.พัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ง.ถูกทุกข้อ

41. ข้อใดไม่ใช่กรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในระดับหน่วยงาน (IPA) กรมการพัฒนาชุมชน
ก. ผลสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน (PA)
และแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ที่รับผิดชอบ หรือได้รับมอบหมาย
ข. ผลสำเร็จของข้อเสนอโครงการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
ค. ระบบการถ่ายทอดค่าเป้าหมายขององค์กรสู่ระดับบุคคล
ง. ทั้ง ก ข และ ค เป็นกรอบการประเมิน IPA

42.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาชุมชน
ก.ศึกษาชุมชน ให้การศึกษาชุมชน วางแผน ดำเนินการ ติดตามประเมิน
ข.ศึกษาชุมชน ให้การศึกษาชุมชน ดำเนินการ ติดตามประเมินผล
ค.ศึกษาชุมชน สร้างความสัมพันธ์ชุมชน ดำเนินการ ติดตามและประเมินผล
ง.ถูกทุกข้อ

43.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะชุมชนที่เข้มแข็ง
ก.มีผู้นำที่หลากหลาย          ข.พึ่งตนเองได้
ค.คนในชุมชนมีฐานะดี          ง.ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน

44.ข้อใดคือเป้าหมายสำคัญที่สุดของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ก.การพัฒนาคนโดยใช้หลักการกลุ่มออมทรัพย์ฯ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองและเพื่อนสมาชิกให้มีคุณธรรม 5 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ ความไว้วางใจ
ข.เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชน โดยการระดมเงินออมเพื่อจัดตั้งกองทุนชุมชน ทำให้สมาชิกมีแหล่งเงินทุนในการ *** ้ยืมเงินไปประกอบอาชีพของครัวเรือน
ค.พัฒนารายได้ของประชาชน
ง.พัฒนาคน เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน

45.ถ้าผู้ใต้บังคับบัญชา มีพฤติกรรมไม่ดี ท่านจะเลือกแนวทางใด
ก.ขอให้จังหวัดโยกย้ายไปที่อื่น          ข.พัฒนาให้ดีขึ้น
ค.ไม่ให้ทำงานที่สำคัญ             ง.ถูกทุกข้อ

46.เป้าหมายหลักของการส่งเสริม OTOP
ก.นำภูมิปัญญาสร้างรายได้       ข.การแก้ไขปัญหาความยากจน
ค.การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่    ง.การสร้างเศรษฐกิจชุมชน


เฉลย
1 ค. 2 ก. 3 ง. 4 ง. 5 ค. 6 ง. 7 ง. 8 ข. 9 ง. 10 ก. 11 ค. 12 ง. 13 ก. 14 ก 14 ง. (ข้อ 14 ซ้ำ) 15 ง. 16 ก. 17 ก. 18 ง. 19 ข. 20 ก. 21 ง. 22 ก. 23 ก. 24 ก. 25 ข. 26 ก. 27 ค. 28 ก. 29 ก. 30 ก. 31 ก. 32 ง. 33 ง. 34 ง. 35 ข. 36 ข. 37 ก. 38 ค. 39 ง. 40 ง. 41 ก. 42 ค. 43 ก. 44 ข. 45
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้