ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ตัวอย่างแนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน
sobdaidee ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ตัวอย่างแนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน

1.    ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
   ก.   การเกษตร หมายถึง ผลผลิตของพืชที่มนุษย์นำไปขายในท้องตลาด
       ข.    การเกษตร หมายถึง ผลผลิตที่เกิดจากมนุษย์โดยใช้ประโยชน์จากดินเป็นหลัก
   ค.   การเกษตร หมายถึง ผลผลิตที่เกิดจากมนุษย์โดยนำไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์
   ง.   การเกษตร หมายถึง ผลผลิตจากพืชที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติและมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์   
        ตอบ  ข.    การเกษตร หมายถึง ผลผลิตที่เกิดจากมนุษย์โดยใช้ประโยชน์จากดินเป็นหลัก
2.   ประโยชน์ของการเกษตรกับการพัฒนาประเทศมีความสำคัญอย่างไร   
   ก.   ผลผลิตทางการเกษตรเป็นรายได้หลักของประเทศ
ข.   ผลผลิตทางด้านการเกษตรเป็นปัจจัยส่งเสริมธุรกิจและบริการ
ค.   ผลผลิตทางการเกษตรเป็นปัจจัยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
ง.   ถูกทุกข้อ
       ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
3.   สินค้าเกษตรในข้อใดจัดเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ
   ก.   อ้อย ข้าวโพด   ข.   ข้าว ยางพารา
   ค.   สัตว์น้ำ ผลไม้   ง.   มันสำปะหลัง อาหารแปรรูป
       ตอบ   ข.  ข้าว ยางพารา
4.   ถ้านักท่องเที่ยวสนใจมาชมและซื้อผลไม้ในประเทศไทย จะส่งผลดีต่ออาชีพใด
   ก.   การส่งออกสินค้าเกษตร
ข.   การจัดการท่องเที่ยวและบริการ
ค.   การทำการเกษตรแบบผสมผสาน
ง.   การจัดตั้งโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร
ตอบ   ค.  การทำการเกษตรแบบผสมผสาน
5.   มนุษย์นำผลผลิตจากการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในเรื่องใดมากที่สุด
   ก.   เป็นแหล่งให้ความร่มรื่นสวยงาม
   ข.   เป็นงานที่ทำรายได้ให้แก่เกษตรกร
   ค.   นำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตปัจจัยสี่
   ง.   ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ตอบ   ค.  นำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตปัจจัยสี่
6.   ข้อใดจัดเป็นประโยชน์ทางอ้อมของพืชที่มีต่อมนุษย์
   ก.   ฝ้ายนำเส้นใยมาทำเป็นเสื้อผ้า
   ข.   ดอกไม้ให้ความสดชื่นสวยงาม
   ค.   ข้าวนำมาบริโภคเป็นอาหารหลัก
   ง.   สมุนไพรนำมาสกัดเป็นสารกำจัดแมลง
ตอบ  ง.  สมุนไพรนำมาสกัดเป็นสารกำจัดแมลง
7.   พืชชนิดใดที่มนุษย์นำมาผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่ม
   ก.   งา                                           ข.    ป่าน
   ค.    ขมิ้น                                       ง.    ระหุ่ง
ตอบ   ง.    ระหุ่ง
8.   สัตว์ในข้อใดที่มนุษย์เลี้ยงไว้เพื่อใช้แรงงาน
   ก.   ช้าง  ม้า  วัว  ควาย                   ข.    สุนัข  แมว  เป็ด  ไก่ 
ค.    สุกร โค กระบือ นก                ง.    ควาย  สุกร  เป็ด  สุนัข
ตอบ  ก.  ช้าง  ม้า  วัว  ควาย                
9.   ข้อใด  ไม่ใช่  ประโยชน์ที่ได้จากสัตว์
   ก.   เป็นอาหาร                                ข.    ทำเครื่องประดับ
   ค.   ให้ความเพลิดเพลิน                  ง.    ให้ความสมดุลในธรรมชาติ
ตอบ  ข.    ทำเครื่องประดับ
10.   ข้อใดกล่าวผิด
   ก.   มนุษย์บริโภคพืชและสัตว์เป็นอาหารหลัก
   ข.   พืชและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
   ค.   มนุษย์นำวัตถุดิบจากพืชและสัตว์มาใช้ในการผลิตเครื่องนุ่งห่ม
       ง.   พืชและสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติมีประโยชน์มากกว่าพืชและสัตว์ที่ขยายพันธุ์โดยมนุษย์
ตอบ ง.  พืชและสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติมีประโยชน์มากกว่าพืชและสัตว์ที่ขยายพันธุ์โดยมนุษย์

11.    ข้อใดหมายถึงวิธีการเกษตรแบบผสมผสาน
   ก.   การเลี้ยงวัวไต้ถุนบ้าน
       ข.    การเลี้ยงไก่บนบ่อเลี้ยงปลา
   ค.   การเลี้ยงหมูในคอกที่สะอาด
   ง.   การเลี้ยงเป็ดกับไก่ไว้ในเล้าเดียวกัน   
ตอบ  ข.    การเลี้ยงไก่บนบ่อเลี้ยงปลา
12.   ข้อใด  ไม่ใช่  ผลดีของการทำการเกษตรแบบผสมผสาน   
   ก.   เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
ข.    นำทรัพยากรมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า
ค.    ทำให้สภาพแวดล้อมเกิดความสมดุล
ง.    พืชและสัตว์เจริญเติบโตดีไม่เจ็บป่วย
ตอบ  ก.  เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
13.   ประโยชน์ของการเกษตรแบบผสมผสานคือข้อใด
   ก.   เกษตรกรมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น   
       ข.   รักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม
   ค.   มีการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง
   ง.   ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ
ตอบ  ข.  รักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม
14.   ข้อใดเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
   ก.   การนำมูลไก่ไปใช้สำหรับเลี้ยงปลา
       ข.    การนำเศษผักคลุมแปลงปลูกไม้ดอก
       ค.    การนำมูลวัวไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรรายอื่น
ง.    การนำฟางข้าวเป็นปุ๋ยสำหรับปลูกผักสวนครัว
ตอบ  ก. การนำมูลไก่ไปใช้สำหรับเลี้ยงปลา
15.   การปลูกข้าวโพดให้วัวกินเป็นอาหาร แล้วนำมูลวัวมาใส่เป็นปุ๋ยให้แก่พืชสวนครัว เป็นวิธีการเกษตรผสมผสานแบบใด
   ก.   พืชกับพืช                                             ข.    พืชกับปลา
   ค.    พืชกับสัตว์                                           ง.    สัตว์กับสัตว์


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่) ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
- แนวข้อสอบความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน
- ความรู้ด้านพืชไร่  งานวิจัยเรื่องงานเกษตร  การปรับปรุงพันธุ์พืช   
- แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ _ด้านพืชไร่
- แนวข้อสอบวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวข้อสอบแผนฯเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟล์เอกสาร PDF


เปิดอ่านได้ใน  Notbook Ipad Iphone  ส่งไฟล์ทันทีหลังโอนเงินไม่เกิน

2-3 ชั่วโมง

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-0477807 (คูรนก)

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  

เลขที่บัญชี 619-2-17391-2 ธ.กรุงไทย 
 สาขา บิ๊กซี พระรามที่ 2  ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฤษฎาพร  เหมวันต์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
nokkaten_maree@hotmail.com 
รูปภาพ: กรมพัฒนาที่ดิน (Medium).jpg
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่)

1.  การเกษตรแบบยั่งยืน มีความหมายว่าอย่างไร

          ก   การทำเกษตรหรือการผลิคเพื่อยังชีพ

          ข   การทำการเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

          ค  การเกษตรที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อรักษาดุลภาพทางธรรมชาติและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม เกษตรกร

          ง   เกษตรกรรมมีทั้งการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป

2.  ประโยชน์ของการเกษตรแบบผสมผสานมีหลายประการ ยกเว้น ข้อใด

          ก   มีอาหารไว้บริโภคในครอบครัว

          ข   มีกิจกรรมจำกัด มีรายได้น้อยลง

          ค   ใช้ทรัพยากรในไร่อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

          ง   ช่วยทำให้สภาพแวดล้อมและสุขภาพของการเกษตรดีขึ้น

3.  ปุ๋ยชนิดใดช่วยในการเจริญเติบโตของพืชในส่วนที่เป็นลำต้นและใบ

          ก   ปุ๋ยฟอสฟอรัส

          ข   ปุ๋ยไนโตรเจน

          ค   ปุ๋ยโพแทสเซียม

          ง   ปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรท

4.  สาเหตุใดในการปลูกพืชจึงต้องมีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์พืช

          ก   เพราะงายต่อการดูแลรักษา

          ข   ทำให้ปลูกพืชได้ปริมาณมาก

          ค   เปอร์เซ็นต์ความงอกของเม็ลดจะลดลง

          ง   เพราะเมื่อนำไปปลูกต้นพืชจะมีลักษณะดี มีความสมบูรณ์และแข็งแรง

5.  วิธีการให้น้ำแก่พืชมีหลายวีธี ยกเว้น ข้อใด

          ก   วิธีให้น้ำแบบตัก

          ข   วิธีให้น้ำแบบหยด

          ค   วิธีให้น้ำแบบเป็นฝอย

          ง   วิธีให้น้ำแบบประหยัด

6.  ข้อใด ไม่ใช่ โรคพืชที่ทำให้พืชมีลักษณะอาการผิดไปจากปกติ

          ก   โรคพืชเกิดจากเชื้อไวรัส

          ข   โรคพืชเกิดจากเชื้อราแดง

          ค   โรคพืชเกิดจากไส้เดือนฝอย

          ง   โรคพืชเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

7.  การเก็บผลผลิตทางการเกษตรเพื่อนำมาบ่มและทำให้มีรสชาติที่ดี ควรเก็บผลผลิตทางการเกษตรเมื่อใด

          ก   ผลผลิตเริ่มสุกจึงเก็บ

          ข   เก็บตอนที่ผลผลิตแก่จัดเต็มที่

          ค   เก็บตอนเช้าผลผลิตจะไม่เหี่ยวง่าย

          ง   เก็บตอนที่ยังดิบอยู่ทำให้เกิดสีสันสวยงาม

8.  ข้าวเจ้าเราสามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์โดยการแปรรูปคือข้อใด

          ก   อาหารสัตว์ เต้าหู้ และวุ้นเส้น

          ข   เครื่องดืม แป้งถั่ว และน้ำมัน

          ค  แป้ง เส้นก๋วยเตี๋ยว และขนมจีน

          ง   ทอฟฟี่ เต้าเจี้ยว และซอสปรุงรส

9.  ผลไม้ชนิดใดที่จัดอยู่ในประเภทผลรวม

          ก   เงาะ

          ข   ขนุน

          ค   ลำไย

          ง  มะละกอ

10.  การถนอมอาหารโดยใช้รังสีชนิดใด

          ก   รังสีเกรย์

          ข   รังสีเบต้า

          ค   รังสีแกมมา

          ง   รังสีอิเล็กทรอนิกส์

11.  ปัจจุบันมีการซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย โดยมีการเรียกว่าอย่างไร

          ก  Evaluation

          ข  E- compurter

          ค   E-commerce

          ง   Extra-service


12.  ท่านสามารถขอข้อมูลหรือคำแนะนำในการเลี้ยงสัตว์ได้จากหลายหน่วยงาน ยกเว้น ที่ใด

          ก   ร้านภูฟ้า

          ข   ปศุสัตว์จังหวัด

          ค   บริษัทเจริญโภคภัณฑ์

          ง   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

13.  ข้อใดกล่าวถึงวัสดุที่ใช้รองพื้นคอกสัตว์

          ก   แกลบ                   ค   ขี้กบ

          ข   อิฐ                     ง   ฟาง

14.  ข้อใดคือการดูแลเลี้ยงปลาสวยงามอย่างถูกวิธี

          ก   ให้อาหารปลา 4-5 ครั้งต่อวัน

          ข   ทำความสะอาดตู้ปลานาน ๆ ครั้ง

          ค   ใส่พืชน้ำหรือวัสดุประดับตู้ลงไปเยอะ ๆ

          ง   ควรมีเครื่องทำออกซิเจนเปิดไว้ในตู้ปลาตลอดเวลา

15.  พืชสมุนไพรชนิดใดใช้ปราบศัตรูพืชได้

          ก   สะเดา และตะไคร้

          ข   ใบโหระพาและใบเตย

          ค   ใบแมงลักและผักหวาน

          ง   ต้นชะพลูและใบทองหลาง

16.  ในการพิจารณาคัดเลือกพืชที่ปลูกมีหลายประการ ยกเว้น ข้อใด

          ก   ลักษณะเฉพาะของพืช

          ข   พื้นที่ปลูกและวัสดุอุปกรณ์

          ค   วัตถุประสงค์ของการปลูกพืช

          ง   สามารถปลูกทิ้งไว้ได้ ดูแลรดน้ำบ้างพอสมควร

17.  การคัดเลือกพันธุ์พืช มีความหมายว่าอย่างไร

          ก   การทำให้ต้นพืชมีลักษณะดี

          ข   พืชแต่ละชนิดมีหลายพันธุ์

          ค   ปลูกพืชที่ขายผลผลิตได้ง่าย

          ง   การนำเอาพืชที่คนกำลังนิยมมาปลูก

18.  ข้อใดกล่าวถึงหลักการคัดเลือกพันธุ์พืช ไม่ถูกต้อง

          ก   เลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น

          ข   เลือกพันธุ์ที่มีความทนทานต่อการทำลายศัตรูพืช

          ค   เลือกพันธุ์ใดก็ได้ไม่ต้องคำนึงว่าต้องตรงตามสายพันธุ์

          ง   เลือกพันธุ์ที่ตรงตามความต้องการของตลาด

19.  วิธีทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์โดยวิธีง่าย ๆ คือข้อใด

          ก   นำไปคั่วบนเตาไฟเพื่อทำลายแมลง

          ข   นำเมล็ดพันธุ์ไปชั่งน้ำหนักว่าได้มาตรฐานหรือไม่

          ค   นำเมล็ดพันธุ์ไปลอยน้ำในภาชนะ ถ้าเมล็ดพันธุ์ไปแช่ในด่างทับทิมเพื่อเพิ่มความงอก

          ง    นำเมล็ดพันธุ์ไปแช่ในด่างทับทิมเพื่อเพิ่มความงอก

20.  ข้อใดคือประโยชย์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

          ก   เกิดการกลายพันธุ์

          ข   คัดพันธุ์พืชที่ดีไว้ปลูกได้

          ค   ช่วยลดความต้านทานให้แก่พันธุ์พืช

          ง   ผลิตพืชได้เป็นจำนวนมากในระยะเวลาสั้น

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
34.    สาเหตุใดในการปลูกพืชจึงต้องมีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์พืช
    ก   เพราะงายต่อการดูแลรักษา
    ข   ทำให้ปลูกพืชได้ปริมาณมาก
    ค   เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดจะลดลง
    ง   เพราะเมื่อนำไปปลูกต้นพืชจะมีลักษณะดี มีความสมบูรณ์และแข็งแรง
ตอบ   ง   เพราะเมื่อนำไปปลูกต้นพืชจะมีลักษณะดี มีความสมบูรณ์และแข็งแรง
35.     วิธีการให้น้ำแก่พืชมีหลายวีธี ยกเว้น ข้อใด
    ก   วิธีให้น้ำแบบตัก                ข   วิธีให้น้ำแบบหยด
    ค   วิธีให้น้ำแบบเป็นฝอย                ง   วิธีให้น้ำแบบประหยัด
ตอบ  ง   วิธีให้น้ำแบบประหยัด
36.    ข้อใด ไม่ใช่ โรคพืชที่ทำให้พืชมีลักษณะอาการผิดไปจากปกติ
    ก   โรคพืชเกิดจากเชื้อไวรัส            ข   โรคพืชเกิดจากเชื้อราแดง
    ค   โรคพืชเกิดจากไส้เดือนฝอย            ง   โรคพืชเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
ตอบ   ข   โรคพืชเกิดจากเชื้อราแดง
37.    การเก็บผลผลิตทางการเกษตรเพื่อนำมาบ่มและทำให้มีรสชาติที่ดี ควรเก็บผลผลิตทางการเกษตรเมื่อใด
    ก   ผลผลิตเริ่มสุกจึงเก็บ                
ข   เก็บตอนที่ผลผลิตแก่จัดเต็มที่
    ค   เก็บตอนเช้าผลผลิตจะไม่เหี่ยวง่าย        
ง   เก็บตอนที่ยังดิบอยู่ทำให้เกิดสีสันสวยงาม
ตอบ  ก   ผลผลิตเริ่มสุกจึงเก็บ    
38.    ข้าวเจ้าเราสามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์โดยการแปรรูปคือข้อใด
    ก   อาหารสัตว์ เต้าหู้ และวุ้นเส้น            ข   เครื่องดื่ม แป้งถั่ว และน้ำมัน
    ค  แป้ง เส้นก๋วยเตี๋ยว และขนมจีน            ง   ทอฟฟี่ เต้าเจี้ยว และซอสปรุงรส
ตอบ  ค  แป้ง เส้นก๋วยเตี๋ยว และขนมจีน    
39.    ผลไม้ชนิดใดที่จัดอยู่ในประเภทผลรวม
    ก   เงาะ                        ข   ขนุน
    ค   ลำไย                    ง  มะละกอ
ตอบ   ค   ลำไย    
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้