ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ พร้อมเฉลย ทุกตำแหน่ง
sobdaidee ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ พร้อมเฉลย ทุกตำแหน่ง

1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมป่าไม้

ก. http://[url]www.sso.go.th[/url]                                                  ค. http:// [url]www.fish.go.th[/url]  

ข. http:// [url]www.forest.go.th[/url]                                            ง. http:// www. customs.go.th

ตอบ  ข. http://[url]www.forest.go.th[/url]

2. อธิบดีกรมป่าไม้คนแรกคือใคร

ก. นายถนอม   เปรมรัศมี                                                 ค. มร.เอช. เอ. เสลด                                            

ข. นายเทียม   คมกฤส                                                 ง. มร.ดับลิว. เอฟ. ลอยด์  

ตอบ    ค. มร.เอช. เอ. เสลด   (  เป็นเจ้ากรมป่าไม้ 2439 – 2444 )              

3. อธิบดีกรมป่าไม้คนปัจจุบันคือใคร

ก. นายพงศ์    โสโน                                                         ค. นายถนอม   เปรมรัศมี 

ข. นายชลธิศ         สุรัสวดี                                               ง. นายสุวิทย์         รัตนมณี

ตอบ   ง. นายสุวิทย์         รัตนมณี

4. ปัจจุบันรองอธิบดีกรมป่าไม้มีกี่คน

ก. 1  คน                                                                              ค. 3  คน

ข. 2  คน                                                                              ง. 4  คน

ตอบ    ค. 3  คน   คือ

1. นายชลธิศ         สุรัสวดี                                       รองอธิบดี

2. นายประยุทธ    หล่อสุวรรณศิริ                         รองอธิบดี

3. ดร.วิฑูรย์          ชลายนนาวิน                             รองอธิบดี

5. กรมป่าไม้ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด

ก. 17 กันยายน  พ.ศ. 2439                                              ค.19 กันยายน  พ.ศ. 2439

ข. 18 กันยายน  พ.ศ. 2439 ง. 20 กันยายน  พ.ศ. 2439                 

ตอบ  ข. 18  กันยายน  พ.ศ. 2439

6. กรมป่าไม้ก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่เท่าใด

ก. รัชกาลที่  4                                                                    ค. รัชกาลที่  6

ข. รัชกาลที่  5                                                                    ง. รัชกาลที่  7

ตอบ   ข. รัชกาลที่  5  ( พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว )

 

7. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมป่าไม้

ก. Department of  Labour  Protection and Welfare

ข. Department of  Fisheries

ค. The Customs  Department

ง. Royal Forest  Department

ตอบ   ง. Royal Forest Department

8. กรมป่าไม้ ไม่เคยสังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงมหาดไทย                                                   

ข. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ง. กระทรวงการคลัง

ตอบ   ง. กระทรวงการคลัง

9. กรมป่าไม้ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร

ก. มีนบุรี                                                                             ค. คลองเตย

ข. ลาดพร้าว                                                                       ง. จตุจักร

ตอบ   ง. จตุจักร

10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมป่าไม้

ก. เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ 

ข. เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

ค. เป็นหน่วยงานหลักที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการรักษาทรัพยากรป่าไม้ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

ง. เป็นหน่วยงานหลักมุ่งมั่นให้บริการที่เป็นเลิศ มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ

ตอบ   ก. เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ 

  

11.  ข้อใดคือ ไม่ใช่ พันธกิจของกรมป่าไม้

ก. ป้องกันรักษาป่า

ข. ส่งเสริมการปลูกป่าในเชิงเศรษฐกิจ

ค. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้

ง. เป็นพันธกิจของกรมป่าไม้ทุกข้อ

ตอบ    ง. เป็นพันธกิจของกรมป่าไม้ทุกข้อ

12. ข้อใด ไม่ใช่ ค่านิยมหลักของกรมป่าไม้

ก. มีความรับผิดชอบ                                                        ค. การมีน้ำใจช่วยเหลือ

ข. การเปิดใจกว้าง                                                            ง. การปฏิบัติงานอย่างชาญฉลาด

ตอบ   ค. การมีน้ำใจช่วยเหลือ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมป่าไม้  ทุกตำแหน่ง
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
- สรุปกฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  นักวิทยาศาสตร์
  นักวิชาการป่าไม้
  นักวิชาการเผยแพร่
  ผู้ช่วยนักวิจัย
  ช่างเทคนิค
  เจ้าพนักงานธุรการ

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-047-7807  (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 
409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย สาขามหาสารคาม  
ชื่อบัญชี วิมล
 พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com

kyvwx ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมป่าไม้

ก. http://[url]www.sso.go.th[/url]                                                  ค. http:// [url]www.fish.go.th[/url]  

ข. http:// [url]www.forest.go.th[/url]                                            ง. http:// www. customs.go.th

2. อธิบดีกรมป่าไม้คนแรกคือใคร

ก. นายถนอม   เปรมรัศมี                                                 ค. มร.เอช. เอ. เสลด                            

ข. นายเทียม   คมกฤส                                                 ง. มร.ดับลิว. เอฟ. ลอยด์  

3. อธิบดีกรมป่าไม้คนปัจจุบันคือใคร

ก. นายพงศ์    โสโน                                                         ค. นายถนอม   เปรมรัศมี 

ข. นายชลธิศ         สุรัสวดี                                               ง. นายสุวิทย์         รัตนมณี

4. ปัจจุบันรองอธิบดีกรมป่าไม้มีกี่คน

ก. 1  คน                                                                              ค. 3  คน

ข. 2  คน                                                                              ง. 4  คน

5. กรมป่าไม้ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด

ก. 17 กันยายน  พ.ศ. 2439                                              ค.19 กันยายน  พ.ศ. 2439

ข. 18 กันยายน  พ.ศ. 2439 ง. 20 กันยายน  พ.ศ. 2439                 

6. กรมป่าไม้ก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่เท่าใด

ก. รัชกาลที่  4                                                                    ค. รัชกาลที่  6

ข. รัชกาลที่  5                                                                    ง. รัชกาลที่  7

7. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมป่าไม้

ก. Department of  Labour  Protection and Welfare

ข. Department of  Fisheries

ค. The Customs  Department

ง. Royal Forest  Department

8. กรมป่าไม้ ไม่เคยสังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงมหาดไทย                                                   

ข. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ง. กระทรวงการคลัง

9. กรมป่าไม้ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร

ก. มีนบุรี                                                                             ค. คลองเตย

ข. ลาดพร้าว                                                                       ง. จตุจักร

10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมป่าไม้

ก. เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ 

ข. เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

ค. เป็นหน่วยงานหลักที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการรักษาทรัพยากรป่าไม้ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

ง. เป็นหน่วยงานหลักมุ่งมั่นให้บริการที่เป็นเลิศ มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ

11. ข้อใดคือ ไม่ใช่ พันธกิจของกรมป่าไม้

ก. ป้องกันรักษาป่า

ข. ส่งเสริมการปลูกป่าในเชิงเศรษฐกิจ

ค. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้

ง. เป็นพันธกิจของกรมป่าไม้ทุกข้อ

12. ข้อใด ไม่ใช่ ค่านิยมหลักของกรมป่าไม้

ก. มีความรับผิดชอบ                                                        ค. การมีน้ำใจช่วยเหลือ

ข. การเปิดใจกว้าง                                                            ง. การปฏิบัติงานอย่างชาญฉลาด

13. I  AM  RED  คือ

ก. วัฒนธรรม                                                                     ค. พันธกิจ

ข. ค่านิยมหลัก                                                                  ง. เป้าประสงค์

14. ประเด็ยยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้มีกี่ข้อ

ก. 5  ข้อ                                                                              ค. 3  ข้อ

ข. 4  ข้อ                                                                              ง.  2 ข้อ

15. ข้อใดคือประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้

ก. การบริหารจัดการไปสู่ความเป็นเลิศ

ข. การอนุรักษ์และจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างสมดุลและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

ค. การบริหารจัดการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

ง. ถูกทุกข้อ

16. ข้อใดคือหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้

ก. ป้องกันรักษาป่าควบคุมดูแล จัดทำแผนกลยุทธ์ในการป้องกันการบุกรุกทำลายป่า และการกระทำผิดในพื้นที่ ป่าไม้ ตามระเบียบกฎหมายป่าไม้

ข. วางแผน และประสานงานเกี่ยวกับการปลูกป่าเพื่อการฟื้นฟูสภาพป่า และระบบนิเวศ

ค. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ ผลิตผลป่าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้

ง. ถูกทุกข้อ

 

admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

1. ข้อใดคือหลักในการอนุรักษ์สัตว์ป่า

ก. การใช้กฎหมายควบคุม

ข. การสงวนแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

ค. การเพาะพันธุ์เพิ่ม

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

การอนุรักษสัตว์ป่า

                สัตว์ป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถทำให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นได้  แต่ถ้าหากสัตว์ป่าชนิดใดสูญพันธุ์ไปแล้ว  จะไม่สามารถสร้างพันธุ์ของสัตว์ป่าชนิดนั้นขึ้นมาได้อีก  การอนุรักษ์สัตว์จึงควรมีหลักดังนี้

1. การใช้กฎหมายควบคุม

2. การสงวนแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

3. การเพาะพันธุ์เพิ่ม

4. การค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ

5. การใช้ประโยชน์จากสัตว์ตรงตามหลักการอนุรัก์ทรัพยากร

2. ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้มีกี่ประเภท  อะไรบ้าง

ก. 1  ประเภท  ได้แก่  ประโยชน์เฉพาะส่วน

ข. 2  ประเภท  ได้แก่  ประโยชน์ทางตรง  และประโยชน์ทางอ้อม

ค. 3  ประเภท  ได้แก่  ประโยชน์ทางตรง  ประโยชน์ทางอ้อม  และประโยชน์เฉพาะส่วน

ง. 4  ประเภท  ได้แก่  ประโยชน์ทางตรง  ประโยชน์ทางอ้อม  ประโยชน์บนดิน  และประโยชน์ผิวดิน

ตอบ       ข.  2  ประเภท  ได้แก่  ประโยชน์ทางตรง  และประโยชน์ทางอ้อม

                ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้

1. ประโยชน์ทางตรง  เช่น  การนำไม้มาสร้างบ้านและใช้ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ (กระดาษ  เฟอร์นิเจอร์)  การนำส่วนต่างๆ ของพืชมาเป็นอาหาร (ผล  ใบ  ราก)  การนำไม้บางชนิดมาสกัดหรือทำยารักษาโรคต่างๆ  นอกจากนี้ยังนำไม้มาเป็นวัตถุดิบในการทำเชือก (เถาวัลย์)  เป็นต้น

2. ประโยชน์ทางอ้อม  เช่น  ป่าไม้เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร  ช่วยให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล  ทำให้เกิดความชุ่มชื้นและควบคุมสภาวะอากาศ  ลดภาวะโลกร้อนเป็นแหล่งพักผ่อนและศึกษาหาความรู้  ช่วยบรรเทาความรุนแรงของลมพายุและป้องกันอุทกภัย  นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการกัดเซาะและพัดพาหน้าดินด้วย

3. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ

ก. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว

ข. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ

ค. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู

ง. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์

ตอบ       ค.  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู

                เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง  จังหวัดชัยภูมิ

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก  จังหวัดบุรีรัมย์

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดง  จังหวัดบุรีรัมย์

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู  จังหวัดอุดรธานี

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขลงหลง  จังหวัดหนองคาย

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว  จังหวัดกาฬสินธุ์

4. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขลงหลงอยู่ในจังหวัดอะไรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ก. จังหวัดหนองคาย

ข. จังหวัดอุดรธานี

ค. จังหวัดชัยภูมิ

ง. จังหวัดบุรีรัมย์

ตอบ       ก.  จังหวัดหนองคาย

                ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

5. ข้อใดคือประโยชน์ของป่าแดง

ก. เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของละอง  หรือละมั่ง

ข. เป็นที่หลบซ่อนคุ้มกันภัย

ค. ช่วยรักษาต้นน้ำลำธารและดุลย์ธรรมชาติ

ง. เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง

ตอบ       ก.  เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของละอง  หรือละมั่ง

                แม้ว่าป่าแดงจะประกอบด้วยพันธุ์ไม้ผลัดใบเป็นส่วนใหญ่และมีไฟป่าหน้าแล้ง  จึงให้ประโยชน์ในแง่ของการรักษาต้นน้ำลำธารไม่ดีเท่าที่ควร  แต่ป่าแดงก็สามารถอำนวยประโยชน์ให้แก่สัตว์ป่าอย่างยิ่ง  และเป็นแหล่งที่อยู่อาสัยสำคัญของละองหรือละมั่ง  เนื้อทราย  เก้ง  กวาง  วัวแดง  กระต่ายป่า  และนกป่าหลายชนิด  เช่น  นกแก้ว  นกขุนทอง  และนกหัวขวานชนิดต่างๆ

6. โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 1 คือที่ใด

ก. ห้วยทุ่งจ๊อ  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

ข. อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน

ค. แม่ตาช้าง  อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ง. ดอยมูเซอ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ตอบ       ก.  ห้วยทุ่งจ๊อ  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

การดำเนินงานสนองพระราชดำริ

                ในการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรมมีหลานหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินงานสนองพระราชดำริด้วยวิธีการต่างๆ กัน  ได้แก่  การอนุรักษ์ป่า  การอนุรักษ์ดินและน้ำโดยทางพืชร่วมกันการก่อสร้างคันดินหรือสร้างขั้นบันได  รวมทั้งวิธีการก่อสร้างฝายปิดกั้นทางน้ำในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธาร  ดังต่อไปนี้

                กรมป่าไม้ได้จัดตั้งและดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นน้ำตามแนวพระราชดำเริหลายหน่วยกระจายอยู่ตามท้องที่จังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือมีการปลูกเสริมป่าไม้เพื่ออนุรักษ์ต้นน้ำลำธารในบริเวณที่เสื่อมโทรมและสนองพระราชดำริในการจัดให้ชาวไทยภูเขาได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านพัฒนาชาวเขา  โดยมีที่ดินถาวรสำหรับทำมาหากินเพื่อป้องกันและลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อใช้พื้นที่ทำไร่เลื่อนลอย  ในพื้นที่จัดสรรให้เพาะปลูกเหล่านี้มีการปรับพื้นที่เป็นนาขั้นบันไดเพื่อปลูกข้าวหรือก่อสร้างคันดินชะลอความเร็วของน้ำที่ไหลบ่ามาตามผิวดิน  แล้วใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจอันเป็นการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธารอย่างถูกต้องตามหลักการดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  เช่น

- โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 1  ห้วยทุ่งจ๊อ  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

- โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 27  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน

- โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 29  แม่ตาช้าง  อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

- โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 32  ดอยมูเซอ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

- โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 34  ขุนงาว  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง


 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการป่าไม้  กรมป่าไม้
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
- สรุปกฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- การจัดทำ ความหมายของภาพถ่ายทางอากาศ
- ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources) และทรัพยาการป่าไม้
- การป้องกันและควบคุมไฟป่า
- พลังงานและพลังงานทดแทน
- แนวข้อสอบเรื่องพลังงานทดแทน
- แนวข้อสอบนักวิชาการป่าไม้  รวม 80 ข้อ
- ความรู้เกี่ยวกับป่าไม้


สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ รวม 10 ตำแหน่ง (18-22 มี.ค.56)

กรมป่าไม้ ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ รวม 10 ตำแหน่ง (18-22 มี.ค.56)

ตำแหน่งพนักงานราชการ (สำนักส่งเสริมการปลูกป่า)
ตำแหน่งพนักงานราชการ (สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ)
ตำแหน่งพนักงานราชการ (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)
ตำแหน่งพนักงานราชการ (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)
ตำแหน่งพนักงานราชการ (สำนักบริหารกลาง)
ตำแหน่งพนักงานราชการ (สำนักจัดการป่าชุมชน)
ตำแหน่งพนักงานราชการ (สำนักจัดการที่ดินป่าไม้)
ตำแหน่งพนักงานราชการ (สำนักการอนุญาต)
ตำแหน่งพนักงานราชการ (สำนักการอนุญาต) 
ตำแหน่งพนักงานราชการ (สำนักฏหมาย)
ตำแหน่งพนักงานราชการ (กลุ่มพัฒนาระบบ)
 
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบนักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

1. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจัดตั้งขึ้น เมื่อปีใด

พ.ศ. 2500  พ.ศ. 2520

พ.ศ. 2535  พ.ศ. 2545

2. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และพันธุ์พืช

 และปลุกจิตสำนึกให้ให้ทุกคนดูแลป่า  งถูกทุกข้อ

3. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชสังกัดกระทรวงใด

กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงมหาดไทย

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคนปัจจุบันคือใคร

. โชติ ตราชู  ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข

. ชานนท์ อินทวิทย์  . จุติ ไกรฤกษ์

5.  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชคนปัจจุบัน คือใคร

นายฤทธิรงค์ จัยสิน  นายมโนพัศ หัวเมืองแก้ว

นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ ง. นางรัตนา กิจวรรณ

6. หน่วยงานใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจ

  องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  องค์การสวนพฤกษศาสตร์

  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

7. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชมีชื่อภาษาอังกฤษว่า

National Parks, Wildlife and Plant Conservation
 Department of National of Thailand

Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation

 . Authority Meteorological 

8. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

. อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู ทรัพยากรป่า และสัตว์ป่า 

ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักป่า

วิจัยพัฒนาให้บริการด้านวิชาการ 

  บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

9. วันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คือวันใด

2 ตุลาคม ของทุกปี 

5 ตุลาคม ของทุกปี

10 ตุลาคม ของทุกปี

25 ตุลาคม ของทุกปี

10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 .ป่าคือชีวิตอย่าคิดทำลาย 

ความสมบูรณ์ของธรรมชาติคือความมั่นคงของชาติ

ธรรมชาติคือสุดยอดของแหล่งกำเนิดชีวิต

ผืนป่าหลากหลายสัตว์ป่ามากมายป่าไม้ยั่งยืน

11. เว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีชื่อว่าอะไร

. [url]www.tmd.ac.th[/url] 

. [url]www.tmd.com[/url]

. [url]www.dnp.go.th[/url] 

. [url]www.dnp.co.th[/url]

12. เว็บไซต์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีชื่อว่าอะไร

. [url]www.mnre.o[/url] rg 

. [url]www.mnre.com[/url]

.[url]www.mnre.co.th[/url] 

. [url]www.mnre.go.th[/url] 

13. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดิมสังกัดกระทรวงใด

. กระทรวงกลาโหม   . กระทรวงมหาดไทย

. กระทรวงคมนาคม . กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

14. พรบ.อุทยานแห่งชาติ เริ่มประกาศใช้เมื่อปีใด

พ.ศ. 2490 

พ.ศ. 2504

พ.ศ. 2530

พ.ศ. 2554

15.  พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เริ่มประกาศใช้เมื่อปีใด

พ.ศ. 2502 

พ.ศ. 2512

พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2545

16. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504

จอมพล ส. ธนะรัชต์ 

ถนอม กิตติขจร

.นายดวง อภัยวงค์ 

ถูกทุกข้อ

17 . ผู้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติคนแรก

. สุทัต เงินหมื่น  . ประจักษ์ แก้วกล้าหาญ

. ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี . ไม่มีข้อถูก

18. ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนปัจจุบัน (ณ วันที่ สิงหาคม 2554) คือ

. นายยงยุทธ ติยะไพรัช . นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายชัย ชิดชอบ

19. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11 จะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาใด
ก. 
2554-2556 ข. 2556-2558 

 ค. 2555-2559 ง. 2555-2560

20. พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 บังคับใช้เป็นระยะกี่ปี

. 10 ปี 

20 ปี

30 ปี 

35 ปี

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- สรุป+แนวข้อสอบ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
แนวข้อสอบการใช้ภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  เนื้อหาและถาม - ตอบ นักวิชาการป่าไม้
 -    การจัดการเพื่อคุ้มครองอนุรักษ์ รักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
 -    การค้นคว้าวิจัยและพัฒนางานด้านทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ
 ในพื้นที่อนุรักษ์
-     การจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์การจัดทําและควบคุมระบบข้อมูลที่ดินในพื้นที่
ป่าอนุรักษ์
-    การป้องกัน ปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่า
 -   การบรหารจัดการการอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นน้ํา
 -   การบรหารจัดการพื้นที่และการอนุรักษ์สัตว์ป่า
-    การบรหารจัดการเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติและนันทนาการ


1.       กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานระดับใด
- ระดับกรม
2.       กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานในสังกัด
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.       ในอดีตภารกิจด้านป่าไม้ ได้แก่
- งานปลูกบำรุงป่า  งานวนวัฒนวิจัย  งานอุทยานแห่งชาติ งานด้านสัตว์ป่า  งานต้นน้ำ  และงานด้านป้องกันปราบปรามและไฟป่า
4.       กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดิมสังกัด
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5.       กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ดำเนินภารกิจเกี่ยวกับ
- การอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์
6.       วุฒิสภาได้มีมติให้แยกงานที่เกี่ยวกับป่าเศรษฐกิจและงานด้านอนุรักษ์และการคุ้มครองป่าไม้ออกจากกันเมื่อ
- วันที่  20 กันยายน 2545
7.       กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดตั้งขึ้นเมื่อ
-  2 ตุลาคม 2545
8.       ผู้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติคนแรก
- ดร. ปลอดประสพ  สุรัสวดี
9.       วิสัยทัศน์ของกรมอุทยานแห่งชาติ
-  ผืนป่าหลากหลาย  สัตว์ป่ามากมาย  ป่าไม้ยั่งยืน
10.      อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คนปัจจุบัน คือ
-  นายมโนพัศ  หัวเมืองแก้ว
11.      ค่านิยม PROTECT หมายถึง
-  คุ้มครองรักษา

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้