ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบครูธุรการ 54 ข้อสอบครูธุรการ สพฐ 2554 สอบครูผู้ช่วย สพฐ 2554
sobdaidee ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบครูธุรการ 54 ข้อสอบครูธุรการ สพฐ 2554 สอบครูผู้ช่วย สพฐ 2554

สพฐ.  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

***  เปิดรับหลายตำแหน่ง  ***

<< อ่านรายละเอียดคลิกท่ี่นี่ >>

ข้อสอบเตรียมไว้พร้อมแล้วเร็วๆนี้

1. ข้อใดคือกฎหมายสำหรับการบริหารงานบุคคล 

. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ                                
ข. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 


ค. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ง. พรบเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา 

2. ข้อใดเป็นระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

ก. ส่วนกลาง ส่วนเขตพื้นที่ ส่วนภูมิภาค 

ข. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สถานศึกษา 

ค. ส่วนกลาง ส่วนเขตพื้นที่ ส่วนท้องถิ่น 

ง. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 

3. ส่วนราชการใดต่อไปนี้ไม่เป็นนิติบุคคล 

ก. กรมที่ดิน                                                           ข. จังหวัดนครราชสีมา 

ค. อำเภอโนนไทย                                               ง. อบต.ไทยเจริญ 

4. สพฐ. คือส่วนราชการใด 

ก. สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ค. สำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ง. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(หะ)เป็นหน่วยงานอยู่ใน ส่วนราชการใดตามระเบียบบริหารราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ก. ส่วนกลาง                                                         ข. ส่วนภูมิภาค 

ค. ส่วนเขตพื้นที่การศึกษา                 ง. ส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล 


6. มีหน้าที่ในการจัดทำมาตรฐานและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก. กระทรวงศึกษาธิการ 

ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ง. สถานศึกษาหรือโรงเรียน 

7. ปัจจุบันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกี่แห่ง 

ก. 175 แห่ง                                                           ข. 178 แห่ง 

ค. 256 แห่ง                                                           ง. 295 แห่ง 

8. ส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือ 

ก. งานบริหารงานบุคคล                                    ข. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ค. ฝ่ายนิเทศการศึกษา                                         ง. กลุ่มงานแผนและนโยบาย 

9. ส่วนราชการตามข้อ 8 มีบทบาทในเรื่องใด 

การเจ้าหน้าที่                                                   
ข. การส่งเสริมกิจการนักเรียน 


ค. การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ง. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 

10. องค์คณะบริหารที่เป็นคณะกรรมการบริหารงานในบทบาทหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษามีทั้งหมด 

กี่คณะ 

ก. 1 คณะ                                                               ข. 2 คณะ 

ค. 3 คณะ                                                               ง. 4 คณะ 

11. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์คณะบุคคลมีหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการบริหาร 

งานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา มีจำนวนกี่คน 

ก. 9 คน                                                                  ข. 12 คน 

ค. 15 คน                                                                ง. 27 คน 

12. องค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ก. คุรุสภา                                                              ข. กระทรวงศึกษาธิการ 

ค. ก.ค.ศ.                                                                ง. อ.ก.ค.ศ. 

13. องค์คณะบริหารงานบุคคลระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่มีบทบาทในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยติตาม 

ประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

ข. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 

ค. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ 

ง. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

14. ใครเป็นประธาน ก.ค.ศ. 

ก. ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ค. รองนายกรัฐมนตรีที่นายยกรัฐมนตรีมอบหมาย 

ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

15. ข้อใดคือตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

ก. ครูผู้ช่วย                                                            ข. ครู 

ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษา                                ง. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 

16. ผู้มีหน้าที่ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา                                ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                       ง. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

17. ผู้มีอำนาจในการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสพฐ. 

ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ค. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 

ง. ผอ.สพฐ.โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศเขตพื้นที่การศึกษา 

18. เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร 3 ใน สพฐ.จะต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่นานเท่าใด 

ก. 3 เดือน                                                              ข. 6 เดือน 

ค. 1 ปี                                                                     ง. 2 ปี 

19. การไปดำรงตำแหน่งเดิมในส่วนราชการเดียวกัน 

ก. การย้าย                                                              ข. การโอน 

ค. การไปช่วยราชการ                                         ง. การเปลี่ยนตำแหน่ง 

20. ข้อปฏิบัติหรือข้อห้ามสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ก. ระเบียบ                                                             ข. กติกา 

ค. วินัย                                                                   ง. จรรยาบรรณ 

21. ไม่ใช่วินัยร้ายแรงสำหรับบุคลากรทางการศึกษา 

ก. ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ                  ข. ซื้อขายตำแหน่ง 

ค. รับจ้างทำผลงานราชการ                               ง. ขาดราชการ 

22. ไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ก. ตักเตือน                                                            ข. ภาคทัณฑ์ 

ค. ตัดเงินเดือน                                                     ง. ลดขั้นเงินเดือน 

23. ผู้มีอำนาจลงโทษบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ก. หัวหน้ากลุ่ม หรือ ฝ่าย 

ข. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ง. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

24. เมื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะได้รับเงินเดือนตาม 

ข้อใด 

ก. อันดับครูผู้ช่วย                                                ข. อันดับค.ศ.1 

ค. อันดับ ค.ศ.2                                                     ง. ตามบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 

25. หน่วยงานที่ไม่เป็นนิติบุคคล 

ก. กระทรวง                                                          ข. กรม 

ค. อำเภอ                                                                ง. อบจ. 

26. เงินเดือนตามบัญชอัตราเงินเดือนที่ปรับใหม่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 

ก. เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ3                                ข. เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 4 

ค. เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 5                               ง. เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 10 

27. เป้าหมายสูงสุดของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีคือข้อใด 

ก. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน                   ข. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า             ง. เกิดสัมฤทธิผลต่อภารกิจ 

28. หลักกฎหมายจัดอยู่ในหลักธรรมมาภิบาลข้อใด 

ก. หลักนิติธรรม                                                   ข. หลักคุณธรรม 

ค. หลักการมีส่วนร่วม                                         ง. หลักความคุ้มค่า 

29. หลักธรรมมาภิบาลมีกี่ประการ 

ก. 4 ประการ                                                         ข. 5 ประการ 

ค. 6 ประการ                                                         ง. 7 ประการ 

30. ตามระบบการจัดองค์กรของรัฐประเทศไทยฝ่ายใดมีหน้าที่ออกกฎหมาย 

ก. ฝ่ายนิติบัญญัติ                                 ข. ฝ่ายบริหาร 

ค. ฝ่ายตุลาการ                                                      ง. คณะรัฐมนตรี 

31. ศาลที่มีหน้าที่พิจารณาคดีทางการปกครอง 

ก. ศาลยุติธรรม                                                     ข. ศาลปกครอง 

ค. ศาลทหาร                                                         ง. ศาลรัฐธรรมนูญ 32. ข้อใดไม่เป็นหน่วยงานทางการปกครอง 

ก. โรงเรียน                                                           ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ค. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                   ง. มูลนิธิร่วมกตัญญู 

33. กรณีที่ผู้เสียหายสามารถฟ้องศาลปกครอง ไม่ได้ 

ก. ถูกละเมิดโดยหน่วยงานราชการ 

ข. ถูกละเมิดโดยเจ้าหน้าที่รัฐ 

ค. ถูกละเมิดโดยเอกชน 

ง. หน่วยงานราชการเพิกเฉยหรือละเลยต่อการร้องขอ 

34. ข้อใดเป็นคำสั่งทางการปกครอง 

ก. คำสั่งลงโทษทางวินัย                                     ข. สัญญาซื้อจ้าง 

ค. กฎ                                                                      ง. หนังสือสั่งการ 

35. คำสั่งทางการปกครองมีผลเมื่อใด 

ก. เมื่ออกคำสั่ง                                                     ข. เมื่อส่งคำสั่ง 

ค. เมื่อรับทราบคำสั่ง                                           ง. เมื่อได้รับแจ้ง 

36. หากเอกชนจะฟ้องหน่วยงานจะต้องยื่นต่อศาลปกครองภายในกี่วันนับแต่วันที่รู้เหตุแห่งการฟ้อง 

คดี 

ก. 15 วัน                                                                ข. 30 วัน 

ค. 60 วัน                                                                ง. 90 วัน 

37. กรณีไม่พอใจผลการพิจารณาตามข้อ 36 จะต้องอุทธรณ์ภายในกี่วัน 

ก. 15 วัน                                                                ข. 30 วัน 

ค. 60 วัน                                                                ง. 90 วัน 

38. ผลของคำสั่งทางการปกครองที่ทำให้คำสั่งนั้นสิ้นผล 

ก. สั่งการ                                                               ข. ยกเลิก 

ค. เพิกถอน                                                           ง. แก้ไข 

39. หากเจ้าหน้าที่รัฐทำตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายแต่เป็นกระทำการละเมิดต่อเอกชน เอกชนผู้เสียหาย 

จะต้องฟ้องร้องค่าเสียหายจากผู้ใด 

ก. เจ้าหน้าที่                                                          ข. ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

ค. กระทรวงเจ้าสังกัด                                         ง. กระทรวงการคลัง 

40. หากส่วนราชการต้องจ่ายค่าเสียหายต่อเอกชนกรณีละเมิดและหน่วยงานราชการต้องไล่เบี้ยจาก 

เจ้าหน้าที่ได้กรณีใด 

ก. ความผิดชัดแจ้ง                                               ข. ปฏิบัติตามหน้าที่ 

ค. ไม่มีเจตนาหรือจงใจ                                      ง. ประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรง 

41. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสำนักงานเขตพื้นที่ ได้แก่ 

ก. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ข. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ค. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ง. หัวหน้ากลุ่มหรือฝ่าย 

42. ไม่ใช่ส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ก. ส่งเสริมการจัดการศึกษา                                               ข. ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ค. นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา                  ง. ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา 

43. ส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ 

ศึกษา 

ก. การบริหารงานบุคคล                                                     ข. ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ค. ส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                              ง. ตรวจสอบภายใน 

44. ส่วนราชการใดที่กำหนดใหม่ให้มีทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ก. การบริหารงานบุคคล                                                     ข. ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ค. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน                                  ง. ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

45. กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษาใดมีจำนวนมากที่สุด 

ก. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา         ข. ศึกษานิเทศก์ 

ค. เจ้าหน้าที่ธุรการ                                                              ง. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

46. บุคลากรทางการศึกษาอื่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตำแหน่งใดที่กำหนดให้มีทุกส่วนราชการ 

ก. เจ้าพนักงานธุรการ                                                         ข. เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ค. บุคลากร                                                                            ง. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

47. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มใดไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ 

ก. ผอ. สพฐ.                                                                          ข. รอง ผอ.สพฐ. 

ค. ศึกษานิเทศก์                                                                    ง. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

48. อัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่นในส่วนราชการใดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมาก 

ที่สุด 

ก. อำนวยการ                                                                        ข. บุคคล 

ค. นโยบายและแผน                                                           ง. ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

49. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตำแหน่งใดที่กำหนดให้มีมากที่สุดในสำนักงานเขตพื้นที่การ 

ศึกษา 

ก. เจ้าหน้าที่ธุรการ                                                              ข. บุคลากร 

ค. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                         ง. นักวิชาการศึกษา 

50. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่กำหนดไว้ในสถานศึกษาที่มีนักเรียน 800 คนขึ้นไป 

ก. เจ้าหน้าที่ธุรการ                                              ข. เจ้าพนักงานธุรการ 

ค. เจ้าหน้าที่พัสดุ                                 ง. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 


จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน และ พนักงานธุรการปฎิบัติการสพฐ. 
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ 
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail  


new roman "> 

ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้ 
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย 
ความรู้ความสามารถทั่วไป 
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  ความสามารถด้านคิดคำนวน ความสามารถด้านเหตุผล 
- แนวข้อสอบวิชาภาไทย  การใช้ภาษา  ความเข้าใจภาษา 
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 
- รวมแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
- รวมแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- รวมแนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
- แนวข้อสอบแต่ละตำแหน่งที่ใช้สอบ 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป 
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี 
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
นักทรัพยากรบุคคล 
นิติกร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักวิชาการศึกษา 

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0477807 (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
 สาขา  มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์  ชื่อบัญชี วิมล  พระกาย 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com 
飞鸟3 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
路过来看看.......

htc G21水货报价
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้