ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร  วิชาความถนัดทางช่าง
sobdaidee ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร  วิชาความถนัดทางช่างปัญหาข้อสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร
วิชาความถนัดทางช่าง
1. สายไฟที่ใช้อยู่ตามบ้าน เรียกว่า
1. สายเคเบิล
2. สายหุ้มยาง
3. สาย พี วี ซี
4. สายไหม
2. สาเหตุธรรมดาๆที่ทำให้เกิดการลัดวงจรขึ้น คือข้อใด
1. แรงดันไฟฟ้าตก
2. กระแสในสายไฟสูงเกินไป
3. สายไฟฟ้ากระทบกัน
4. อากาศร้อนจัดเกินไป
3. ถ้าความต้านทานของวงจรไฟฟ้ามากขึ้น กระแสในวงจรจะเป็นอย่างไร
1. มากขึ้น
2. คงที่
3. น้อยลง
4. เพิ่มแล้วลด
4. หลอดฟลูออเรสเซนต์ให้ประโยชน์อย่างไร
1. ตัดเป็นตัวหนังสือโฆษณา
2. ให้ความร้อนในการหุงต้ม
3. ให้แสงสว่างในอาคาร
4. ให้พลังงานคล้ายแสงอาทิตย์
5. ในการต่อสายไฟมีสิ่งที่สำคัญควรจำไว้คือ
1. สายที่ใช้ต่อต้องมีขนาดใหญ่แข็งแรง
2. ปอกฉนวนออกให้หมด
3. ตัวต่อต้องแน่นและสะอาด
4. ต้องใช้เทปพันที่หัวต่อ
6. เมื่อถอดหลอดไฟฟ้าออกจากกระจุ๊บหลอด กระจุ๊บหลอดเปล่าๆ ยังคงมี
1. กระแสไฟฟ้าฟ้า
2. แรงดันไฟฟ้า
3. ความต้านทาน
4. ไม่มีคำตอบ
7.  การต่อโวลต์มิเตอร์เพื่อวัดแรงดันไฟฟ้า ต่อดังนี้
1. ต่อไว้ข้างหน้างานที่ต้องการวัด
2. เสียบปลั๊กไฟฟ้า
3. ต่อไว้ทางส่วนหลังของงาน
4. ต่อคร่อมกับงาน
8. การต่อเซล 2 เซลอย่างขนาน หมายถึงการเอา
1. ขั้วบวกต่อขั้วบวก และขั้วลบต่อขั้วลบ
2. ขั้วลบต่อขั้วลบอย่างเดียว
3. ขั้วบวกต่อขั้วบวกอย่างเดียว
4. ขั้วบวกของเซลหนึ่งต่อกับขั้วลบของอีกเซลหนึ่ง
9. วีธีป้องกันอันตรายจากการเกิดวงจรลัดควรทำอย่างไร
1. ต่อปลั๊กกับวงจร
2. ต่อสวิทช์กับวงจร
3. ต่อหลอดกับวงจร
4. ต่อฟิวส์กับวงจร
10. ขนาดของสายที่วัดไว้มีมีตัวเลขมากแสดงว่าสายลวดนั้นมีขนาด
1. โตตามขนาดเลขวัดได้
2. เป็นขนาดโต
3. เล็ก
4. แล้วแต่ผู้ผลิตกำหนด
11. กรดที่ใช้เติมหม้อแบตเตอรี่เป็นกรด
1. กำมะถันอย่างเข้มข้น
2. เกลืออย่างเจือจาง
3. เกลืออย่างเข้มข้น
4. กำมะถันอย่างเจือจาง
12. ถ่านไปฉาย 2 ชุดๆ ละ 6 ก้อนต่อขนานกัน จะได้แรงดันไฟฟ้ากี่โวลต์
1. 18 โวลต์
2. 9 โวลต์
3. 12 โวลต์
4. ไม่มีคำตอบ
13. ลวดไฟฟ้าที่ใช้พันมอเตอร์หรือเยนเนอเรเตอร์ เป็นลวดที่หุ้มด้วยฉนวนชนิดหนึ่ง
เรียกว่า
1. วานิช
2. วานิชเคมบริช
3. เซลลูโรส
4. อินาเมล
14. แบตเตอรี่ที่ต่ออันดับกัน จะมีผลทางไฟฟ้าเกิดขึ้น คือ
1. กระแสมากขึ้น
2. ความต้านทานน้อยลง
  3. โวลเตดเพิ่มขึ้น
4. ไม่มีคำตอบ
15. หลอดฟลูออเรสเซนต์
1. มีไส้ที่หัวหลอดทั้งสองข้าง
2. ไม่มีไส้ที่หัวหลอด
3. มีไส้ตลอดทั้งเส้น
4. แล้วแต่บริษัทผู้ผลิต16. ความต้านทาน 2 ตัวมีค่าเท่ากัน ต่อขนานกัน ความต้านทานรวมจะ
1. น้อยลง
2. มากขึ้น
3. เท่าเดิม
4. มากขึ้นหรือน้อยลงก็ได้
17. มอเตอร์หรือเครื่องยนต์ไฟฟ้าเป็นเครื่องทำให้
1. เกิดกระแสไฟฟ้าใช้งาน
2. เกิดพลังงานกล
3. เกิดพลังงานเคมี
4. เกิดพลังงานขับเคลื่อน
18. อะตอมที่มีประจุไฟฟ้าลบถือได้ว่ามี
1. โปรตอนมากเกินไป
2. อิเลคตรอนมากเกินไป
3. อิเลคตรอนน้อยเกินไป
4. นิวตรอนมากเกินไป
19. ความต้านทาน 2 ตัว ต่ออันดับกัน ความต้านทานรวมจะ
1. น้อยลง
2. มากขึ้น
3. เท่าเดิม
4. มากขึ้นหรือน้อยลงก็ได้
20. โทมัส เอดิสัน เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สร้าง
1. เซลไฟฟ้า
2. ความเข้มของสนามแม่เหล็ก
3. หลอดไฟฟ้า
4. วิทยุ21. ขดลวดสนามแม่เหล็กของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องหนึ่ง มีแรงเคลื่อนตกคร่อม 220 โวลต์
และมีกระแสไหล 4 แอมแปร์ จงหาความต้านทานของขดลวดสนามเหล็กขดนี้
1. 880 โอห์ม
2. 85 โอห์ม
3. 65 โอห์ม
4. 55 โอห์ม
22. ไฮโดรมิเตอร์ใช้วัด
1. กำลังไฟฟ้า
2. แรงเคลื่อนไฟฟ้า
3. ความถ่วงจำเพาะ
4. ความหนานแน่น
23. จงหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ต้องใช้เพื่อให้กระแส 5 แอมแปร์ ไหลผ่านเตารีดไฟฟ้า
ซึ่งมีความต้านทาน 44 โอห์ม
1. 20 แอมแปร์
2. 15  แอมแปร์
3. 10 แอมแปร์
4. 1210 แอมแปร์
24. อนุภาคที่เล็กที่สุด ซึ่งประกอบกันเป็นอะตอมคือ
1. โปรตอนและอิเลคตรอน
2. นิวตรอนและโปรตอน
3. นิวตรอนและอิเลคตรอน
4. ไม่มีคำตอบ
25. เขื่อนไฟฟ้าน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยืที่จังหวัดใด
1. ชัยนาท
2. เพชรบุรี
3. ขอนแก่น
4. ตาก
26. เซลไฟฟ้า 3 เซลต่อขนานกัน แต่ละเซลมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 1.2 โวลต์ และมีความต้านทานภายใน 0.06 โอห์ม จงหากระแสไฟฟ้าไหลผ่านความต้านทานภายนอก 0.1 โอห์ม
1. 20 แอมแปร์
2. 10 แอมแปร์
3. 8 แอมแปร์
4. 6 แอมแปร์
27. ความต้านทานของขดลวดมอเตอร์มีค่า 30 โอห์ม ต่อกับแรงเคลื่อนไฟฟ้า 115
โวลต์จงหากระแสที่ไหลในขดลวดนี้
1. 3.83 แอมแปร์
2. 4.33 แอมแปร์
3. 30 แอมแปร์
4. 0.26 แอมแปร์
28. แอมมิเตอร์ใช้วัด
1. แรงเคลื่อนไฟฟ้า
2. กำลังไฟฟ้า
3. กระแสไฟฟ้า
4. ความต้านทาน
29. บาลาสท์ของหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ ชนิด 40 วัตต์ ให้แรงเคลื่อน 110 โวลต์ทำหน้าที่
1. เพิ่มแรงเคลื่อนให้สูง
2. ลดแรงเคลื่อนให้ต่ำลง
3. เปลี่ยนไฟสลับให้เป็นไฟตรง
4. เพิ่มความถี่
30. จงบอกอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานรูปอื่น
1. เซลแห้ง
2. เตารีดไฟฟ้า
3. ไดนาโม
4. หม้อแปลงไฟฟ้า
31. มิเตอร์ที่วัดไฟฟ้าตามบ้าน ใช้วัดอะไร
1. กระแสไฟฟ้า
2. ความต่างศักย์
3. วัดกำลังไฟฟ้า
4. พลังงานไฟฟ้า
32. ใช้ลวดอะไรในเตารีดไฟฟ้า
1. นิเกิล
2. นิโครม
3. สายไฟฟ้า
4. อลูมิเนียม
33. การต่อหลอดแสงสว่างภายในบ้านโดยใช้สวิทช์ เปิด ปิด ต้องต่อสวิทช์กับหลอดโดย
1. ขนานกับหลอด
2. ต่ออันดับกับหลอด
3. ต่อคร่อมกับหลอด
4. ได้ทั้งขนานและอันดับ
34. สาเหตุที่ต้องใช้โลหะที่มีจุดหลอมตัวต่ำทำฟิวส์ ก็เพราะ
1. ราคาถูก
2. น้ำหนักน้อย
3. วงจรไฟฟ้าขาดได้ง่าย
4. ต่อหรือตัดให้งอได้ง่าย
35. เซลถ่านไฟฉาย 5 เซล แต่ละเซลมีแรงเคลื่อน 1.5 โวลต์ และมีความต้านทานภายในเซลละ 0.1 โอห์ม ต่อกันเป็นอันดับ จงหาแรงเคลื่อนทั้งหมดของแบตเตอรี่
1. 4.5 โวลต์
2. 6 โวลต์
3. 15 โวลต์
4. 16 โวลต์
36. คอนเดนเซอร์ มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับประจุไฟฟ้า คือ
1. สร้างประจุไฟฟ้า
2. ทำลายประจุไฟฟ้า
3. เก็บประจุไฟฟ้า
4. ช่วยให้ประจุเพิ่มขึ้น
37. หลอดไฟฟ้าใช้กับไฟ 110 โวลต์ มีกระแสไหลผ่าน 1  แอมแปร์ เป็นเวลา
200 ชั่วโมง ค่าไฟยูนิตละ 60 สตางค์ จะต้องเสียค่าไฟฟ้าเท่าใด
1. 13.20 บาท
2. 16.40 บาท
3. 22 บาท
4. 39.60 บาท
38. ไดนาโม คือ
1. เครื่องปั่นไฟ
2. เครื่องมือสำหรับเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า
  3. เครื่องเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล
4. เครื่องทำไฟในรถยนต์
39. มอเตอร์ คือ
1. เครื่องปั่นไฟ
2. เครื่องมือสำหรับเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า
3. เครื่องเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล
4. เครื่องทำไฟในรถยนต์
40. กฎมือขวาของเฟลมมิง นิ้วหัวแม่มือจะชี้
1. ทิศทางที่ตัวนำเคลื่อนที่
2. ทิศทางกระแสไหล
3. ทิศทางเส้นแรงแม่เหล็ก
4. ทิศทางสนามแม่เหล็ก41. ไมเคิล ฟาราเดย์ เป็นคนชาติใด
1. อเมริกัน
2. อังกฤษ
3. เยอรมัน
4. รัสเซีย
42. หลอดไฟฟ้าขนาด 100 แรงเทียน บรรจุด้วยแก๊ส
1. ไนโตรเจน
2. ออกซิเจน
3. ไฮโดรเจน
4. นีออน
43. หลอดฟลูออเรสเซ็นท์ บรรจุด้วยธาตุ
1. แคดเมี่ยม
2. โซเดียม
3. โปแตสเซี่ยม
4. ปรอท
44. ความต้านทานของเซลไฟฟ้า เรียกว่า
1. ความต้านทานภายนอก
2. ความต้านทานภายใน
3. ความต้านทานรวม
4. ความต้านทานของวงจร
45. เซล 3 เซล ต่อกันอย่างขนาน แต่ละเซลมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในเท่ากัน แรงเคลื่อนไฟฟ้าของทั้ง 3 เซล จะเท่ากับเท่าใด
1. แรงเคลื่อนของเซลเซลเดียว
2. แรงเคลื่อนทั้งสามเซลรวมกัน
3. แรงเคลื่อนลดลงครึ่งหนึ่ง
  4. แรงเคลื่อนลดลง 1 ในสาม


46. กระดิ่งไฟฟ้าที่ใช้กันตามบ้าน ภายในกระดิ่งมี
1. แม่เหล็กไฟฟ้า
2. แม่เหล็กถาวร
3. มอเตอร์ไฟฟ้า
4. แบตเตอรี่
47. สายไฟแรงสูงที่ติดตั้งบนเสาเหล็กสูงจากเขื่อนน้ำตกต่างๆ มายังสถานีย่อย
ทำด้วยโลหะใด
1. อลูมิเนียม
  2. ทองแดง
3. ทองเหลือง
4. เหล็กอาบสังกะสี
48. ถ่านไฟฉายเป็นเซล
1. เลอคลังเซ ชนิดแห้ง
2. เอคคิวมูเลเตอร์
3. โวลตา
4. เลอคลังเซ เปียก
49. วัสดุบางชนิดเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี เพราะเหตุใด
1. มีนิวตรอนมาก
2. มีโปรตรอนน้อย
3. มีฟรีอิเลคตรอนมาก
4. ไม่มีคำตอบ
50. แม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจาก
1. ใช้แม่เหล็กถูทางเดียว
2. ปล่อยกระแสไฟฟ้าไหลเข้าไปขดลวดที่พันรอบแกนเหล็ก
3. เอาแท่งเหล็กไปวางใกล้แม่เหล็ก
4. ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านแท่งเหล็กอ่อน


51. สถานีวิทยุออกอากาศด้วยกำลังส่ง 50 กิโลวัตต์ หมายความว่าอย่างไร
1. ส่งคลื่นได้ไกล 50 กม.
2. ต้องใช้ไฟ 50 กิโลวัตต์
3. อัตราการทำงานของเครื่อง 50 กิโลวัตต์
4. กำลังของเครื่องรับ 50 กิโลวัตต์
52. ส่วนประกอบในเครื่องรับวิทยุ ทำหน้าที่เปลี่ยนกระแสสลับให้เป็นกระแส ไฟตรง คือ
1. หลอดวิทยุ
2. ลำโพง
3. คอนเดนเซอร์
4. สายอากาศ
53. หม้อแปลงไฟฟ้า คือ
1. ใช้เพิ่มหรือลดแรงเคลื่อนก็ได้
2. ลดแรงเคลื่อน
3. ลดกระแสไฟ
4. เพิ่มแรงเคลื่อน
54. เครื่องส่งของสถานีหนึ่งประกาศว่า มีความถี่ 3 เมกะเฮิร์ตซ์ แสดงว่าเป็น
1. คลื่นยาวมาก
2. คลื่นสั้น
3. คลื่นยาวพิเศษ
4. คลื่นสั้นมาก
55. ถ้าเปิดสวิตช์พัดลมแล้วจับใบพัดไว้ไม่ให้หมุนอยู่นานๆ จะมีผลอย่างไร
1. ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
2. มอเตอร์พัดลมจะไหม้
3. กระแสไฟฟ้าจะดูด
4. มีเสียงดัง


56. คลื่นจากเครื่องส่งเข้าเครื่องรับวิทยุกับคลื่นจากเครื่องรับวิทยุเข้าหูฟังมีลักษณะตาม
ข้อใด
1. เป็นคลื่นชนิดเดียวกันแต่ความถี่ต่างกัน
2. เป็นคลื่นชนิดเดียวกันและความถี่เท่ากัน
3. เป็นคลื่นต่างชนิดกันและมีความถี่ต่างกัน
4. เป็นคลื่นต่างชนิดกันแต่ความถี่เหมือนกัน
57. การที่เราต้องใช้เสาอากาศรับโทรทัศน์สูงมากในต่างจังหวัดเพราะ
1. ความชื้นของอากาศ
2. ความโค้งของผิวโลก
3. ความร้อนของผิวโลก
4. ความร้อนจากดวงอาทิตย์
58. วิทยุรถยนต์ชนิดทรานซิสเตอร์ มักใช้ไฟขนาดใด
1. 4 หรือ 3 โวลต์
2. 5 หรือ 10 โวลต์
3. 6 หรือ 12 โวลต์
4. 7 หรือ 14 โวลต์
59. วัตถุกึ่งตัวนำได้แก่ข้อใด
1. ซิลิกอน
2. สังกะสี
3. ยาง
4. ไม้
60. การปรับปุ่มหาคลื่นของเครื่องรับวิทยุ คือการปรับอะไร
1. ค่าความต้านทาน
2. ความจุของคอนเดนเซอร์
3. โวลต์
4. กระแสของวงจร61. ถ้าต้องการส่งวิทยุให้ไปไกลๆต้องใช้อะไร
1. ลำโพงตัวใหญ่
2. สายอากาศสูงๆ
3. ฝังสายดินลึกๆ
4. กระแสไฟมากๆ
62. โทรทัศน์ต่างกับโทรภาพอย่างไร
1. โทรทัศน์มีเสียงไกล โทรภาพไม่มีเสียง
2. โทรภาพให้ภาพนิ่ง โทรทัศน์ภาพเคลื่อนไหว
3. โทรทัศน์ส่งได้ไกล โทรภาพส่งได้ใกล้
4. ไม่ต่างกัน
63. การทำงานของโทรศัพท์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
1. คลื่นเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วเป็นคลื่นเสียง
2. สัญญาณไฟฟ้าเป็นคลื่นวิทยุแล้วเป็นคลื่นเสียง
3. คลื่นเสียงเป็นคลื่นวิทยุ แล้วเป็นคลื่นเสียง
4. ไม่มีข้อใดถูก
64. คลื่นวิทยุต่างกับคลื่นเสียงอย่างไร
1. คลื่นวิทยุหูรับฟังไม่ได้ คลื่นเสียงรับฟังได้
2. คลื่นวิทยุไม่ต้องใช้ตัวกลางในการเคลื่อนที่ คลื่นเสียงต้องใช้
3. คลื่นวิทยุมีความเร็วมากกว่าคลื่นเสียง
4. ถูกทุกข้อ
65. วงจรอิเลคโทรนิคส์หมายถึงวงจรแบบใด
1. วงจรไฟฟ้าในบ้าน
2. วงจรไฟฟ้าที่ผ่านมอเตอร์
3. วงจรไฟฟ้าที่มีหลอดสุญญากาศหรือทรานซิสเตอร์
4. วงจรไฟฟ้าที่ผ่านเตารีดไฟฟ้า
66. เสียงที่หูรับฟัง แล้วรู้สึกแสบแก้วหูเป็นเพราะสาเหตุใด
1. เสียงดังมาก
2. เสียงมีความถี่สูงมาก
3. เสียงมีความถี่ต่ำ
4. ข้อ 1 และ 2 ถูก
67. ไมโครโฟนทำหน้าที่อะไร
1. เปลี่ยนคลื่นวิทยุเป็นคลื่นไฟฟ้า
2. เปลี่ยนคลื่นเสียงเป็นคลื่นวิทยุ
3. เปลี่ยนคลื่นไฟฟ้าเป็นคลื่นเสียง
4. เปลี่ยนคลื่นเสียงเป็นคลื่นไฟฟ้า
68. แกนเหล็กของหม้อแปลงไฟฟ้ามีลักษณะแบบใด
1. ใช้เหล็กกล้า
2. เป็นแท่งเหล็กตัน
3. เป็นแผ่นเหล็กซ้อนกันแต่มีฉนวนกั้นด้วย
4. เป็นแผ่นเหล็กซ้อนกัน
69. การเปิดวิทยุดังและค่อยอย่างไหนจะเปลืองไฟมากกว่ากัน
1. เปิดดังเปลืองไฟมาก
2. เปิดค่อยเปลืองไฟมาก
3. เปลืองไฟเท่ากัน
4. ไม่แน่นอน
70. เหตุผลที่ใช้ทรานซิสเตอร์แทนหลอดวิทยุคือข้อใด
1. ต้องการอุณหภูมิในการทำงานต่ำ
2. ประหยัดเนื้อที่ น้ำหนักเบา ทนทานกว่า
3. ราคาถูก เคลื่อนที่สะดวก
4. ถูกทุกข้อ
71. ที่เรียกว่าคลื่นหนึ่งลูกหมายถึงส่วนใด
1. สันคลื่น
2. ท้องคลื่น
3. สันคลื่นและท้องคลื่น
4. ถูกทุกข้อ
72. สถานีวิทยุที่ส่งกระจายเสียงด้วยขนาดคลื่น 2 เมตร หมายถึงอะไร
1. ความยาวคลื่น 2 เมตร
2. แอมปลิจูด 2 เมตร
3. ความถี่ 2 เมตร
4. ตำแหน่งเฟส 2 เมตร
73. ส่วนประกอบที่สำคัญของคลื่นประกอบด้วยข้อใด
1. ความถี่
2. ความยาวคลื่น
3. แอมปลิจูด
4. ถูกทุกข้อ
74. เหล็กที่มีความแข็งสูง คือเหล็กที่มีลักษณะอย่างไร
1. ธาตุหลายๆ ชนิดผสมอยู่
2. ไม่มีธาตุใดๆ ผสมอยู่เลย
3. จำนวนคาร์บอนผสมอยู่มาก
4. จำพวกกำมะถันและซิลิกอนผสมอยู่มาก
75. ในการตัดแผ่นเหล็กหนาประมาณ 1 นิ้ว จะตัดด้วยวิธีใดสะดวกที่สุด
1. ใช้แก๊สตัด
2. ใช้กรรไกรตัดเหล็กเส้น
3. ใช้เลื่อยไฟฟ้า
4. ใช้มีดที่ทำจากเหล็ก High –Speed76. วัตถุก้อนหนึ่งนำไปลอยในน้ำจืดปรากฏว่าจม แต่ถ้านำไปลอยในน้ำทะเลปรากฎว่าลอยเพราะสาเหตุใด
1. น้ำทะเลเค็มจึงทำให้วัตถุลอยได้
2. น้ำทะเลมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำจืด
3. ความหนาแน่นของวัตถุน้อยลง
4. น้ำทะเลมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำจืด
77. แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงที่ใช้ในงานเชื่อม ได้แก่
1. เครื่องจักรไอน้ำ
2. เครื่องยนต์
3. เยนเนอเรเตอร์
4. ถูกทุกข้อ
78. คีมปากยาวจัดอยู่ในเครื่องผ่อนแรงประเภทใด
1. คาน
2. สกรู
3. ล้อและเพลา
4. พื้นเอียง
79. อัญรูปคาร์บอน ซึ่งบริสุทธิ์มากคือข้อใด
1. เพชร
2. ถ่าน
3. แอนทราไซท์
4. ลิกไนด์
80. แก๊สที่มีคุณสมบัติเผาไหม้สูงคือข้อใด
1. อะเซติลีน
2. ออกซิเจน
3. ไฮโตรเจน
4. แก๊สอุดมคติ


81. วัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการถลุงเหล็ก คือแร่เหล็กและอะไร
1. ออกซิเจน
2. เชื้อเพลิง
3. กำมะถัน
4. คาร์บอน
82.  เหล็กเส้นแบนยาวเส้นละกี่เมตร
1. 4 เมตร
2. 5 เมตร
3. 6 เมตร
4. 8 เมตร
83. ประเทศอุตสาหกรรมในยุโรป จะต้องมีอะไรมากที่สุด
1. น้ำมันดิบ
2. ถ่านหิน
3. กระแสไฟฟ้า
4. แรงงานคน
84. ธาตุต่อไปนี้ อะไรมีความถ่วงจำเพาะมากที่สุด
1. ตะกั่ว
2. เหล็ก
3. ทองแดง
4. ทังสะเตน
85. แท่งเหล็กทิ้งไว้นานๆ จะเกิดสนิมนั้นคือเหล็ก
1. เกิดออกไซด์
2. เกิดคาร์บอเนต
3. เกิดคลอไรด์
4. เกิดก๊าซออกซิเจน
86. มุ้งลวดที่ใช้ตามบ้านทั่วๆไป เฉพาะตาข่ายทำด้วยอะไร
1. เหล็กชุบโครเมียม
2. เหล็กอาบอลูมิเนียม
3. ลวดอลูมิเนียม
4. ลวดโครเมียม
87. การชั่งโลหะที่ต่างชนิดกัน ผลปรากฏว่าน้ำหนักไม่เท่ากัน เพราะว่าอะไร
1. จุดศูนย์ถ่วงของโลหะแต่ละชนิด
2. โมเลกุลโตไม่เท่ากัน
3. ความหนาแน่นไม่เท่ากัน
4. ความถ่วงจำเพาะเท่ากัน
88. โรงงานทำเครื่องเคลือบ เช่น ถ้วยชาม อ่างเคลือบ ถามว่าวัตถุดิบทำอ่างเคลือบอะไร
1. ดินเหนียวหรือดินดำ
2. ดินขาวหรือยิบซัม
3. ทรายขาว
4. หินสีเทาหรือหินปูน
89. เครื่องจักรกลประกอบด้วยชิ้นส่วนมากมาย ชิ้นหนึ่งหมุน แต่ชิ้นหนึ่งอยู่กับที่จึงเกิดการเสียดสีกันขึ้น จงเลือกวิธีการแก้ไข
1. ทำชิ้นส่วนให้หลวม
2. ระบายความร้อนด้วยน้ำ
3. ระบายความร้อนด้วยลม
4. ระบายความร้อนด้วยน้ำมัน
90. แผนกช่างกลโรงงานต้องเรียนรู้การทำงานของเครื่องจักรมากมาย เครื่องจักรนั้นคืออะไร
1. เครื่องกลึง
2. เครื่องเจาะ
3. เครื่องไส
4. ถูกทุกข้อ
91. เหล็กที่ช่างตีเหล็กนำมาตีขึ้นรูปต่างๆ ได้ทุกตัว เรียกเหล็กนี้ว่าอะไร
1. เหล็กเหนียว
2. เหล็กหล่อ
3. เหล็กคาร์บอน
4. เหล็กเครื่องมือ
92. นายขยันต้องการเรียนช่างกล เขาจึงช่วยช่างฟิต ซ่อมรถยนต์ของนายชัย ปรากฎว่าที่แกนล้อรถมีลูกปืนอยู่หลายชั้นสวมอยู่ ถามว่าลูกปืนที่สวมเพื่อจุดประสงค์ใด
1. ทำให้รถยนต์วิ่งได้ 150 กม./ ชม.
2. ช่วยหล่อลื่นแกนล้อ
3. ช่วยลดแรงเสียดทานที่แกนล้อ
4. ช่วยรับน้ำหนักรถทั้งคัน
93. นายชดถอดลูกปืนออกมาตรวจดูเห็นว่ายังใช้ได้ดี จึงใส่เข้าที่เดิม และใช้น้ำมันอย่างหนึ่งใส่เข้าไปด้วยน้ำมันนั้นคืออะไร
1. น้ำมันดีเซล
2. จาระบี
3. น้ำมันเครื่อง
4. เบนซินซุปเปอร์
94. หลอดยาสีฟันที่ท่านใช้อยู่ทุกวันทำจากอะไร
1. เหล็กแผ่นบางๆ
2. พลาสติกบางๆ
3. อลูมิเนียมบางๆ
4. สังกะสีบางๆ
95. การใช้สว่านนำศูนย์ จำเป็นต้อง
1. ใช้ความเร็วช้าที่สุด เพราะกลัวสว่านหัก
2. ใช้ความเร็วให้เร็วที่สุด
3. ใช้ความเร็วมากที่สุดและหยอดน้ำมัน
4. ใช้ความเร็วที่เร็วและไม่ต้องหยอดน้ำมัน
96. การตะไบงานให้เรียบ บนเครื่องกลึงจะต้อง
1. ใช้ความเร็วของเครื่องให้เร็วที่สุด
2. หยุดเครื่องกลึง
3. ใช้ความเร็วต่ำ
4. เข้า Back Gear
97. สิ่งต่อไปนี้ถ้าเผาให้อุณหภูมิสูง อะไรจะละลายก่อนเป็นอันดับแรก
1. ดีบุก
2. เหล็ก
3. ตะกั่ว
4. ทองแดง
98. เหล็กเส้นที่ผลิตขึ้นมาส่วนมากใช้วัตถุดิบอะไร (เฉพาะในกรุงเทพและสมุทรปราการ)
1. เศษเหล็กทั่วๆไป
2. สินแร่เหล็ก
3. เหล็กหล่อ
4. ถูกทุกข้อ
99. เครื่องมือกลที่นับว่าเป็นหัวใจของโรงงาน คืออะไร
1. เครื่องเจาะ
2. เครื่องกลึง
3. เครื่องไส
4. เครื่องเจียระไน
100. จักรเย็บผ้าถ่ายทอดกำลังโดยใช้อะไร
1. เพลาแกนเล็กๆ
2. ข้อเหวี่ยงต่อจากเพลาแกน
3. เท้าคนเหยียบ
4. สายพานกลม


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ
สอบนายร้อยตำรวจ, นายสิบทหารบก, จ่าอากาศ, จ่าทหารเรือ , นายร้อย

                
เรามีประสบการณ์อันยาวนาน พร้อมทีมวิชาการ จากสาขาอาชีพตรง รวบรวมองค์ความรู้เตรียมเพื่อสนันสนุนการสอบของท่าน เพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงาน ความตระหนักในความสำเร็จของเรา คือ การที่ได้เห็น ได้ร่วมชื่นชมความสำเร็จกับท่านในสายอาชีพ ลำดับขั้นที่ท่านปราถนา ให้เราได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของท่าน ....รายการที่เราใคร่นำเสนอให้ท่านทราบ คือ1) ชุดสอบนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร สาย ป. 2555
2)
ชุดสอบนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร สาย อก.
2555
3)
คู่มือสอบ
นักเรียนจ่าอากาศ นักเรียนนายสิบทหารบก นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ นักเรียนจ่าทหารเรือ 2555 (บรรยากาศการรับสมัครที่หนองตะเคียน จ. ชลบุรีคึกคัก)4) เก็งข้อสอบเตรียมทหา4 เหล่า 2555
5)
คู่มือสอบนายร้อยตำรวจ
หญิง 2555
6)
กฎหมายคุ้มครองแพทย์ พยาบาลโรค ยา และสาธารณสุข ฉบับมาตรฐาน
2555
7)
คู่มือศึกษา/สอบ เนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 61 พ.ศ.
2551-2555
8)
กฎหมายควบคุมอาคาร (ตรวจ รู้ ป้องกัน ไม่พบภัย)

9)
สอบครู
10)
อื่น ๆ อีกมากมาย


สนใจสั่งซื้อมาที่ 
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white69@hotmail.comรายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้