ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สรุปแนวข้อสอบพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สรุปแนวข้อสอบพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร

1.  การหักค่าลดหย่อนเงินบริจาค สามารถหักได้เท่าใด

                ก.  เท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย และหักลดหย่อนแล้ว

                ข.  เท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย และหักลดหย่อนแล้ว

                ค.  เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย และหักลดหย่อนแล้ว

                ง.  เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 60,000 บาท ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย และหักลดหย่อนแล้ว2. เงินบริจาคที่สามารถหักค่าลดหย่อนได้การบริจาคเป็นทรัพย์สินอื่นแล้วตีราคาเป็นเงินสดได้หรือไม่

                ก.  ได้เท่าราคาเงินสด

                ข.  ได้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย และหักลดหย่อนแล้ว

                ค.  ไม่ได้ ต้องบริจาคเป็นเงินเท่านั้น

                ง.  ไม่ได้ เพราะไม่สามารถตีราคาสินค้าเป็นจำนวนเงินได้3.  เงินบริจาคที่สามารถหักค่าลดหย่อนได้ เช่น สถานพยาบาล ต้องเป็นสถานพยาบาลใด

                ก. สถานพยาบาลของรัฐ

                ข. สถานพยาบาลของเอกชน

                ค.  ได้ทั้งสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน

                ง.  สถานพยาบาลใดก็ได้ที่รัฐให้รับรอง4. การบริจาคเงินแก่วัดในศาสนาใดที่จะนำมาหักค่าลดหย่อนได้

                ก. วัดในศาสนาพุทธ ในประเทศไทย

                ข. ทุกวัดในศาสนาที่อยู่ในประเทศไทย

                ค.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข

                ง. ไม่มีข้อถูก5.  นาง สาวแอนนา บริจาคเงินให้แก่วัดไทยในลอนดอน ประเทศอังกฤษเป็นเงิน 20,000 บาท มีเงินได้หลังจากค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ แล้วเป็นเงิน 200,000 บาท สามารถหักค่าลดหย่อนเงินบริจาคได้อีกเท่าใด

                ก.  ได้ เท่าจำนวนเงินบริจาค

                ข. ได้  ร้อยละ 10

                ค.  ได้ ร้อยละ 10 แต่ไม่เกิน 30,000 บาท

                ง.  ไม่ได้ เพราะวัดอยู่ต่างประเทศ6.  การหักค่าลดหย่อนของสามีภรรยาที่ความเป็นสามีภรรยาอยู่ตลอดปีภาษี ค่าลดหย่อนรวมกันได้เท่าใด

                ก.  30,000 บาท

                ข.   60,000 บาท

                ค.  120,000 บาท

                ง.  200,000 บาท7.  ปัจจุบันกฎหมายได้ยกเว้นได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 40 ผ(1) เท่าใด

                ก. เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท

                ข.  เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาท

                ค.  เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท

                ง.  เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน  4, 000,000 บาท8.  อัตราภาษีที่ขั้นต่ำสุด และขั้นสูงสุดของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คืออัตราเท่าใด

                ก.  อัตราต่ำสุด 5%  และ อัตราสูงสุด 37%

                ข.  อัตราต่ำสุด 7%  และ อัตราสูงสุด 37%

                ค.  อัตราต่ำสุด 10%  และ อัตราสูงสุด 37%

                ง.  อัตราต่ำสุด 5%  และ อัตราสูงสุด 50%9. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี  บุคคลใดบ้างอยู่ในข่ายที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี

                ก.  บุคคลธรรมดา

                ข.  ผู้ถึงแก่ความตาย

                ค.  กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง

                ง.   ถูกทุกข้อ

10.  การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครึ่งปีได้แก่ผู้มีเงินได้พึงประเมินประเภทใด

                ก.  ประเภท 1 ถึง 8 หรือ ( มาตรา 40(1) ถึง 40 (8) )

                ข.  ประเภท 2 ถึง 8 หรือ ( มาตรา 40(2) ถึง 40 (8) )

                ค.  ประเภท 3 ถึง 8 หรือ ( มาตรา 40(3) ถึง 40 (8) )

                ง.  ประเภท 5 ถึง 8 หรือ ( มาตรา 40(5) ถึง 40 (8) )11. เงินได้พึงประเมินที่ได้รับเมื่อใดที่นำมาคำนวณยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครึ่งปี

                ก.  ตั้งแต่มกราคา – มิถุนายน

                ข. ตั้งแต่เมษายน – กันยายน

                ค.  ตั้งแต่มิถุนายน  -  ธันวาคม

                ง.  ตั้งแต่ตุลาคม -  มีนาคม12. คู่สมรสระหว่างปีใช้สิทธิในการคำนวณเสียภาษีอย่างไร

                ก.  แยกกันคำนวณภาษีแบบคนโสดก่อน ปีถัดไปจึงใช้สิทธิรวมกัน

                ข.  สามารถใช้สิทธิรวมกันคำนวณได้ในสิ้นปีภาษี

                ค.  แยกกันคำนวณตามอัตราส่วนของระยะเวลา

                ง.  ไม่มีข้อถูก13.  คู่ที่อย่ากันระหว่างปี ใช้สิทธิในการคำนวณเสียภาษีอย่างไร

                ก.  รวมกันคำนวณก่อน ปีถัดไปจึงแยกคำนวณ

                ข.  แยกกันคำนวณภาษีแบบได้ทันทีในปีภาษีนั้น

                ค.  แยกกันคำนวณตามอัตราส่วนของระยะเวลาหย่า และหลังหย่า

                ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง14.ข้อใดไม่ถือว่าเป็นเกณฑ์ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีกำหนดไว้ว่าอย่างไร

                ก.  คนโสดมีเงินได้พึงประเมินในภาษีเกิน 30,000 บาท

                ข. คนโสด มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 40(1) เงินเดือน ฯลฯ ประเภทเดียวเกิน                  50,000 บาท

                ค.  สมรสแล้ว มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 40 (1) เงินเดือน ฯลฯ ประเภทเดียว เกิน 100,000 บาท

                ง. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล มีเงินได้พึงประเมินในภาษีเกิน 60,000 บาท

15. “บุคคลธรรมดา” ใครจะต้องเป็นผู้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี

                ก.  ตนเอง หรือ มอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นกระทำการแทน

                ข.  สำนักงานบัญชี

                ค.  เจ้าหน้าที่สรรพากร

                ง.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี16.  บุคคลใดเป็นผู้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี “ผู้เยาว์ ที่มีเงินได้

                ก. ผู้แทน โดยชอบธรรมอื่นในนามของผู้มีเงินได้

                ข. สำนักงานบัญชี

                ค.  เจ้าหน้าที่สรรพากร

                ง.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี17. “คนไร้ความสามารถ” มีเงินได้ ใครเป็นผู้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี

                ก. ผู้อนุบาลยื่นในนามของผู้มีเงินได้

                ข.  เจ้าหน้าที่พยาบาล

                ค.  เจ้าหน้าที่สรรพากร

                ง.  ศาล18.  “ผู้อยู่ในต่างประเทศ” มีเงินได้ ใครเป็นผู้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี

                ก. ผู้จัดการอันก่อให้เกิดเงินได้ยื่นในนามของผู้มีเงินได้

                ข.  ผู้จัดการส่วนตัว

                ค.  เจ้าหน้าที่ประจำสถานทูตของแต่ละประเทศ ที่ผู้มีเงินไปพำนัก

                ง. ต้องยื่นเสียด้วยตนเอง19.    “ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี” มีเงินได้ ใครเป็นผู้ยื่นแบบรายการเสียภาษี

ก.  ผู้จัดการกองมรดก หรือทายาท หรือ ผู้ครอบครองมรดก ยื่นในนามของผู้ตาย

                ข.  ใครก็ได้ที่นามสกุลเดียวกัน

                ค.  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ผู้ถึงแก่ความตายอยู่

                ง.  ผู้ไดรับมรดกมากที่สุด20.  “กองมรดก” มีเงินได้ ใครเป็นผู้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี

                ก.  ผู้จัดการกองมรดก หรือทายาท หรือผู้ครอบครอง ยื่นในนามของผู้ตาย

                ข.  ใครก็ได้ที่นามสกุลเดียวกัน

                ค.  พยานในพินัยกรรม

                ง.  ผู้ได้รับมรดกมากที่สุด21. “ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล” มีเงินได้ ใครเป็นผู้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี

                ก. หนึ่งในคณะกรรมการ

                ข. ผู้จัดการ ยื่นในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคล

                ค.  ถูกทั้งสองข้อ

                ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง22.  หากคุณมีเงินได้ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 5 ต้องยื่นแบบฯ ภาษีครึ่งปีหรือไม่

                ก.  ต้องยื่นแบบฯ

                ข.  ไม่ต้องยื่นแบบฯ ใดๆ

                ค.  ยื่นที่เดียวกันรวมกันในประเภทที่ 1

                ง.  ยื่นก็ได้ไม่ยื่นก็ได้ กฎหมายไม่ได้บังคับ23. โดยทั่วไปฐานภาษีเงินได้นิติบุคคล มาจากฐานภาษีใด

                ก.  ฐานกำไรสุทธิ

                ข.  ฐานรายรับรวมที่ยังไม่หักค่าใช้จ่าย

                ค.  ฐานต้นทุนบริษัทต่อปี

                ง.  ไม่มีข้อถูก24.  รอบระยะเวลาบัญชีปกติมีระยะเวลาเท่าใด

                ก.  ไตรมาส 3 เดือน

                ข.  6 เดือน

                ค.  9 เดือน

                ง.  12 เดือน

25. การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครึ่งปีที่เป็นเงินได้ตั้งแต่มกราคม ถึงมิถุนายน มีกำหนดอื่นแบบฯ ตั้งแต่เดือนใด ถึงเดือนใด

                ก. ตั้งแต่มกราคม ถึง มีนาคม ของทุกปี

                ข.  ตั้งแต่เมษายน ถึง มิถุนายน ของทุกปี

                ค.  ตั้งกรกฎาคม ถึง กันยายน ของทุกปี

                ง. ตั้งแต่ตุลาคม ถึง ธันวาคม ของทุกปี26.  ข้อใดไม่ใช่ แบบแสดงรายการเสียภาษีที่ใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ละประเภทมีแบบใดบ้าง

                ก.  มีเงินได้ประเภท 1 ประเภทเดียวใช้แบบ ภ.ง.ด. 91 (ภาษีสิ้นปี)

                ข.  มีเงินได้มากกว่าประเภท 1 ประเภทเดียวใช้แบบ ภ.ง.ด. 90 (ภาษีสิ้นปี)

                ค.  มีเงินได้ประมาณ 5,6,7,8 ใช้แบบ ภ.ง.ด. 94 (ภาษีครึ่งปี)

                4. มีเงินได้ประเภทใดก็ตามขอชำระล่วงหน้าแบบ ภ.ง.ด.27. คำตอบข้อใดถูกต้องในการใช้การชำระค่าภาษีสามารถชำระด้วยอะไรได้บ้าง

                ก.  เงินสด  เช็ค ธนาณัติ  บัตรภาษี

                ข. เงินสด  เช็ค ธนาณัติ  บัตรเครดิต

                ค.  เงินสด เช็ค ใบหุ้น  ตั๋วแลกเงิน

                ง.  เงินสด เช็ค ธนาณัติ พันธบัตรรัฐบาล28.  การ ชำระเป็นเช็ค ธนาคารแห่งประเทศไทย, เช็คที่มีธนาคารค้ำประกันและเช็คธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ต้องลงวันที่ที่เจ้าหน้าที่รับเช็คนั้น หรือก่อนวันที่ชำระไม่เกินกี่วัน

                ก.  7  วัน

                ข.  10 วัน

                ค.  15  วัน

                ง.  30  วัน29.  การชำระภาษีเป็นเช็ค ที่ผู้ชำระภาษีสั่งจ่ายโดยตรงไม่เกินกี่วัน

                ก.  7  วัน

                ข.  10 วัน

                ค.  15  วัน

                ง.  30  วัน

30.  เพื่อบรรเทาภาระภาษีแก่ผู้ไม่มีเงินชำระทันที กรมสรรพากรสามารถให้ผ่อนชำระโดยใช้แบบ บ.ช. 35 แต่ต้องมียอดภาษีชำระเท่าใด

                ก.  1,000 บาทขึ้นไป

                ข.  2,000 บาทขึ้นไป

                ค.  3,000 บาทขึ้นไป

                ง.  ไม่เกิน 5,000 บาท        

  

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมสรรพากร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

หลายตำแหน่งเช่น เจ้าหน้าที่สรรพากร บัญชี  คอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
-  และภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
-  แนวข้อสอบความรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-0477807 (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
 สาขา  มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์  ชื่อบัญชี วิมล พระกาย 

แล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.comโอนเงินสนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
31.  การขอผ่อนชำระภาษี สามารถผ่อนได้กี่งวด
    ก.  2 งวดเท่าๆกัน
    ข.  3 งวดเท่าๆกัน
    ค.  4 งวดเท่าๆกัน
ง.  4 งวดเท่าๆกัน

32.  การขอผ่อนชำระภาษี หากไม่ชำระในกำหนดผู้เสียภาษีจะหมดสิทธิที่จะชำระเป็นงวดและต้องเสียเงินเดิมเท่าใด
    ก.  ต้องเสียเพิ่มอัตราเพิ่มอัตราร้อยละ 0.8 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีงวดที่เหลือ
    ข.  ต้องเสียเพิ่มอัตราเพิ่มอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีงวดที่เหลือ
    ค. ต้องเสียเพิ่มอัตราเพิ่มอัตราร้อยละ 2.0  ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีงวดที่เหลือ
    ง. ต้องเสียเพิ่มอัตราเพิ่มอัตราร้อยละ 3.0  ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีงวดที่เหลือ

33. กรณีการขอคืนภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้เกินสามารถขอคืนโดยลงนามไว้ในแบบแสดงรายการเสียภาษี หรือยื่นแบบคำร้องใดในการขอคืนภาษีได้อีก
    ก.  แบบ ค. 00
    ข.  แบบ ค.  01
    ค.  แบบ ค. 10
    ง.  แบบ ค. 11

34.  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่ายมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
    ก.  บรรเทาสาธารณะในการเสียภาษี  ที่ต้องเสียคราวเดียวจำนวนมาก
    ข.  รัฐบาลมีรายได้เข้าคลังอย่างสม่ำเสมอ
    ค.  ลดแรงกดดันในการหลีกเลี่ยงภาษี  หรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษี
    ง.  ถูกทุกข้อ
35.  ใครบ้างที่เป็นผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
    ก.  บุคคลธรรมดา
    ข.  นิติบุคคล
    ค.  ห้างหุ้นส่วน
    ง.  ถูกทุกข้อ

36. การคำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หากมีข้อมูลครบถ้วน เมื่อนำภาษีที่หักไว้ในแต่ละคราว รวมกันตลอดปีภาษีจะได้เท่าใด
    ก.  เท่ากับจำนวนเงินเท่ากับภาษีที่ต้องชำระในปีภาษีนั้น
    ข.  ไม่มีรายการเรียกเก็บเพิ่ม
    ค.  ไม่มีการเรียกเก็บเพิ่ม
    ง.  ถูกทุกข้อ

37.  แบบ ล.ย. 01 ( แบบแจ้งรายการเพื่อการหักค่าลดหย่อน) เพื่อคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีข้อมูลใดที่เว้นไม่ต้องแจ้ง
    ก.  ค่าลดหย่อนเงินบริจาค
    ข.  ค่าลดหย่อนอุปการะบุพการี
    ค.  ค่าลดหย่อนบุตร
    ง.  ถูกทุกข้อ

38.  การจ่ายเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5,6,7 และ 8 โดยองค์กรของรัฐให้คำนวณหักภาษีในอัตราร้อยละเท่าใดของยอดเงินได้พึงประเมิน
    ก.  ร้อยละ 1
    ข.  ร้อยละ  5
    ค.  ร้อยละ 7
    ง.  ร้อยละ 10

39. นายสมชาย มีเงินได้จากรางวัลจากการชิงโชค จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเท่าใด
    ก.  หักไว้อัตราร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมิน
    ข.  หักไว้อัตราร้อยละ 5 ของเงินได้พึงประเมิน
    ค.  หักไว้อัตราร้อยละ 7 ของเงินได้พึงประเมิน
    ง.  หักไว้อัตราร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมิน
40.   แบบ ภ.ง.ด.  1 เป็นแบบแสดงรายการที่ต้องยื่นจากการหัก ณ ที่จ่ายของเงินได้ประเภทใด
    ก.  เงินได้ประเภทที่ 1 และ 2
    ข.  เงินได้ประเภทที่ 1 อย่างเดียว
    ค.  เงินได้ประเภทที่ 2  อย่างเดียว
    ง.  เงินได้ประเภทที่ 2-8

41.  แบบ ภ.ง.ด. 2  เป็นแบบแสดงรายการที่ต้องยื่นจากการหัก ณ ที่จ่ายของเงินได้ประเภทใด    
ก.  เงินได้ประเภทที่ 3 และ 4
    ข.  เงินได้ประเภทที่ 4 อย่างเดียว
    ค.  เงินได้ประเภทที่ 4  อย่างเดียว
    ง.  เงินได้ประเภทที่ 3-8

42.   เงินได้ประเภทที่ 3 และ 4 ต้องยื่นแบบภายในกี่วัน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนที่จ่ายเงินได้
    ก.  วันต่อมาของสิ้นเดือนที่จ่ายเงินได้
    ข.  7  วัน นับแต่วันสิ้นเดือนที่จ่ายเงินได้
    ค.   15 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนที่จ่ายเงินได้
    ง.  30 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนที่จ่ายเงินได้

43.   แบบ ภ.ง.ด. 1 ก. เป็นแบบแสดงรายการที่ต้องยื่นจากการหักที่จ่ายของเงินได้ประเภทใด ยื่นเมื่อใด
ก.  เป็นแบบแสดงรายการที่สรุปยอด ภ.ง.ด. 1 เมื่อสิ้นปี ยื่นแบบฯ ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป
ข.  เป็นแบบแสดงรายการที่สรุปยอด ภ.ง.ด.1  เมื่อสิ้นปี ยื่นแบบฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป
ค.  เป็นแบบแสดงรายการที่สรุปยอด ภ.ง.ด.1  เมื่อสิ้นปี ยื่นแบบฯ ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป
ง.  เป็นแบบแสดงรายการที่สรุปยอด ภ.ง.ด.2  เมื่อสิ้นปี ยื่นแบบฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป
44.  แบบ ภ.ง.ด. 1 ก. พิเศษ เป็นแบบแสดงรายการที่ต้องยื่นจากการหัก ที่จ่ายของเงินได้ประเภทใด ยื่นเมื่อใด
ก.  เป็นแบบแสดงรายการที่สรุปยอด ภ.ง.ด.1   เฉพาะหน่วยงานที่หักเงินได้ประเภท 1 ของหน่วยงานราชการเท่านั้น ยื่นแบบฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป
ข.  เป็นแบบแสดงรายการที่สรุปยอด ภ.ง.ด.1   เฉพาะหน่วยงานที่หักเงินได้ประเภท 1 และ 2 ของหน่วยงานราชการเท่านั้น ยื่นแบบฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป
ค.  เป็นแบบแสดงรายการที่สรุปยอด ภ.ง.ด.1   เฉพาะหน่วยงานที่หักเงินได้ประเภท 1 ของหน่วยงานราชการเท่านั้น ยื่นแบบฯ ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป
ง. เป็นแบบแสดงรายการที่สรุปยอด ภ.ง.ด.1   เฉพาะหน่วยงานที่หักเงินได้ประเภท 1 และ 2 ของหน่วยงานราชการเท่านั้น ยื่นแบบฯ ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป

45.  แบบ ภ.ง.ด. 2 ก. และ ภ.ง.ด. 3 ก.  เป็นแบบสรุปยอดตอนสิ้นปีของ ภ.ง.ด. 2 และ ภ.ง.ด. 3 ตามลำดับ มีกำหนดยื่นแบบเมื่อใด
ก.  ยื่นแบบฯ ภายในเดือนมกราคม ปีถัดไปของปีที่หักเงินได้ไว้
ข.  ยื่นแบบฯ ภายในเดือนมีนาคมปีถัดไปของปีที่หักเงินได้ไว้
ค.  ยื่นแบบฯ ภายในเดือนกรกฎาคมปีถัดไปของปีที่หักเงินได้ไว้
ง.  ยื่นแบบฯ ภายในเดือนธันวาคม ปีถัดไปของปีที่หักเงินได้ไว้

46.  การขอคืนภาษี ที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้เกินกส่าภาษีต้องชำระจริงปฏิบัติโดยวิธีใด
    ก.  ยื่นคำขอร้องโดยแบบ ค. 10
    ข.  ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90,91  พร้อมลงชื่อขอคืนภาษี
              ค.  ขอคืนได้ภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายกำหนดเวลาการยื่นรายการภาษี (การคืนภาษีกรมสรรพากรจะคืนโดยใช้แบบ ค. 20 จะพิจารณาคืนภายใน 60 วัน นับแต่วันได้รับคำร้อง)
    ง.  ถูกทุกข้อ

47.  น.ส. น้ำหวาน เป็นพนักงานบริษัท มีเงินได้จากเงินเดือนในแต่ละเดือนเพียงอย่างเดียว น.ส.น้ำหวานต้องยื่นแบบแสดงรายการมใดบ้าง
    ก.  ภ.ง.ด. 90
    ข.  ภ.ง.ด. 91
    ค.  ภ.ง.ด. 94
    ง.  ภ.ง.ด. 90/91

48.  นายศักดิ์ชาย เป็นพนักงานบริษัท มีเงินได้จากเงินเดือนและมีเงินได้จากการขายของชำหลังเลิกงาน นายศักดิ์ชายต้องยื่นแบบแสดงรายการใดบ้าง
    ก.  ภ.ง.ด. 94 (ชำระภาษีครึ่งปี) จากเงินได้ประเภท 8
    ข.  ภ.ง.ด. 90 (ชำระภาษีสิ้นปี) จากเงินได้ประเภท 8
    ค.  ถูกต้องทั้งสองข้อ
    ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง
49. นายแมน มีเงินได้จากการให้เช่าห้องแถว และมีเงินได้จากการขายเสื้อผ้า นายแมนต้องยื่นแบบแสดงรายการใดบ้าง
    ก.  ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 94
    ข.  ภ.ง.ด. 91 และ ภ.ง.ด. 94
    ค.  ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91
    ง.  ภ.ง.ด. 94

50.  นางสมหญิง และนายสมชาย เป็นสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมาย แต่แยกกันอยู่และยังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากัน  นางสมหญิงมีเงินได้จากเงินเดือน และรายได้จากการให้เช่าบ้าน นายสมชายมีเงินได้จากเงินเดือนเพียงอย่างเดียว เมื่อสิ้นปีภาษีสมหญิงต้องการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีแยกจากนายสมชาย  นางสมหญิงจะยื่นแบบฯ ใด และนายสมชายจะยื่นแบบใด
    ก.  นางสมหญิง ยื่นแบบภ.ง.ด. 91 จากเงินได้ประเภท 1
    ข.  นายสมชายยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90  จากเงินได้ประเภท 1 และ 5 เนื่องจากกฎหมายถืว่ายังเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเงินได้อื่นๆ นอกจากเงินเดือน ถือเป็นเงินได้ของสามีที่ต้องรับผิดชอบในการยื่นแบบฯ
    ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อข.
    ง.  ไม่มีข้อใดถูก
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้